Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Friluftsliv i nærmiljøet

Friluftsliv er et viktig tema i regjeringens folkehelsearbeid. Det skal være en lav terskel for å ta del i friluftsliv . Regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig får et aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet er derfor prioritert. På den måten kan alle få økt livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i naturen.

  • Friluftslivsområder i nærmiljøet er prioritert for statlig sikring av friluftslivsområder
  • Formidling av erfaringer og kunnskap til kommunene om stimulering og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet er sentralt
  • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder vil gi økt kunnskap om friluftslivsområder i nærmiljøet

Friluftsliv i naturområdene i nærmiljøet krever lite ressurser. Disse grøntområdene stiller få krav til fysisk bevegelighet og kunnskap om ferdsel i naturen. I tillegg ligger de ofte i gangavstand fra der folk bor.

Nærmiljønaturen kan gi store naturopplevelser, og for mange er naturen i nærmiljøet det viktigste området for friluftsliv. Gode muligheter til friluftsliv i nærheten av byer og tettsteder senker terskelen for å komme seg ut.

Grorudparken, Oslo.
Grorudparken, Oslo. Foto: Marianne Gjørv

Urbane grøntområder

Regjeringen har som mål at flest mulig har et aktivt friluftsliv  - også i hverdagen. Det er derfor viktig å bevare og tilrettelegge grøntområdene som hører til byer og tettsteder for friluftsliv, og å motivere befolkningen til å ta disse områdene i bruk.

Grøntområder kan også være viktige sosiale møteplasser og gode kilder til rekreasjon for folk i alle aldre. Mangel på grøntområder i nærmiljøet kan gi negative konsekvenser, som større utfartstrafikk fordi folk må  ut av byen for å finne gode friluftsområder. Økende transport skaper køkjøring, noe som bidrar til større globale og lokale utslipp samt mer støy. Friluftsliv i nærmiljøet er derfor også positivt i en bredere miljøsammenheng.

Veksten i norske byer kombinert med økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonen, har ført til stort press på arealene både i sentrum og i randsonene. Veksten er ventet å fortsette, og dette gjør det ekstra viktig å bevare de gjenværende grøntområdene som hører til byene og tettstedene.

Sikring av grønne nærområder

Regjeringens økonomiske virkemidler for friluftsliv prioriterer friluftsliv i nærmiljøet. I ordningen statlig sikring av friluftslivsområder skjer nå de fleste nye sikringer i og ved byer og tettsteder. Grøntområder i byer og tettsteder er dermedvarig sikret for allmennheten. Staten har også en egen tilskuddsordning for tilrettelegging av de statlig sikrede friluftslivsområdene. Også her er friluftslivsområder i nærmiljøet prioritert. Til sammen er det om lag 2000 statlig sikrede friluftslivsområder i Norge.

Også i departementets tilskuddsordninger til friluftslivsaktivitet blir aktivitet og tiltak som ligger i nærmiljøet, prioritert. På den måten blir befolkningen gjort oppmerksom på mulighetene for friluftsliv som finnes i nærmiljøet. Målet er at mange vil oppsøke områdene på egen hånd etter hvert.  

Satsing på friluftsliv i nærområdene er gjennomgående i statens arbeid med friluftsliv. Erfaring og forskning viser at folk er vesentlig mer aktive i friluftsliv hvis det ligger friluftslivsområder innen ca. 500 meter fra der de bor.   

Pågående prosjekter i statlig regi

I 2014 startet departementet et flerårig prosjekt for å stimulere til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i hele landet. Prosjektet som ledes av Miljødirektoratet, skal gi bedre kunnskap om hvor de viktige områdene er, slik at man kan unngå bebyggelse og annen forringelse av områdene. Målet er at alle kommuner i landet kartlegger og verdsetter sine friluftsområder. Dette vil være et nødvendig bidrag for å ivareta viktige områder i nærmiljøet for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse.

Miljødirektoratet opprettet en egen nærmiljøsatsing i 2011 som går over flere år. Utvalgte pilotprosjekter skal gi en oversikt over hvilke tiltak i nærmiljøet som fungerer best for at flest mulig deltar aktivt i friluftslivet.

Et viktig tema er å vurdere hva som må til av gode fysiske tiltak, slik at områdene det satses på blir lett tilgjengelige for så mange som mulig. Også kartlegging av hvilke stimuleringstiltak som fungerer best for å nå flest mulig, inngår i satsningen. 2015 var siste året for prosjektdelen av satsingen.  Miljødirektoratets satsing på friluftsliv i nærmiljøet vil imidlertid fortsette, der den kunnskapen som ble oppnådd fra prosjektdelen vil danne et viktig grunnlag for direktoratets videre arbeid med friluftsliv i nærmiljøet.

Miljødirektoratet vil fra 2016 forsterke arbeidet med formidling av resultatene fra nærmiljøprosjektet til kommuner og andre som jobber med friluftsliv i nærmiljøet.  

Det er viktig å samordne ulike sektorers virkemidler og innsats innenfor friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet. Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Vegdirektoratet, Husbanken og planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert et samarbeid om friluftsliv. Utveksling av kunnskap og erfaring  mellom sektorene bidrar til en mer helhetlig forståelse av hva som må til av tilrettelegging for et godt friluftsliv som skal være et tilbud til alle.

Turvei rundt Sognsvann
Turvei rundt Sognsvann Foto: Marianne Gjørv
Til toppen