Klage på Riksantikvarens vedtak vedrørende tilsagn om tilskudd til restaurering av Røskaftgården, Håkon den Godes gate 4, gnr. 315 bnr. 121, i Levanger kommune

I 2003 kjøpte Coop Inn- Trøndelag Røskaftgården for å bygge ut og videreutvikle sin dagligvarebutikk i Levanger sentrum. Røskaftgården er et blant flere bevaringsverdige bygninger som til sammen utgjør en viktig del av kulturmiljøet i Levanger. Riksantikvaren varslet oppstart av kulturmiljøfredning av Levanger sentrum i 2011. Coop, som opprinnelig hadde planer om å rive bygget, valgte å restaurere gården. Coop søkte Riksantikvaren om tilskudd til å dekke merkostnadene som følge av restaureringen. Riksantikvaren innvilget totalt 1,8 millioner kroner til prosjektet. Coop påklaget det samlede tilskuddsbeløpet da merkostnadene utgjorde langt mer enn det de fikk i støtte. Riksantikvaren opprettholdt tilsagnsbeløpet med begrunnelse om at de har begrenset med midler til rådighet og at de allerede har gitt 75 % av midlene avsatt til kulturmiljøfredningen av Levanger sentrum til restaureringen av Røskaftgården. Saken ble deretter sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt Riksantikvarens avgjørelse i saken.

Vi viser til deres brev av 4.3.2014 og 2.4.2014 med klage på Riksantikvarens vedtak av 27.2.2014 vedrørende tilsagn om tilskudd til restaureringen av Røskaftgården i Levanger sentrum.

Saken har vært forberedt av Riksantikvaren og oversendt til Klima- og miljødepartementet den 16.09.14.

Klima- og miljødepartementet har gått gjennom og vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.2.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn for saken:

Levanger sentrum har ett av Midt-Norges få gjenværende og godt bevarte trehusmiljø fra sent 1800-tall og tidlig 1900-tall. Sentrumsbebyggelsen er pekt ut som et prioritert kulturmiljø for bevaring i Nord-Trøndelag fylke. Røskaftgården er et blant flere bevaringsverdige bygninger som til sammen utgjør en viktig del av kulturmiljøet i Levanger.

I 2003 kjøpte Coop Inn- Trøndelag SA (heretter kalt Coop) Røskaftgården for å bygge ut og videreutvikle sin dagligvarebutikk som opptar hele det aktuelle kvartalet. Planen var å rive gården for å bygge nytt. I 2011 ble oppstart av kulturmiljøfredning av Levanger sentrum formelt varslet av Riksantikvaren etter kulturminneloven (kml) § 20, jf. kml § 22. Coop fikk et eget varsel i brev av 22.2.2011. Coop innså at Riksantikvaren ikke ville tillate bygget revet og valgte derfor å restaurere gården.

Den 10.3.2011 sendte Coop en søknad om tilskudd på kr 300.000,- til Riksantikvaren. Beløpet dekket kostnader i forbindelse med planarbeider og en forprosjektering av bygget. Riksantikvaren ga tilsagn om tilskudd tilsvarende søknadsbeløpet, jf vedtak av 29.3.2013. I april 2013 ble forslag til en løsning for utbedring av gården sendt til Riksantikvaren for uttalelse. Riksantikvaren stilte seg positiv til denne. Den 7.11.2013 sendte Coop inn en ny søknad om tilskudd til Riksantikvaren på til sammen 3,7 millioner kroner for merkostnader i prosjektet som følge av restaureringsarbeidene. Riksantikvaren svarte med å innvilge et tilsagn om tilskudd på inntil 1,3 millioner kroner til istandsettingsarbeidene, jf vedtak av 15.11.2013.

Den 4.3.2014 sendte Coop et brev til Riksantikvaren hvor de dokumenterte ytterligere merkostnader på kr. 792.906,- i forbindelse med restaureringsarbeidene. Riksantikvaren innvilget ytterligere kr 200.000,- til restaureringen jf. vedtak av 27.2.2014. I vedtaket presiserte Riksantikvaren at de på grunn av begrensede midler ikke har mulighet til å gi mer tilskudd til prosjektet uten at dette vil gå utover andre tiltak i Levanger.

Coop (heretter kalt klager) påklaget det samlede tilskuddsbeløpet i brev av 2.4.2014 og anmodet om ny befaring av gården. Riksantikvaren oppretthold sitt vedtak og så ikke behov for en ny befaring da saken var godt nok opplyst. Saken ble deretter oversendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling, den 16.9.2014. Klager har ikke kommentert Riksantikvarens oversendelse.

Riksantikvaren har behandlet brevet av 4.3.2014, med supplerende brev av 2.4.2014, som klage på vedtaket om tilsagn av 27.2.2014. Klagen er rettidig fremsatt etter forvaltningsloven § 29.

Klagers anførsler jf. brev av 4.3.2014 og 2.4.2014

Klager viser til at Røskaftgården ble kjøpt for å bygge ut og videreutvikle dagligvarekjeden Coop Mega. Dagens butikklokaler opptar hele det øvrige arealet i kvartalet. I 2010 skulle gården rives og erstattes med nytt bygg. Klagers oppfatning på den tiden var at gården ikke ville omfattes av kulturmiljøfredningen. Det var først ved oppstart av kulturmiljøfredningen det ble klart for klager at også Røskaftgården er omfattet og at deres planer om å rive bygget måtte utgå.

Innvilget beløp på kr 300.000,- etter søknad av 10.3.2011 dekket kostnadene i forbindelse med planarbeider for utviklingen av bygget. Klager presiserer at støtten ble brukt til å gjøre et planarbeid om igjen, da tidligere planer forutsatte at gården kunne rives. Beslutningen om å ivareta gården var basert på en tiltro til at Riksantikvaren ville dekke merkostnadene i prosjektet.

Coop Mega er en viktig butikk i området og tiltrekker kunder som også andre butikker nyter godt av. Klager viser samtidig til at de har begrenset med midler til rådighet men at de allikevel har strukket seg svært langt for å opprettholde og utvikle Levanger sentrum som et viktig handlingssted. Prosjektet med å modernisere og renovere deres butikklokaler er i utgangspunktet krevende. I tillegg blir det svært utfordrende med betydelige merkostnader knyttet til en relativt liten del av kvartalet som Røskaftgården utgjør. Bygget er ikke like hensiktsmessig som om det hadde blitt revet og erstattet med et nytt bygg. I tillegg krever prosjektet mer tid enn det som var planlagt noe som har medført en omsetningsnedgang på 30 % for klager.

Merkostnadene som klager la til grunn for søknadsbeløpet på 3,7 millioner kroner gjaldt bare byggekostnadene. Etter hvert ble det klart at kostnadene totalt ville øke til 4,5 millioner kroner som følge av behov for utbedring av gårdens fundamentering, jf. klagers brev av 4.3.2014.

Klager mener at det totale tilskuddsbeløpet fra Riksantikvaren på 1,8 millioner kroner i prosjektet isolert sett er mye penger, men beløpet må sees i forhold til merkostnadene knyttet til bevaring av gården som klager er pålagt å bekoste. Klager ber derfor om at det samlede tilskuddsbeløpet økes av Riksantikvaren.

Riksantikvaren vurdering, jf. oversendelse av 16.9.2014

Riksantikvaren viser til at kulturmiljøfredningen gjelder kun bebyggelsens eksteriør. Tilskudd til kulturmiljø omfatter ikke innvendig istandsetting og vedlikehold. Vedlikehold av bygninger er for øvrig i utgangspunktet eiers ansvar. Det kan gis tilskudd i henhold til føringene for tilskuddsmidlene. Dette gjelder også for fredningssaker under behandling som er tilfellet i denne saken. Det kan videre gis tilskudd til helt eller delvis dekning av merutgifter i forbindelse med istandsetting eller vedlikehold som er i tråd med fredningsformålet. I gjeldende sak har de bevilget 1,5 millioner kroner til istandsetting, eksklusiv kr. 300.000,- som ble gitt til planlegging og utredning av prosjektet. Beløpet utgjør ¾ av det totale beløpet på 2 millioner kroner som ble avsatt til Levanger kulturmiljø i 2013.

Riksantikvaren har innenfor tilgjenglige budsjettmidler, og i forhold til målet for tilskuddsordningen, gjort en samlet faglig vurdering av tiltaket. Tilskuddet som er blitt gitt til istandsettingen av Røskaftgården er i tråd med føringene for tilskuddsmidlene. Riksantikvaren verdsetter det samfunnsengasjement som klager viser gjennom utviklingen av prosjektet og den betydningen prosjektet innebærer for Levanger bymiljø. Med begrensede ressurser kan Riksantikvaren allikevel ikke gi ytterligere tilskudd til istandsettingen av gården.

Departementets merknader

Hvert år forvalter Riksantikvaren midler til fredete kulturminner i privat eie og kulturmiljø samt kulturlandskap iht. post 71 i statsbudsjettet. Målgruppen er private eiere og forvaltere av bygninger, anlegg, kulturmiljø og landskap som er vedtaksfredete, automatisk fredete eller der fredningssak er under behandling. Tilskuddet skal dekke merutgifter, helt eller delvis, til antikvarisk sikring og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø som er i samsvar med fredningsformålet. Riksantikvaren må prioritere strengt mellom ulike prosjekter.  

Departementet mener det er positivt at Coop Inn- Trøndelag bidrar til å bevare et viktig kulturminne som en del av et større kulturmiljø i Levanger sentrum. Riksantikvaren har gitt 75 % av den totale tilskuddspotten avsatt til Levanger kulturmiljø for 2013, i tilskudd til istandsettingen av Røskaftgården. Riksantikvaren har etter en konkret vurdering ikke funnet å kunne gi ytterligere tilskudd til istandsetting av gården. Departementet har ingen merknader til Riksantikvarens vurdering i denne sammenheng.

Klima- og miljødepartementet kan ellers ikke se at det foreligger feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. fvl. § 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har gått gjennom og vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.2.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Zubair Ali Syed

                                                                                          rådgiver

 

Kopi til:

 

 

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO