Klima og miljø

Miljøarbeid i FN

FN er en av de fremste arenaer for globalt miljøsamarbeid. Norge engasjerer seg i en rekke FN-fora for å løse de globale miljøutfordringene.

Klima- og miljødepartementet arbeider tett opp mot FNs miljøprogram (UNEP) og andre FN-organisasjoner som arbeider med bærekraftig utvikling og miljø.

Ansvaret for arbeidet med miljø i FN-fora er delt mellom Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Rio-prosessen og FNs bærekraftsmål

I 2012 arrangerte FN en ny stor konferanse om bærekraftig utvikling, 20 år etter den første i 1992.

På ”Rio+20”-konferansen bestemte verdens ledere å starte en prosess for å lage universelle bærekraftsmål. De skal svare på den doble globale utfordringen om å bekjempe ekstrem fattigdom og stanse forverring av de globale miljøproblemene.

Det ble raskt klart at bærekraftsmålene må bygge på og videreføre viktige intensjoner fra FNs tusenårsmål. De åtte tusenårsmålene skal bidra til å redusere fattigdom innen 2015. De er delvis oppnådd, men en stor del av verdens befolkning lever fortsatt i fattigdom.

Bærekraftsmålene bygger på det som er oppnådd på miljøområdet, særlig de globale miljøavtalene på klima, biologisk mangfold og miljøgifter. 25 års FN-arbeid for bærekraftig utvikling, som Agenda 21, ’Plan of Implementation’ fra Johannesburg, Millenniumserklæringen og Rio-prinsippene legger også et viktig grunnlag.

FNs miljøprogram (UNEP)  

FNs miljøprogram (UNEP) ble opprettet i 1972 og er FNs ledende organ på miljø. UNEPs mandat innebærer:

  • Overvåkning og analyse av den globale miljøtilstanden.
  • Sette nye saker som angår miljøet på den globale agendaen for myndigheter og internasjonale aktører.
  • Fremme internasjonalt samarbeid på miljø.

UNEP har spilt en viktig rolle i utformingen av internasjonale miljøavtaler og bidrar gjennom sitt mandat til å videreutvikle internasjonal miljørett. Særlig er UNEPs engasjement og bidrag til forhandlinger under klimakonvensjonen (UNFCCC), biomangfoldskonvensjonen (CBD) og i forhandlinger om en kvikksølvkonvensjon (Minamatakonvensjonen), viktig for Klima- og miljødepartementet.

Alle FN-land er medlem av UNEP

Det er et frivillig finansiert FN-program. FNs miljøforsamling UNEA er UNEPs øverste og styrende organ og finner sted annet hvert år.

For Norge er UNEP en viktig samarbeidspartner i arbeidet med bærekraftig utvikling. I den seneste tid har man fra norsk side lagt spesielt vekt på UNEPs arbeid knyttet til globale miljøvurderinger, arbeidet med grønn økonomi og verdsetting av naturmangfold og økosystemtjenester.

Viktig UNEP-arbeid fremover er marin forsøpling og mikroplast, luftforurensning og miljøkriminalitet.

UNEPs bidrag til nasjonal innsats mot avskoging og skogforringelse er i tråd med norske prioriteringer. UNEP samarbeider på dette feltet med FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs landbruksorganisasjon (FAO) gjennom FNs samarbeidsprogram for reduksjon av utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (UNREDD).

Sammen med de andre nordiske landene er Norge blant UNEPs viktigste støttespillere.

Global Environmental Facility (GEF)

GEF finansierer prosjekter for å møte s viktige miljøutfordringer, som tapet av naturmangfold, klimaendringer, forringelse av internasjonale vannforekomster, ødelegging av ozonlaget, forørkning og  å unngå spredning av miljøgifter.

GEF er finansieringsmekanismen for konvensjonen om biologisk mangfold, klimakonvensjonen og Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter. 

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)

UNESCOs mål er å skape en fredskultur: å bidra til fred og trygghet utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonen jobber med samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene, og hjelper land til å bygge kulturell og vitenskapelig kapasitet, både på det menneskelige og det institusjonelle plan.

GRID-Arendal

Klima- og miljødepartementet samarbeider også med GRID-Arendal. GRID-Arendal er et norsk senter som samarbeider med FNs miljøprogram UNEP for å spre informasjon om globale miljøproblemer.