Klage fra advokat Dag Erlandsen på avslag på søknaden om tilskudd fra statsbudsjettet 2014 fartøyet Mohawk

Saken gjelder klage på Riksantikvarens avslag på søknaden om tilskudd til S/Y Mohawk. Riksantikvaren avslo søknaden på bakgrunn av at tilskuddsmidlene for 2014 bare dekket en liten del av behovet, slik at en rekke fartøy som tilfredsstilte hovedkriteriene direktoratet stilte, ikke kunne få tildelt penger. På grunn av de begrensete midlene, måtte Riksantikvaren prioritere ytterligere, noe som førte til at Mohawk ikke nådde opp, og søknaden ble avslått. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

Avgjørelse i klagesak S/Y Mohawk II LFDN – avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet 2014 kapittel 1429 post 74

Klima- og miljødepartementet viser til brev datert 13. mai 2014 med klage på Riksantikvarens vedtak av 27. januar 2014 om å avslå søknaden om tilskudd til S/Y Mohawk II – LFDN.

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 21. januar 2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

S/Y Mohawk er en skoleskip som disponeres av Oslo KFUM sjøkorps. Det havarerte i 2004 og har etter det vært gjennom en omfattende restaurering der mye av fartøyet har vært demontert og bygd opp igjen. Fartøyets venner søkte i brev mottatt hos Riksantikvaren 15. januar 2014 om tilskudd til å betale ned lånet som eieren hadde tatt opp for å forsere arbeidet med å sette fartøyet i stand. Det ble søkt om et årlig tilskudd på 700 000 kroner over seks år, en krisepakke på 373 000 kroner for å dekke kostnadene med å betjene lånet og et tilskudd på 500 000 kroner for å dekke de resterende arbeidene.

Riksantikvaren viser til at tilskuddsmidlene for 2014 bare dekket en liten del av behovet, slik at en rekke fartøy som tilfredsstilte hovedkriteriene, ikke kunne få tildelt penger. På grunn av de begrensete midlene, måtte Riksantikvaren prioritere ytterligere, noe som førte til at Mohawk II ikke nådde opp, og at søknaden ble avslått.

Klagerens anførsler i brevet datert 13. mai 2014

Klageren mener at Riksantikvarens vedtak må gjøres om fordi:

- Det er lagt ned en betydelig frivillig innsats for å hente skipet hjem etter havariet og for å gjøre det sjødyktig.

- Dersom eieren ikke makter betalingsforpliktelsene, må skipet kanskje selges, trolig til utlandet.

- Fartøyet er gjenoppbygd med respekt for skipets historie. Originale detaljer er beholdt.

Riksantikvarens merknader, jf. brevet datert 20. mai 2015

Riksantikvaren viser til at direktoratet mottok 154 søknader om tilskudd innen fristen 15. januar 2014. Totalt ble det søkt om tilskudd for 167,7 millioner kroner, mens Riksantikvaren hadde 50,012 millioner kroner å fordele.

Direktoratet viser til hovedkriteriene for å tildele penger fra post 74 slik de er nedfelt i Proposisjon til Stortinget 2013-2014. Rundt 75 prosent av alle søknadene tilfredsstiller disse kriteriene. Riksantikvaren måtte derfor utarbeide en del tilleggskriterier for å kunne skille mellom søknadene. Tilleggskriteriene fartøyet må oppfylle for å få tilskudd er:

1. fredede fartøy

2. større fartøy som står i fare for å miste sertifikatene dersom det ikke blir utbedret

3. få fartøy av slipp eller ut av dokk

4. videreføre eller fullføre prosjekt som er i gang

5. rimelig god geografisk spredning

I følge Riksantikvaren oppfyller klageren alle hovedkriteriene som er satt for å kunne få tilskudd. Når det gjelder tilleggskriteriene har Riksantikvaren gjort følgende vurderinger:

1. Mohawk II er ikke fredet.

2. Mohawk II er ikke et større fartøy og har ikke vært i drift siden 2004. Det står ikke i fare for å miste sertifikat.

3. Mohawk II legger ikke beslag på slipp.

4. Arbeidet med å sette i stand Mohawk II er satt i gang. Riksantikvaren mener det er viktig å fullføre arbeidet. Fartøyet vil derfor kunne komme med i betraktningen ved kommende tildelinger. Riksantikvaren understreker likevel at direktoratet bare gir tilskudd til arbeid som allerede er utført, dersom det er avtalt på forhånd at arbeidet kan settes i gang. Nedbetaling av lån er ikke prioritert når det gjelder tildeling av tilskudd for 2014.

5. Riksantikvaren mener at fordelingen fra post 74 for 2014 har en rimelig god geografisk fordeling, og at den må ses i sammenheng med fordelingen for året før. Tyngre prosjekt kan føre til at det ikke alltid er mulig å få til en rimelig geografisk spredning hvert enkelt budsjettår.

Riksantikvaren finner ikke grunn til å omgjøre avslaget på søknaden og har sendt saken til Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I avslagsbrevet datert 21. januar 2014 oppgir Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene som ligger til grunn for tildelingen av tilskudd for 2014. Riksantikvaren lister videre opp hvilke tilleggskriterier direktoratet har satt for å kunne skille mellom alle søknadene som oppfylte hovedkriteriene for tildeling av tilskudd.

I vedtaket begrunner Riksantikvaren avslaget med at Mohawk ikke oppfyller tilleggskriteriene og derfor ikke kan prioriteres ved fordelingen av tilskudd.

Klima- og miljødepartementet viser til at Riksantikvaren nødvendigvis må prioritere strengt mellom prosjektene det er søkt om støtte til. Begrunnelsen for avslaget til Mohawk II er basert på faglige vurderinger som direktoratet har lagt vekt på, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en helhetsvurdering, ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 21. januar 2014.

Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)

avdelingsdirektør

Marianne Moltke