Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til restaurering av MF Gamle Bjørnefjord. Hardanger Veteranferjelag, Odda i Hordaland fylke

Hardanger Veteranferjelag klaget på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fartøyet MF Gamle Bjørnefjord. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren anførte blant annet at de generelt skal, gjennom vern og tilskudd, bevare og legge til rette for et representativt utvalg av fartøyer. M/S Gamle Bjørnefjord er en ferge av ”De seks søstre” som alle er nesten identiske. Dermed ansees fergetypen som sikret. Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev mottatt Riksantikvaren den 12.4.2011 vedr klage på Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011 om tilskudd til istandsetting av MF Gamle Bjørnefjord.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011. Klagen tas ikke til følge.

Riksantikvaren fattet den 3.12.2010 vedtak om å tilkjenne MF Gamle Bjørnefjord status som verneverdig skip for. Den 31.12.2010 søkte Hardanger Veteranferjelag (heretter kalt Veteranferjelaget) kr 800 000,- til istandsetting av fergen. Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak, datert 17.3.2011, og vedtaket ble påklaget av Veteranferjelaget. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og har oversendt klagen til behandling i Miljøverndepartementet 29.4.2011.

Klagers anførsler, jf. brev mottatt av Riksantikvaren 12.4.2011

Klager viser til at deres søknad om økonomisk støtte i hovedsak skal dekke nødvendig dokksetting og inspeksjon av skroget på MF Gamle Bjørnfjord. Siste gang fartøyet var i dokk for ettersyn og vedlikehold var i 1990. Det er derfor nødvendig å få kontrollert skroget og klager vurderer at et slikt tiltak kommer inn under områder for ”Riksantikvarens prioriteringer for fartøyvern i 2011”, pkt. 4 der det står: ”Sikring mot lekkasje/vanninntregning i skrog, dekk og overbygg”.

Klager er samtidig åpen for å avgrense søknaden slik at den omfatter kun de viktigste og nødvendigste arbeidene for å sikre skroget. Resterende arbeider kan utføres på et senere tidspunkt. Klager viser til at tilstanden på skroget er grunnlaget for videre arbeid med prosjektet og at det er lite hensiktsmessig å legge ned mye arbeid og ressurser i prosjektet før dette er avklart.
 
Klager viser til at det er blitt etablert et prosjekt der Hardanger Veteranferjelag og Johan Brigsten samarbeider med NAV og rusoppfølgningstjenesten i Odda kommune. Prosjektet har til hensikt å aktivisere og gi ungdom med rusproblemer en ny start, slik at de etter hvert kommer seg ut i ordinært arbeidsliv. Klager viser til at seks brukere allerede er i arbeidspraksis på fartøyet og at det generelt er stor interesse for prosjektet i området.

Riksantikvarens merknader, jf oversendelse datert 29.4.2011

Riksantikvaren opplyser om at fartøyet fikk vernestatus fordi Hardanger Veteranferjelag har store planer for framtidig drift. Vernestatusen vil åpne muligheten for å søke tilskudd fra andre steder enn Riksantikvaren. Slik status gir også reduserte avgifter og frafall av gebyrer fra Sjøfartsdirektoratet. Riksantikvaren viser i denne sammenheng til at søker er informert om at statusen ikke nødvendigvis vil medføre tildeling av midler fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren skal generelt gjennom vern og tilskudd bevare og legge til rette for et representativt utvalg av fartøyer. M/S Gamle Bjørnefjord er en ferge av ”De seks søstre” som alle er nesten identiske. Blant disse har ”Skånevik” blitt fredet og dermed ansees fergetypen som sikret. 

Riksantikvaren viser til at fartøy i denne størrelsesorden er svært ressurskrevende ved restaurering. I denne sammenheng viser Riksantikvaren til at søknaden om tilskudd blant annet mangler budsjett og pristilbud på dokksetting.  Videre fremgår det av søknaden at kostnadene i forbindelse med arbeidene kan bli adskillig høyere.

Riksantikvaren konkluderer med å opprettholde sitt vedtak i saken.

Departementets merknader

Departementet viser til at Riksantikvaren gjennom Statsbudsjettet for 2011, er blitt tildelt totalt 42 millioner kroner til fartøyvern. Midlene utgjør i underkant av 25 % av den totale søknadssummen, noe som innebærer at Riksantikvaren må foreta strenge prioriteringer. I den sammenheng er det flere faktorer som spiller inn når det skal avgjøres hvilke prosjekter som når opp ift fordeling av midler. Fartøy som er avhengig av kritiske tiltak for blant annet å forhindre havari eller lignende, vil for eksempel bli høyt prioritert.

I gjeldende sak har Riksantikvaren tildelt fartøyet vernestatus, men allikevel vedtatt ikke å gi tilskudd til restaureringen. Riksantikvaren har vært tydelig overfor klager om at vernestatus ikke automatisk vil medføre tilskudd til restaureringsprosjektet, og har også redegjort for hvilke hensyn som er lagt til grunn for tildelingen av vernestatus. Departementet slutter seg til Riksantikvarens vurdering i denne sammenheng.

Riksantikvaren har i gjeldende sak lagt vekt på at fartøytypen som M/S Gamle Bjørnefjord representerer, er sikret gjennom fredning av samme fartøytype ”Skånvik”, som er blant seks identiske fartøy til M/S Gamle Bjørnefjord. Riksantikvaren mener derfor at kravet om tilrettelegging av representativ utvalg fartøytype er oppfylt etter fartøyvernplanen (2010 – 2017). Departementet har ikke grunnlag for å overprøve Riksantikvarens vurdering i denne sammenheng, og slutter seg til denne.

Departementet kan videre ikke se at det foreligger feil i behandlingen av saken som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. 

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
Avdelingsdirektør 

Zubair Ali Syed
Rådgiver

Kopi:
Riksantikvaren