Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til M/S Iona

Saken gjelder klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fjordbåten M/S Iona. Vedtaket om avslag var begrunnet i det svært trange budsjettet, som medfører at direktoratet har måttet prioritere større fartøy som står i fare for å miste sertifikatet uten utbedringer, og fartøy som vil komme av slipp/dokk. Riksantikvaren tok ikke klagen til følge og oversendte derfor saken til behandling i Miljøverndepartementet. Departementet finner ikke grunn til å overprøve de faglige vurderinger som ligger i Riksantikvarens prioriteringer, og kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 22.03.2012 med klage på Riksantikvarens vedtak av 09.03.2012 om ikke å gi tilskudd til istandsetting av Båten M/S Iona.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å gjøre om Riksantikvarens vedtak av 09.03.2012. Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Den 12.12.2011 søkte Oslo Undervannsklubb om 1 015 000 kr i tilskudd til istandsetting av båten Ionas overbygg. Iona er en fjordbåt som fikk status som vernet skip i 2001. Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak av 09.03.2012. Vedtaket ble påklaget i brev av 22.03.2012. Klagen er sendt innenfor fristen, jf. forvaltningsloven § 29. Riksantikvaren har opprettholdt sitt vedtak og har derfor sendt klagen til behandling i Miljøverndepartementet i brev av 18.05.2012.

Klagers anførsler, jf. brev av 22.03.2012

Oslo Undervannsklubb (klager) skriver at avslaget fra Riksantikvaren vil føre til at arbeidet med istandsetting av Iona vil bli betydelig forsinket. Det søkes støtte fra andre kilder, men fartøyvernmidler fra Riksantikvaren er den viktigste kilden til prosjektet. Siden 2007 har det årlig blitt utført omfattende arbeider på fartøyet. Dette har vært muliggjort gjennom bidrag fra Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond og Stiftelsen UNI.

Klager anfører at Iona står på land og vil kunne sjøsettes etter at trearbeider på skrog og overbygg er ferdige, og videre at istandsettingen av fartøyet er et igangværende prosjekt. Dette er forhold Riksantikvaren oppgir i listen over prioriterte kriterier for tildeling av tilskudd i 2012.

Riksantikvarens anførsler, jf saksfremlegg av18.05.2012

I vedtak om avsalg av 09.03.2012, og i saksfremlegget, viser Riksantikvaren til den økonomiske situasjonen som medfører at flere fartøy som oppfyller kriteriene for tilskudd vil måtte få avslag eller redusert beløp i forhold til søknaden. I vedtak om avslag vises det til at direktoratet, på grunn av den økonomiske situasjonen, har prioritert freda, større fartøy som står i fare for å miste sertifikatet uten utbedringer, og fartøy som vil komme av slipp/dokk.

Riksantikvaren noterer seg klagers anførsel om at M/S Iona vil kunne sjøsettes etter at trearbeidene på skrog og overbygg er ferdige. I lys av den svært trange budsjettsituasjonen, og prioriteringer for tildeling av tilskudd i 2012, har direktoratet likevel ikke kunnet finne midler til ferdigstilling av Iona i årets budsjett. Riksantikvaren har i denne saken lagt vekt på at det ikke er formidlet et akutt behov fra verftets side om at plassen som fartøyet nå beslaglegger må frigjøres, og at fartøyet i dag heller ikke har sertifikater som må fornyes.

Etter en ny vurdering av saken, på bakgrunn av klagen fra Skrefsrud, finner Riksantikvaren ikke grunn til å gjøre om sitt vedtak av 09.03.2012.

Miljøverndepartementets merknader

På grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må Riksantikvaren foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene.

Iona oppfyller i utgangspunktet flere kriterier for tildeling av tilskudd. Det omsøkte prosjektet prioriteres likevel ikke da Riksantikvaren i inneværende år blant annet har måttet prioritere fartøy som i dag står i fare for å miste sertifikatet. Dette er en faglig prioritering som direktoratet har tillagt vekt ved tildeling av tilskudd i 2012, og departementet finner ikke grunn til å overprøve denne.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsgloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å gjøre om Riksantikvarens vedtak av 09.03.2012. Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi:
Riksantikvaren