Avgjørelser i klagesaker

Her finner du departementets avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, Svalbardmiljøloven og i klagesaker knyttet til Riksantikvarens tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.

2018

 • Klage på avslag på søknad om dekning av utgifter til særskilt gransking etter kulturminneloven § 10

  07.05.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har mottatt klage fra selskapet Trond Ingve Fossan AS. Klagen gjelder Riksantikvarens avslag på søknad om statlig dekning av utgifter til særskilt granskning, jf. kulturminneloven § 10, til en arkeologisk granskning i forkant av realisering av reguleringsplan på Fossanmoen, del av Fossan gbnr. 41/28, Forsand kommune. Klima-og miljødepartementet har på bakgrunn av en helhetsvurdering kommet frem til at klagen ikke tas til følge. Det foreligger ikke feil ved lovanvendelsen eller saksbehandlingen, som kan ha virket inn på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke innvendinger mot Riksantikvarens skjønnsutøvelse. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på vedtaket om dispensasjon frå kulturminnelova - nytt samdriftsfjøs ved Hove middelalderkyrkje, Vik kommune

  20.03.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjeld klage på Riksantikvaren sitt vedtak om å tillate oppføring av nytt samdriftsfjøs nær Hove middelalderkyrkje i Vik kommune. Riksantikvaren har vege hensynet til kyrkja opp mot andre tungtvegande samfunnsinteresser, landbruksdrift. Etter ei samla vurdering aksepterer derfor Riksantikvaren at eit nytt samdriftsfjøs blir bygd på denne plassen, men at det blir sett ein del vilkår for å minimere dei visuelle skadeverknadane på middelalderkyrkja. Departementet meiner at endå et samdriftsfjøs i nærleiken til Hove kyrkje er på grensa av kva dette området toler av nye, store inngrep. Departementet har imidlertid under sterk tvil kome til at vi ikkje vil overprøve Riksantikvaren si faglege skjønnsutøving i denne saka. Departementet meiner derfor at Riksantikvaren sitt vedtak må oppretthaldast. Det er ei klar føresetnad for departementet si avgjerd at dei vilkåra Riksantikvaren har sett, blir følgde nøye opp.

 • Skjonghellaren, gbnr 186/4, Giske kommune. Klage på avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd

  16.02.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder klage på Riksantikvarens vedtak om å ikke tillate montering av klatrebolter for etablering av klatreruter i Skjonghellaren, Giske kommune. Begrunnelsen for vedtaket er at Skjonghellaren er et kulturminne med rike og sjeldne funn fra jernalder. Riksantikvaren viser til at de skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser som verdier som skal bevares for ettertiden og for allmenheten. Riksantikvaren viser videre til at tiltaket er et fysisk inngrep i helleren, som har liten generell betydning for samfunnet, og at de på denne bakgrunnen ikke finner å kunne gi dispensasjon for gjennomføring av det omsøkte tiltaket. KLD har ikke tatt klagen til følge.

2017

2016

 • Antonbua, gnr. 48, bnr. 7 i Midsund kommune - Klage på oppheving av vedtak om midlertidig fredning

  14.11.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Anlegget Antonbua ble midlertidig fredet, (eksteriør og interiør), av Riksantikvaren i 20.07.2012, jf kulturminneloven §§ 15 og 19 fordi Midsund kommune ønske å rive anlegget. I et senere vedtak 02.10.2012 fredet Riksantikvaren også det løse inventaret i bua, skuret og naustet. I 2016 er trusselbildet et annet og Riksantikvaren opphevet fredningen 22.06.2016. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Kostnader til arkeologiske utgravninger på Øvre Øksnevad industriområde - Klage

  14.11.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder klage på kostnader til arkeologiske utgravninger på Øvre Øksnevad industriområde og klage over at staten ikke hadde innrømmet dekning av utgravningsutgiftene helt eller delvis på grunn av særlige grunner, jf. kulturminneloven § 10. Klima- og miljødepartementet mente at omfanget og kostnadsrammen sto i rimelig forhold til de omfattende kulturminneverdiene som skulle sikres og dokumenters. Departementet har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på vedtak om avslag på krav om kostnadsdekning for arkeologisk gransking etter kml. § 10 første ledd – Hunnbakken 51, gnr./bnr.670/145, Fredrikstad kommune

  14.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder dekning av utgifter for arkeologisk granskning i forbindelse med bygging av en parkeringsplass i Hunnbakken 51, gnr./bnr.670/145, i Fredrikstad kommune. Riksantikvaren fant verken at tiltaket kunne anses som et "mindre, privat tiltak", eller at det forelå "særlige grunner" som tilsa statlig kostnadsdekning i saken jf. kml. § 10 første ledd. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på avslag om statlig kostnadsdekning for arkeologiske utgravninger, jf. kulturminneloven § 10 første ledd, reguleringsplan for Skeime Nedre - Del 2, Nedre Skeime, gnr. 25, bnr. 20, Farsund kommune, Vest-Agder

  29.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder dekning av utgifter for arkeologisk granskning i forkant av realisering av reguleringsplan for Skeime Nedre – del 2, i Farsund kommune i Vest-Agder. Riksantikvaren fant verken at tiltaket kunne anses som et "mindre, privat tiltak", eller at det forelå "særlige grunner" som tilsa statlig kostnadsdekning i saken jf. kml. § 10 første ledd. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om fredning av Solhaug, gnr./bnr. 2011/4, i Larvik kommune, jf. kulturminneloven. § 15, jf. § 22

  16.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder klage på Riksantikvarens vedtak om fredning av eiendommen Solhaug i Larvik kommune. I Riksantikvarens avveining mellom hensynet til bevaring Solhaug og eiers interesser er verneinteressene for Solhaug gitt avgjørende vekt. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å oppheve Riksantikvarens vedtak.

 • Behandling av klage på Riksantikvarens vedtak: LDSV Fix – søknad om tilskudd fra statsbusdsjettet 2016 kap 1429 post 74

  13.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Stiftelsen Fix søkte Riksantikvaren om tilskudd til å tilbakebetale lån som er brukt til istandsetting. Stiftelsen oppfatter at den fikk lovnad om dette da de tok opp lånet. Riksantikvaren har ikke mulighet for å forskuttere bevilgninger utover allerede mottatte budsjettrammer. Riksantikvarens epost fra 19. mars 2014 gir klager rett til å søke, men inneholder ikke lovnader om tilsagn. Klima- og miljødepartementet kan derfor ikke gi klager medhold i sitt krav.

 • Behandling av klage på Riksantikvarens vedtak: M/S Nesebuen – LDUS – søknad om tilskudd fra statsbudsjettet 2015 kapittel 1429 post 74

  05.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Bragdøya kystlag søkte Riksantikvaren om tilskudd for å restaurere dekk og dekksarrangement på fartøyet "Nesbuen". Klima- og miljødepartementet mener at Riksantikvaren har satt klare kriterier for sin prioriteringer og fulgt disse. I brev med vedtak om avslag datert 29. april 2015 refererer Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene for tildeling av tilskudd i 2015. "Nesebuen" er et mindre fartøy som ikke er fredet og står ikke i fare for å miste sertifikater. På denne bakgrunnen er Riksantikvarens avslag riktig.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd over Statsbudsjettet 2016 kap. 1429 post 74 – MF Gamle Bjørnefjord

  17.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder klage på Riksantikvarens avslag på søknad om tilskudd til MF Gamle Bjørnefjord. Riksantikvaren avslo søknaden på bakgrunn av begrensede tilskuddsmidler for 2016. En rekke fartøy som tilfredsstilte kriteriene for tildeling kunne derfor ikke få tilskudd. På grunn av de begrensede midlene måtte Riksantikvaren foreta ytterligere prioriteringer. MF Gamle Bjørnefjord nådde ikke opp i denne prioriteringen, og søknaden ble avslått. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om områdefredning av området Austnes-Finntåga-Kalkåsen-Ramnfløya i Harstad kommune, jf. kulturminneloven § 19

  28.06.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak om fredning av et område på Bjarkøy i Harstad kommune. Innenfor området er det funnet nasjonalt viktige automatisk fredete kulturminner, som felt med tufter fra steinalder, gravfelt, boplasser og spor etter førreformatorisk jordbruk. Advokatfirmaet Finn har på vegne av Jan-Kåre Edvartsen påklaget den del av områdefredningsvedtaket som gjelder Edvartsens eiendom. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak om fredning for klagers eiendom.

 • Klage på avslag om søknad om oppføring av fritidsbolig som medfører utilbørlig skjemming av automatisk fredet kulturminne, jf kulturminneloven § 8 første ledd. Belland, gbnr 21/3, Lyngdal kommune, Vest-Agder

  04.05.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvarens vedtak om å nekte oppføring av fritidseiendom som ville medføre utilbørlig skjemming av automatisk fredet kulturminne, et gravfelt fra jernalder, og kunne fremkalle fare for skade på det fredete gravfeltet, ble påklaget. I dag er gravfeltet preget av flere skjemmende tiltak i kulturminnenes nærområde, som gjør at opplevelsen av gravfeltet er redusert. Det er derfor viktig at opplevelsen ikke reduseres ytterligere ved at flere tiltak griper inn i gravfeltets nærmeste omgivelser. Departementet anser at det ikke er rom for ytterligere tiltak av den art saken gjelder. Departementet vil bemerke at det ikke nødvendigvis er tiltakets utforming som vil kunne oppleves som utilbørlig skjemmende, men plasseringen, nærhet, størrelse, sikt osv. Departementet støtter derfor Riksantikvaren i deres avgjørelse. Tiltaket vil endre gravfeltets nærområde i en slik grad at dette vil skifte karakter fra en relativt frittliggende til en fullstendig innebygget høyde med begrenset innsyn til og utsikt fra gravfeltet. En innbygging av arealet og en økning av aktiviteten i området vil kunne medføre slitasje og vil også være egnet til å fremkalle fare for skade på det fredete gravfeltet.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om sikring av automatisk fredet kulturminne – Storslett – Brensholmen, gnr. 170, bnr. 7, Tromsø kommune – avgjørelse i klagesak

  21.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder klage på Riksantikvarens pålegg om å dekke kostnadene til sikring av automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 (3) og § 10. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 19. mai 2015.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak i medhold av kulturminneloven § 10. Detaljreguleringsplan for Linnheia nord, Birketveit gbnr 60/3, 20, 27, Grimstad kommune

  16.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Block Wathne påklager Riksantikvarens vedtak av 23. april 2015 i medhold av lov om kulturminner (kml) av 9. juni 1978, § 10 om dekning av utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner i detaljreguleringsplan for Linnheia nord, Grimstad kommune. Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av en helhetsvurdering av saken funnet at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 23. april 2015 om omfang og vilkår ved dispensasjon for fjerning av automatisk fredete kulturminner i detaljreguleringsplan for Linnheia nord, Grimstad kommune. Departementet kan heller ikke se at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen i kml § 10 om tiltakshavers dekningsplikt.

 • Klage på fredning av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap

  08.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Fredning av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap omfatter et areal på 1472 daa, fordel på 451 daa, fredet som anlegg etter kml. § 15 og 1021 daa, fredet som område etter kml. § 19. Den ene klagen dreiet seg om hvilken myndighet som mest hensiktsmessig burde være dispensasjonsmyndighet, hvordan konkrete og godkjente skjøtsels- og forvaltningsplaner burde være tilstrekkelig ramme for gjennomføring av tiltak samt uenighet om reduksjon av fredningsområdet. Den andre klagen dreiet seg om at fredningen var gjennomført for raskt, at den innebar et stort samfunnsmessig inngrep som ville forhindre fremtidig bymessig utvikling av Sørkedalen og at bygninger og andre kulturminner øst for Sørkedalen burde punktfredes med arrondert tomt. Departementet tok ikke klagene tilfølge og opprettholdt Riksantikvarens vedtak.

 • Klage over vedtak om tilskudd: Middelalderloftet på Haugen, Åraksbø i Bygland kommune

  15.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Tiltakshaver klaget på Riksantikvarens tilsagn av 18.02.15 om lavere tilskudd enn omsøkt, til istandsetting av middelalderloftet på Haugen i Bygland kommune. Riksantikvaren finner ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket, og viser blant annet til at Riksantikvarens tilskudd i saken utgjør 91,9% av de totale istandsettingskostnadene. Dette er et langt høyere beløp enn andre istandsettingsprosjekter, som i gjennomsnitt mottar vesentlig mindre i støtte. Departementet har ingen merknader til Riksantikvarens skjønnsutøvelse i saken, og opprettholder vedtaket. Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger feil ved lovanvendelsen eller saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold jf. Forvaltningsloven § 41.

2015

 • Krigens kulturminner 2015 – Hytter knyttet til tungtvannsaksjonen – avslag på klage om tilskudd

  16.12.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren avslo søknad om støtte til verdiskapningsprosjekt knyttet til krigens kulturminner 2015. Søknaden gjaldt å fremme kunnskap om hytter og steder knyttet til tungtvannsaksjonen. Prosjektets skulle samle informasjon om hytter tungtvannsaktører brukte og undersøke muligheter for å sette opp informasjonsskilt på disse. Riksantikvaren avslo søknaden med begrunnelse om at den ikke fyller kravene i utlysningen om formidling eller legger opp til samarbeid med kommunen og eierne av hyttene. Det er heller ikke budsjettert med produksjon og montering av skiltene. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage fra advokat Dag Erlandsen på avslag på søknaden om tilskudd fra statsbudsjettet 2014 fartøyet Mohawk

  09.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder klage på Riksantikvarens avslag på søknaden om tilskudd til S/Y Mohawk. Riksantikvaren avslo søknaden på bakgrunn av at tilskuddsmidlene for 2014 bare dekket en liten del av behovet, slik at en rekke fartøy som tilfredsstilte hovedkriteriene direktoratet stilte, ikke kunne få tildelt penger. På grunn av de begrensete midlene, måtte Riksantikvaren prioritere ytterligere, noe som førte til at Mohawk ikke nådde opp, og søknaden ble avslått. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage fra stiftelsen Nordnorsk fartøyvernsenter på avslag på søknaden om tilskudd fra statsbudsjettet 2015 til fartøyet Fuglø

  09.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden ble avslått av Riksantikvaren etter at direktoratet hadde gått gjennom alle årets søknader og prioritert dem. Tilskuddsmidlene på Riksantikvarens budsjett kapittel 1429, post 74 for 2015 dekker bare rundt 32 prosent av behovet som kommer til uttrykk i søknadene direktoratet har mottatt. Riksantikvaren har derfor måttet prioritere hardt, og søknaden om penger til arbeidet med å restaurere Fuglø ble avslått. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • M/S Fæmund II - LM9704 -Klage på avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet 2015 kapittel 1429 post 74

  26.08.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klager har søkt om støtte til restaureringstiltak, utskifting av navigasjonshjelpemidler samt et rent driftstilskudd i form av dekking av lønn til ansatte på fartøyet M/S Fæmunden II. Riksantikvaren fattet vedtak om avslag på søknaden 15. april 2015. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren etter en samlet prioritering av årets søknader. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på vedtak om kostnader til arkeologisk gransking på Brunstadtomta, gnr 14 bnr 166, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal

  20.05.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saka gjeld klage på Riksantikvaren sitt vedtak om å avvise ei tidlegare klage på ei avgjerd om kven som skal gjennomføre ei arkeologisk gransking i samband med eit byggeprosjekt i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. Klagar ber òg om at staten dekkjer kostnadene til den arkeologiske granskinga, og meiner det ligg føre særlege grunnar. Klima- og miljødepartementet finn ikkje grunnlag for å gjere om Riksantikvaren sitt vedtak om at Universitetsmuseet i Bergen skal gjennomføre granskinga. Departementet meinar vidare at det ikkje ligg føre særlege grunnar som tilseier at staten bør dekkje kostnadene til granskinga.

 • Klage på midlertidig fredning av slagskipet Tirpitz - Håkøya, Tromsø

  27.04.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren fattet vedtak om midlertidig fredning av vrakrestene etter slagskipet Vedtaket ble påklaget. Departementet kom til at klager ikke hadde rettslig klageinteresse, jf brev av 27.4.2015. Selv om klager er ivrig Tirpitz-dykker, og har et stort engasjement for vraket, mener departementet at dette ikke gir ham tilstrekkelig nærhet til saken. Dykkerforbudet vil naturlig nok få noen konsekvenser for klager, men departementet anser at klagerens interesser ikke vil bli berørt på en slik måte at det er rimelig å gi ham krav på å få vedtaket overprøvd. Når det gjelder klagers henvisning til friluftslovens generelle bestemmelser som skal sikre allmenne interesser knyttet til friluftsliv og bading, anses dette heller ikke tilstrekkelig til å gi ham rettslig klageinteresse.

 • Klage på midlertidig fredning av slagskipet Tirpitz - Håkøya, Tromsø kommune

  09.04.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren fattet vedtak 18.12.2014 om midlertidig fredning av vrakrestene etter slagskipet Tirpitz, jf kulturminneloven § 22 nr. 4 da vrakrestene sto i fare for å bli ødelagt eller skadet. Vedtaket ble påklaget da klager mente at vrakrestene fremstår som en søppelhaug og rent kulturhistorisk ikke har noen verdi. Et vedtak om midlertidig fredning er ment å være foreløpig og skal gi Riksantikvaren mulighet til å foreta en grundig faglig vurdering av vrakrestene gjennom fredningsprosessen som er varslet. Klager mener at Riksantikvarens påstand om at vraket er i fare for plyndring er lite dokumentert. Departementet fant ikke grunn til å tvile på at det fjernes gjenstander fra vraket og at vrakstedet må beskyttes gjennom midlertidig fredning. Vedtaket vil klart begrense mulighetene til å dykke ved vrakstedet, men kulturminneloven åpner for å søke om dispensasjon fra dykkerforbudet. Departementet kom til at vilkårene for midlertidig fredning var oppfylt da det var fare for tap av viktige kulturhistoriske verdier, jf brev av 9.4.2015

2014

 • Klage på Riksantikvarens vedtak etter kulturminneloven § 10 - omfang og kostnader til arkeologiske utgravninger på Bråtane, Kaupanger i Sogndal kommune – gnr. 105, bnr. 1

  17.12.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Kaupanger Hovedgård v/Christen Knagenhjelm av 4.5.2014 på Riksantikvarens vedtak av 11.4.2014. Klagen gjelder omfang og kostnader for utgravninger av kullgroper på Bråtane og avslag på søknad om statlig dekning av deler av disse utgiftene, jf. kulturminneloven (kml.) § 10 om særlige grunner.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak etter kulturminneloven § 8 første ledd om avslag på søknad om bygging av hytte, Sæle gbnr 25/117, Øystre Slidre kommune

  16.12.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har i brev av den 16.desember 2014 opprettholdt Riksantikvarens vedtak om å ikke tillate bygging av hytte som vil medføre utilbørlig skjemming av automatisk fredet kulturminne, et jernvinneanlegg, ved Yddin i Øystre Slidre kommune, med hjemmel i kulturminneloven § 8 første ledd.

 • Klage på avslag på søknad om tillatelse til utvidelse av eksisterende fritidshus etter kulturminneloven § 8 første ledd, Bergsbygdaveien 300, gbnr 39/84, Porsgrunn kommune

  21.11.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  En hytteeier i Porsgrunn kommune søkte om utvidelse, med tilbygg på sør- og østsiden, av sin hytte. På eiendommen ligger det et gravfelt med tre registrerte gravhauger. Riksantikvaren kom til at utvidelsen på østsiden av hytta kan tillates men ikke mot sør. Departementet opprettholdt Riksantikvarens avgjørelse med den begrunnelse at tiltaket mot sør medfører ytterligere skjemming av gravminnet.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak vedrørende tilsagn om tilskudd til restaurering av Røskaftgården, Håkon den Godes gate 4, gnr. 315 bnr. 121, i Levanger kommune

  21.10.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  I 2003 kjøpte Coop Inn- Trøndelag Røskaftgården for å bygge ut og videreutvikle sin dagligvarebutikk i Levanger sentrum. Røskaftgården er et blant flere bevaringsverdige bygninger som til sammen utgjør en viktig del av kulturmiljøet i Levanger. Riksantikvaren varslet oppstart av kulturmiljøfredning av Levanger sentrum i 2011. Coop, som opprinnelig hadde planer om å rive bygget, valgte å restaurere gården. Coop søkte Riksantikvaren om tilskudd til å dekke merkostnadene som følge av restaureringen. Riksantikvaren innvilget totalt 1,8 millioner kroner til prosjektet. Coop påklaget det samlede tilskuddsbeløpet da merkostnadene utgjorde langt mer enn det de fikk i støtte. Riksantikvaren opprettholdt tilsagnsbeløpet med begrunnelse om at de har begrenset med midler til rådighet og at de allerede har gitt 75 % av midlene avsatt til kulturmiljøfredningen av Levanger sentrum til restaureringen av Røskaftgården. Saken ble deretter sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt Riksantikvarens avgjørelse i saken.

