Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til tilstandskontroll og restaurering av M/S Jøsenfjord, Stavanger kommune i Rogaland fylke

M/S Jøsenfjord er et 125 år gammelt skip som opprinnelig gikk som rutebåt i østre Ryfylke. Fartøyet er vernet av Riksantikvaren. I 2013 søkte andelslaget MS Jøsenfjord om tilskudd til tilstandskontroll og istandsetting av båten. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi de har lite midler til rådighet i forhold til en stor søknadsmasse i år. Riksantikvaren har derfor måtte prioritere strengt mellom de omsøkte prosjektene. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Departementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdt vedtaket om avslag i saken.

Miljøverndepartementet viser til deres brev av 2.4.2013 med klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til tilstandskontroll og restaurering av fartøyet M/S Jøsenfjord.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 12.3.2013.

Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Den 15.1.2013 søkte Andelslaget MS Jøsenfjord om kr 500.000,- i tilskudd til tilstandskontroll og restaurering av fartøyet M/S Jøsenfjord.  Det omsøkte beløpet skulle dekke konserverende tiltak og en grundig tilstandsvurdering av skroget på fartøyet. Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak av 12.3.2013. Avslaget er begrunnet med at Riksantikvaren har måttet foreta en streng prioritering grunnet for lite tilskuddsmidler sett i forhold til en stor søkermasse for året 2013. Vedtaket ble påklaget av søker i brev av 2.4.2013. Klagen er sendt innenfor fristen etter forvaltningsloven § 29. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak om avslag og sendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet den 31.5.2013.

Klagers anførsler, jf brev 2.4.2013

Klager viser til at det i ”Tildelingsbrev for Riksantikvaren 2013” står at Riksantikvaren ved tildeling av tilskudd skal prioritere fartøy som har en tilstandsvurdering. Videre skal det stilles vilkår om kvalifisert håndverkskompetanse.

Klager stiller spørsmål ved om føringen i tilstrekkelige grad er blitt tatt hensyn til under Riksantikvarens behandling av søknaden.

Tilstandsvurderingen gjort i 2011 avslørte betydelige mangler i skipets stålkonstruksjon. Fartøyet ble befart av to fartøyvernsentre og det ble utarbeidet en tilstandsrapport. Gjennom dugnadsarbeid i 2012 og 2013 har man fokusert på å avdekke de områdene som tilstandsrapporten viser til. Arbeidene er igangsatt og laget er i rute til slipsetting i henhold til fremdriftsplanen som er vedlagt søknaden. Dette forutsetter riktignok en tilstrekkelig finansiering. 

Omsøkte tiltak er ikke oppstart av et nytt stort prosjekt med en høy kostnad. Tiltakene er nødvendige arbeider i forberedelsen, vurderingen og planleggingen av et mulig nytt prosjekt. Dersom vedtaket ikke omgjøres er det en mulig konsekvens at fartøyet ikke vil gå til slipp i 2013. Det vil videre ikke være mulig å foreta en grundig tilstandsvurdering av skroget. Spesielt bunnventilene på fartøyet har et stort behov for ettersyn. Dette vil medføre at Rogaland fylkeskommune ikke utbetaler innvilget tilsagn om tilskudd (innvilget i 2011). I tilsagnet er det stilt vilkår om at midlene må benyttes i løpet av 2013.

Riksantikvarens vurdering, jf saksfremlegg av 31.5.2013

Riksantikvaren viser til at andelslaget og de frivilliges arbeid med fartøyet de siste årene har fungert svært bra, og gruppen legger ned en betydelig innsats i å innhente nødvendig kompetanse for å styre og sikre fremdriften i prosjektet. Det har også blitt sikret og samlet inn en stor mengde historisk dokumentasjon til støtte for arbeidet. Når det likevel ikke har blitt gitt midler til fartøyet de siste årene, skyldes dette den helhetlige økonomiske situasjonen i fartøyvernet.

Riksantikvaren viser videre til at midlene de har til rådighet, ikke er tilstrekkelig til å dekke alle relevante prosjekter og tiltak. Riksantikvaren er derfor tvunget til å foreta ytterligere prioriteringer enn de som er lagt til grunn i Prop 1S og flere fartøy som oppfyller kriteriene for tilskudd og/eller faller inn under Riksantikvarens prioriteringer vil måtte få avslag. Det betyr ikke at prosjektene ikke er støtteverdige men at Riksantikvaren må avvente ferdigstillingen av andre prosjekter før disse kan påbegynnes. 

Miljøverndepartementets merknader

Miljøverndepartementet viser til at avslaget i saken er i hovedsak begrunnet i at Riksantikvaren på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler, nødvendigvis må foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. Miljøverndepartementet har ikke merknader til den prioriteringen og den skjønnsutøvelsen som Riksantikvaren har foretatt.

Departementet kan heller ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 12.3.2013.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver 

Kopi til:

Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep
0034 OSLO