Internasjonale klimaforhandlinger

FNs klimakonvensjon (United Nations Framework Convention on Climate Change) ble vedtatt i 1992. Den utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid. Forhandlingene under konvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). På partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og der forhandler de på vegne av sine land

FNs klimakonvensjon

FNs rammekonvensjon om klimaendring (Klimakonvensjonen) ble vedtatt i 1992, og utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid. Konvensjonen er et redskap for å kartlegge utslipp av drivhusgasser, og har som mål å hindre farlige menneskeskapte klimaendringer.

Ny klimaforpliktelse for Norge

Regjeringen foreslår at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Det går fram av stortingsmeldingen Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.

Aslak Brun og Tine Sundtoft

Parisavtalen – en ny global klimaavtale

Parisavtalen er den første globale klimaavtalen som er rettslig bindende og reelt forpliktende for alle land. Avtalen trådte i kraft 4. november 2016. Avtalen gir alle land rettigheter og plikter, blant annet skal landene melde inn utslippsmål hvert femte år.

Aktuelt nå

Felles oppfyllelse av klimamålene for 2030

EUs miljøvernministre har i dag lagt fram sine mål for Klimakonferansen i Paris i desember.

Paris-avtalen om klima vedtatt

Paris-avtalen ble vedtatt et døgn på overtid lørdag 12. desember. Avtalen er mer omfattende enn mange så for seg. Den gir klar retning for fremtidig, global klimainnsats.

Neppe bindende klimamål i Paris

De store utslippslandene i verden nærmer seg et omriss av hvordan klimaavtalen i Paris kommer til å bli. Det er klart etter et møte i Luxemburg i helgen.

Kontakt

Analyse- og virkemiddelseksjonen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen