Odda smelteverk. Klage på Riksantikvarens vedtak om ikke å gi tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold fra statsbudsjettet 2017 kapittel 1429 post 72

Saken gjelder tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold ved Odda smelteverk. Grunnen til at Riksantikvaren avslo søknaden om tilskudd er at direktoratet mener at deler av tilskuddet som ble innvilget for 2016, ble brukt feil. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har opprettholdt Riksantikvarens vedtak. Klagen ble ikke tatt til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage datert 8. mars 2017 på Riksantikvarens vedtak datert 6. mars 2017 om å avslå søknad om tilskudd over statsbudsjettet 2017, kapittel 1429 post 72, til forvaltning, drift og vedlikehold på Odda smelteverk.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Riksantikvarens skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 6. mars 2017.
Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Deler av Odda smelteverk ble i 2011 fredet etter kulturminneloven paragraf 15. De fredete objektene inngår som ett av de femten anleggene i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Målet er at Odda smelteverk skal være ferdigstilt (det vil si å ha nådd normalt vedlikeholdsnivå) innen 2020. Gjennom bevaringsprogrammet prioriterer Riksantikvaren tilskudd til å sette i stand og vedlikeholde den fredete bygningsmassen på smelteverket. Årlig gis det tilskudd fra statsbudsjettet kapittel 1429 post 72 til de tre eierne av objektene som inngår i bevaringsprogrammet. Disse tre eierne er Odda kommune, Norsk vasskraft- og industristadmuseum (Norsk vasskraft- og industristadmuseum) og Smelteverkstomtas næringsutvikling (SNU).

Tilskuddet fra posten til istandsettingsprosjekt går til den enkelte eieren. Årlige tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) blir gitt som et samlet tilskudd til smelteverket og blir utbetalt til SNU, som forvalter tilskuddet på vegne av alle de tre eierne.

I 2016 gav Riksantikvaren totalt 2 737 143 kroner i tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold på smelteverket. Av dette ble totalt 322 000 kroner gitt til postene "tilsyn og kontroll" på bygningene cyanamiden (104 000 kroner), ovn 3 (104 000 kroner) og skalltaket (114 000 kroner). Tilskuddet ble gitt på bakgrunn av søknad datert 15. januar 2016, revisjon datert 6. februar 2016 og supplerende opplysninger gitt i e-post datert 9. februar 2016.

Videre ble det gitt 650 000 kroner i tilskudd til posten "lønn" for en hundre prosent stilling som vaktmester, fordelt på 541 667 kroner i tilskudd i 2016 og et tilsagn på 108 333 kroner for 2017.

Riksantikvaren mottok rapportering på tilskuddet utbetalt i 2016 i e-poster datert 9. og 16. januar 2017, med vedlagt rapporteringsskjema for tredje tertial, fakturaer, sjekklister og timelister. På bakgrunn av denne rapporteringen, ba Riksantikvaren om ytterligere informasjon og dokumentasjon knyttet til postene "tilsyn og kontroll". Riksantikvaren mottok svar i tre e-poster datert henholdsvis 25., 26. og 27. januar. Den siste ble besvart samme dag, og Riksantikvaren ba da om dokumentasjon på hvordan tilsyns- og kontrolltilskuddet på 322 000 kroner var disponert i 2016, ettersom rapporteringen tydet på at arbeidet ble utført innenfor en allerede fullfinansiert vaktmesterstilling. Riksantikvaren har ikke mottatt svar på denne henvendelsen.

Før tilskuddene for 2017 ble endelig fordelt, hadde Riksantikvaren 9. februar 2017 et møte med representanter fra alle de tre eierne i Odda. I møtet med Smelteverkstomtas næringsutvikling presenterte Riksantikvaren sin foreløpige fordeling og orienterte om at 322 000 kroner fra tilskuddet for 2016 til "tilsyn og kontroll" ville bli avkortet i tilskuddet for 2017 på grunn av utilstrekkelig rapportering. SNU mente dette ikke var akseptabelt og at Riksantikvaren feilvurderte situasjonen, men ingen ny dokumentasjon eller informasjon ble lagt fram. Av den grunn opprettholdt Riksantikvaren sin vurdering. Tilskuddsbrevet ble sendt ut 22. februar 2017. Nytt, korrigert brev ble sendt ut 6. mars 2017.

For 2017 gir Riksantikvaren totalt 1 258 016 kroner i tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold på smelteverket. Tilskuddet skal blant annet sikre tilsyn og kontroll av de åtte objektene som inngår i bevaringsprogrammet, bidra til å opprettholde og forbedre anleggets tilstandsgrad og sikre ny kompetanse. På bakgrunn av utilstrekkelig rapportering og rapportering som kan tyde på at midlene som ble gitt til "tilsyn og kontroll" i 2016, ble brukt feil, er tilskuddet til lønn for vaktmester 2-stillingen avkortet med 322 000 kroner i 2017.

Klagens innhold, jf. brevet datert 8. mars 2017

I brevet ber klageren Klima- og miljødepartementet om å omgjøre den delen av Riksantikvarens vedtak som går ut på å avkorte årets tilskudd til posten «Vaktmester 2» med kr. 322 000, -.

  1. Klageren mener at SNU har besvart Riksantikvarens spørsmål angående rapporteringen for 2016 og hevder de ikke fikk noen signaler om at svaret ikke ble akseptert.
  2. Vedlagt klagen er en intern faktura som viser at selskapet har hatt en reell kostnad på postene "tilsyn og kontroll" på cyanamiden, ovn 3 og skalltaket.
  3. Klageren hevder at Riksantikvarens saksbehandling ikke er holdbar for selskapet. Den skaper usikkerhet knyttet til bevilgningene, særlig når Riksantikvaren endrer bevilgingene etter at tilskuddsåret er omme.

Riksantikvarens merknader, jf. brevet datert 28. mars 2017

Midlene fra post 72 skal primært gå til å sikre, vedlikeholde og sette i stand anleggene i bevaringsprogrammet for de tekniske og industrielle kulturminnene. Riksantikvaren kan også gi midler til andre anlegg som representerer og dokumenter industrihistorien. Når Riksantikvaren fordeler tilskuddet fra posten, blir flere forhold vurdert, jf. skrivet "Informasjon om tilskot frå statsbudsjettet kap. 1429 post 72 i 2017.

Riksantikvaren viser til at klageren oppfyller alle hovedkriteriene for å få tilskudd. For 2017 er den aktuelle budsjettposten på 56 545 000 kroner, noe som dekker ca. 40 prosent av den samlete søknadssummen på 143 064 479 kroner. Dette betyr at Riksantikvaren må prioritere strengt. Enkelte anlegg som oppfyller kriteriene for tilskudd eller faller inn under Riksantikvarens prioriteringer, får avslag eller får et mindre beløp enn de søker om.

Riksantikvaren har vurdert klagerens tre punkter, se over:

