Endring av reguleringsplan for Kattås vannrenseanlegg i Bærum kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet viser til at de planlagte endringene medfører noe forringelse av en svært viktig naturtype. Sett i lys av tiltakets nytteverdi samt at konsekvensene likevel er svært begrenset vurderer departementet at den reviderte reguleringsplanen kan stadfestes etter markaloven.

Vi viser til oversendelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 16. juni 2021 vedrørende reguleringsendring av Kattås vannrenseanlegg i Bærum kommune. Saken er sendt departementet for stadfestelse etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet viser til at de planlagte endringene medfører noe forringelse av en svært viktig naturtype. Sett i lys av tiltakets nytteverdi samt at konsekvensene likevel er svært begrenset vurderer departementet at den reviderte reguleringsplanen kan stadfestes etter markaloven.

Sakens bakgrunn og saksgang

Planområdet ligger i Vestmarka som er en del av markalovens virkeområde. Kommunens endelige vedtak om reguleringsplan i Marka må stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, jf. markaloven § 6.

Klima- og miljødepartementet stadfestet gjeldende reguleringsplan for tiltaket i brev 6. april 2021. Vi viser til dette brevet og sakens øvrige dokumenter for mer om sakens bakgrunn.

Bærum kommune vedtok endringer i reguleringsplanen av Kattås vannrenseanlegg etter forenklet prosess i kommunen, og sendte i brev 7. juni 2021 saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken for vurdering og oversendelse til departementet for stadfestelse etter markaloven.

Fylkesmannen har i brev til departementet 16. juni 2021 vurdert at revidert plan er innenfor de rammer som er gitt i markaloven og anbefaler at departementet stadfester den endrede reguleringsplanen.

Nærmere om endringene i planen

Statsforvalteren beskriver endringene i reguleringsplanen slik:

"I ettertid har det vært behov for å gjøre mindre endringer av planen. Byggeområdet rundt portalen til fjelltunnelen er utvidet noe mot vest fordi tunnelpåhugget må flyttes lenger inn i åsen, og det må foretas bergsikring og mer vegetasjonsrydding på et større område enn tidligere antatt. Skredfarevurderingen viser at planlagt tunnelpåhugg ligger innenfor et skredfarlig område som krever detaljsikring av berget i overkant. I tillegg er det behov for et større manøvreringsareal for tankbiler ved tunnelportalen, som har medført at byggeområdet er utvidet noe mot øst. Den totale utvidelsen av byggeområdet er på ca. 7,5, dekar. Med bakgrunn i ROS-analysen og Grønn Fremtids påpeking i klage på opprinnelig plan, er det også lagt på en hensynssone/sikringssone for jord- og skredfare ved tunnelportalen. Bestemmelsene er justert for å ivareta endringene."

Hensikten med endringene er i sakens dokumenter beskrevet å sikre tilgang til og tilstrekkelig areal til sikringstiltak ved ny portal til berghallen, samt å avsette tilstrekkelig areal til fyllingsskråning, gjerdehold og vinterdrift av anlegget. Vi viser for øvrig til sakens dokumenter for de konkrete endringene i reguleringsplanen.

Plantiltaket ligger tett på Ramsåsen naturreservat, men berører det ikke. Planendringen vil innebære fysiske inngrep i et areal på ca 1,5 daa av den registrerte naturtypelokaliteten - rik blandingsskog i lavlandet, kategorisert som A- svært viktig, som har et totalt areal på ca. 191 daa. Ny konsekvensvurdering av naturtypelokaliteten viser at tiltaket nå vil gi «noe forringelse» av naturtypelokaliteten og medføre konsekvensgrad 1 minus: «noe miljøskade for delområdet».

Reguleringssjefen i kommunen skriver for øvrig at "Det er ikke registrert forekomster av truede- eller nær truede arter i arealet som blir direkte berørt av vegetasjonsrydding og inngrep, og arealet med fysisk inngrep er relativt lite i forhold til lokalitetens totale størrelse." Reguleringssjefen mener derfor dette må kunne aksepteres for et så viktig samfunnsnyttig tiltak ettersom det er vanskelig å se hvordan det ellers kunne vært løst.

Statsforvalteren viser til at de har uttalt seg om endringene og bedt om at det vurderes tiltak for å beholde mest mulig vegetasjon, men har ikke motsatt seg endringene. De oppfatter at endring av byggeområdet og bestemmelsene er nødvendige for sikring og drift av anlegget.

Departementets vurdering

Etter markaloven § 6 annet ledd skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om den endrede reguleringsplanen for Kattåsen vannrenseanlegg skal stadfestes. Vi viser for øvrig til det generelle rettslige utgangspunktet om byggeforbud i marka og lovens formål, samt den generelle vurderingen av dette tiltaket på Kattås, jf. vårt vedtak om stadfestelse av reguleringsplanen 6. april 2021. 

Endringene fremstår godt begrunnet i hensyn til sikring og drift av anlegget og utgangspunktet for vår vurdering av disse endringene er de samme som for vårt vedtak 6. april 2021. Vi registrerer at de planlagte endringene medfører noe forringelse av en svært viktig naturtype. Departementet viser til vedtaket 6. april 2021 når det gjelder vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel 2. Sett i lys av tiltakets nytteverdi samt at konsekvensene likevel er svært begrenset vurderer departementet at den reviderte reguleringsplanen kan stadfestes etter markaloven.

Vi vil bemerke at det ikke foreligger noen klager på de de konkrete endringene som nå trer i kraft. Bærum Natur- og friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum har i brev 19. april 2021 og 26. april 2021 uttalt seg om bruken av steinmasser fra vannrenseanlegget slik de er beskrevet i den opprinnelige reguleringsplanen. Vedtaket av i dag omhandler ikke dette.  Bærum kommune er ansvarlig for oppfølgning av reguleringsplanen og den nærmere håndteringen av massene, er dermed rett instans til å vurdere og følge opp organisasjonenes innspill. 

Organisasjonene har også foreslått at departementet som kompensasjon for vannverkets inngrep i sårbar natur bør utvide Ramsåsen naturreservat i en annen retning. Klima- og miljødepartementet tar med oss dette innspillet i det videre arbeidet.

Vedtak

Bærum kommunes reviderte reguleringsplan for Kattåsen vannrenseanlegg stadfestes.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Karin Maria Svånå

rådgiver

Kopi

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Bærum Natur- og friluftsråd
Naturvernforbundet i Bærum