Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Statsbudsjettet 2014 kapittel 1429 post 74

Klima- og miljødepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak av 27. januar 2014 om avslag på tilskudd til istandsetting av skøyta ”Liv”.<br> Søknaden gjelder skøyta «Liv» den er en av de to første skøyter som Redningsselskapet bestilte, bygget i 1893 av Thor Jensen i Porsgrunn etter Colin Archers modifikasjon av Chr. L. Stephansens vinnerutkast til en seilende redningsskøyte.<br> Klima- og miljødepartementet legger vekt på at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Begrunnelsen for avslaget er basert på de faglige vurderinger som Riksantikvaren har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev av 15. februar 2014 med klage på Riksantikvarens vedtak av 27. januar 2014, der det ikke gis tilskudd til tiltak på fartøyet R/S Liv, Oslo kommune.

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27. januar 2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

«Liv» er en av de to første skøyter som Redningsselskapet bestilte. Hun ble bygget i 1893 av Thor Jensen i Porsgrunn etter Colin Archers modifikasjon av Chr. L. Stephansens vinnerutkast til en seilende redningsskøyte. «Liv», også kalt «Stonnseiieren», tjenestegjorde i Lofoten, Vesterålen og Finnmark fra 1894 til 1932. I følge statistikken reddet hun 132 personer, berget 41 båter og skip og assistert 1 338 fartøyer.

Etter avsluttet tjeneste for Redningsselskapet i 1932, ble «Liv» solgt til lensmannen i lbestad, og båten ble kjent under navnet «Lensmanns-Liv» Lensmannen satte inn den første motoren, og foretok en del endringer med riggen, bygde styrhus og salong på dekk.

I 1945 ble «Liv» solgt til Syd-Varanger og brukt som ferge mellom Kirkenes og Jakobsnes fram til 1963, da båten ble nedrigget og senere solgt til nåværende eiere.

Eier søkte 4. november 2013 om tilskudd til istandsetting. Riksantikvaren fattet vedtak om avslag på søknaden 27. januar 2014.

Klagers anførsler, jf. brev av 15. februar 2014

Klager mener at ”Liv” er en båt med stor allmenn interesse ved at den besøker mange utenlandske og norsk havner. Eier holder kåserier om båtens restaurering og historie, både i Norge og utlandet. Den er også den enest av sitt slag og representerer en viktig utvikling for bedre sikkerhet på havet.

Riksantikvarens anførsler, jf. brev av 20. desember 2013

Riksantikvaren anfører at klager oppfyller hovedkriteriene for å få tilskudd. Fordi store deler av søkermassen tilfredsstiller hovedkriteriene har Riksantikvaren utarbeidet følgende tilleggskriterier for prioritering:

  1. Fredete fartøy
  2. Tilskudd til større fartøy som står i fare for å miste sertifikatene uten utbedringer.
  3. Få fartøy av slipp og/eller ut av dokk
  4. Videreføre / fullføre igangværende prosjekt
  5. Rimelig geografisk spredning

Når det gjelder tilleggskriteriene har Riksantikvaren følgende å bemerke:

  1. ”Liv” er ikke et fredet fartøy
  2. ”Liv” er et privat lystfartøy og har ingen sertifikater for personbefordring og derfor i begrenset grad offentlig tilgjengelig.
  3. Riksantikvaren går ut i fra at denne reparasjonen har liten innvirkning på driften til verftet Maritime Center Fredrikstad.
  4. ”Liv” ble tildelt status som ”vernet skip ” i 2013, men har ikke mottatt tilskudd fra Riksantikvaren tidligere.
  5. Sett under ett mener Riksantikvaren at fordelingen av tilskudd fra post 74 for 2014 har en rimelig geografisk foredling.

På bakgrunn av dette har ikke Riksantikvaren funnet grunn til å priortiere dette fartøyet i årets tildeling

Klima- og miljødepartementets merknader

I brev med vedtak om avslag datert 27. januar 2014 refererer Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene for tildeling av tilskudd i 2014. Søker tilfredsstiller disse kriteriene. I brevet begrunner Riksantikvaren derfor avslaget med at R/S ”Liv” ikke oppfyller tilleggskriteriene og derfor ikke kan prioriteres ved fordelingen av årets tilskudd.

Klima- og miljødepartementet legger vekt på at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Begrunnelsen for avslaget er basert på de faglige vurderinger som Riksantikvaren har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

 

Med hilsen                                                                      

Elisabeth Platou (e.f.)
Avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
Seniorrådgiver

Kopi: Riksantikvaren, pb 8196, dep., 0034 Oslo