  1. Riksantikvaren vurderte at rapporteringen de fikk for 2016 var mangelfull. Mer dokumentasjon og informasjon ble etterspurt i e-posten datert 27. januar 2017. Det ble også drøftet på møtet i Odda 9. februar 2017, samtidig som Riksantikvaren da orienterte om at tilskuddet for 2017 ville bli avkortet med 322 000 kroner, tilsvarende det aktuelle beløpet fra 2016. Møtet fant sted to uker før tilskuddsbrevet ble sendt ut. Riksantikvaren mener derfor at mottakeren var blitt tilstrekkelig orientert om Riksantikvarens vurderinger.
  2. Fakturaen som er lagt ved klagen, viser en intern fakturering for salg av tjenester for "tilsyn og kontroll FDV 2016" for totalt 644 timer til en timepris på 500 kroner. Den er datert 31. desember 2016. Riksantikvaren mener fakturaen bare dokumenterer kostnader knyttet til antall timer og timepris. Totalsummen er på 322 000 kroner, noe som tilsvarer den samlete summen Riksantikvaren i 2016 gav som tilskudd til tilsyn og kontroll på cyanamiden, ovn 3 og skalltaket. Imidlertid dokumenterer den tidligere rapporteringen til Riksantikvaren bare 624 av de 644 timene som er fakturert. I en e-post fra regnskapsføreren datert 26. januar 2017 fikk Riksantikvaren bekreftet at tilsynene ble utført av en vaktmester ansatt av SNU, med bistand fra ungdommer i arbeidstrening. Disse var lønnet og ansatt gjennom NAV. SNU mottok også tilskudd fra Riksantikvaren i 2016 for å lønne en vaktmester i full stilling. Riksantikvaren viser til at rapporteringen på tilskuddet til lønn (timelister og lønnsslipper) viser at det både er ført timer på vaktmesterstillingen samtidig som det er ført sjekklister for tilsyn og kontroll. Begge er signert av den samme personen. Riksantikvaren mener dette viser at timene er ført opp dobbelt, og mener derfor at de ikke har fått tilstrekkelig dokumentasjon som viser at tilskuddsmottakeren har reelle kostnader til tilsyn og kontroll. Slik Riksantikvaren leser den innsendte dokumentasjonen, er begge deler utført av vaktmesteren, som har fått betalt gjennom lønnsmidlene. Ungdommene i arbeidstrening får lønna dekket gjennom NAV og utgjør derfor ikke en reell kostnad for SNU.
  3. Riksantikvaren viser til statens reglement for økonomistyring og bestemmelser for økonomistyring i staten, som forplikter Riksantikvaren til å kontrollere bruken av utdelte tilskudd gjennom rapporter fra tilskuddsmottakeren eller gjennom kontroll på stedet. Riksantikvaren viser også til at de kan avslå nye søknader mens de venter på rapportering for tidligere tilskudd, og at de kan kreve hele eller deler av tilskudd tilbakebetalt dersom det foreligger brudd på vilkårene for tilskuddet. Som et alternativ til å trekke tilbake tilskudd som allerede er utbetalt, kan Riksantikvaren avkorte nye tilskudd tilsvarende. På bakgrunn av den innsendte rapporteringen, mener derfor Riksantikvaren at det er grunnlag for å avregne årets tilskudd opp mot tilskuddet til postene "tilsyn og kontroll" som ble gitt i 2016, med totalt 322 000 kroner.

Riksantikvaren viser til at de har vurdert alle sidene ved saken og har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å gjøre om vedtaket av 6. mars 2017. Klagen er derfor oversendt Klima- og miljødepartementet til behandling.

Klima- og miljødepartementets merknader

Etter forvaltningsloven paragraf 28 kan avslag på søknader om tilskudd påklages til Klima- og miljødepartementet. I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene ved saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene som klageren fremmer.

Når det gjelder tilskudd til tiltak som faller inn under bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner, får Riksantikvaren hvert år inn søknader som langt overgår midlene de har til rådighet. De må derfor prioritere strengt. Det innebærer nødvendigvis også at noen søknader må prioriteres ned, eller at søkeren får tildelt et lavere beløp enn det vedkommende søker om.

I denne saken mener Riksantikvaren å ha belegg for at deler av tilskuddet som ble bevilget for 2016, ikke ble brukt etter forutsetningene, og derfor skulle vært tilbakebetalt. I stedet for å kreve pengene tilbake, har Riksantikvaren funnet hjemmel for å avkorte tilskuddet for 2017 med et tilsvarende beløp.

Klima- og miljødepartementet viser til Økonomireglementet for staten, og Bestemmelser for økonomistyring i staten som utdyper reglementet. I bestemmelsenes pkt 6.3.5 tredje ledd heter det:

Tilskuddsforvalter skal etablere innkrevingsrutiner som sikrer tilbakebetaling, dersom en sluttavregning medfører at mottakeren skal tilbakebetale for mye utbetalt beløp. Der det er utbetalt for mye i fast årlig tildeling under en tilskuddsordning som videreføres i etterfølgende år, kan tildelingen for etterfølgende år reduseres med et beløp tilsvarende det som er for mye utbetalt.

Departementet er enig i at den innsendte dokumentasjon for bruken av midlene som ble bevilget for 2016, ikke gir tilstrekkelig svar om bruken av tilskuddet til "tilsyn og kontroll" med 322 000 kroner. Etter bestemmelsene skal staten kreve tilbakebetalt det som tilskuddsmottager har fått for mye utbetalt, dvs der riktig bruk ikke blir dokumentert. Departementet mener at de forannevnte bestemmelsene gir Riksantikvaren nødvendig grunnlag for å motregne sitt tilbakesøkingskrav i tilskuddet for 2017.

Utover dette kan departementet ikke se at det er feil ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas ikke til følge.


Med hilsen


Einar Holtane (e.f.)
ekspedisjonssjef

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver

Kopi: Riksantikvaren