Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til M/S Grytøy, Harstad kommune, Troms

Venneforeninga Grytøy-Harstad fergeselskap klaget på Riksantikvarens avslag på søknad om tilskudd til skrogutbedring undervanns på fergen M/S Grytøy. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren har ikke endret oppfatning vedrørende fergens historiske betydning og status som verneverdig skip, men har på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler måttet foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. I denne saken finner Riksantikvaren ikke det omsøkte prosjektet som modent for oppstart uten en grundigere gjennomgang og dokumentasjon. Riksantikvaren savner blant annet en full tilstandsrapport, en plan for trinnvis restaureringen og kalkulering av kostnadene. Departementet finner ikke grunn til å overprøve denne prioriteringen, og kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Miljøverndepartementet opprettholder Riksantikvarens vedtak i saken.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 27.3.2012 vedr. klage på Riksantikvarens vedtak av 6.3.2012 om ikke å gi støtte til fergen M/S Grytøy.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 6.3.2012. Klagen tas ikke til følge.

Den 11.1.2012 søkte Venneforeninga Grytøy-Harstad fergeselskap om 4 377 000 kr i tilskudd fra Riksantikvaren til skrogutbedring undervanns (del av fase II) på fergen M/S Grytøy. I vedtak av 6.3.2012 avslo Riksantikvaren søknaden. Vedtaket ble påklaget av Venneforeninga Grytøy-Harstad fergeselskap (klager). Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og har oversendt klagen til behandling i Miljøverndepartementet den 3.5.2012.

Klagers anførsler jf. brev av 27.3.2012

Klager utrykker skuffelse over avslaget, sett i lys av at Riksantikvaren har gitt M/S Grytøy status som verneverdig skip, og at etatens folk i samtaler har uttrykt muntlig at fartøyet var berettiget økonomisk tilskudd fra staten.

Det anføres videre at Venneforeninga nærmest ukentlig har drevet bevaringsarbeid av fartøyet i samsvar med Riksantikvarens vilkår.

Riksantikvarens merknader jf. saksfremlegg av 3.5.2012

Riksantikvaren viser til den store søkermassen i 2012, der summen satt av til fartøyvern over statsbudsjettet kun dekker 22 % av de omsøkte midlene. Dette medfører at flere fartøy som oppfyller kriteriene for tilskudd og /eller faller inn under Riksantikvarens prioriteringer vil måtte få avslag, eller kun bli tildelt deler av det omsøkte beløpet.

I oversendelsen av saken til Miljøverndepartementet viser Riksantikvaren til sitt brev av 29.9.2011, der direktoratet bekrefter M/S Grytøys status som verneverdig skip, og understreker at direktoratet ikke har endret oppfatning vedrørende skipets historiske betydning. Riksantikvaren finner imidlertid ikke det omsøkte prosjektet som modent for oppstart uten en grundigere gjennomgang og kalkulering av kostnadene. Riksantikvaren savner en full tilstandsrapport og en plan for trinnvis restaurering som grunnlag for søknaden. Videre viser Riksantikvaren til at Venneforeninga ikke har fulgt opp anbefalingene gitt i rapport fra Nordnorsk Fartøyvernsenter. I rapporten fremkommer at båtens tilstand er utavklart på en rekke områder og Fartøyvernsenteret anbefaler at Venneforeninga, i forbindelse med eventuelle anskaffelser, utarbeider en plan for restaurering og etterbruk, og fremskaffer dokumentasjon på tidligere utført arbeid og eventuelle pålegg.

Det kommer også fram i vedtak av 6.3.2012 at Riksantikvaren savner en full tilstandsrapport og kostnadsoverslag som grunnlag for en vurdering av eventuelle engasjement i framtidig restaurering av båten.

Etter en ny vurdering av saken på bakgrunn av klagen fra Venneforeninga finner Riksantikvaren ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak av 6.3.2012.

Departementets merknader

På grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må Riksantikvaren nødvendigvis foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. Miljøverndepartementet viser til at Riksantikvaren vurderer at realismen i prosjektet ikke er godt nok dokumentert gjennom de fremlagte dokumentene i saken. Videre mener Riksantikvaren at tilskudd vanskelig kan tildeles prosjekter som ikke er knyttet til en helhetlig fremdriftsplan for restaurering av fartøyet, hvor fremdriftsplanen er forankret i fullstendige tilstandsrapporter og kostnadsoverslag. Departementet finner ingen grunn til å overprøve Riksantikvarens faglige skjønn.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil i lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av en helhetsvurdering av saken funnet at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 6.3.12. Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi: Riksantikvaren