Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Etiopia

Etiopia er svært utsatt for konsekvensene av globale klimaendringer, og tar et selvstendig ansvar for å begrense dem. Som det første store landet i Afrika, har Etiopia lansert en ambisiøs og grønn utviklingsstrategi. Gjennom strategiske investeringer i jordbruk, skog, energi og industri er Etiopias mål å vokse til et mellominntektsland i løpet av de neste tiårene og bli mer robust i møte med globale klimaendringer. Dette vil landet gjøre uten å øke de nasjonale klimautslippene. Norges klima- og skoginitiativ støtter Etiopias arbeid.

Ethiopian landscape. Foto: Ollivier Girard/CIFOR

Direkte til:
Etiopias skoger
Klima- og skogsamarbeid
Kanaler for Norges støtte
Fasene i samarbeidet
Avtale- og bakgrunnsdokumenter
Andre relevante lenker


Etiopia er verdens mest folkerike innlandsstat (land uten grense mot havet), og ligger på Afrikas Horn. Med et landareal på over en million kvadratkilometer, er Etiopia omtrent like stort som Frankrike og Spania tilsammen. Landet har flere klimasoner, med både varme ørkensoner og sesongsnødekte fjellplatåer. Befolkningen på om lag 100 millioner mennesker vokser raskt. 80 prosent av befolkningen bor ifølge FN på landsbygda, men stadig flere flytter inn til byene.

Kaffen har sin opprinnelse i Etiopia og er en av Etiopias viktigste eksportartikler. Nasjonaløkonomien er tett knyttet til produktiviteten i landbruket, men myndighetene satser nå i økende grad på industrialisering og energiproduksjon. Etiopia merker allerede konsekvensene av globale klimaendringer. Endringer i nedbørsmønstre og hyppig tørke gjør landbruket sårbart og skaper matmangel for millioner av etiopiere. Det skal Etiopias grønne utviklingsstrategi bidra til å gjøre noe med.

 

Kaffen har sin opprinnelse i Etiopia, og er en av landets viktigste eksportartikler. Foto: Hege Ragnhildstveit/KLD

Etiopias skoger

Etiopia har både savanneskog i lavlandet og annen naturskog i høylandet. Naturskogene har en betydelig rikdom av arter som bare finnes akkurar her (endemiske arter). Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og elvesystemer som forsyner millioner av etiopiere med strøm, drikkevann og kunstig vanning til jordbruk (irrigasjon). Avskoging fører til endret mikroklima og nedbørsmønstre, og bidrar også til globale klimaendringer. Det er derfor viktig at disse områdene beskyttes mot ytterligere avskoging. Også planting av skog er i Etiopia en nøkkel til å sikre lokalt mikroklima, forsyne landsbyer med bioenergi og binde jordsmonnet der maten dyrkes. Gjennom å støtte Etiopias strategi for vekst uten økte klimagassutslipp, vil Norge bidra til å beskytte Etiopias naturskog.

Klima- og skogsamarbeid med Etiopia

I august 2013 inngikk Norge og Etiopia en klima- og skogavtale om å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse og øke opptaket av karbon i skog. Denne avtalen bygger på et bredere klimasamarbeid inngått under FNs klimatoppmøte i Durban i 2011, der Norge lovet å støtte gjennomføringen av Etiopias grønne utviklingsstrategi (Climate Resilient Green Economy Strategy - CRGE).

Gjennom å støtte Etiopias grønne utviklingsstrategi for vekst uten økte klimagassutslipp, vil Norge bidra til å bevare Etiopias gjenværende naturskog. Utviklingsstrategien vil kunne gi reduksjoner på 200-250 millioner tonn klimagassutslipp (4-5 ganger Norges årlige utslipp). Samtidig skal strategien bidra til å beskytte store naturskogarealer, som vil kunne ha stor betydning for Etiopias matsikkerhet, vannforsyning og mikroklima.

Ethiopian farmer. Foto: Ollivier Girard/CIFOR

Målsettingene og de grunnleggende arbeidsformene for klima- og skoginitiativets arbeid i Etiopia skiller seg ikke vesentlig fra Norges øvrige resultatbaserte landsamarbeid i land som Brasil, Guyana og Indonesia. Samarbeidet er likevel litt annerledes enn i Amazonas eller Sørøst-Asia. Blant annet vil tiltak for skogplanting kunne ha større betydning i Etiopia enn i klassiske "regnskogsland", på grunn av Etiopias spesielle sårbarhet for tørke. Planting av skog vil kunne bidra til økt matsikkerhet, redusert erosjon, bioenergi til lokalsamfunn og til forbedret mikroklima. Derfor har skogplanting en større plass i samarbeidet med Etiopia enn i de fleste av klima- og skoginitiativets øvrige landsamarbeid.

Etiopia er aktive i klimaforhandlingene, og har en ledende klimapolitisk rolle i Afrika. Den Afrikanske Union (AU), Afrikabanken og andre afrikanske institusjoner har hovedkvarter i Etiopias hovedstad, Addis Abeba. Før klimatoppmøtet i Paris presenterte Etiopia svært ambisiøse klimamål i sin INDC (Intended Nationally Determined Contributions). I januar 2016 leverte Etiopia som et av de første landene også det obligatoriske utslippnivået for skog til FN.

Norge støtter Etiopias innsats mot klimaendringene sammen med mange andre partnere. Storbritannia, EU, Tyskland, USA, Frankrike, Sverige og Danmark har også klimapartnerskap med Etiopia og slutter opp om landets grønne utviklingsstrategi. Utviklingsstrategien CRGE er også en integrert del av Etiopias overordnede, nasjonale utviklingsplan for årene 2016-2020 (Growth and Transformation Plan II).

 

Kanaler for Norges støtte

Den norske støtten til Etiopias arbeid for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse kanaliseres gjennom flere organisasjoner og fond. Etiopia mottar teknisk og finansiell støtte gjennom Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Den norske støtten til  lavutslippsstrategien CRGE går hovedsakelig gjennom klimafondet CRGE Facility.

Etiopia har valgt Oromia-delstaten som den første delstaten der landet vil implementere strategien og tiltakene mot avskoging. Norge har derfor inngått en avtale med Verdensbankens Biokarbonfond om samarbeid for å redusere utslippene fra skog og landskap i denne delstaten. Det er også gitt støtte til det globale instituttet for grønn vekst, Global Green Growth Institute (GGGI) som har bidratt til konkretisering av klimatiltak i Etiopias overordnede, nasjonale utviklingsplan 2016-2020 (Growth and Transformation Plan II). 

Norge har også støttet arbeidet til sivilsamfunnsorganisasjonene Farm Africa og SoS Sahel med å forvalte et skogområde på 500 000 ha (5000 km2) i Baleregionen på en bærekraftig måte. Lokalbefolkningen har fått opplæring i hvordan de kan selge produkter som villkaffe, honning og bambus, som ikke bidrar til avskoging.

Utviklingsfondet får støtte fra klima- og skoginitiativets støtteordning til sivilsamfunn (forvaltes av Norad), til arbeid i delstatene Southern Nations, Oromia og Benishangul-Gumuz.

Norge har også støttet etiopiske universiteter og forskningsinstitutter for å bidra til å bygge kompetanse om skogbruk og klimaforskning.

Norge og andre givere og partnere ønsker å bidra til å øke Etiopias nasjonale kapasitet, gjennom å bygge etiopiske institusjoner og holde etiopiske myndigheter ansvarlig både for forvaltning og resultater.

Fasene i samarbeidet

Norges samarbeid med Etiopia har tre faser. Etiopia er nå i ferd med å fullføre fase 1, noe som i hovedsak innebærer at landet har gjennomført planleggings- og klargjøringsfasen (internasjonalt kjent som the REDD+ readiness phase). I den første fasen har Etiopia:

- utviklet en overordnet strategi for hvordan de skal redusere utslippene fra avskoging og skogforringelse (REDD+ strategi)
- utviklet et rammeverk for hvordan sosiale hensyn, miljøhensyn og korrupsjonsrisiko (sikringsmekanismer), skal ivaretas
- etablert en institusjon og et system for å overvåke og rapportere utslipp fra skog
- etablert et referansenivå for utslipp fra skog
- valgt Oromia-regionen som første delstat der tiltakene skal gjennomføres (pilot-delstat)

I neste fase (2) vil Norge bl.a. bidra med støtte noen av tiltakene mot avskoging som Etiopia har identifisert i sin strategi, restaurere ødelagte skogområder og forbedre lover og regler i skogsektoren. Disse tiltakene skal både bidra til å redusere utslippene og gjøre Etiopia med robust i møte med globale klimaendringer.

Samarbeidet vil gå over i tredje fase når Etiopia kan vise at de har lykkes med å redusere klimagassutslippene fra skog, og er klare til å få betalt for slike resultater (etter at resultatene er verifisert av en uavhengig tredjepart).

For mer informasjon, se Etiopias egen hjemmeside om CRGE-strategien.

Avtale- og bakgrunnsdokumenter (engelsk):

Andre relevante lenker: