Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til bl.a. innredning av fredet lokstall på Notodden, Telemark fylke

Norsk Transport AS søkte Riksantikvaren om tilskudd til flere tiltak knyttet til jernbanesenteret på Notodden. Søknaden ble avslått bla fordi Riksantikvaren prioriterte videreføring av allerede igangsatte prosjekter ved årets tildeling av midler. Vedtaket ble påklaget. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til endelig behandling i Miljøverndepartementet. Departementet har opprettholdt Riksantikvarens avgjørelse i saken.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 18.4.2012, der De klager på Riksantikvarens vedtak av 2.3.2012 om avslag på søknad om tilskudd. Riksantikvaren sendte saken over til Miljøverndepartementet den 11.5.2012

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 2.3.2012.

Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Norsk Transport AS søkte den 20.11.2011 og 12.1.2012, Riksantikvaren om tilskudd til omgjøring av fredet lokstall på Notodden til verksted, istandsetting av skinnegående batteritraktor, oppstart på restaurering av elektrisk motorvogn samt transport og sikring av revisjonsvogn ”Oldemor”.

Riksantikvaren avslo søknadene i vedtak av 2.3.2012. Begrunnelsen var at ved årets fordeling av midler er videreføring av igangsatte prosjekter blitt prioritert. Videre vil Riksantikvaren avvente eventuelt engasjement i prosjektet inntil sluttføringen av arbeidet med jernbanesenteret på Notodden og ny nasjonal verneplan for rullende materiell (utarbeides av Norsk Jernbanemuseum). Vedtaket ble påklaget av Norsk Transport AS i brev av 18.4.2012. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til endelig behandling i Miljøverndepartementet den 11.5.2012.

Klagers anførsler, jf. brev18.4.2012

I tillegg til begrunnelsen som følger av vedtaket om avslag, den 2.3.2012, viser klager til at Riksantikvaren har avslått søknaden fordi Norsk Transport AS eies av private aksjonærer. Dette ble meddelt pr. telefon, den 23.3.2012, av Riksantikvaren v/Alexander Ytteborg som påpekte at klagers virksomhet bør være organisert som en stiftelse.

Klager viser til at utsettelse av investeringer i verkstedet vil utsette formidlingen av Rjukanbanens historiske jernbanemateriell. Med Rjukanbanens behov og den positive holdningen til Norsk Industriarbeidermuseum, er det ikke holdbart at Riksantikvaren velger å avslå søknaden med den begrunnelse at prosjektet ”Notodden Jernbanesenter” er under utredning. Riksantikvaren burde i stedet sett søknaden som en naturlig del av innsatsen for den fredete transportlinjen mellom Rjukan og Hjuksebø. En strekning som regjeringen har besluttet å søke verdensarvstatus for.

Klager viser til at Riksantikvaren ved en rekke anledninger har meldt tydelig fra om at nå er det jernbanens tur til å bli prioritert. Som følge av dette og andre uttalelser fra Riksantikvaren ble søknad om tilskudd utferdiget. Ledelsen ved Notodden Jernbanesenter har også hatt møter med Riksantikvaren for å avklare mulig bruk/bygging av et fremtidig Notodden Jernbanesenter. Under møtene ble det diskutert mulig støtte til vognhall på Hjuksebø, noe som ble sett i sammenheng med arbeidet med UNESCO søknaden.

Klager mener Riksantikvaren benytter manglende ferdigstillelse av en privat igangsatt verneplan som påskudd for å avvise søknader til jernbanemateriell og vognhaller. Riksantikvaren bevilger likevel midler til istandsetting av sporvogner og støtte til flytting av vogner til haller til tross for at det ikke her foreligger en nasjonal verneplan. Med grunnlag i dette mener klager at Riksantikvaren forskjellsbehandler prosjekter.

Riksantikvarens merknader

Riksantikvaren har sammen med en rekke aktører gått inn med penger til et forprosjekt for å se på muligheten for å kunne etablere en permanent organisasjon som står for full koordinering av alle prosjekter tilknyttet jernbanerelatert virksomhet på Tinnosbanen, herunder søknader om istandsetting av rullende materiell. Direktoratet ser det som naturlig å avvente en evaluering av dette forprosjektet før et eventuelt engasjement tilknyttet delprosjekter under virksomheten.

Riksantikvaren viser til at endringer i det fredete jernbaneanlegget og endringer av lokstallen på Notodden krever dispensasjon etter kml § 15 a, noe som det må søkes om fra Telemark fylkeskommune. Videre er det Rom eiendom og Jernbaneverket, som er eiere av anlegget. som må stå som ansvarlige tiltakshavere og formelle søkere ved ethvert tiltak knyttet til lokstall på Notodden. Riksantikvaren er derfor tydelig på at et eventuelt. fremtidig Notodden Jernbanesenter, i samarbeid med ansvarlige tiltakshavere, koordinerer søknader vedrørende senteret.

Verneplanen for jernbanens kulturminner må vurderes som en egen portefølje, og ikke sammenblandes med verneplanen for sporvogner og forstadsbanevogner i Oslo slik klager gjør. Riksantikvaren har vært med i referansegrupper for verneplanarbeidet i begge sektorer. Prosjekteier for ”nasjonal verneplan for rullende materiell” innen jernbanene er tillagt Norsk Jernbanemuseum med Norsk Jernbaneklubb som samarbeidspart. For tiden er det Norsk Jernbaneklubb som driver frem prosjektet, men etatsansvaret ligger hos museet. Riksantikvaren har vært inne i dette arbeidet siden 2010. Riksantikvaren har for tiden ikke grunnlag for å ta et helhetlig faglig grep når det gjelder porteføljen i prosjektet.

Riksantikvaren avviser klagers påstand om at det ikke finnes en verneplan for sporvogner og forstadsbanevogner i Ruterporteføljen. Ruter har utarbeidet en rapport i denne sammenheng. Riksantikvaren har valgt å fokusere på det gode samarbeidet mellom Ruter AS og Lokaltrafikkhistorisk forening som grunnlag for årets tilsagn. På bakgrunn av det nevnte er Riksantikvaren uenig i at et økonomisk støtte til Lokaltrafikkhistorisk forenings prosjekt er forskjellsbehandlende overfor Norsk Transport AS.

Klagers kommentarer til Riksantikvarens oversendelsesbrev, jf. brev av 10.7.2012

Utover det som allerede er anført viser klager til at Riksantikvarens støtte til rullende materiell i seg selv er et brudd på tidligere praksis. Det er heller ikke adgang til fredning av rullende materiell og klager forstår ikke hvorfor Riksantikvaren skal gi tilskudd til kulturminner som ikke kan fredes. Klager etterspør hjemmel for tilskudd til rullende materiell og viser til at Norsk Transport AS ikke hadde søkt om tilskudd til rullende materiell dersom Riksantikvaren ikke hadde oppfordret til dette.

Riksantikvarens svar til klagers kommentarer

Riksantikvaren har i 2012 gitt tilskudd til Stiftelsen Rjukanbanen for forvaltning av rullende materiell. Alt rullende materiell, bygg og anlegg som eies av Stiftelsen Rjukanbanen inngår fra 2011 som ett av elleve prioriterte anlegg i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Således vurderes alle istandsettingsprosjekter innen Rjukanbanen isolert, og ikke i lys av evt. andre verneplaner som måtte foreligge.

Departementets merknader

Departementet viser til at Riksantikvaren, hvert år må prioritere strengt mellom ulike prosjekter på grunn av begrenset med midler og mange søkere. Videre er det viktig å prioritere pågående prosjekter slik at disse sluttføres, før Riksantikvaren velger å engasjere seg i nye prosjekter. Dette skyldes ikke mangel på vilje eller interesse, men at Riksantikvaren må holde seg innenfor de økonomiske rammer og føringer som legges til grunn for tildeling av midler gjennom statsbudsjettet.

Riksantikvarens tilskuddsmidler skal i hovedsak gå til faste kulturminner, slik som anlegg som inngår i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Riksantikvaren gir også tilskudd til løse kulturminner, som eksempelvis togvogner når det er særlige grunner til det. En slik grunn er for eksempel tilknytning til et verneverdig/fredet anlegg. Departementet har ikke grunnlag for å vurdere Riksantikvarens begrunnelse for å gi støtte til sporvogner og forstadsbaner i Oslo. Departementet kan imidlertid ikke se at dette er avgjørende for vurderingen i denne saken.

En ny nasjonal verneplan for rullende materiell kan ikke være avgjørende for om tilskudd skal innvilges i gjeldende sak. Riksantikvaren har, slik departementet ser det, i all hovedsak vurdert og avslått søknaden som følge av føringer som ligger til grunn for årets tildeling av midler gjennom statsbudsjettet.

Departementet er enig i Riksantikvarens vurdering om at det er hensiktsmessig å avvente et eventuelt engasjement i prosjektet inntil en fremtidig utredning av prosjektet Notodden Jernbanesenter foreligger. Riksantikvaren har videre i oversendelsesbrevet påpekt at Norsk Transport AS ikke kan stå som ansvarlig søkere eller tiltakshavere i saken og at dispensasjon må innhentes for at søknaden eventuelt skal kunne innvilges.

Departementet kan ikke se at søknad om tilskudd fra Norsk Transport AS er avslått på feil grunnlag. Riksantikvaren har valgt å prioritere pågående prosjekter fremfor nye, noe som er i samsvar med føringene lagt til grunn for årets tildeling av midler. Departementet kan heller ikke se at det foreligger feil rettsanvendelse eller saksbehandlingsfeil som kan ha påvirket resultatet jfr fvl § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 2.3.2012. Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou
Avdelingsdirektør (e.f.)

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi:
Riksantikvaren