Oslo kommune - detaljregulering for Huken - stadfestelse etter markaloven

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Huken (Ammerudveien 300), med vilkår om at det sikres en buffersone mellom turgåere og rulleskibrukere. Departementet legger til grunn at tiltakene i planen kan innpasses innenfor markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Departementet vektlegger at området i dag er utilgjengelig for allmennheten og uten naturverdier, og at tiltakene samlet sett vil styrke områdets verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Videre legger departementet vekt på at området ligger i Markas randsone.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 13. februar 2020 av reguleringsplan for Huken (Ammerudveien 300) for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Huken (Ammerudveien 300), med vilkår om at det sikres en buffersone mellom turgåere og rulleskibrukere. Departementet legger til grunn at tiltakene i planen kan innpasses innenfor markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Departementet vektlegger at området i dag er utilgjengelig for allmennheten og uten naturverdier, og at tiltakene samlet sett vil styrke områdets verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Videre legger departementet vekt på at området ligger i Markas randsone.

Saksgang

Oslo bystyre vedtok 18. desember 2019 detaljregulering for Huken, Ammerudveien 300. Fylkesmannen i Oslo og Viken oversendte 13. februar 2020 planen til Klima- og miljødepartementet for stadfesting etter markaloven.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen sier i sin oversendelse til departementet blant annet:

"Bakgrunn

Planområdet omfatter det nedlagte pukkverket Åsland Pukkverk i Oslo kommune. Området er i dag regulert til industri og består i dag av fjell og grusmasser. Gjeldende kommuneplan for Oslo er området avsatt til fremtidig grønnstruktur. Området er i dag inngjerdet og utilgjengelig for allmennheten. Planområdet er omkranset av skogsvegetasjon, turstier og vann og ligger i Markas randsone på Ammerud. Planområdet er på 348 dekar og er i sin

helhet innenfor Marka. Øst for planområdet er Lillomarka arena som er regulert til helårs idretts- og aktivitetsanlegg med ski- og skiskytterarena, orientering, hundesport og rulleski. Sør for planområdet er det boligbebyggelse med atriumhus, rekkehus og blokkbebyggelse. Huken ligger cirka 20 minutters gange fra Grorud tbane- og busstasjon. Hensikten med planforslaget er å etablere et grøntområde, åpne Huken-området for allmennheten

og tilrettelegge for natur-, kultur- og idrettsopplevelser. Vi ga tillatelse til oppstart av planarbeidet i brev datert 22.02.2016. Vi har gitt uttalelse til oppstartsvarselet i brev datert 23.05.2017, uttalelse til varslet utvidelse av planområdet datert 14.03.2018 og til offentlig ettersyn datert 24.09.2018 og til annen gangs offentlig ettersyn datert 04.02.2019.

Planforslaget er vedtatt av Oslo bystyre den 18.12.2019, sak 434.

Planforslaget

Planforslaget deler planområdet inn i to områder som foreslås omregulert til friområder: friområde 1 – sørbruddet og friområde 2 – nordbruddet. Mellom de to friområdene er det en eksisterende fjellvegg med portal. De to områdene er forbundet med en tunnel. Planforslaget legger opp til at det innenfor friområdene kan tilrettelegges for ulike aktiviteter som terrengsykling, minigolfanlegg, frisbeegolf, leke- og mosjonspark, minigolfanlegg, badestamp, klatring, sandvolleyball, skøytebane og zip-line. Områdene kan belyses.

Planforslaget åpner også for etablering av anlegg som krever høyere grad av tilrettelegging, som for eksempel pumptrack og BMX. Det tillates oppført bord, benker, badestamp, leskur/gapahuker og grillplasser. Det er i tillegg lagt opp til etablering av luftegård for hunder på inntil 2 daa. Planen åpner for bebyggelse på totalt bebygd areal på 550m2 innenfor angitte byggegrenser i plankart innenfor friområdene, samt opparbeiding av et amfi med trapper og en flate til bruk ved idretts- og kulturarrangementer på inntil 4,5 daa. Innenfor friområde 1 tillates bebygd areal inntil BYA = 400m2 og innenfor friområde 2 tillates BYA = 150m2. All bebyggelse kan oppføres med gesimshøyde inntil 7 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng og med mønehøyde inntil 11 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen må oppføres med grønne tak. Bebyggelsen kan deles i flere volum og kan være markastue/bevertning, forsamlingslokale/visningssenter, driftsbygning, utstyrsleie/utlås, badstue, leskur, garderobe, kjøkken, lager og toalett. Planen sikrer at det skal etableres parkeringsplasser for sykkel og åpner for at det kan etableres parkering for inntil 40 parkeringsplasser for bil. I bystyrets vedtak av 18.12.2019 er byrådet bedt om å arbeide for bedre kollektivdekning til området. Det åpnes for at de geologiske verdiene som finnes i området i dag kan videreformidles gjennom blant annet informasjonsskilt, og alle tiltak må i henhold til reguleringsplanen være reversible. Dette for å sikre mineralressursene for fremtidig utnyttelse. Det tillates etablert en kjørevei fra Ammerudveien og inn i friområde

2 – nordbruddet. Veien skal reguleres av bom og skal kun benyttes til nødvendig kjøring.

Det åpnes for at Huken kan knyttes sammen med turstiene som ligger i Marka gjennom etablering av turveier, samt knyttes sammen med Lillomarka arena gjennom ski- og rulleskiløyper. Alle turveier og skiløyper kan lyssettes. Planen åpner videre for snøproduksjon langs skiløypetrase 1 og i friområde 2, og for midlertidige deponier av kunstsnø.

Fylkesmannens vurdering

Vi har i planprosessen vært svært positive til å regulere Huken til etterbruk. Vi anser Huken for å være en spesiell situasjon ettersom området i dag ikke har spesielle naturkvaliteter. I forhåndsuttalelser og i møter har vi uttalt at området på grunn av sin unike situasjon vil kunne ha potensial for tilrettelegging av idretts- og kulturtilbud som ikke nødvendigvis tradisjonelt har vært utøvd i marka.

I sin videre vurdering av planforslaget viser fylkesmannen blant annet til at planforslaget legger gode rammer for ulike kulturaktiviteter, og at disse ikke tilsidesetter markalovens formål. Fylkesmannen peker imidlertid på at kulturformål ikke er et formål i markaloven, og at departementet bør vurdere de formål i planen som angår kultur. Videre peker fylkesmannen på at det å skille turvei fra rulleskitrasé med fordel kunne vært sikret i reguleringsbestemmelse. Når det gjelder bebyggelsen viser fylkesmannen til at planen åpner for et stort bebygd samlet areal uten nærmere krav til plassering eller antall/volum. Planen sikrer ikke at bygningene skal legges i terrenget. I teorien legger planen til rette for svært store bygningsvolum som fylkesmannen ikke anser vil passe inn i marka. Fylkesmannen ber derfor departementet vurdere hvorvidt det bør stilles krav til oppdeling og plassering.

I sin konklusjon sier fylkesmannen:

"Konklusjon

Huken er et spesielt område innenfor Marka og vi er positive til en etterbruk av Huken som bidrar til at området omreguleres i tråd med markalovens formål. Vi har tidligere signalisert at det for Huken vil kunne være aktuelt å tillate aktiviteter som tradisjonelt ikke har vært utøvd i Marka. Vi anser Huken for å være et særegent tilfelle med tanke på at dette er et stort område i randsonen av marka som tidligere steinbrudd og som er et område med svært få naturverdier. Planforslaget innebærer at området vil tilføres masser og beplantes med stedegen vegetasjon som vil bidra til å gjøre det i dag utilgjengelige pukkverket åpent for allmennheten. Dette er vi svært positive til. Videre er vi positive til at planområdet knyttes sammen med øvrige deler av Marka og Lillomarka arena gjennom turveier og skiløyper. Vi vurderer at kulturminner, geologiske verdier og naturmiljøer er ivaretatt på en god måte i planforslaget. Vi mener planforslaget i hovedsak legger opp til en utvikling i tråd med markalovens formål som vesentlig vil forbedre dagens situasjon og som vil kunne bidra til økt bruk av Marka for flere brukergrupper. Vi mener derfor det er rom for å tillate flere tiltak og større grad av tilrettelegging her enn ellers i Marka. Vi ber likevel departementet om å vurdere tiltak knyttet til kulturformål særskilt og ber departementet vurdere om foreliggende detaljeringsgrad av planen er tilfredsstillende. Vi anbefaler Klima- og miljødepartementet å stadfeste reguleringsplan for Huken-området med en mindre endring for å sikre buffersone mellom turgåere og rulleskibrukere. Huken vurderes å være et særtilfelle innenfor markagrensen, og planen vil føre til en situasjon som er klart bedre enn å opprettholde dagens situasjon."

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Huken (Ammerudveien 300) skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5. Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for. Det følger av denne bestemmelsen at det kan planlegges for blant annet idrettsanlegg, stier og løyper, slik det blant annet er tale om i denne saken. Blant annet på bakgrunn av uttalelser i forarbeidene må likevel loven etter departementets syn forstås slik at den også åpner for planlegging av andre tiltak enn de som er nevnt i § 7, såfremt tiltakene er forenlige med lovens formål. Vurderingen må skje ut fra konkrete omstendigheter i den enkelte sak, der hensynet til lovens formål vil være avgjørende.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 viser departementet til at arealene denne saken gjelder ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt.

I Oslo kommunes fremstilling av saken er det blant annet sagt:

"Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere tidligere Huken pukkverk på Grorud fra industri bestående av asfaltverk og steinbrudd, til grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsformål og bebyggelse og anlegg (skiløyper) med nødvendig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hensikten med planforslaget er å åpne Huken-området for allmennheten, etablere et grøntområde, og tilrettelegge for kultur-, natur- og idrettsopplevelser. Planforslaget sikrer at Aurevannsbekken gjenåpnes, og at vannspeil etableres. Kulturminner, natur- og geologiske verdier er hensyntatt gjennom hensynssoner. Planforslaget åpner opp for ulike aktiviteter som ski, rulleski, terrengsykling, leke- og mosjonspark, sandvolleyball, frisbeegolf, klatring, grillplasser med mer, samt maksimalt bebygd areal (BYA) = 550 m² for markastue, visningssenter, utstyrsleie/lån, toaletter, garderober, sauna, varmestue med mer. Planområdet ligger i Marka."

I likhet med fylkesmannen legger departementet til grunn at Huken er et spesielt område innenfor Marka med svært få naturverdier, og som heller ikke har vært tilgjengelig for allmennheten, verken for utøvelse av friluftsliv eller annen bruk. Området ligger i randen av Marka og tett inntil bebyggelse og til områder som er mye brukt og tilrettelagt for utøvelse av friluftsliv. Det ligger også i tilknytning til Lillomarka skiarena.

Departementet finner det positivt at området nå åpnes og tilrettelegges for allmennhetens bruk. Departementet finner også at hovedtrekkene i reguleringsplanen er i tråd med markalovens bestemmelser og intensjoner.

Selv om det er elementer i reguleringsplanen som ikke er direkte hjemlet i markaloven, som kulturformål og forsamlingslokale, mener departementet at dette, som en del av en helhetlig plan, ikke er i strid med markaloven. Departementet legger til grunn at området som helhet vil fungere som et friområde, og at bygging av sceneanlegg og andre tiltak planen åpner for, ikke vil endre dette. Departementet kan ikke se at planen åpner for tiltak som vil svekke muligheten for friluftsliv, idrett eller naturopplevelse i området eller være direkte i motstrid med markaloven og dens formål. Tvert imot er det klart at tiltakene samlet sett vil bidra til å fremme friluftsliv og naturopplevelse i området. Det er grunn til å tro at de planlagte tiltakene i det nedlagte pukkverket vil gjøre hele Huken-området mer attraktivt for aktiviteter i friluft, og også fungere som innfallsport til Marka, og slik sett være positivt for allmennhetens opplevelse av området som et attraktivt friluftslivsområde. Folk vil kunne bruke Marka i forbindelse med sitt besøk i det tidligere pukkverket, og anlegget vil kunne inspirere nye grupper til å trekke videre inn i Marka.

Det er et vesentlig moment for departementet i denne saken at den gjelder et område som ligger i ytterkanten av markagrensen og som frem til nå har vært helt utilgjengelig for allmennheten, og som per i dag er uten naturverdier. Tiltakene innebærer ingen nye naturinngrep og legger ikke beslag på nye arealer. Et annet vesentlig moment er at planforslaget i sin helhet tilgodeser allmennheten gjennom å etablere et friområde der det skal tilrettelegges for natur-, kultur- og idrettsopplevelser. Området er videre unikt i Marka, og vil ha liten presedensvirkning for utviklingen av andre arealer i Marka.

I likhet med fylkesmannen mener vi planen legger til rette for store bygningsvolumer, og vi forutsetter at Oslo kommune i detaljplanleggingen vurderer omfang og plassering innenfor markalovens formål. Videre ber departementet om at det sikres en buffersone mellom turgåere og rulleskibrukere slik fylkesmannen foreslår.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Huken (Ammerudveien 300), med vilkår om at det sikres en buffersone mellom turgåere og rulleskibrukere.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi: Oslo kommune