Stadfesting etter markalovens § 6 - Reguleringsplan for E16 Isi-Skoglund i Bærum kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Bærum kommunes vedtak om regulering av E16 Isi-Skoglund. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jf. markaloven § 7, samt at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de etter anleggsperioden skal tilbakeføres til tidligere bruk.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 10. desember 2019 av reguleringsplan for E16 Isi- Skoglund.

Klima- og miljødepartementet stadfester Bærum kommunes vedtak om regulering av E16 Isi-Skoglund. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jf. markaloven § 7, samt at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de etter anleggsperioden skal tilbakeføres til tidligere bruk.

Sakens bakgrunn

Bærum kommunestyre vedtok 27. november 2019 endring av reguleringsplan for E16 Isi- Skoglund. Fylkesmannen i Oslo og Viken anbefalte 10. desember 2019 at departementet stadfester planen.

Fylkesmannens vurdering

"Endringsforslaget medfører noe større påvirkning på arealer innenfor markagrensa enn gjeldende reguleringsplan gjør. Det er totalt 9,1 daa LNF-arealer innenfor marka, fordelt på tre steder innenfor planområdet, som blir midlertidig omdisponert fra LNF til anleggsområde. Arealene er merket av i vedlagt kart. Etter vår vurdering er ikke de berørte arealene av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett. Hensynet til markaloven blir ikke vesentlig tilsidesatt av endringene i planen, og eventuelle negativ påvirkning på formålene i markaloven vil være midlertidig. Samfunnsnytten av at prosjektet gjennomføres bør også veie tungt i vurderingen av forslaget til endringer av reguleringsplanen. Vi mener reguleringsendringene bør kunne godkjennes i denne saken, og anbefaler departementet å stadfeste planen som foreslått."

Klima- og miljødepartementets vurdering

I Statens vegvesens redegjørelse for saken fremgår det at reguleringsplanen for ny firefelts motorveg E16 Bjørum – Skaret ble vedtatt i 2013. Etter at reguleringsplanen ble godkjent i 2013 har det skjedd viktige endringer i forutsetningene for vegløsningen. Det er blant annet blitt en annen trase for ny Ringeriksbane og endret vegnormalkrav for maksimal tillatt stigning på motorveg av denne typen. Det nye planforslaget berører marka i noen grad på tre steder. Arealinngrepet beslaglegges kun i anleggsperioden. Etter at anlegget er ferdig, blir disse arealene tilbakeført til tidligere bruk.

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Bærum kommunes vedtak om reguleringsplan for E16 Isi-Skoglund skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for. Det følger av denne bestemmelsen at det kan planlegges for offentlige infrastrukturanlegg som veger, slik det er tale om i denne saken.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 viser departementet til at arealene denne saken gjelder ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt. Når det gjelder § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vises det til at de arealene innenfor marka som berøres er små, og at de kun skal beslaglegges i anleggsperioden. Etter at anlegget er ferdig, blir disse arealene tilbakeført til tidligere bruk.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Bærum kommunes vedtak om regulering av E16 Isi- Skoglund. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr markalovens § 7.

Departementet vurderer videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de etter anleggsperioden skal tilbakeføres til tidligere bruk.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver