Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

UN REDD (FNs klima- og skogprogram)

Med Norge som initiativtaker etablerte FN i 2008 FNs klima- og skogprogram for å koordinere og intensivere innsatsen som gjøres på klima- og skogområdet i de tre FN-organisasjonene FNs miljøprogram (UNEP), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO).

Norge tok initiativ til etableringen av FNs klima- og skogprogram (UN REDD) i 2008 og har støttet programmet med om lag 1,5 milliarder kroner. De tre FN-organisasjonene i programmet (FNs utviklingsprogram, UNDP; FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO; og FNs miljøprogram, UNEP) skal bistå skoglandene i arbeidet med å utvikle og iverksette planer for å redusere utslipp fra skogsektoren.

Les årsrapporten fra UN-REDD Programmet i 2015.
Alle UN-REDDs årsrapporter.

FNs REDD-program er et flergiverfond med sekretariat i Genève, og består av et globalt program og nasjonale programmer.

Norge har så langt utbetalt i overkant av 183 millioner USD noe som tilsvarer 1,1 milliarder NOK. I tillegg har Norge bevilget ekstra støtte til programmet i 2014-2015 på ca. 30 millioner USD eller ca 183 millioner NOK  (per februar 2014). EU, Danmark, Spania, Japan og Luxemburg er andre givere. 

FNs REDD-program har over 60 partnerland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Støtte fra det globale programmet er tilgjengelig for alle partnerlandene. Landene kan få rådgivning, opplæring og/eller støtte innenfor et svært bredt spekter av de tre FN-organisasjonenes kompetanseområder, som for eksempel metoder for å overvåke og måle karboninnhold i skog (MRV), analyse, forbedret styresett, deltakelse og konsultasjoner med urfolk, lokalbefolkning og andre interessegrupper, gjennomgang av lovverk med sikte på reform og/eller forbedret håndhevelse, åpenhet i skogsektoren, antikorrupsjon og tilfredsstillende systemer for å på sikt kunne motta betaling for reduserte klimagassutslipp fra skogsektoren, forbedret naturressursforvaltning, grønn og bærekraftig økonomisk utvikling, og kunnskap om naturmangfold og økosystemtjenester (hvordan skogen bidrar til å rense vann, sikre vanntilgang, regulere klimaet, hindre spredning av malaria etc).

Gjennom de nasjonale programmene støtter FNs REDD-program blant annet planlegging og implementering av nasjonale strategier for å få ned utslippene fra avskoging og skogforringelse (nasjonale REDD+ strategier). Slike strategier skal brukes til å identifisere og utvikle tiltak for å redusere avskogingen, etablere systemer for skogovervåking og måling av utslipp fra avskoging (MRV-systemer), etablere nødvendige enheter for å koordinere myndighetenes arbeid, og sørge for at det tas nødvendige miljømessige og sosiale hensyn ("sosiale og miljømessige sikringsmekanismer"). 18 pilotland* mottar støtte til nasjonale programmer (per februar 2014).

Norge legger stor vekt på at de ulike FN-organisasjonene, samt Verdensbanken og andre relevante internasjonale aktører skal koordinere sin innsats og samarbeide best mulig, og på at arbeid for økt likestilling og forbedret styresett skal være en sentral del av FNs REDD-program. Programmet, som er et samarbeid mellom de tre store FN institusjonene FNs Utviklingsprogram (UNDP), FNs Miljøprogram (UNEP) og FNs Mat og landbruksorganisasjon (FAO), er et godt eksempel på hvordan Norge gjennom målrettet innsats kan bidra til at FN i større grad arbeider som "Ett FN" både internasjonalt og på landnivå.

Resultatene i UN-REDD programmet

FNs klima- og skogprogram har bistått 18 land i utarbeidelsen av nasjonale planer for REDD+. For eksempel ferdigstilte Ecuador og Zambia sine nasjonale REDD+ planer med bistand fra FNs klima- og skogprogram i 2015. FNs klima- og skogprogram har også støttet mer enn 30 samarbeidsland i arbeidet med konsultasjoner og informasjon om sikringsmekanismer. Mexico har kommet langt i dette arbeidet og har organisert flere konsultasjoner med statlige og ikke-statlige aktører som ledd i arbeidet med REDD+ i landet. Uganda har vedtatt er såkalt «veikart» og nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med sikringsmekanismer i forbindelse med tiltak for REDD+. Med bistand fra programmet har 29 samarbeidsland arbeidet konkret med inkludering og deltakelse av urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner i beslutningsprosesser for REDD+. Programmet har også bidratt til at privat sektor er mer involvert i utviklingen av tiltak for REDD+. Norge støttet programmet med om lag 75 millioner kroner i 2015. Støtten har ført til at tre nye land kunne motta støtte til nasjonale REDD+ strategier. Tilsammen har 23 land fått støtte til nasjonale strategier og programmer.

Etableringen av FNs REDD program har bidratt sterkt til å løfte klima og forvaltningen av tropiske skoger på den internasjonale dagsorden. REDD+ ble i 2012 et av de prioriterte områdene i femårsplanen til FNs generalsekretær.

* Bangladesh, Bolivia, Colombia, Den demokratiske republikken Kongo, Ecuador, Filippinene, Indonesia, KambodsjaNigeria, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Republikken KongoSri Lanka, Solomon-øyene, Tanzania, Vietnam og Zambia.

Les mer om hva Norges støtte går til på hjemmesidene til FNs REDD-program.

Til toppen