M/S Fæmund II - LM9704 -Klage på avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet 2015 kapittel 1429 post 74

Klager har søkt om støtte til restaureringstiltak, utskifting av navigasjonshjelpemidler samt et rent driftstilskudd i form av dekking av lønn til ansatte på fartøyet M/S Fæmunden II. Riksantikvaren fattet vedtak om avslag på søknaden 15. april 2015. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren etter en samlet prioritering av årets søknader. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev av 5. mai 2015 med klage på Riksantikvarens vedtak av 15. april 2015, der det ikke gis tilskudd til tiltak på fartøyet MS Fæmund II, Røros kommune.

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 15. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

MS, Fæmund Il ble bygget som dampdrevet rutebåt i 1905. I 1958 ble dampmaskinen byttet ut med en dieselmaskin. Overbygg og innredning har blitt ombygget og modernisert ved flere anledninger. Siste større endring var i 1980 da akterdekket ble kledd inn.

Riksantikvaren har støttet båten økonomisk siden 2013 og har per 2015 bevilget til sammen kr. 564.000,-til fartøyet.

Tiltakene i søknaden inkluderer rene restaureringstiltak, utskifting av fartøyets

navigasjonshjelpemidler samt et rent driftstilskudd i form av dekking av lønn til ansatte. Riksantikvaren fattet vedtak om avslag på søknaden 15. april 2015. Riksantikvaren har vurdert klagen og etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre sitt eget vedtak. Klagen er derfor oversendt departementet for endelig behandling. Klager har ikke hatt merknader til Riksantikvarens oversendelse.

Klagers anførsler, jf. brev av 5. mai 2015

  1. Klager viser til betydningen MS Fæmunden har for bosetningen langs sjøen og registrerer at fartøyet oppfyller de kriteriene som er nedfelt i proposisjonen fra Stortinget.
  2. Klager er imidlertid uenig i at de ikke oppfyller tilleggskravene Riksantikvaren selv har satt. Et av disse er "større fartøy som står i fare for å miste sertifikater uten utbedringer". Dette forholdet er ikke diskutert i avslaget. Klager forventer innen kort tid et pålegg om utskifting av roret.
  3. Klager påpeker også at Riksantikvaren ikke har diskutert Fæmund II sin rolle som sammenbinder av verdensarvstedene Røros og Fæmundshytten. De påpeker også at selskapet sitter på en unik og opprinnelig infrastruktur med brygger, pakkhus, slipp og bolig.
  4. De trekker også frem at den 110 år gamle Fæmund II er en av få båter i innlandet som fremdeles er i vanlig rutetrafikk.

Klager orienterer samtidig om at arbeidene på roret allerede er utført.

Riksantikvarens anførsler, jf. brev av 10. juni 2015

  1. Riksantikvaren mener at klager oppfyller hovedkriteriene for å få tilskudd, men ikke alle tilleggskriteriene, blant annet er det ikke fredet, ikke et større fartøy, reparasjonen legger ikke beslag på slipp/dokk og prosjektet kan ikke karakteriseres som et igangværende restaureringsprosjekt, men som et fartøy i drift med behov for mindre utbedringer. Riksantikvaren minner også om at det ikke utbetales tilskudd til allerede utførte arbeid, om de ikke er avtalt på forhånd av Riksantikvaren.

    Riksantikvaren mener ellers at fordeling fra post 7 for 2015 har en rimelig geografisk fordeling.
  2. Fæmunden II har ikke mottatt pålegg om reparasjoner, men søker på grunnlag av en formodning om at slike vil komme.
  3. Når det gjelder fartøyets rolle, som en del av et verdensarvsted mener Riksantikvaren at fartøyet har særskilte verdier, men at dette ikke er tilstrekkelig for å nå opp til en prioritering i 2015. Fartøyet inngår i en viktig kulturhistorisk helhet. Dette styrker fartøyets verneverdi, men sett under ett er det typisk for innlandsfartøy at mye av infrastrukturen er bevart.
  4. At fartøyet er i vanlig rutetrafikk er fordelaktig i forhold til kriteriet om at fartøy som skal støttes bør være allment tilgjengelige. Rutetrafikk er ikke i seg selv et kriterium for støtte.

På bakgrunn av dette har ikke Riksantikvaren funnet grunn til å prioritere dette fartøyet i årets tildeling.

Klima- og miljødepartementets merknader

I brev med vedtak om avslag datert 10. juni 2015 refererer Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene for tildeling av tilskudd i 2015. Søker tilfredsstiller disse kriteriene. I brevet begrunner Riksantikvaren derfor avslaget med at MS Fæmunden ikke oppfyller tilleggskriteriene og derfor ikke kan prioriteres ved fordelingen av årets tilskudd. I tillegg er flere av de omsøkte tiltakene allerede gjennomført uten avtale med Riksantikvaren.

Klima- og miljødepartementet legger vekt på at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Begrunnelsen for avslaget er basert på de faglige vurderinger som Riksantikvaren har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver