Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vietnam

Norge inngikk i 2012 en klima- og skogavtale med Vietnam, gjennom FN. Avtalen omfatter støtte på 180 millioner kroner til Vietnams forberedende arbeid for å redusere klimagassutslipp fra avskoging (REDD+).

Vietnams skoger

Vietnam har en lang kystlinje med karbonrike torvmyrer og mangroveskoger, mange elver, regnskog og stor variasjon i topografi, klima og jordsmonn. Mekongregionen, som landet utgjør en del av, er blant områdene i verden med størst mangfold av sjeldne dyre- og plantearter. Det oppdages fremdeles arter som er nye for vitenskapen.  

Skoglandskap
Skoglandskap i Bach-Ba nasjonalpark i Vietnam. Foto: Eirik Brun Sørlie

Avskoging og klimaendringer

Vietnam har siden 1940-tallet opplevd omfattende avskoging som følge av krig og befolkningsøkning. Mellom 1943 og 1990 ble skogdekket i Vietnam redusert fra 43 til 27 prosent.

Idag har skogdekket økt igjen til mer enn 40 prosent eller nærmere 15 millioner hektar, som følge av omfattende skogplanting. Samtidig har avskogingen og skogforringelsen i gjenværende naturskog (11 millioner hektar) fortsatt. Dette skyldes blant annet konvertering til kommersielt plantasjejordbruk og tømmerplantasjer. Intakt naturskog (primærskog) utgjør nå mindre enn 1 prosent av landets skoger.

Vietnam er svært utsatt for redusert vannføring, stigende havnivå, hyppigere ekstremvær og saltvannsinntrengning i det fruktbare Mekongdeltaet, som brødfør millioner av mennesker utover landets grenser med ris. Det er allerede nå tegn til at klimaendringene og dårlig forvaltning av vannressurser truer Vietnams posisjon som stor riseksportør, og på sikt også matvaresikkerhet innenlands.

 

Risparseller
Risparseller i Guang-Nam-provinsen. Foto: Eirik Brun Sørlie

Vietnam i klimaforhandlingene

Vietnam presenterte sin plan for utslippsreduksjoner før klimamøtet i Paris. Her tas det som utgangspunkt at utslippene i 2020 vil fordobles fra nivået på 250 millioner tonn CO2 i 2010, og tredobles innen 2030. Vietnam forplikter seg til å redusere forventede utslipp med 8 prosent med egne midler, og inntil 25 prosent med internasjonal støtte.  I 2016 vedtok Vietnam en Nasjonal handlingsplan for å implementere Paris-avtalen med tiltak for å redusere avskoging og øke skogrestaurering som prioriterte investeringer frem mot 2030.

Landbruksområde
Landbruksområde i Ha-Giang-provinsen,Vietnam. Foto: Eirik Brun Sørlie

Klima- og skogsamarbeid med Vietnam

Under klimatoppmøtet i Doha i Qatar i desember 2012 undertegnet Norge en felleserklæring med Vietnam om klima- og skogsamarbeid. 

Parallelt med dette ble det også signert en avtale om støtte til klima- og skogarbeid i Vietnam.  Avtalen omfatter støtte på inntil 180 millioner kroner til Vietnams forberedende arbeid for å redusere klimagassutslipp fra avskoging (REDD+). Støtten kanaliseres gjennom FNs REDD program, som består av FNs miljøprogram (UNEP), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO). Målsetningen med samarbeidet er å styrke Vietnams kapasitet for REDD+, styrke bærekraftig skogforvaltning i seks pilotprovinser, samt bidra til samarbeid med nabolandene Laos og Kambodsja om å redusere ulovlig hogst og handel med tømmer. Programmet ble i 2015 forlenget med tre nye år frem til 2018, men uten ytterligere midler.  

Vannbøfler
Vannbøfler Foto: Eirik Brun Sørlie

Klima- og skogsamarbeidet med Vietnam har flere faser. En evaluering av første fase påpekte svak koordinering mellom FN-organisasjonene og understreket betydningen av å trekke inn privat sektor og sivilt samfunn i gjennomføringen av fase 2, med større vekt på å oppnå resultater på provinsnivå.

I forkant av klimaforhandlingene i Doha, Qatar 2012, ble Norge, Vietnam og FN enige om planer for en ny fase, for iverksetting mellom 2013 og 2015. Vietnam skal sette seks provinser i stand til å måle og overvåke utslipp og håndtere resultatbasert støtte for reduserte utslipp fra skog. Vietnam skal også forbedre minoriteters og lokalsamfunns mulighet til å forvalte skog, og redusere forskyvningen av avskoging til nabolandene som er knyttet til Vietnams import av tømmer, samt vietnamesiske investeringer i gummiplantasjer i Laos og Kambodsja. 

Utbetalinger til Vietnam

Norge har så langt utbetalt 177 av 180 millioner NOK  til Vietnams arbeid. Disse pengene er kanalisert til det nasjonale klima- og skogprogrammet via FNs Multi-Partner Trust Fund. Resten er planlagt utbetalt i 2018.

Resultater av samarbeidet 

Vietnamesiske myndigheter har gjennom klima- og skogsamarbeidet med Norge gjort fremskritt i å bygge nasjonal kapasitet for å forhindre og måle utslipp fra skog, utvikle reguleringer og planer som kan bidra til å å redusere utslipp fra skog, samt gripe fatt i utfordringer knyttet til ulovlig hogst og handel med tømmer i samarbeid med naboland. Vietnamesiske myndigheter vurderer selv at de i løpet av 2017 vil oppnå alle Klimakonvensjonens krav til «REDD+ Readiness» og søker støtte fra multilaterale organisasjoner til å skalere opp REDD+ implementering i til sammen 11 provinser i det nordlige sentrale kystområdet og det sentrale høylandet. 

Støtte til sivilsamfunn

Å styrke sivilsamfunnet i våre samarbeidsland er en viktig del av klima- og skogsatsingens strategi. Norges internasjonale klima- og skogsatsing har en egen støtteordning for sivilsamfunn, som forvaltes av Norad. I støtteperioden 2016-2020 vil tre sivilsamfunnsorganisasjoner i Vietnam vil motta støtte gjennom denne ordningen. Organisasjonene jobber blant annet med å involvere kvinner, minoriteter og lokalsamfunn i skogforvaltning og dokumentere forekomst av ulovlig handel med tømmer.  En fullstendig oversikt over støttemottakere finnes på Norads hjemmeside.

Risarbeidere
Arbeidere klargjør risparseller i Ha-Giang-provinsen. Foto: Eirik Brun Sørlie

Ulovlig hogst og handel med tømmer

Vietnam samarbeider også med både EU og USA for at kun lovlige skogsprodukter skal eksporteres fra Vietnam til disse markedene.  Dette gjelder i hovedsak tømmer som først importeres til Vietnam og foredles til møbler for eksport. Slike handelsavtaler kan bidra vesentlig til å bekjempe ulovlig hogst og korrupsjon. Tiltak for å forbedre styresett og tilgang på informasjon i skogsektoren kan bidra vesentlig til å redusere korrupsjon så vel som utslipp fra avskoging og skogforringelse.

Norsk bistand til Vietnam

Norsk utviklingssamarbeid med Vietnam går helt tilbake til 1971, og har særlig fokusert på petroleums- og fiskeriforvaltning. Vietnam er nå et mellominntektsland og handel og investeringer utgjør nå en større del av samarbeidet mellom Norge og Vietnam. Den økonomiske veksten var på 6,7 prosent i 2015. Tross økonomisk vekst er det fortsatt stor fattigdom blant etniske minoriteter, som ofte har sitt livsopphold knyttet til det som er igjen av naturskog.  Norge har hatt en egen menneskerettighetsdialog med landet siden 2003, hvor også forholdene for etniske minoriteter tas opp. 

Nulltoleranse for korrupsjon

Vietnam rangerer på plass 112 på Transpacency Internationals korrupsjonsindeks. Alle klima- og skogmidler kanaliseres gjennom internasjonalt anerkjente institusjoner med kapasitet og kompetanse for forsvarlig håndtering av bistandsmidler. Norges støtte til Vietnam kanaliseres gjennom FN, og Norge koordinerer arbeidet med andre land, i tillegg til Verdensbanken og frivillige organisasjoner som er engasjert i klima- og skogpolitikk i Vietnam.

Til toppen