Vurdering av vilkår ved vedtak i medhold av kulturminneloven § 10

Riksantikvaren hadde i forbindelse med vedtak etter kulturminneloven § 10 om kostnadsdekning for arkeologiske undersøkelser, også satt vilkår om beplantning ved utførelsen av tiltaket. Departementet bemerket at slike materielle vilkår til utførelsen av tiltaket må stilles når tillatelsen til tiltaket blir gitt etter lovens § 8. Denne delen av vedtaket i medhold av § 10 var derfor ugyldig.

Vi viser til brev av 20.03.13 der Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten ber departementet vurdere gyldigheten av 3. ledd i Riksantikvarens vedtak datert 13.09.11 om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner jf kulturminneloven § 10. Riksantikvaren fattet vedtaket i forbindelse med Statens vegvesens planlagte grunnarbeider for vei innenfor Middelalderbyen, som inngår i reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn.

Miljøverndepartementet har forelagt spørsmålet for Riksantikvaren, som i vedlagte brev av 17.04.13 fastholder sitt standpunkt i saken.

Departementets merknader:

Kulturminneloven § 10 regulerer hvem som skal betale og hvilke kostnader som kan kreves dekket ifm særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner når tillatelse til inngrep er gitt i medhold av lovens § 8.

I medhold av § 10 kan det ikke stilles materielle vilkår til utførelsen av det tiltaket som utløser utgravingen og vernetiltaket. Dette måtte i så fall være løst da tillatelsen til inngrepet ble gitt etter lovens § 8, i dette tilfellet da reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn ble behandlet.

Konklusjon:

Under henvisning til det som er sagt ovenfor er det departementets vurdering at 3. ledd i Riksantikvarens vedtak av 13.09.11 er ugyldig.

Departementet vil be Riksantikvaren omgjøre vedtaket i tråd med konklusjonen i dette brevet.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Susanne Colding

1 vedlegg

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep
0034 OSLO