Dekning av saksomkostninger etter forvaltningslovens § 36. Vedtak om dekning av nødvendige utgifter for å få endret vedtak til gunst for parten. Bakke- Ingedal gnr. 115 bnr. 8, Sarpsborg kommune

Som følge av at Miljøverndepartementet delvis omgjorde Riksantikvarens vedtak til gunst for klageren, har advokatene i Borgengaten fremmet krav om å få dekket saksomkostninger i medhold av forvaltningsloven paragraf 36. Omgjøringen innebærer at klageren slipper å dekke kostnadene til arkeologiske undersøkelser av jordmassene ved siden av en eksisterende gravhaug på eiendommen, fordi departementet mente at det var så stor tvil om hvor jordmassene kom fra, at det ville være urimelig tyngende om klageren skulle bekoste undersøkelsene, jf. kulturminneloven paragraf 10. Etter en samlet vurdering konkluderte departementet med at saksomkostningene var vesentlige kostnader som var nødvendige for å få endret vedtaket til gunst for klager i saken.

Last ned brev i pdf-versjon

Vi viser til Deres brev av 22.11.2010 der De fremmer krav om dekning av saksomkostninger for Deres klient Nils Terje Løkkevik med kr 14062,50. Kravet fremmes i medhold av forvaltningsloven (fvl) § 36 og har bakgrunn i at Miljøverndepartementet den 11.11.2010 omgjorde Riksantikvarens vedtak av 16.3.2009 til gunst for Nils Terje Løkkevik.

Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering kommet til at vilkårene i fvl § 36 for dekning av saksomkostninger er oppfylt, og at Nils Terje Løkkevik får dekket sitt saksomkostningskrav med kr. 14062,50.

Sakens bakgrunn

Den aktuelle eiendommen ligger på Ingedal (Ingedalsveien 298) i Sarpsborg kommune. Grunneier Nils Terje Løkkevik driver næringsvirksomhet på eiendommen med hytteutleie, veikro og bensinstasjon. På eiendommen er det registrert automatisk fredete kulturminner i form av et forhistorisk gravfelt. Opprinnelig inneholdt gravfeltet tre gravhauger på rekke, mens det pr. i dag er kun to gravhauger igjen som følge av stor aktivitet over tid på eiendommen.

Innenfor avgrensningen av en gravhaug har Nils Terje Løkkevik påført pukklag, såle samt oppført grunnmur uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene, noe som ble oppdaget under befaring foretatt av Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren med grunneier den 5.5.2006. Etter befaringen sendte Riksantikvaren varsel om retting av ulovlig oppførte tiltak i medhold av kml § 8 tredje ledd til grunneier, jf. brev av 12.5.2006.

I medhold av kml § 8 tredje ledd og § 10 fattet Riksantikvaren den 16.3.2010 vedtak om retting av ulovlig tiltak på nevnte eiendom. Grunneier ble pålagt å bekoste fjerning av alle spor etter ulovlig oppført såle, pukklag og grunnmur. Han ble videre pålagt å bekoste sikring av det vitenskapelige kildemateriale gjennom en arkeologisk utgravning av bunnen av inngrepsområdet samt av masser som er blitt gravet ut i forbindelse med de ulovlige tiltakene. Han ble også pålagt å besørge gravmaskin med fører stilt til disposisjon for museet i nødvendig utstrekning i to dager samt sørge for et låsbart rom til utstyr, toalett og godkjent spiserom for to personer i de to ukene arbeider var beregnet å vare.

Vedtaket ble påklaget av Advokatene i Borgergaten på vegne av Nils Terje Løkkevik, i brev av 6.4.2009 og saken ble sendt til Miljøverndepartementet for avgjørelse den 5.7.2010. Klagen gikk i hovedsak ut på at Riksantikvaren har gjort saksbehandlingsfeil i saken som har virket bestemmende inn på vedtakets innhold. Klager har videre anført at karakteren av inngrepet og kravet om retting samt omfanget av de pålagte utgifter er vurdert på uriktige premisser. Videre anføres at jordmassene på gravhaugens østside, stammer fra utgravning av en dam i 1972 og ikke fra selve gravhaugen slik Riksantikvaren har forutsatt i sitt vedtak. Klager bestred ikke at oppføringen av grunnmuren var i strid med kulturminneloven og at det dermed er berettiget å kreve den fjernet.

Miljøverndepartementet omgjorde delvis Riksantikvarens vedtak til gunst for klager, etter å ha gjennomgått alle sider av saken. Omgjøringen innebar frafall av kravet overfor klager om å bekoste undersøkelsene av jordmassene på østsiden av gravhaugen, da dette er urimelig tyngende overfor grunneier etter kml § 10 siste punktum. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak vedrørende fjerning av grunnmur inkludert såle og pukklag samt undersøkelser i denne forbindelse.

Etter departementets vedtak har Advokatene i Borgergaten v/Advokat Erik Parmer fremsatt krav om dekning av klientens saksomkostninger med kr 14062,50.

Departementets vurdering

Forvaltningsloven § 36 første ledd lyder:
”Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.”

I denne saken har Miljøverndepartementet omgjort Riksantikvarens vedtak til gunst for Nils Terje Løkkevik ved å frafalle kravet om å bekoste undersøkelser av jordmassene på gravhaugens østside.

Departementet kan ikke se at omgjøringen skyldes ”partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll”, jf. unntaket i fvl § 36 første ledd. Slike forhold er normalt nye faktiske opplysninger i saken, jf. Justisdepartementets rundskriv G37/95. I saken ble Kulturhistorisk museum sin vurdering vedrørende jordmassene, lagt til grunn fra starten av. Klager påklaget blant annet forholdet, og Riksantikvaren fant ingen grunn til å tvile på Kulturhistorisk museum sin vurdering på dette punktet.

Spørsmålet om saksomkostningene var nødvendige for å få endret vedtaket avgjøres konkret. Sakens vanskelighetsgrad- faktiske og rettslig, sammen med partens subjektive vurdering av om det var nødvendig å bruke advokat, legges til grunn for om lovens vilkår er oppfylt. Det følger videre av forarbeidene at dekningsregelen skal gjelde vesentlige kostnader og bare kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket til gunst for klager.

Miljøverndepartementet er av den oppfatning at saksomkostningskravet fremsatt av Advokatene i Borgergaten v/advokat Erik Parmer, på vegne av Nils Terje Løkkevik, står i et rimelig forhold til sakens vanskelighetsgrad og klagers behov for bistand. Advokaten har kommet med en tilfredsstillende oversikt som viser vesentlige kostnadene som har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for Løkkevik. I forhold til sakens kompleksitet omfatter saksomkostningskravet, etter departementets oppfatning nødvendige utgifter til advokathjelp i klagesaken. 

På bakgrunn av det ovenstående mener Miljøverndepartementet at Nils Terje Løkkevik har krav på å få dekket saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. Departementet ser ingen grunn til å reise spørsmål ved omkostningens omfang slik det er oppgitt i timelisten vedlagt brev datert 22.11.2010.

Konklusjon

Omkostningskravet i henhold til timeliste vedlagt brev datert 22.11.2010, på kr. 14062,50,- blir overført til Advokat Erik Parmer sin klientkonto 1030.09.83044.   

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
Avdelingsdirektør 

Zubair Ali Syed
Rådgiver

Kopi:

Nils Terje Løkkevik, Ingedalsveien 298, 1747 SKJEBERG