Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet 2014 til M/K Hermes

Båtlaget M/K Hermes klaget på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd på 390 500 kr til gjenstående restaurering av båten M/K Hermes. Riksantikvaren finner ikke grunn til å omgjøre vedtaket og viser blant annet til mangler ved kostnadsoversikten og at fartøyet faller utenfor enkelte av de prioriteringer som direktoratet nødvendigvis har måttet foreta i 2014 på grunn av det trange budsjettet. Klima- og miljødepartementet er enig i Riksantikvarens faglige prioriteringer i denne saken. Klagen tas ikke til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 18.2.2014 med klage på Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014 om ikke å gi tilskudd til M/K Hermes.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014. Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Den 14.1.2014 søkte Båtlaget Hermes om 390 500 kr i tilskudd fra Riksantikvaren til gjenstående restaurering av båten M/K Hermes. I vedtak datert 27.1.2014 avslo Riksantikvaren søknaden. Vedtaket ble påklaget av Båtlaget Hermes v/Arnstein Hansen (klager). Klagen ble sendt innen fristen, jf forvaltningsloven § 29. Riksantikvaren har opprettholdt sitt vedtak og oversendt klagen for endelig behandling i Klima- og miljødepartementet i brev datert 31.3.2014.

Klagers anførsler, jf. brev av 18.2.2014

Klager anførere at restaureringsarbeidet på M/K Hermes har en lang historie og er nå svært nær ferdigstillelse. Planen har vært å sjøsette i medio juli inneværende år.

Klager skriver at M/K Hermes har beslaglagt ressursene ved båtbyggeriet Bremsnes siden 2006, og understreker at det er viktig å få sjøsatt båten og gi plass til nye prosjekter.

Klager viser til at det er svær stor lokal interesse for M/K Hermes i Trondheim, hvor den skal ha sin base ved Fosenkaia.

Båtlaget er opptatt av rekruttering for å sikre fortsatt bruk og bevaring av båten, men skriver at grunnlaget for rekruttering er svakt så lenge båten ligger på Bremsnes.

Riksantikvarens anførsler, jf. saksfremlegg av 31.3.2014

Riksantikvaren anfører at søknaden fra Båtlaget Hermes har mangler ved kostnadsoversikten, slik at det ikke er mulig å ta stilling til kostnadene med å få fartøyet av slipp med bakgrunn i tallene.

Riksantikvaren bekrefter at klager oppfyller alle hovedkriteriene for å få tilskudd, men ikke alle tilleggskriteriene. Blant annet er M/K Hermes ikke fredet eller et større fartøy som står i fare for å miste sertifikater. Riksantikvaren mener imidlertid at det påbegynte prosjektet med fartøyet er viktig å fullføre. Direktoratet uttrykker også forståelse for behovet for å frigjøre slippen ved båtbyggeriet Bremsnes, men viser til at de har måttet prioritere mellom fartøy i lignende situasjoner.

Klima- og miljødepartementets merknader

I brev med vedtak om avslag datert 27.1.2014 oppgir Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene som ligger til grunn for tildeling av tilskudd i 2014. Det vises også til at søkermassen er stor i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler, og at dette fører til at flere fartøy som oppfyller kriteriene og prioriteringene likevel vil måtte få avslag. Begrunnelsen for avslaget blir imidlertid først spesifisert i saksframlegget til Klima- og miljødepartementet datert 31.3.2014 der Riksantikvaren oppgir hvilke tilleggskriterier klager ikke oppfyller. Det kommer også fram av saksfremlegget at Riksantikvaren mener det ikke er mulig å ta stilling til kostnadene med å få fartøyet av slipp på bakgrunn av tallene i søknaden. Klima- og miljødepartementet viser til at et enkeltvedtak skal begrunnes og at forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven (fvl) § 24 første ledd.

Til tross for denne feilen i behandlingen av saken legger Klima- og miljødepartementet til grunn at Riksantikvaren, på grunn av knappe midler ikke ville prioritert annerledes, og at feilen derfor ikke har vært bestemmende for vedtakets innhold, jf. fvl § 41. Etter departementets vurdering er dette derfor en feil som ikke har hatt innvirkning på utfallet i saken.

Klima- og miljødepartementet legger vekt på at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Begrunnelsen for avslaget er basert på faglige vurderinger som Riksantikvaren har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014. Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

 

Kopi til:

Riksantikvaren