Klage på Riksantikvarens vedtak om vedlikeholdstilskudd til Tyssedal kraftverk, Odda kommune i Hordaland fylke

Tyssedal kraftverk er et fredet anlegg fra 1918 som omfattes av bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Anlegget forvaltes av Norsk vasskraft- og industristadmuseum (NVIM) som hvert år søker Riksantikvaren om tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). I år søkte museet om 3,6 millioner kroner i tilskudd men fikk innvilget 1,98 millioner kroner. Museet påklaget avgjørelsen med henvisning til at innvilget beløp ikke vil dekke nødvendige FDV - utgifter for 2013. Riksantikvaren kom til at innlevert rapport over brukt tilskudd i 2012 og planlagt bruk i år, viser at enkelte utgifter i søknaden ikke er innenfor retningslinjer og vilkår for å kunne få tilskudd. I tillegg har Riksantikvaren innvilget et mindre beløp pga et behov for en strengere prioritering blant søknader i år. Miljøverndepartementet kom til at Riksantikvarens begrunnelse i saken ikke er konkret nok i forhold til å påpeke hvilke utgifter som er i strid med vilkårene for tilskudd og hvorfor disse ikke er innenfor antikvarisk FDV. Riksantikvaren begrunner heller ikke en strengere prioritering blant søknader i år, sammenlignet med tidligere år. Vedtaket er derfor opphevet og saken er sendt tilbake for ny behandling.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 2.4.2013 der De klager på Riksantikvarens vedtak av 26.2.2013 om utbetaling av forvaltning, drift- og vedlikeholdstilskudd til Tyssedal kraftverk. Riksantikvaren sendte saken over til Miljøverndepartementet den 29.4.2013. Klager har kommet med kommentarer til Riksantikvarens oversendelse i brev av 13.5.2013.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering funnet grunn til å oppheve Riksantikvarens vedtak av 26.2.2013. Saken sendes tilbake til Riksantikvaren for ny behandling.

Klagen tas til følge.

Sakens bakgrunn

Tyssedal kraftverk er et fredet anlegg fra 1918 som omfattes av bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Anlegget forvaltes av Norsk vasskraft- og industristadmuseum (NVIM) som hvert år søker Riksantikvaren om tilskudd til forvaltning, drift- og vedlikehold (FDV).

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum søkte Riksantikvaren, den 11.1.2013, om kr 3.631.000,- til forvaltning, drift og vedlikehold av Tyssedal kraftverk. Søknaden ble delvis innvilget med et tilsagnsbeløp på kr 1.989.147,- jf. vedtak av 26.2.2013. Det ble i vedtaket stilt som vilkår at midlene kun kan brukes til lønning av håndverkere og materiale for vedlikehold av anlegget. Midlene kan ikke brukes til å dekke administrative oppgaver, renhold, tilrettelegging for publikum eller til andre oppgaver som ligger utenom normal antikvarisk forvaltning, drift og vedlikehold. Vedtaket ble begrunnet med at rapport om bruk av midler for 2012, samt søknad om tilskudd for 2013 inneholder elementer som vedlikeholdstilskuddet ikke skal dekke. Søker aksepterte fastsatte vilkår for tilskuddet den 26.3.2013. Vedtaket ble deretter påklaget, den 2.4.2013, og saken ble sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling den 29.4.2013.

Klagers anførsler, jf brev 2.4.2013

Norsk Vasskraft – og Industristadsmuseum viser til at innvilget tilskudd på kr 1.989.147,- er en reduksjon på kr 330.413,- fra 2012. Museet forventet en økning grunnet merutgifter i 2013. Videre har museet hvert år fått innvilget et høyere beløp enn det forrige året. Innvilget beløp for 2013 ligger under hva museet fikk i 2007.

Museet har fått en årlig ekstrakostnad på kr 300.000,- for fjernvarme. Varmenergien var gratis de ti første driftsårene men nå må museet betale for tjenesten. Museet har ikke midler til å dekke disse kostnadene fra andre budsjettposter. Det vil være katastrofalt både for bygget og bruken av bygget dersom fjernvarmeanlegget ble koblet fra av økonomiske grunner. Bygningsmessige vedlikeholdsutgifter vil øke dramatisk som følge av kulde, fukt og store temperatursvingninger. Manglende støtte til å dekke varmeenergikostnader f.o.m. 2013, vil medføre at Tyssedal kraftstasjon senere får et kritisk behov for støtte.

Museet viser videre til at flere av vilkårene som Riksantikvaren har stilt for bruk av tilskuddsmidlene, er ivaretatt og i samsvar med museets gjeldende praksis. Tilrettelegging for publikum, reiseutgifter eller andre oppgaver finansieres på annet vis og dekkes ikke av FDV - midlene. Samtidig krever en profesjonell forvaltning av et slikt anleggs administrative ressurser. Dette gjelder både planlegging, lederoppgaver overfor håndverkere, bestillinger, økonomiarbeid, HMS og rapportering. I museets budsjett er det ikke rom for å dekke slike øremerkede administrative kostnader uten å bruke FDV- midlene. NVIM har fått mye skryt for en profesjonell og effektiv bygg- og anleggsavdeling med egen avdelingsleder. Dette er noe museet ønsker å videreføre, men som blir vanskelig med de økonomiske rammene museet har.

Det vises videre til at Riksantikvaren i sitt tilsagnsbrev for 2012 presiserte at tilskuddet ikke skulle dekke utvendig rengjøring grunnet støvutslipp fra nabobedriften. Denne presiseringen er akseptert fullt ut og museet har inngått en avtale med eieren som skal ta ansvaret for alt utvendig vedlikehold av kraftanlegget. Museet har ansvaret for innvendig renhold og vedlikehold generelt. Tyssedal kraftanlegg ligger i et industrisamfunn mellom trange fjell med et stort smelteverk og en trafikkert riksveg som nærmeste nabo. Både industristøv og veistøv trenger inn i bygget. Uten et fast renholdsprogram vil vedlikeholdet av kulturminnet bli forringet. Museet ber om at renholdsoppgavene som er spesifisert i FDV- planen vedlagt søknaden for 2013, blir finansiert.

Riksantikvarens merknader, jf oversendelsesbrev av 29.4.2013

Riksantikvaren begrunner i all hovedsak avslaget med at tildelte FDV- midler til Tyssedal kraftstasjon i 2012 ble brukt i strid med punkt 1 i retningslinjer og vilkår for tilskudd fra Statsbudsjettet Kap. 1429 post 72. Midlene er planlagt å bli brukt på samme måte i 2013. Riksantikvaren mener på bakgrunn av dette at de har rettmessig avkortet FDV – midlene til Tyssedal kraftverk.

Riksantikvaren mener videre at oppvarmingskostnader for Tyssedal kraftstasjon kan dekkes av FDV- midlene. Klager har imidlertid ikke dokumentert godt nok grunnlaget for å hevde at bygningmessige vedlikeholdsutgifter vil øke dramatisk i forhold til dagens situasjon som følge av kulde, fuktproblemer eller temperatursvingninger.

FDV- midlene skal utelukkende dekke kostnader med vedlikehold av anleggene (lønn og materiale for håndverkere) iht. Riksantikvarens vedtak av 26.2.2013. Renhold, vindusvask, administrative oppgaver, tilrettelegging for publikum, snømåking/rydding av utearealer er således oppgaver som ligger utenom definisjonen av antikvarisk forvaltning, drift og vedlikehold.

Klagers merknader til Riksantikvarens oversendelse, jf brev av 13.6.2013

Foruten det som allerede er anført av museet i klagen av 29.4.2013 viser de til at hittil har museet forvaltet Tyssedal kraftverk på en god måte. Dette skyldes blant annet gode vedlikeholdsrutiner. Museet er bekymret for at manglende økonomiske midler vil medføre redusert vedlikeholdsnivå og økt forfall, noe som igjen vil bli svært kostbart. I tillegg til det rent økonomiske vil verdien av anlegget som et kulturminne også bli forringet.

