Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til restaurering av D/S Stord I. Stiftelsen D/S Stord I, Nordnes Bergen kommune

Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak om tilskudd til å restaurere D/S Stord I. Vedtaket ble påklaget av Stiftelsen D/S Stord I som anførte at tilsagnet for 2010 ikke var tilstrekkelig til å ferdigstille skipet innen 100-års jubileet i 2013. Riksantikvaren på sin side anførte at stiftelsen må prioritere nødvendige tiltak i forbindelse med restaureringsarbeidet i første omgang, noe det bevilgede tilskuddet ville kunne dekke. Etter Miljøverndepartementets vurdering må Riksantikvaren strengt prioritere tilskudd til de mest nødvendige tiltakene i restaureringsprosessene generelt i forhold den store søkermassen i 2010. Miljøvernepartementet var således enig i Riksantikvarens vurdering og konklusjon.

Les vedtaksbrevet i pdf-versjon

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 24.3.2010 med klage på Riksantikvarens vedtak av 4.3.2010 om tilskudd til dekksarbeid og restaurering av fartøy D/S Stord I.

Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 4.3.2010. Klagen tas ikke til følge.

Riksantikvaren fattet den 4.3.2010 vedtak om tilskudd på 450 000 kr til restaurering av D/S Stord I. I tillegg ga Riksantikvaren i 2009 et forhåndstilsagn på 750 000 kr for året 2010. Vedtaket av 4.3.2010 ble påklaget av Stiftelsen D/S Stord I (heretter kalt stiftelsen). Riksantikvaren har opprettholdt sitt vedtak og oversendt klagesaken til behandling i Miljøverndepartementet ved ekspedisjon av 6.5.2010. Klager har ikke kommentert Riksantikvarens oversendelsesbrev.

Klagers anførsler, jf. brev datert 24.3.2010

Stiftelsen anfører i hovedsak at ordinær tildeling for 2010, meddelt i brev av 4.3.2010, er på 450 000 kr. I 2009 ble det gitt forhåndstilsagn på 750 000 kr, noe som synes å bli sett på som en del av tildelingen i 2010. Stiftelsen anfører at de på grunnlag av muntlig meddelelse har hatt den oppfatning at forhåndstilsagnet ikke skulle virke inn på den ordinære tildelingen i 2010.

I brev av 30.4.2010 har stiftelsen kommet med ytterligere klageanførsler. Stiftelsen anfører at styret i stiftelsen forventet at D/S Stord I var i posisjon til å få en god sum for å bli ferdig med prosjektet. Fartøyet har vært under restaurering siden 1981. Til tross for brannen i 1987 ble det satt i gang ny runde med istandsetting av fartøyet. Etter 30 år med iherdig innsats på de praktiske og økonomiske områdene for å få Stord I ferdig restaurert, ønsker stiftelsen nå å få ferdigstilt fartøyet til 100-års jubileet i 2013. Det forutsetter støtte fra Riksantikvaren og at private og andre offentlige instanser bidrar som de har gjort. Videre er ferdigstillelse en forutsetning for å kunne oppnå optimal inntjening, noe som er en forutsetning for dekning av løpende driftskostnader og vedlikehold. Slike kostnader er ikke ubetydelige og styret i stiftelsen settes i en vanskelig økonomisk situasjon på det driftsmessige feltet med et uferdig skip. Stiftelsen setter sin lit til at det nå er D/S Stord I sin tur til å bli tilgodesett med tildelinger i en størrelsesorden som gjør det mulig å presentere skipet i ferdig restaurert stand i 2013. Stiftelsen anmoder om et møte med Riksantikvaren for å komme til en løsning.

Riksantikvarens merknader, jf. oversendelse datert 6.5.2010

Riksantikvaren på sin side påpeker at ut over forhåndstilsagnsfullmakten på 8 millioner kroner, er det ikke mulig å forutsi kommende års tilsagnsstørrelse og fordeling mellom søkerne. I denne forbindelse viser Riksantikvaren til at det i 2009 ble søkt om ca. 130 millioner kroner, mens disponible midler til fordeling var 52 millioner kroner. I 2010 er søknadsummen økt til 170 millioner kroner mens disponible midler til fordeling er 42 millioner kroner, noe som er 10 millioner mindre enn i 2009. Bevilget tilskudd i 2010 på 450 000 kr samt forhåndstilsagn på 750 000 kr utgjør totalt 1 200 000 kroner og er i omtrent samme størrelsesorden som det årlige tilskuddet de siste 5 til 6 årene.

Med den store søkermassen i 2010 er det vanskelig å prioritere blant søkerne og fordelingen får derfor ekstra grundig behandling. Innredningsarbeidene i den gjeldende sak ansees ikke for å være kritiske for fartøyets bevaring, mens tetting av skrog, dekk og overbygg er prioritert i vurderingen. I søknaden er legging av furuplank på shelterdekket kalkulert til 1 230 000 kroner.

Departementets merknader

Miljøverndepartementet vil påpeke at tilskudd fra Riksantikvaren i fartøyvernsaker er ment som en hjelp eller støtte og utgjør ikke et rettslig krav for søker. Tilskuddet gis med formål å verne verneverdige fartøy. Dermed er det i gjeldende sak viktig at kritiske tiltak for bevaring av fartøyet gis høyest prioritering. Miljøverndepartementet er i denne sammenheng enig med Riksantikvaren i at innredningsarbeidene ikke ansees for å være kritiske for fartøyets bevarelse. Det er tetting av skrog, dekk og overbygg som i første omgang må prioriteres. Departementet forstår Riksantikvarens oversendelsesbrev slik at bevilget sum for 2010 på 1 200 000 kroner, burde kunne dekke kostnadene til de sistnevnte tiltak.

Miljøverndepartementet er enig med Riksantikvaren i at grunnet stor søkermasse og knapphet på midler må tilskudd til verneprosjekter praktiseres strengt. Departementet vil allikevel påpeke at uavhengig av størrelsen på tilskuddsrammen som er øremerket til fartøyvern, og som varierer fra år til år avhengig av statsbudsjettet, må Riksantikvaren foreta en grundig vurdering og behandling av hver enkelt søknad. Ved saksbehandling og senere et begrunnet vedtak, vil forvaltningslovens regler gjelde uavhengig av disponibel sum for tilskudd. Miljøverndepartementet kan ikke se at det fra Riksantikvarens side er gjort noen saksbehandlingsfeil i saken som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold jf. forvaltningsloven § 41.     

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 4.3.2010.

Klagen fra Stiftelsen D/S Stord I tas ikke til følge.

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
Avdelingsdirektør  

Zubair Ali Syed
Rådgiver 

Kopi:

Riksantikvaren, Dronningens gate 13 Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO