Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grønt skifte – klima- og miljøvennlig omstilling

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig.

Det grønne skiftet må skje innenfor en periode på 30-50 år. I samme periode vil verdens befolkning øke med minst 50 prosent. Samtidig må flere løftes ut av fattigdom. Verdens middelklasse er ventet å øke fra ca 400 millioner i dag til 1, 2 milliarder i løpet av bare ca 15 år.

Globalt skifte, men Norge må finne egne løsninger

Det grønne skiftet må være globalt. En globalisert økonomi legger rammer for samfunns- og næringsutvikling, politikkutforming og offentlig virkemiddelbruk. Norge har en liten åpen økonomi som i større grad enn andre er rammet inn av vilkår vi ikke selv legger. Samtidig må Norge, som alle land, finne sin egen vei til en grønn økonomi.

Et av tiltakene er utslippsreduksjoner i transportsektoren. Miljødirektoratet har i lavutslippsrapporten vist at det er stort potensial for å kunne oppnå dette i 2030. Hele sektoren kan bli fossilfri i 2050. Gjennom en politikk der biler med lave utslipp får lavere avgifter enn biler med høye utslipp, stimuleres det til et grønt skifte i transportsektoren. I 2014 er nær 15 prosent av alle nye personbiler som selges i Norge elbiler uten utslipp av klimagasser.

El- og hybridbiler er på få år blitt reelle alternativer i personbilmarkedet. Elektrifisering kan også skape omstilling i andre sektorer. Batterier er på vei inn i skipsnæringen, i form av hybride fremdriftsløsninger. NORDLEDs nye ferge "Ampere" kommer i drift i januar 2015. Den er 100 prosent batteridrevet. Maritimt Batteriforum ble etablert i 2014. Her kommer bedrifter og annen kompetanse sammen for å fremme bruk av batterier på skip.

Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bidrar til utvikling av mer kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. Dette vil redusere transportbehovet. Sammen med utbygging av kollektivtilbudet legges det til rette for det grønne skifte i norske byer.

Innovasjon og teknologiutvikling en nøkkel

Omstillingen omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft. Det offentlige må sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og bidra til utvikling av markeder gjennom egne investeringer og bruk av egen markedsmakt.

Norge har en industri som allerede er verdensledende på sine områder. I mange tilfeller handler dette om framtidas klimaløsninger. Teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad er unikt i verden. Det kan spille en viktig rolle for testing og innfasing av CO2-håndtering. FNs klimapanel understreker også hvor avgjørende CO2-håndtering er for muligheten vi har til å nå togradersmålet.

Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging som forvaltes av ENOVA og miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge er eksempler på virkemidler som stimulerer til klimavennlig omstilling i norsk næringsliv. Ordningene skal mobilisere norsk næringsliv til å ta  - og beholde -  lederrollen i det grønne skifte. Gjennom støtteordninger og en aktiv bruk av skatte- og avgiftspolitikken blir det mer attraktivt for bedriftene å utvikle framtidas markeder for lavutslippsteknologi og bærekraftige produkter og tjenester.

Mål forankret i regjeringsplattformen

Målene for det grønne skiftet i Norge er forankret i regjeringsplattformen fra Sundvollen, i målet om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, i forsterkingen av klimaforliket og i regjeringens målsetting om å sikre forsvarlig forvaltning av naturen som grunnlaget for framtidig vekst og velferd. Et grønt skifte er del av arbeidet for bærekraftig utvikling.

Dette grønne skiftet vil være krevende, men vil først og fremst by på muligheter. I sum er målet en endret økonomisk dynamikk eller vekstkraft, en ”ny økonomi”, som i seg selv er innrettet på løsninger som gir lave klimagassutslipp, og reduserer behovet for etterfølgende avbøtende miljøtiltak.

Klima + vekst = sant

Til toppen