Departementets merknader

Hvert år fordeler Riksantikvaren tilskudd til anlegg innenfor bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner fra post 72.8 i statsbudsjettet. Dette gjelder både tilskudd til istandsetting og til forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene.

Klagen gjelder størrelsen på innvilget FDV- tilskudd til Tyssedal kraftanlegg. Riksantikvarens begrunnelse for mindre tilskudd i 2013 enn i 2012 er todelt. For det første begrunner Riksantikvaren et mindre tilskudd i år med at innlevert rapport over brukte FDV- midler i 2012 viser at tilskuddet er delvis brukt i strid med retningslinjer og vilkår for 2012. Ny innsendt plan for bruk av midler i 2013 viser samme bruk av midlene som i 2012.  For det andre er en reduksjon basert på at Riksantikvaren har måttet foreta en streng prioritering i år grunnet lite midler til disposisjon sett i forhold til målet om å ferdigstille alle anleggene innenfor bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner innen 2015.

Riksantikvaren har vurdert innsendt FDV - plan for 2013 og konkludert med at en planlagt bruk av midlene i oversikten, ikke er iht. de vilkår og forutsetninger som følger av vedtaket av 26.2.2013. Riksantikvaren har etter departementets vurdering ikke vært konkret nok i å påpeke hvilke poster i FDV- planen for 2013 som faller utenfor og hvorfor disse ikke er å anse som en del av antikvarisk forvaltning, drift og vedlikehold. En slik spesifisering er nødvendig da Riksantikvaren i hovedsak begrunner et mindre tilskudd med at planen viser utgifter som faller utenfor vilkårene i vedtaket. Dette blir spesielt viktig når enkelte utgiftsposter som tidligere er blitt dekket av Riksantikvaren, ikke lenger ansees for å være innenfor vilkårene for tilskudd i 2013. Et eksempel på dette er utgifter til renhold som i 2013 er vurdert ikke å ligge innenfor antikvarisk FDV. Departementet mener at Riksantikvaren burde vært tydeligere på en slik innskjerping overfor søker etter gjennomgang av FDV- planen for 2012.

Departementet har forståelse for at Riksantikvaren må foreta en streng prioritering blant søknader hvert år. Vi kan allikevel ikke se at Riksantikvaren godt nok har begrunnet en eventuell strengere prioritering i år sammenlignet med tidligere år. Riksantikvaren må i tilsagnsbrevene være tydelige på hva som kan dekkes og hva som faller utenfor antikvarisk vedlikehold. Enkelte tiltak i innsendt FDV- plan er ikke innenfor vilkårene for FDV. Andre tiltak er innenfor vilkårene men blir allikevel ikke dekket av Riksantikvaren grunnet en streng prioritering. Departementet mener Riksantikvaren burde ha tydeliggjort forskjellen på de ulike vilkårene i saken.

Klager har gjort gjeldende at museet har fått en årlig ekstrakostnad på kr 300.000,- for oppvarming av anlegget. Vi forstår Riksantikvaren slik at tilskuddet kan brukes til å dekke oppvarmingskostnader men at behovet for disse ikke er godt nok dokumentert.

Departementet mener Riksantikvaren burde ha bedt museet om å supplere sin søknad med den manglende dokumentasjonen før vedtaket om tilskudd ble fattet i saken, jf. forvaltningsloven § 17.

Etter departementets vurdering er Riksantikvarens begrunnelse for vedtaket av 26.2.2013 mangelfull. Flere av forholdene kan ha vært avgjørende for umålingen av FDV- tilskuddet for 2013. Feilen kan derfor ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering funnet grunn til å oppheve Riksantikvarens vedtak av 26.2.2013. Saken sendes tilbake til Riksantikvaren for ny behandling.

Klagen tas til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f)

avdelingsdirektør

                                                                                                    Zubair Ali Syed

                                                                                                    rådgiver

 

Kopi til:

 

 

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO