Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd for istandsetting av Kårhus, Søndre Gladheim, Rollag kommune i Buskerud fylke

Saken gjelder et kårhus på Søndre Gladheim i Rollag kommune. Bygningen er fra middelalderen og er automatisk fredet iht. kulturminneloven § 4. KB Prosjekter AS søkte Riksantikvaren om tilskudd til istandsetting av kårhuset i 2009. Riksantikvaren innvilget søknaden med 550.000 kr til prosjektet. Som følge av istandsettingsarbeidene ble det avdekket behov for ytterligere utbedringer med en kostnadsramme på 528.000 kr. Søker søkte dermed Riksantikvaren om tilleggstilskudd for merkostnadene. Riksantikvaren avslo søknaden med begrunnelse at prosjektet ikke har nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker, men Riksantikvaren opprettholdt vedtaket. Saken ble deretter sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak om avslag i saken.

Miljøverndepartementet viser til brev av 12.9.2011 der Riksantikvarens vedtak av 31.8.2011 om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Kårhuset på Søndre Galdheim i Rollag kommune påklages. Departementet viser også til Riksantikvarens saksfremstilling og oversendelse til departementet datert 6.2.2012. Det fremgår av oversendelsen at klager har fått kopi av oversendelsesbrevet.

Departementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å oppheve Riksantikvarens vedtak av 31.8.2011.

Klagen tas ikke til følge

Sakens bakgrunn

Kårhuset på Søndre Gladheim er et middelalderhus, opprinnelig oppført og brukt som hovedbygning som del av gårdsanlegget på eiendommen. Bygget ble senere tatt bruk som kårhus og sist forpakterbolig. Huset er reparert og ombygd flere ganger, sist omkring i 1950. Bygget er automatisk fredet med hjemmel i kulturminneloven (kml) § 4 og tiltak etter kml § 3 krever dispensasjon etter i kml § 8.

Etter et arveskifte ønsket ny eier å istandsette huset som feriebolig. I den sammenheng var det nødvendig å reparere store deler av den gamle konstruksjonen, bla grunnmur, svill, gavltrekant, vinduer og pipe. I 2009 innvilget Riksantikvaren dispensasjon etter kml § 8 for avdekking av gulv og vegger. Samme år innvilget Riksantikvaren et tilskudd på kr 550.000,- for istandsetting av huset. I forbindelse med arbeidene ble det oppdaget behov for ekstra utbedringer som førte til ekstrakostnader. Tiltakshaver søkte som følge av dette om et tilleggstilskudd på kr 528.000,- den 9.11.2010. Riksantikvaren avslo søknaden den 12.9.2011 med begrunnelse manglende ressurser. Avslaget ble påklaget av tiltakshaver KB Prosjekter AS (heretter kalt klager) på vegne av Cathrine Janicke. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak om avslag og oversendte deretter saken til departementet for endelig behandling, den 6.2.2012.

Klagers anførsler jf. brev av 18.1.2011

Klager gir uttrykk for at de er fornøyd med tilskuddet fra Riksantikvaren som de mottok i 2009. I forbindelse med arbeidene ble det imidlertid avdekket større skader enn tidligere antatt som innebar økte tilleggskostnader. Klager søkte derfor om ytterligere tilskudd i 2010.

Klager mener at Riksantikvaren er noe unyansert i avslagsvedtaket når de skriver at kostnader i forbindelse med reparasjonsarbeider ble dekket 100 % og at standardheving ble dekket med 60 %. Etter klagers oppfatning utgjør gjennomsnittlig tildeling 81,63 % for reperasjonsarbeid og 49,18 % for standardheving. Klager mener videre at dersom Riksantikvaren ikke hadde nok ressurser, kunne de ha delt opp et eventuelt tilskudd over for eksempel to år, istedenfor å avslå søknaden helt, slik at prosjektet ikke stoppet helt opp.

Riksantikvarens merknader jf. brev av 6.2.2012

Riksantikvaren påpeker at gjeldende tilskuddsak har vært vanskelig å vurdere fordi reparasjonstiltakene i 2009 har vært kombinert med istandsetting for ny bruk. I forhold til kostnadsoverslaget ble det gitt 100 % tilskudd til reparasjon av grunnmur og pipe, nær 80 % tilskudd til tak, 50 % tilskudd til drenering (kombinert med grøft for kloakkledning), rigg drift og reserve samt noe under 50 % tilskudd til andre innvendige reparasjoner. Rene standardhevingstiltak som tilleggsisolering, bad, kjøkkeninnredning m.v. kommer i tillegg til det kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet i 2009.  

Riksantikvaren viser til at avslaget på søknad om tilleggstilskudd er begrunnet i mangel på tilgjenglige tilskuddsmidler til bygninger og anlegg fra middelalderen, post 72.3 i statsbudsjettet. Ved tiltakspakken i 2009 ble det igangsatt mange nye tiltak på middelalderbygninger og ruiner som ved fullføring i 2010 og 2011 har hatt behov for ytterligere tilskudd. Riksantikvaren har måttet foreta en streng prioritering med den konsekvens at Kårhuset på Søndre Galdheim ikke ble prioritert. Riksantikvaren opprettholder sitt avslag i saken.

Departementets merknader

Miljøverndepartementet viser til at tilskuddsordningen post 72.3 i statsbudsjettet skal medvirke til å verne og sikre automatisk fredete bygninger, ruiner fra middelalderen samt stavkirker. Målgruppen for ordningen er eiere og forvaltere av disse kulturminnene. Ordningen omfatter tilskudd til bygninger og anlegg som er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. Riksantikvaren kan selv initiere tiltak innenfor særlige satsingsområder.

Riksantikvaren må prioritere strengt mellom omsøkte istandsettingsprosjekter. I gjeldende sak har Riksantikvaren innvilget tilskudd, på kr 550.000,- i 2009, til prosjektet. Etterfølgende søknad om tilleggstilskudd ble imidlertid avslått fordi prosjektet ikke nådde opp i konkurranse med andre prosjekter. Departementet mener dette har vært hovedbegrunnelsen for Riksantikvarens avslag i saken. 

Departementet har ingen merknader til de faglige vurderingene som er gjort i saken. Departementet kan heller ikke se at det er foretatt lovanvendelses – eller saksbehandlingsfeil som har virket inn på utfallet i saken, jf forvaltningsloven § 41.

Departementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å oppheve Riksantikvarens vedtak av 31.8.2011.

Klagen tas ikke til følge

 

Med hilsen

Elisabeth Platou
Avdelingsdirektør (e.f.)

Zubair Ali Syed
Rådgiver

Kopi:
Riksantikvaren
Cathrine Janicke, Prins Oscars gate 35, 3011 DRAMMEN