 • Klage på avslag om støtte - etablering av merkeordning

  15.10.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har 15.10.2014 opprettholdt Riksantikvarens vedtak av 2.4.2014 om ikke å gi tilskudd til etablering av en merkeordning for seterprodukter. Prosjektet til Norsk Seterkultur går primært ut på å etablere en beskyttet merkeordning for ekte seterprodukter, noe som kan være et egnet virkemiddel for å sikre kvalitet og pris på produktene. Slik prosjektet er definert faller det imidlertid utenfor formålet med Riksantikvarens verdiskapingsmidler. Det finnes virkemidler som andre departementer forvalter og som kan benyttes til lokal foredling og merkevarebygging. Prosjektet startet opp i 2014 og har ikke mottatt tilskudd for 2013 noe Riksantikvaren har satt som en forutsetning.

 • Klage frå Luster kommune - Klage på avslag om tilskot frå statsbudsjettet 2014 kapittel 1429 post 79 - Søknad om tilskot til Verdsarv Urnes stavkyrkje

  23.09.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet viser til at Riksantikvaren har prioritert dei verdsarvområda som er skrivne inn på verdsarvlista og område som har komne langt i søkjeprosessen i forbindelse med søknader på post 79 kap 1429 for 2014. Etter departementet si vurdering er avslaget frå Riksantikvaren i tråd med tidligare prioriteringar Riksantikvaren har gjort og med forvaltingspraksis der innskrivne områder og områder som er under innskriving blir prioriterte.

 • Klage – avslag på begjæring om innsyn – Kongevegen, Hundorp

  04.09.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartement opprettholder Riksantikvarens avslag om ikke å gi innsyn i anmeldelsen for brudd på kulturminneloven. Meroffentlighet er vurdert, men hensynet til en forsvarlig etterforskning må veie tyngre enn hensynet til innsyn. Avgjørelsen om avslag på begjæring om innsyn anses som en prosessledende avgjørelse og ikke et enkeltvedtak som gir partsrettigheter etter forvaltningsloven. For å kunne nekte innsyn, er det ikke et krav at det faktisk har skjedd et lovbrudd, noe etterforskningen skal avklare.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag i henhold til kulturminneloven § 8 første ledd på søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig. Haukøya, gbnr 3/6, Skjervøy kommune

  06.08.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sier seg enig med Riksantikvaren i at den omsøkte plasseringen av ny hytte på Haukøya i Skjervøy kommune vil virke utilbørlig skjemmende på automatisk fredete kulturminner. Tiltaket berører et av Troms fylkes største felt med 53 hustufter fra yngre steinalder, samt en nausttuft fra jernalder/middelalder som måler 12 ganger 5 meter. Departementet sier seg enig med direktoratet i at tålegrensen for bygging som ytterligere vil dele opp feltet og tette igjen kontakten mot sjøen er nådd. Kulturminnene har i tillegg til stor vitenskapelig verdi også en stor opplevelsesverdi som understrekes ved den åpne beliggenheten og utsynet mot og kontakten mot sjøen.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak i medhold av kulturminnelovens § 8 første ledd og § 10 etter endringer i anlegg av fjernvarmenett i middelaldergrunn i Tønsberg, Vestfold fylke.

  01.07.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvarens vedtak om ny kostnadsdekning for arkeologiske arbeider ble opphevet, da departementet mente at det ikke kunne dokumenteres årsakssammenheng mellom tiltakshavers endringer i tiltaket og de forhøyede utgifter til arkeologiske arbeider. Det kunne heller ikke fattes nytt vedtak om tilleggskostnader på grunn av uforutsette funn, da det opprinnelige vedtaket måtte forstås slik at alle nødvendige tillatelser var gitt.

 • Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Statsbudsjettet 2014 kapittel 1429 post 74

  17.06.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak av 27. januar 2014 om avslag på tilskudd til istandsetting av skøyta ”Liv”.
  Søknaden gjelder skøyta «Liv» den er en av de to første skøyter som Redningsselskapet bestilte, bygget i 1893 av Thor Jensen i Porsgrunn etter Colin Archers modifikasjon av Chr. L. Stephansens vinnerutkast til en seilende redningsskøyte.
  Klima- og miljødepartementet legger vekt på at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Begrunnelsen for avslaget er basert på de faglige vurderinger som Riksantikvaren har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

 • Klage på avslag om søknad om dispensasjon, jf kulturminneloven § 8 første ledd, for tilbygg til våningshus. Flikka, gbnr 79/12, Flekkefjord kommune

  11.06.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har opphevet Riksantikvarens vedtak av 28.juni 2013, i medhold av kulturminneloven § 8 første ledd, om ikke å tillate tilbygg til våningshuset på Flikka, gbnr 79/12, i Flekkefjord kommune. Departementet viser til at det foreligger en svært streng praksis mht å gi dispensasjon som innebærer inngrep i gravhauger. Departementet er enig i at det kan være grunn til å begrense omfanget av inngrep i truete kulturminner, slik at de gjenværende verdiene ikke reduseres ytterligere. Dette betinger imidlertid at de gjenværende vitenskapelige og opplevelsesmessige verdiene er av et slikt omfang at de kan forsvare at det omsøkte tiltaket vil redusere disse verdiene i betydelig grad. Departementet kan ikke se at dette er tilstrekkelig synliggjort i dette tilfellet. Det har vært foretatt en rekke tiltak og inngrep som har endret gravhaugens karakter og bevaringsverdi over tid; at disse inngrepene eventuelt ikke har vært gjort kjent for kulturminnemyndigheten, kan ikke lastes dagens eiere.

 • Avgjørelse i klagesak vedrørende vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av S/Y Wyvern

  23.05.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  S/Y Wyern er et verneverdig museumsfartøy som tilhører Stavanger maritime museum. Fartøyet forliste i 2013 under en internasjonal seilregatta for store skip i Østersjøen. Museet søkte Riksantikvaren om tilskudd til restaurering av fartøyet. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at Riksantikvaren har måttet prioritere strenget mellom søknader da midler til fordeling dekker ca. 33 % av totalbeløpet for søknadsmassen i 2014. Dette medfører at flere fartøy får avslag, selv om de oppfyller kriteriene for tilskudd. Avslaget ble påklaget av søker. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Riksantikvarens skjønnsutøvelse i saken og har opprettoldt vedtaket om avslag. Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Avgjørelse i klagesak vedrørende vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering og istandsetting av MK Toma

  19.05.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  MK Toma er en fiskekrysser som opprinnelige ble bygd ved Bremsnes båtbryggeri i 1972 på Averøy i Møre og Romsdal. Båten har siden 2005 vært under restaurering. Eier av båten søkte Riksantikvaren om tilskudd til gjenværende restaureringstiltak på båten. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at Riksantikvaren har måttet prioritere strengt mellom søknader da midler til fordeling dekker ca. 33 % av totalbeløpet for søknadsmassen i 2014. Flere fartøy har derfor, til tross for at de oppfyller kriteriene for tilskudd, likevel fått avslag. Avslaget ble påklaget av søker. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Riksantikvarens skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt vedtaket om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet 2014 til M/K Hermes

  13.05.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Båtlaget M/K Hermes klaget på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd på 390 500 kr til gjenstående restaurering av båten M/K Hermes. Riksantikvaren finner ikke grunn til å omgjøre vedtaket og viser blant annet til mangler ved kostnadsoversikten og at fartøyet faller utenfor enkelte av de prioriteringer som direktoratet nødvendigvis har måttet foreta i 2014 på grunn av det trange budsjettet. Klima- og miljødepartementet er enig i Riksantikvarens faglige prioriteringer i denne saken. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på oppheving av midlertidig fredning - Vingolfveien 6b, Oslo

  11.04.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har 11.04.2014 opprettholdt Riksantikvarens vedtak av 27.6.2013 om oppheving av den midlertidige fredningen av Vingolfveien 6b i Oslo. Riksantikvaren fattet vedtak om midlertidig fredning av Vingolfveien da direktoratet ble kjent med at det forelå fare for felling og beskjæring av trær på eiendommen. Riksantikvaren har i etterkant foretatt en grundig vurdering av saken og betydningen når det gjelder gjennomføring av en naboavtale om beskjæring av trær og dens forhold til de kulturhistoriske verdiene. Riksantikvaren kom til at vedtaket kunne oppheves uten at kulturminneverdiene ble nevneverdig svekket.

 • Klage på vedtak om tiltakshavers dekning av utgifter til arkeologisk gransking etter kulturminneloven §10 første ledd annet punktum. Høkneslia boligområde i Namsos kommune.

  09.04.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Departementet opprettholdt Riksantikvarens avslag på søknad om statlig dekning av kostnadene ved arkeologisk utgraving forut for utbygging i henhold til reguleringsplan. KLD er enig i at det ikke foreligger særlige grunner for at staten skal bære hele eller deler av kostnadene etter § 10. Utgravingskostnadene må regnes inn i utbyggingsprosjektets samlede kostnader på lik linje med andre miljøundersøkelser reguleringsplanen utløser. I denne saken var kostnadene ikke urimelig tyngende.

2013

 • Klage på beregningsgrunnlag for krav om kostnadsdekning etter kulturminneloven § 10 1. pkt ved arkeologiske undersøkelser og sikring. Anmodning om statens kostnadsdekning etter kml § 10 2. og 3. pkt.

  31.12.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Etter arkeologiske arbeider utført i forbindelse med oppføring av bygård på middelaldergrunn i Trondheim, klaget tiltakshaver på kravet om kostnadsdekningen av arbeidene. Departementet gav ikke klager medhold i at de beregningsmetodene som ligger til grunn for kravet savner tilstrekkelig lovhjemmel eller er for dårlig dokumentert. Tatt i betraktning tiltakets art og omfang i forhold til kostnadenes størrelse samt de arkeologiske funnenes art, fant departementet heller ikke grunnlag for at staten burde dekker hele eller deler av kostnadene.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til opprustning av veien til Olavsgruva i Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke

  11.12.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Olavsgruva er en del av gruvelandskapet som i 2010 ble innlemmet i verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen. Olavsgruvaveien sikrer atkomst til gruveområdet. I 1993 overtok Røros kommune veivedlikeholdsansvaret for veien. I 2013 søkte kommunen Riksantikvaren om 2 millioner kroner til opprustning av veien. Riksantikvaren avslo søknaden med begrunnelse om at kommunen ikke har fulgt sin vedlikeholdsplikt, noe som har ført til behovet for en større opprustning av veien. Departementet opphevet vedtaket da begrunnelsen for vedtaket om avslag var mangelfull og at feilen kan ha virket bestemmende på innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven 41.

 • Odda smelteverk – søknad om tilskudd til istandsetting av smie, rør- og motorverksted - klage på avslag

  14.10.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum søkte Riksantikvaren i januar 2013 om 5,5 mill. kroner til istandsetting av smia på Odda smelteverk. Riksantikvaren avslo søknaden med begrunnelse om at istandsettingen ikke lå innenfor oppdraget fra Miljøverndepartementet om å gjennomføre nødvendige sikringstiltak på smelteverket, jf rapporten frå A.L. Høyer. Miljøverndepartementet kom til at vedtak om avslag måtte oppheves pga feil i rettsanvendelsen. Saken sendes tilbake til Riksantikvaren for ny behandling.

 • Vedr. Øvre Øksnevad, gnr. 8, bnr. 3 og 8 i Klepp kommune, Rogaland

  03.10.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  I forbindelse med realisering av reguleringsplan fra 1984 for Øksenvad industriområdet fattet Riksantikvaren vedtak om arkeologiske utgravninger på ca. 25 mill. kroner. Statens andel av kostnadene ble fastsatt til kr. 2,5 mill. kroner. Vedtaket ble påklaget til Miljøverndepartementet. Kommunen søkte om dispensasjon i 2008 og i den forbindelse ble det utarbeidet et budsjett som var betydelig lavere. Miljøverndepartementet opphevet vedtaket på grunn av feil rettsanvendelse. Saken må behandles på nytt og Riksantikvaren må i den nye behandlingen ta tilstrekkelig hensyn til den lange tiden som har gått siden 2008 når det gjelder hvilke kostnader og budsjettposter som kan pålegges tiltakshaver.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om vedlikeholdstilskudd til Tyssedal kraftverk, Odda kommune i Hordaland fylke

  09.09.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Tyssedal kraftverk er et fredet anlegg fra 1918 som omfattes av bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Anlegget forvaltes av Norsk vasskraft- og industristadmuseum (NVIM) som hvert år søker Riksantikvaren om tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). I år søkte museet om 3,6 millioner kroner i tilskudd men fikk innvilget 1,98 millioner kroner. Museet påklaget avgjørelsen med henvisning til at innvilget beløp ikke vil dekke nødvendige FDV - utgifter for 2013. Riksantikvaren kom til at innlevert rapport over brukt tilskudd i 2012 og planlagt bruk i år, viser at enkelte utgifter i søknaden ikke er innenfor retningslinjer og vilkår for å kunne få tilskudd. I tillegg har Riksantikvaren innvilget et mindre beløp pga et behov for en strengere prioritering blant søknader i år. Miljøverndepartementet kom til at Riksantikvarens begrunnelse i saken ikke er konkret nok i forhold til å påpeke hvilke utgifter som er i strid med vilkårene for tilskudd og hvorfor disse ikke er innenfor antikvarisk FDV. Riksantikvaren begrunner heller ikke en strengere prioritering blant søknader i år, sammenlignet med tidligere år. Vedtaket er derfor opphevet og saken er sendt tilbake for ny behandling.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet Skreien 1

  29.08.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Fartøyet Skreien 1 fra 1892 har vært under restaurering siden år 2000. Totalt har Riksantikvaren bidratt med 7.9 millioner kroner til vern og restaurering av skipet. I januar 2013 søkte Freddy Larsen om kr. 200.000,- av Riksantikvaren for å dekke kostnadene til gjenværende restaureringstiltak. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi de har lite midler til rådighet i forhold til en stor søknadsmasse i år. Riksantikvaren har derfor måtte prioritere strengt mellom de omsøkte prosjektene. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Miljøverndepartementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdt vedtaket om avslag i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet M/S "Epo"

  23.08.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  M/S ”Epo” ble levert fra A/S Kaldnæs Patentslip & Mekanisk Værksted i 1914 som M/T ”Røskjæl” for Norske-Engelsk Mineralolie Aktieselskap, senere Norsk Shell. Det er vårt eldste bevart tankskip og er også internasjonalt en sjeldenhet. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi den ikke oppfylte de kriteriene som Riksantikvaren har lagt til grunn for tilskudd i 2013. Kriteriene er nedfelt i den nasjonale verneplanen for fartøy: ”Fartøyet bør være offentlig tilgjengelige, ha allmenn interesse, lokal forankring og en realistisk økonomisk mulighet til å settes og holdes i stand”. Innenfor disse kriteriene har Riksantikvaren foretatt en ytterligere avgrensning. I 2013 har Riksantikvaren prioritert tilskudd til freda fartøy, igangsatte prosjekter med god fremdrift, større fartøy som står i fare for å miste sertifikater uten utbedring og fartøy som vil komme av slipp/dokk. Riksantikvaren mener at tilskuddene for 2011 og 2012 til M/S ”Epo”er tilstrekkelige for at fartøyet inntil videre er sikret. I forbindelse med søknadsbehandlingen ble klager orientert om at Riksantikvaren ikke oppfatter det som hensiktsmessig å igangsette mindre arbeid nå, i påvente av en større restaurering. På denne bakgrunn opprettholder Riksantikvaren sitt avslag av 11. mars 2013, på søknad om tilskudd fra båtlaget Rødskjær. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Departementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdt vedtaket om avslag i saken.

 • Klage på vedtak om avslag vedrørende søknad om å få beholde oppsatt gapahuk på gravhaug, Elton Østre i Stange kommune, Hedemark fylke

  19.08.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Hedemark fylkeskommune ble ved en tilfeldighet oppmerksom på en gapahuk, benk og leirplass på toppen av gravhaugen på eiendommen Elton Østre i Stange kommune. Eieren ble varslet om at gapahuken m.m. var plassert i strid med kulturminneloven. I ettertid valgte eieren å søke om dispensasjon for å beholde gapahuken m.m. oppå gravhaugen. Riksantikvaren avslo søknaden fordi gravhaugen har en markert plassering i landskapet og en stor opplevelsesverdi, som en del av kulturmiljøet i området. Det ble videre lagt vekt på at bruken av gapahuken og leriplassen ville kunne medføre slitasje og skader på haugen. Miljøverndepartementet var enige i Riksantikvarens begrunnelse for avslaget. Departementet opprettholdt derfor vedtaket i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til tilstandskontroll og restaurering av M/S Jøsenfjord, Stavanger kommune i Rogaland fylke

  19.08.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  M/S Jøsenfjord er et 125 år gammelt skip som opprinnelig gikk som rutebåt i østre Ryfylke. Fartøyet er vernet av Riksantikvaren. I 2013 søkte andelslaget MS Jøsenfjord om tilskudd til tilstandskontroll og istandsetting av båten. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi de har lite midler til rådighet i forhold til en stor søknadsmasse i år. Riksantikvaren har derfor måtte prioritere strengt mellom de omsøkte prosjektene. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Departementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdt vedtaket om avslag i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet M/S Bera, tidligere telegrafverkets reisende båt "Tele4", Aure kommune i Møre og Romsdal fylke

  19.08.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  M/S Bera var opprinnelig telegrafverkets M/S Tele 4, bygd i 1937. I 2013 søkte eieren av båten om tilskudd til å dekke utgifter for reparasjon og kontroll av båten slik at den kunne sjøsettes. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi de har lite midler til rådighet i forhold til en stor søknadsmasse i år. Riksantikvaren har derfor måtte prioritere strengt mellom de omsøkte prosjektene. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Departementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdet vedtaket om avslag i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak i medhold av kulturminneloven § 8, første ledd tredje punktum. Tilrettelegging og formidling av stjerneforma steinsetting, id 46638-3, Edøy, gbnr 13/3, Smøla kommune, Møre og Romsdal

  02.07.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Smøla kommune påklaget Riksantikvarens vedtak av 29.10.12 om å tillate tildekking og bygging av kopi av stjerneformet steinsetting på Edøy, gbnr 13/3 i Smøla kommune. Hovedanførselen i klagen var at man primært har ønsket en utredning/forprosjekt om hva en god formidlingsløsning og en tilstrekkelig sikring av kulturminnet innebærer, i samarbeid med relevante parter. Klager konkluderer sin klage med at man ber om en tillatelse til avdekking av kulturminnet, samt et forprosjekt der sikring og skjøtsel blir utredet. Miljøverndepartementet har avgjort at Smøla kommune bør få tillatelse til å gjennomføre et forprosjekt for å utrede sikring og skjøtsel ved avdekking av kulturminnet. Utredning/forprosjekt om hva en god formidlingsløsning og en tilstrekkelig sikring av kulturminnet innebærer, skal skje i samarbeid med relevante parter. Resultatet av forprosjektet vil danne grunnlaget for en vurdering av hvordan avdekkingen kan gjennomføres. Denne vurderingen skal gjøres i nært samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet.

 • Vedr. klage på midlertidig fredning av Framfjord Talkmølle i Vik kommune

  27.06.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak av 14.8.2012 om midlertidig fredning av Framfjord Talkmølle. Klagen tas ikke til følge. Framfjord Talkmølle er et industrianlegg som er bygget opp av lokale forekomster av talk og vannkraft. Det har vært drevet industrivirksomhet siden 1908 og frem til 2002. Anlegget er et komplett industrianlegg fra flere tidsepoker og har høy kulturhistorisk verdi. Anlegget består av mølle, kaianlegg, maskinverksted, hvilebrakker, vekt, smie og bestyrerbolig. Klager ønsker å avslutte virksomheten i henhold til en 100 år gammel avtale som bedriften har med grunneierne og rive bygningene. Miljøverndepartementet har etter en totalvurdering kommet til at vilkårene i kulturminneloven om midlertidig fredning er oppfylt, og at det var reell fare for tap av viktige kulturminneverdier. Formålet med fredningen er at Riksantikvaren skal få kontroll over anlegget og skaffe seg mer tid til å vurdere anlegget grundig. Riksantikvaren må så snart som mulig foreta en fullstendig gjennomgang og vurdering av de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget, eventuelt også gruvene, for å se om det er grunnlag for å starte opp en fredningsprosess.

  I en hastesak som en midlertidig fredning er, vil det ofte ikke være rom for å vurdere alle aspektene i saken. I en eventuell fredningsprosess må Riksantikvaren foreta en helhetsvurdering av saken, hvor både de praktiske og økonomiske konsekvensene av en eventuell permanent fredning må vurderes, både for eieren og samfunnet. Mulighetene som finnes for å kombinere vern og bruk må vurderes nøye. En eventuell fredning bør være et partnerskap mellom eieren og forvaltningen, hvor eierens synspunkter skal tillegges vekt. Dette gjelder for eksempel forholdet til den 100 år gamle avtalen og økonomiske forhold knyttet til sikring og vedlikehold av anlegget.

 • Klage på vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 for opparbeidelse av adkomst og parkeringsplass, Indre Revøy gbnr 7/1 m.fl, Lyngdal kommune

  25.06.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Grunneier klaget på Riksantikvarens dispensasjon for naboens opparbeidelse av adkomst og parkering på grunneiers eiendom, i samsvar med et rettsforlik. Departementet tok ikke klagen til følge, da de forhold som begrunnet klagen allerede var rettskraftig avgjort gjennom rettsforliket. Disse forholdene var ikke relevante i spørsmålet om det kunne tillates inngrep i automatisk fredete kulturminner.

 • Vurdering av vilkår ved vedtak i medhold av kulturminneloven § 10

  13.05.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren hadde i forbindelse med vedtak etter kulturminneloven § 10 om kostnadsdekning for arkeologiske undersøkelser, også satt vilkår om beplantning ved utførelsen av tiltaket. Departementet bemerket at slike materielle vilkår til utførelsen av tiltaket må stilles når tillatelsen til tiltaket blir gitt etter lovens § 8. Denne delen av vedtaket i medhold av § 10 var derfor ugyldig.

 • Avgjørelse vedr klage på vedtak om avslag av søknad om tilskudd - Grøna - Østre Toten kommune

  06.05.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Grøna er opprinnelig en gammel skysstasjon og seter med en hovedbygning og stabbur fra 1700-tallet og en låve fra 1800- tallet. Gården ligger i Østre Toten kommune og inngår i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen. Eieren av gården søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsetting av hovedbygningen og låvebygningen på gårdsanlegget. Fondet avslo søknaden med begrunnelse om at det var uklart om tiltaket ville ivareta bygningens kulturminneverdi. Søknadsbeløpet var videre for høyt sett i forhold til privatandelen i budsjettet. Vedtaket ble påklaget av søker og sendt over for endelig behandling i Miljøverndepartementet. Departementet kunne ikke se at det forelå saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som har vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41, og opprettholdt fondets vedtak om avslag i saken.

 • Klage på mellombels freding av Antonbua, gnr.48, bnr.7 i Midsund kommune

  11.02.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren midlertidig fredet Antonbua (bua, skuret og naustet) samt området rundt, jf kml. § 22 nr. 4, jf §§ 15 og 19. Anlegget var regulert til forretning og kontor i en ny reguleringsplan. Kommunen ønsket å rive de gamle bygningene og bygge nytt i tråd med reguleringsplanen. Vedtaket ble påklaget til Miljøverndepartementet som fant at vilkårene for midlertidig fredning var oppfylt og at det var reell fare for tap av viktige kulturminneverdier. Formålet med den midlertidige fredningen var at Riksantikvaren skulle få kontroll med bygningene og skaffe seg noe mer tid til å kunne vurdere anlegget og om det er grunnlag for å starte opp en fredningsprosess.

 • Klage på avslag på omsøkt løsning for adkomst for bevegelseshemmede til Kodal kirke, Andebu kommune - Riksantikvarens vedtak etter kulturminnelovens § 8 første ledd

  28.01.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Kodal kirke var opprinnelig en langkirke i stein, antatt bygget på 1100-tallet. Den har siden gjennomgått endringer, og er i dag oppført i tømmer, foruten koret i stein som ble stående. Alle førreformatortiske bygninger, deriblant alle middelalderkirker, er i henhold til kulturminneloven § 4 automatisk fredet. Andebu kirkelig fellesråd søkte om å få etablere en inngang for bevegelseshemmede til Kodal kirke ved bruk av løftebrett. Riksantikvaren avslo søknaden etter først å ha foreslått en løsning, med et mindre løftebrett, som i følge direktoratet ville oppleves som mindre dominerende. Vedtaket ble påklaget. Fellesrådets hovedanførsel var at Riksantikvarens løsning ville kreve påfylling av masser foran kirken, som igjen ville gjøre plassen her mindre brukervennlig. Riksantikvaren fant ikke grunn til å omgjøre vedtaket og anførte på sin side at det kun vil dreie seg om en liten påfylling av grus, som ikke ville påvirke kirken nevneverdig. Klagen ble derfor sendt til Miljøverndepartementet for behandling. Departementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak. Departementet legger til grunn at det ikke er vesentlig forskjell mellom de to løsningene med løftebrett hva gjelder skjemmende virkning for kirken, og vurderer det omsøkte tiltaket som en akseptabel løsning på behovet for en inngang for bevegelseshemmede. Klagen tas til følge.

2012

 • Klage på områdefredning langs Havna allé 15 (Villa Dammann) i Anne Maries vei 22, Oslo

  24.10.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Departementet opprettholdt områdefredning etter kulturminneloven § 19 av et ni meters belte i bakkant av fire boligeiendommer i Anne Maries vei, langsmed eiendommenes grense mot den fredete eiendom Villa Dammann med hage. Fredningen skulle sikre den visuelle opplevelsen av kulturminnet sett utenfra, og omgivelsenes påvirkning av opplevelsen man har av kulturminnet når man står på eiendommen og ser ut. Områdefredningen var utløst av den visuelle virkning en planlagt bolig på en av naboeiendommene. Departementet vurderte de mulige byggehøyder som reguleringsplanen i Anne Maries vei åpner for og kom til at en byggegrense på ni meter i seg selv vil være nok til at det skapes nødvendig rom og luft rundt Villa Dammann med hage, slik at formålet med fredningen av denne eiendommen fortsatt blir ivaretatt.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til bl.a. innredning av fredet lokstall på Notodden, Telemark fylke

  19.10.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk Transport AS søkte Riksantikvaren om tilskudd til flere tiltak knyttet til jernbanesenteret på Notodden. Søknaden ble avslått bla fordi Riksantikvaren prioriterte videreføring av allerede igangsatte prosjekter ved årets tildeling av midler. Vedtaket ble påklaget. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til endelig behandling i Miljøverndepartementet. Departementet har opprettholdt Riksantikvarens avgjørelse i saken.

 • Nidaros Domkirke - Steinmeyerorgelet - Klage på Riksantikvarens avvisning av klage

  18.10.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren avviste klage på sitt vedtak om å gi dispensasjon for innbygging av kirkeorgel i Nidarosdomen etter forvaltningsloven § 28, på grunn av manglende rettslig klageinteresse. Departementet opprettholdt avvisningsvedtaket. Der situasjonsbetingede organisasjoner unntaksvis anses for å ha rettslig klageinteresse, har de struktur, representativitet og legitimitet utover den egne virksomhet, noe aksjonsgruppen i denne saken manglet.

 • Nidaros Domkirke - Steinmeyerorgelet - Klage på Riksantikvarens avvisning av klage

  18.10.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren avviste klage på sitt vedtak om å gi dispensasjon for innbygging av kirkeorgel i Nidarosdomen etter forvaltningsloven § 28, på grunn av manglende rettslig klageinteresse. Departementet opprettholdt avvisningsvedtaket, idet det fakultetsinstituttet som klaget ble ansett for å ha teoretisk interesse i saken, men at dette ikke er tilstrekkelig for å fastslå rettslig klageinteresse.

 • Vedr. klage på fredning av Odda smelteverk, jf. kulturminneloven §§ 15 og 22

  02.10.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har den 2. oktober 2012 opprettholdt Riksantikvarens fredning av deler av Odda smelteverk. Riksantikvarens vedtak ble påklaget pga omfanget av fredningen, herunder cyanamidfabrikken. Fredningen gjelder bygninger og konstruksjoner som viser hovedtrekkene av trinnene i produksjonen fra mottak og transport av råstoff til det ferdige produktet. Det er to vilkår knyttet til fredning. For det første skal det gjennomføres en mulighetsstudie av alternative løsninger for plassering av virksomhet i tilknytning til de fredete objektene. For det andre skal Riksantikvaren snarest sørge for at nødvendig sikring av de fredete objektene.

 • Klage på vedtak om fredning av bygning og hageanlegg i Tuengen allé 10 C, med del av tomten i Borgenveien 24 – Villa Stenersen i Oslo kommune

  25.09.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Villa Stenersen er en funksjonalistisk villa fra 1939, tegnet av arkitekt Arne Korsmo. Riksantikvaren fredet bygget inkludert oppkjørsel, hage og et eiketre med rotsone delvis innenfor naboeiendommen i medhold av kulturminneloven § 15. Naboen klaget på fredningsvedtaket fordi de mente at eiketreet ikke skulle vært tatt med som en del av fredningen. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og sendte saken videre til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken da hensynet til og formålet med fredningen i gjeldende tilfelle går foran klagers innskrenkede råderett som følge av fredningen.

 • Steinmeyerorgelet i Nidaros domkirke. Klage over avvisning av klage på dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd. Krav om oppsettende virkning

  21.09.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren avviste klage på sitt vedtak om å gi dispensasjon for innbygging av kirkeorgel i Nidarosdomen etter forvaltningsloven § 28, på grunn av manglende rettslig klageinteresse. Riksantikvaren vurderte det også som lite sannsynlig at utfallet av klagen på avvisningen ville føre til at dispensasjonsvedtaket måtte omgjøres, og ga derfor heller ikke klagen oppsettende virkning. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak; selv om en med kunnskap og bakgrunn kan ha klare synspunkter på bestemte tiltak, medfører ikke det at vedkommende blir berørt i den grad at han får rettslig klageinteresse etter loven. Når det gjaldt begjæringen om oppsettende virkning, bortfalt grunnlaget for denne i og med departementets vedtak.

 • Steinmeyerorgelet i Nidaros domkirke. Klage over avvisning av klage på dispensasjon etter kml § 8 første ledd. Krav om oppsettende virkning

  20.09.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren avviste klage på sitt vedtak om å gi dispensasjon for innbygging av kirkeorgel i Nidarosdomen etter forvaltningsloven § 28, på grunn av manglende rettslig klageinteresse. Riksantikvaren vurderte det også som lite sannsynlig at utfallet av klagen på avvisningen ville føre til at dispensasjonsvedtaket måtte omgjøres, og ga derfor heller ikke klagen oppsettende virkning. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak; på tross av sitt sterke engasjement i orgelsaken hadde den som klaget ikke slik tilknytning til saken at vedkommende har rettslig klageinteresse. Når det gjaldt begjæringen om oppsettende virkning, bortfalt grunnlaget for denne i og med departementets vedtak.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet O´Linda

  13.08.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Iver Skrefsrud klaget på Riksantikvarens vedtak om avsalg på søknad om tilskudd til restaurering av båten O´Linda, en norskbygget Troll motorseiler. Vedtaket var begrunnet i at båten faller utenfor direktoratets prioritering av fartøy som i dag har sertifikat og står i fare for å miste det. Riksantikvaren fant ikke grunn til å gjøre om vedtaket sitt og sendte den derfor til behandling hos Miljøverndepartementet.
  Riksantikvarens begrunnelse for avslaget er basert på en faglig prioritering som departementet ikke finner grunn til å overprøve. Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til M/S Iona

  13.08.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fjordbåten M/S Iona. Vedtaket om avslag var begrunnet i det svært trange budsjettet, som medfører at direktoratet har måttet prioritere større fartøy som står i fare for å miste sertifikatet uten utbedringer, og fartøy som vil komme av slipp/dokk. Riksantikvaren tok ikke klagen til følge og oversendte derfor saken til behandling i Miljøverndepartementet. Departementet finner ikke grunn til å overprøve de faglige vurderinger som ligger i Riksantikvarens prioriteringer, og kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på avslag på søknad om tilskot til M/S Stangfjord, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane

  13.08.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Askvoll kommune klaga, saman med det nystifta ”Veteranbåtlaget M/S Stangfjord”, på Riksantikvaren sitt vedtak om avslag på søknad om tilskot til restaurering av båten M/S Stangfjord. Riksantikvaren fann ikkje grunn til å gjera om vedtaket sitt og viste til at fartøyet fell utanfor dei prioriteringar som direktoratet har sett seg nøydt til å foreta i 2012, på grunn av det tronge budsjettet. Miljøverndepartementet finn ikkje grunn til å overprøve Riksantikvaren sine faglege prioriteringar i denne saka. Klaga blir ikkje teken til følgje.

 • Krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – Thorvald Meyers gate 59 i Oslo

  10.07.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  I forbindelse med Miljøverndepartementets klagebehandling ble Riksantikvarens vedtak om fredning delvis omgjort til gunst for klager. Etter forvaltningsloven § 36 skal det når et vedtak endres til gunst for en part tilkjennes dekning av vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Klager fremsatte et saksomkostningskrav på kr. 156.325,-. Departementet kom frem til at det forelå grunnlag for å redusere kravet og dekket kr. 52.109,- ,inkl mva, av det totale saksomkostningskravet.

 • Klage på avslag på søknad om tilskot til oppgradering av M/S Haugefisk, Florø kommune, Sogn og Fjordane

  05.07.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Kystmuseet i Sogn og Fjordane klaga på Riksantikvaren sitt vedtak om avslag på søknad om tilskot til oppgradering av autolinebåten M/S Haugefisk. Riksantikvaren fann ikkje grunn til å gjera om vedtaket sitt. Grunngjevinga var at M/S Haugefisk ikkje står i fare for å miste sertifikatet og at direktoratet saknar ein samla plan for restaurering av heile båten og ein finansieringsplan for dette. Klaga er difor sendt til Miljøverndepartementet for handsaming. Departementet finn ikkje grunn til å overprøve Riksantikvaren sine faglege vurderingar og kan elles ikkje sjå at det er feil i sakshandsaminga, eller ved lovbruken, som kan ha vore avgjerande for innhaldet i vedtaket. Klaga blir ikkje teken til følgje.

 • Klage på vedtak om avslag etter kulturminneloven § 8 første ledd - søknad om generell tillatelse til inngrep i jernvinneanlegg – prøveuttak fra slagghauger

  05.07.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Arne Espelund søkte ”om å få en generell tillatelse til å foreta små prøveuttak fra fornminner av typen jernvinneanlegg i Norge”, nærmere bestemt prøver fra slagghauger. Riksantikvaren avslo søknaden da den ikke spesifiserer hvilke objekter som skal undersøkes, ikke konkretiserer problemstillinger og mangler en plan for rapportering av arbeidet. Vedtaket ble påklaget. Etter en ny vurdering stod Riksantikvaren fast ved at de krav som generelt settes til arkeologiske undersøkelser og feltarbeid ikke blir ivaretatt i det omsøkte prosjektet og opprettholdt sitt vedtak. Klagen ble derfor oversendte Miljøverndepartementet for behandling. Departementet finner ingen grunn til å overprøve Riksantikvarens skjønn i denne saken og kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til M/S Grytøy, Harstad kommune, Troms

  26.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Venneforeninga Grytøy-Harstad fergeselskap klaget på Riksantikvarens avslag på søknad om tilskudd til skrogutbedring undervanns på fergen M/S Grytøy. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren har ikke endret oppfatning vedrørende fergens historiske betydning og status som verneverdig skip, men har på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler måttet foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. I denne saken finner Riksantikvaren ikke det omsøkte prosjektet som modent for oppstart uten en grundigere gjennomgang og dokumentasjon. Riksantikvaren savner blant annet en full tilstandsrapport, en plan for trinnvis restaureringen og kalkulering av kostnadene. Departementet finner ikke grunn til å overprøve denne prioriteringen, og kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Miljøverndepartementet opprettholder Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på avslag på søknad om tilskot frå Riksantikvaren til restaurering av M/S Atløy, Askvoll kommune i Sogn og fjordane

  18.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Atløys venner søkte om kr. 850.000,- i tilskot til restaurering av fartøyet M/S Atløy. Riksantikvaren avslo søknaden da fartøyet ikkje nådde opp i konkurranse med andre fartøy. Vedtaket vart påklaga av Kystmuseet i Sogn og Fjordane. Riksantikvaren opprettheld sitt vedtak og sendte saka til departementet for handsaming. Departementet meinte at sjøl om fartøyet oppfyller kriteria for å kunne bli prioritert gir dette søker kun ein mogligheit for å få tilskot i konkurranse med andre prosjekt. Om fartøyet faktisk blir prioritert vil avhenge av en rekke forhold som tilgjenglege middel, søkartalet osv. På bakgrunn av dette fant departementet ikkje grunn til å overprøve Riksantikvaren si vurdering og opprettheld vedtaket om avslag i saken.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fiskefartøyet ”Signe 1”

  07.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Signe 1 er en fiskebåt fra 1908 bygget av en lokal konstruktør i Tromsø. I 2012 søkte båteier, Arnt Ryvold, Riksantikvaren om tilskudd på kr. 550.000,- til utbedring av båten. Grunnet begrensede midler har Riksantikvaren måtte prioritere strengt mellom ulike prosjekter innen fartøyvern inneværende år. Gjeldende prosjekt nådde ikke opp i konkurranse med andre og Riksantikvaren avslo søknaden. Vedtaket ble påklaget og Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak. Saken ble dermed sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av M/K Svenja - LM4352, Kvæfjord kommune i Troms

  04.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Kvæfjord kystlag klaget på Riksantikvarens avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fiskefartøyet Svenja. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren anførte at fartøyet og Kvæfjord kystlag i utgangspunktet oppfyller betingelsene for tilskudd, men har på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler måttet foreta ytterligere prioriteringer i inneværende år. I 2012 prioriteres kun fiskefartøy som allerede er under restaurering med midler fra Riksantikvaren. Departementet finner ikke grunn til å overprøve denne prioriteringen, og kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd for istandsetting av Kårhus, Søndre Gladheim, Rollag kommune i Buskerud fylke

  11.05.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et kårhus på Søndre Gladheim i Rollag kommune. Bygningen er fra middelalderen og er automatisk fredet iht. kulturminneloven § 4. KB Prosjekter AS søkte Riksantikvaren om tilskudd til istandsetting av kårhuset i 2009. Riksantikvaren innvilget søknaden med 550.000 kr til prosjektet. Som følge av istandsettingsarbeidene ble det avdekket behov for ytterligere utbedringer med en kostnadsramme på 528.000 kr. Søker søkte dermed Riksantikvaren om tilleggstilskudd for merkostnadene. Riksantikvaren avslo søknaden med begrunnelse at prosjektet ikke har nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker, men Riksantikvaren opprettholdt vedtaket. Saken ble deretter sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak om avslag i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak etter svalbardmiljøloven § 44 - avslag på søknad om arkeologisk utgraving av fangstlokalitet i Bettybukta, Sør-Spitsbergen, Svalbard

  04.05.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Fangstlokaliteten i Bettybukta på Svalbard (id 132295), er autoamtisk fredet etter svalbardmiljøloven § 33 a. Institutt for arkeologi ved det russiske vitenskapsakademi søkte om å foreta en arkeologisk utgraving av kulturminnet. Søknaden ble begrunnet med at smeltevann var i ferd med å ødelegge lokaliteten. Sysselmannen på Svalbard befarte området og konkluderte med at erosjon ikke utgjorde en umiddelbar fare for kulturminneverdiene på stedet. Riksantikvaren sa seg enig med Sysselmannen og avslo søknaden iht. svalbardmiljøloven § 44. Vedtaket ble påklaget. Departementet har vurdert alle sider av saken og ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om fredning etter kulturminneloven § 15. Thorvald Meyers gate 59, gnr. 228 bnr. 500, Hallèngården i Oslo kommune

  02.05.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Hallèngården, i Thorvald Meyers gate 59, er en tre etasjers murbygning fra 1880. Fra 1930 og frem til 2002, drev Ulf Hallèn klesbutikk i bygget. Samme år overtok Thorstein Thune eierskap til bygget. På grunn av byggets arkitektoniske og historiske verdi ble bygningens eksteriør og interiør midlertidig fredet av Byantikvaren i 2004. I 2008 fattet Riksantikvaren vedtak om permanent fredning. Vedtaket ble påklaget av Thorstein Thune som var uenig i selve grunnlaget for og omfanget av fredningen. Saken ble sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet så behov for en ny gjennomgang av fredningsomfanget. Etter en ny vurdering anbefalte Riksantikvaren å frafalle fredning for enkelte inventarelementer siden disse enten var skadet eller helt forsvunnet. Departementet opprettholdt fredningsvedtaket for bygningens eksteriør og interiør, med unntak av enkelte av inventarelementene.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8 første ledd for oppføring av toalettbygg og brygge i skjærgårdsparken, Unnerøy i Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke

  21.03.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Lindesnes kommune søkte Riksantikvaren om å få bygge toalettbygning, sti og ilandstigningsbrygge i nærheten av et gravfelt på Kongsodden i Skjærgårdsparken på Unnerøy. Riksantikvaren vurderte tiltakene for å ha en utilbørlig skjemmende virkning på kulturminnet, jf kml § 3. Miljøverndepartementet opprettholdt Riksantikvarens konklusjon om toalettbygningen, men tillot oppføring av ilandstigningsbrygge og opparbeidelse av sti til området da disse isolert sett ikke hadde utilbørlig skjemmende virkning på kulturminnet.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd for delstrekning over Dyraneseidet - 420 kV kraftlinje Sima - Samnanger

  01.03.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Olje- og energidepartementet avgjorde ved vedtak av 02.07.10 konsesjon for bygging av 420 kV kraftlinje mellom Sima og Samnanger kraftstasjoner. Det er gjennomført konsekvensutredning av linjeframføringen. I medhold kulturminneloven har Riksantikvaren fattet vedtak om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminner, for alle de omsøkte områdene som nevnt i vedtaket, på vilkår om faglige utgravninger. Riksantikvaren vedtok samtidig å ikke gi tillatelse til inngrep ved linjeframføring over Dyraneseidet, da dette innebærer utilbørlig skjemming av automatisk fredete kulturminner. Kulturminnene på Dyraneseidet vurderes som et kulturmiljø av høy nasjonal verdi.

  Riksantikvarens vedtak er påklaget av Statnett. Departementet har gjennomgått og vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering funnet grunn til å oppheve den delen av Riksantikvarens vedtak av 01.07.11 som gjelder linjeframføring over Dyraneseidet i henhold til forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Opphevingen begrunnes i at det omsøkte tiltaket er av en slik samfunnsmessig karakter at kulturminnehensynene må vike. Det er lagt vekt på at en omlegging av linjen vil innbære en betydelig sikkerhetsmessig og driftsmessig risiko. Det avgjørende for departementet er at de positive endringene for opplevelsen av kulturminnene, ved en flytting av linjen lenger mot sør, ikke oppveies av de negative konsekvensene av omlegging av linjen ved Dyraneseidet.

 • Klage på vedtak vedr avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd for oppføring av frittliggende bod i Dunihagen allé 30, Duni i Sande kommune, Vestfold fylke

  23.01.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  I hagen til Gjert Halvor Svendsøy er det lokalisert to gravhauger. Svendsøy søkte om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 fra lovens § 3, for å kunne erstatte eksisterende bod innenfor sikringssonen til gravhaugene med en større bod. Den nye boden ble søkt plassert 1,5 m nærmere gravhaugen enn eksisterende bod. Riksantikvaren konkluderte med at tiltaket var å anse som utilbørlig skjemmende etter kml § 3 og at det ikke forelå tungtveiende hensyn for å innvilge dispensasjon etter kml § 8. Departementet omgjorde Riksantikvarens vedtak og mente at tiltaket ikke er å anse som utilbørlig skjemmende utover den skjemmingen som eksisterende bod allerede medfører, forutsatt at ny bod holder samme avstand fra gravhaugen som eksisterende bod.

2011

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om oppheving av vernestatus og tilbaketrekking av tilsagn om tilskudd - fartøyet M/S Hamen

  17.11.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren fattet vedtak om oppheving av vernestatusen for og tilbaketrekking av tilskudd til fartøyet M/S Hamen. Riksantikvaren begrunner sitt vedtak med at fartøyet på en uopprettelig måte har mistet sin verneverdi som følge av skader og slitasje. Miljøverndepartementet har lagt til grunn Riksantikvarens begrunnelse og opprettholdt vedtaket i saken.

 • Klage på vedtak om dekning av utgifter til arkeologisk gransking innenfor Hestvikholmane industriområde i Averøy kommune, Møre og Romsdal

  01.11.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvarens vedtak om dekning av utgravingskostnader ble delvis opphevet, da noen av kostnadene ble vurdert å ligge utenfor det som tiltakshaver kan pålegges å dekke etter kml § 10. Klagens anførsel om at kostnadene samlet sett var for høye i forhold til hva tiltakshaver burde forvente, ble ikke tatt til følge. Saken har flere referanser til Retningslinjer for budsjettering og regnskap ved særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner, fastsatt av Miljøverndepartementet 15.04.11.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av M/K Kvalsund, Meland kommune i Hordaland fylke

  08.09.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  M/K Kvalsunds venner klaget på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fartøyet M/K Kvalsund. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren anførte at det i søknaden kom frem at fartøyets tilstand er mye dårligere enn antatt, særlig fordi fartøyet har stått på land uten tildekke i 3 år. I 2007 forliste fartøyet og alt elektrisk anlegg måtte dermed antakelig fornyes. Riksantikvaren anførte videre at grunnet begrenset med tildelingsmidler og det store søkertallet i 2011, har de måtte prioritere strengt mellom tilskuddsøknader. Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til restaurering av MF Gamle Bjørnefjord. Hardanger Veteranferjelag, Odda i Hordaland fylke

  29.08.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Hardanger Veteranferjelag klaget på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fartøyet MF Gamle Bjørnefjord. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte saken til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren anførte blant annet at de generelt skal, gjennom vern og tilskudd, bevare og legge til rette for et representativt utvalg av fartøyer. M/S Gamle Bjørnefjord er en ferge av ”De seks søstre” som alle er nesten identiske. Dermed ansees fergetypen som sikret. Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til restaurering av fartøy S/T ”Borgenes”

  22.08.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Stiftelsen Borgenes klaget på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til istandsetting av fartøyet S/T Borgenes. I vedtaket ble Stiftelsen innvilget tilskudd på kr 75 000,- til restaurering av fartøyet. Den totale søknadssummen lå på kr 1 306 000,-. Riksantikvaren begrunner sitt vedtak blant annet i at omsøkt tilskudd til ny skorstein, slippsetting og utbedring av undervannsskroget, på nåværende tidspunkt, ikke er kritiske tiltak for bevaring av fartøyet. Tiltakene representerer heller ikke en naturlig prioritering av de forestående reparasjonsarbeidene. Riksantikvaren anførte videre at grunnet begrenset med tildelingsmidler og det store søkertallet i 2011, har de måtte prioritere strengt mellom tilskuddsøknader og tiltak. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak i saken og klagesaken ble sendt over til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på vedtak om midlertidig fredning av Anne Maries vei 22 i Oslo - nabotomt til fredet eiendom

  18.08.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet opprettholder Riksantikvarens vedtak, idet lovens vilkår for midlertidig fredning anses oppfylt. Det er sannsynliggjort at opplevelsesverdien av hageanlegget på den fredete eiendom har fredningsverdi. Tiltaket, som det er gitt rammetillatelse til på naboeiendommen, kan ødelegge fredningsverdien.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av jakt ”Jelsa”, Isegran i Fredrikstad kommune, Østfold fylke

  17.08.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Solveig Hatlebak påklaget, på vegne av tidligere båteier Reidar Simonsen, Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av jakten Jelsa. Riksantikvaren vurderte at klager hadde rettslig klageinteresse i saken. Riksantikvaren opprettholdt sitt avslagsvedtak og oversendte saken til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren begrunnet sitt avslag i blant annet at restaureringsprosjektet vil koste 8,6 millioner kroner og at de grunnet begrenset med tildelingsmilder og stort søkertall i 2011, har måtte prioritere strengt mellom tilskuddssøknader. Videre er fartøyet landsatt og sikret og dermed er det ingen overhengende far for at fartøyets tilstand vil bli dramatisk forringet selv om tilskudd ikke tildeles inneværende år. Miljøverndepartementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på Riksantikvaren sitt vedtak om tilsegn om tilskott for å restaurere fartyet D/S Stavenes - LEMA, Dåfjorden i Hordaland fylke

  12.08.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Veteranskibsbelaget søkte Riksantikvaren om tilskudd for å restaurere D/S Stavenes. Riksantikvaren innvilget 1 millioner kroner i vedtak om tilskudd til restaureringsprosjektet. Veteranskibsbelaget påklaget Riksantikvarens vedtak da de var misfornøyd med størrelsen på tilskuddet. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak med den begrunnelse at samme tilskuddssum har vært gitt de senere årene for å skape kontinuitet og troverdighet hos andre finansieringskilder og støttespillere. En forsering av restaureringsarbeidene på fartøyet utover dette er ikke kritisk for bevaring av fartøyet og prosjektet skal nå ha en økonomi som burde kunne gi en tilfredsstillende framdrift. Saken ble deretter sendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd for bygging av driftsbygning og uttak av sand - Bringsjordneset, gnr. 163 bnr. 10, Lyngdal kommune i Vest Agder fylke

  01.07.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  På den aktuelle eiendommen ligger det åtte synlige og fem utplanerte gravhauger som er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven (kml) § 4 bokstav j. Tomteier driver gårdsbruk og søkte om dispensasjon fra bestemmelsen i medhold av kml § 8 første ledd. Søknaden omfattet uttak av store mengder sand og bygging av en driftsbygning på eiendommen som ble avslått av Riksantikvaren. Riksantikvarens vedtak ble påklaget og saken ble oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Departementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om flytting av fredet stabbur på gbnr 55/1, Tveito søre i Ål kommune

  21.06.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet er kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak. Flyttingen innebærer et vesentlig inngrep i det fredete kulturminnet, som det ikke kan gis dispensasjon for, uten å oppheve fredningen først. Departementet ser heller ikke at det finnes tilstrekkelig grunnlag for å oppheve fredningen av stabburet.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om utvidet omfang og kostnader for arkeologisk undersøkelse - utgravning av kjeller i Nedre Hamburgersmau 8, gnr.166 bnr. 422, Bergen kommune i Hordaland Fylke

  17.06.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  I forbindelse med en arkeologisk undersøkelse i kjelleretasjen til Nedre Hamburgersmau 8 i Bergen, ble det behov for økt budsjett til de arkeologiske arbeidene. Dette skyldtes blant annet mangelfull kommunikasjon mellom NIKU og huseier. NIKU hevdet på sin side at huseier hadde forsømt sine plikter med tilrettelegging for arbeidene mens huseier mente det motsatte. Riksantikvaren opprettholdt NIKUs oppfatning av saken og belastet huseier for merkostnader for tapt feltarbeidstid. Miljøverndepartementet kom frem til at begge parter har like stor skyld i kommunikasjonssvikten og konkluderte med at begge parter må dele likt på merkostnadene.

 • Krav om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 - Barcode B11/B12 i Bjørvika

  30.05.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  I forbindelse med Miljøverndepartementet klagebehandling ble Riksantikvarens vedtak om arkeologisk utgravning endret på ett punkt til gunst for klager. Etter forvaltningsloven § 36 skal det når et vedtak endres til gunst for en part tilkjennes dekning av vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Klager ble tilkjent saksomkostninger med et redusert krav på kr. 65.100.

 • Klage på midlertidig fredning av Furuheim – gnr. 25 bnr. 47 i Gol kommune

  16.05.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har i klagesak opprettholdt Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning av eiendommen Furuheim med hovedbygning, låve, stabbur og eldhus samt området rundt. Bakgrunnen for vedtaket var kommunens tillatelse til å rive Furuheim. Formålet med den midlertidige fredningen er å få kontroll med bygningen slik at det ikke skjer noe som kan skade viktige verneverdier mens ordinær fredningssak behandles av Riksantikvaren. Eiendommen er regulert til næring og det skal tungtveiende grunner til å frede i strid med reguleringsplan. Dette, sammen med skjønnsutøvelsen med avveiningen av ulike hensyn, må Riksantikvaren vurdere i forbindelse med den permanente fredningssaken.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8, Heggen kirke i Modum kommune, Buskerud fylke

  23.02.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Heggen kirke er en middelalderkirke fra rundt 1200 –tallet og er dermed automatisk fredet i medhold av kml. § 4. Kirken ligger i Modum kommune (Buskerud fylke). Kirkevergen i Modum kommune søkte Riksantikvaren om permanent fjerning av kirkebenker foran i kirken som skulle erstattes med løse stoler. Bakgrunnen for søknaden var plassmangel under kirkens aktiviteter og arrangementer. Riksantikvaren avslo søknaden med blant annet den begrunnelse at det er mulig å gjøre tilpasninger i kirken uten å gjøre store inngrep som å permanent fjerne benkene. Miljøverndepartementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak da departementet vurderte hensynet til middelalderkirkens tålegrense for å veie tyngre enn kirkens plassbehov.

 • Klage på Riksantikvaren sitt vedtak etter kulturminnelova paragraf 8 første ledd- Hesby kyrkje, Finnøy kommune, Rogaland

  12.01.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har stadfesta vedtaket frå Riksantikvaren om ikkje å tillate installering av automatisk ringjeanlegg i Hesby Kyrkje på Finnøy i Rogaland. Kyrkja er frå 1100-talet, og klokkene på loftet er frå slutten av 1600- og midten av 1700-talet. Det er sannsynleg at desse klokkene ligg i klokkestolar frå midten av 1700-talet. Finnøy kyrkjelege fellesråd klaga på avslaget frå Riksantikvaren fordi man ønskjer å betre forholda for dei som skal ringje med klokkene. Miljøverndepartementet meiner at det er viktigare å bevare kyrkja som eit verdifullt kulturminne med dei gamle klokkene bevarte i klokkestolane, enn at dei blir bygde om. Departementet stadfester vedtak frå Riksantikvaren.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om områdefredning med hjemmel i kulturminneloven § 19 jf. § 22, Kåfjord deler av gnr. 14 bnr. 1 og 7 i Alta kommune, Finmark fylke

  04.01.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak om fredning av et område i Kåfjord i Alta kommune. Innenfor dette området er det blitt funnet bergkunst, bosetningsområder fra eldre steinalder og tufter fra yngre steinalder. Fredningsvedtaket ble påklaget av Britt Nilsen og Oddvar Nilsen som eier deler av området da disse ønsker å bygge en skogskoie innenfor fredningsområdet noe som vil være i strid med fredningsvedtaket. Miljøverndepartementet har kommet til at fredningsvedtakets formål og hensyn om å bevare kulturminnene innenfor fredningsområdet veier tyngre enn klagers behov og ønske om å bygge en skogskoie i området.

2010

 • Dekning av saksomkostninger etter forvaltningslovens § 36. Vedtak om dekning av nødvendige utgifter for å få endret vedtak til gunst for parten. Bakke- Ingedal gnr. 115 bnr. 8, Sarpsborg kommune

  10.12.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Som følge av at Miljøverndepartementet delvis omgjorde Riksantikvarens vedtak til gunst for klageren, har advokatene i Borgengaten fremmet krav om å få dekket saksomkostninger i medhold av forvaltningsloven paragraf 36. Omgjøringen innebærer at klageren slipper å dekke kostnadene til arkeologiske undersøkelser av jordmassene ved siden av en eksisterende gravhaug på eiendommen, fordi departementet mente at det var så stor tvil om hvor jordmassene kom fra, at det ville være urimelig tyngende om klageren skulle bekoste undersøkelsene, jf. kulturminneloven paragraf 10. Etter en samlet vurdering konkluderte departementet med at saksomkostningene var vesentlige kostnader som var nødvendige for å få endret vedtaket til gunst for klager i saken.

 • Dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. Vedtak om tilsagn om tilskudd til Stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

  10.12.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Som følge av at Miljøverndepartementet delvis omgjorde Riksantikvarens vedtak til gunst for klageren, har Wikborg, Rein & Co fremmet krav om å få dekket saksomkostninger i medhold av forvaltningsloven paragraf 36. Omgjøringen innebærer at ett vilkår i verne- og vedlikeholdsavtalen mellom Riksantikvaren og klageren er frafalt og ett endret. I henhold til Riksantikvarens vedtak om tilsagn om tilskudd til M/S Hamen ec D/S Tandik, måtte klageren akseptere avtalen for å få tilskudd. Miljøverndepartementet mente at vilkårene var urimelig tyngende for klageren, jf. den alminnelige forvaltningsrettslige vilkårslæren. Etter en samlet vurdering konkluderte departementet med at saksomkostningene var vesentlige kostnader som var nødvendige for å få endret vedtaket til gunst for klager i saken.

 • Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven § 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus

  19.11.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har omgjort Riksantikvarens vedtak om ikke å gi tillatelse til å oppføre en garasje på eiendommen Solheimsveien 1 i Enebakk. Det ligger en gravhaug på nabotomten, og Riksantikvaren mener at å bygge en garasje i nærheten av denne, ville være utilbørlig skjemmende for gravhaugen. Departementet mener at det å oppføre en garasje utenfor sikringssonen på denne tomten, ikke vil være utilbørlig skjemmende. Miljøverndepartementet har derfor omgjort Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om retting i medhold av kml § 8 tredje ledd og § 10. Bakke – Ingedal gnr. 1115 bnr. 8, Sarpsborg kommune

  15.11.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvarens vedtak om tilbakeføring av en gravhaug på Bakke/Ingedal i Sarpsborg kommune, er påklaget av Advokatene i Borgergaten på vegne av grunneier Nils Terje Løkkevik. Grunneieren har satt opp en grunnmur som går inn i en automatisk fredet gravhaug. I tillegg til å føre gravhaugen tilbake til slik den var opprinnelig, har Riksantikvaren vedtatt at to jordhauger på østsiden av gravhaugen skal undersøkes. Klager anfører at Riksantikvarens vedtak lider av saksbehandlingsfeil, at de faktiske forholdene som ligger til grunn for vedtaket, er uriktige og at budsjettet for kostnader i forbindelse med tilbakeføringen inneholder feil. Miljøverndepartementet har delvis omgjort Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om fredning etter Kulturminneloven § § 15 og 19. Skuibakken, gnr. 66 bnr. 10 og del av gnr. 300 bnr. 1104 Bærum kommune

  02.11.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvarens vedtak om fredning av Skuibakken er påklaget av IL Jutul. Fredningen omfatter hoppbakken med fartsoppbygg, et avgrenset område som tilhører anlegget samt et område rundt anlegget. IL Jutul sin klage gjelder sletteområdet på forsiden av hoppbakken som vil, etter klagers oppfatning, bli underlagt for store begrensninger i forhold til den fremtidige utnyttelsen og utviklingsmuligheten av idrettsanlegget som følger av fredningsvedtaket. Miljøverndepartementet har i hovedsak lagt til grunn at fredningen ikke innebærer en ensidig fastfrysing av den nåværende tilstanden på området, samt at fredningsvedtaket går langt i å åpne for tiltak på sletteområdet som ikke medfører vesentlig inngrep i det fredete kulturminnet. Riksantikvarens fredningsvedtak er dermed opprettholdt.

 • Klage på vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, D/S Tandik

  01.11.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Stiftelsen M/S Hamen ec D/S Tandik har klaget på vilkårene knyttet til to tilskudd den har fått av Riksantikvaren, på henholdsvis 450.000 og 1.500.000. Miljøverndepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en helhetsvurdering, konkludert med at Riksantikvarens vedtak opprettholdes, med unntak av at kravet om forsikring frafalles, og at Riksantikvarens rett til å inspisere og undersøke skipene opphører når arbeidene er godkjent og tilskuddet er utbetalt.

 • Dekning av saksomkostninger etter forvaltningslovens § 36. Vedtak om dekning av utgifter til arkeologisk gransking m.v. på Øvre Randem gård, gbnr 8/1 i Vestby kommune.

  28.10.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Etter å ha omgjort Riksantikvarens vedtak, har Miljøverndepartementet vedtatt å dekke klagerens utgifter til advokat. Departementet mente at det var nødvendig for klageren å søke juridisk bistand i denne saken, og kostnadene for juridisk bistand var uforholdsmessige høye sammenliknet med kostnadene for selve tiltaket.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak etter kulturminneloven § 8 første ledd med avslag på søknad om fjerning av gravhaug på Gudmestadveien 195, gnr. 28, bnr. 12 i Hå kommune, Rogaland fylke

  01.10.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klageren ønsket å fjerne en gravhaug i hagen for å utnytte hagen bedre . Riksantikvaren avslo søknaden. Miljøverndepartementet har vurdert alle sidene av saken og kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å innvilge søknaden . Riksantikvarens vedtak opprettholdes.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til restaurering av D/S Stord I. Stiftelsen D/S Stord I, Nordnes Bergen kommune

  13.09.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak om tilskudd til å restaurere D/S Stord I. Vedtaket ble påklaget av Stiftelsen D/S Stord I som anførte at tilsagnet for 2010 ikke var tilstrekkelig til å ferdigstille skipet innen 100-års jubileet i 2013. Riksantikvaren på sin side anførte at stiftelsen må prioritere nødvendige tiltak i forbindelse med restaureringsarbeidet i første omgang, noe det bevilgede tilskuddet ville kunne dekke. Etter Miljøverndepartementets vurdering må Riksantikvaren strengt prioritere tilskudd til de mest nødvendige tiltakene i restaureringsprosessene generelt i forhold den store søkermassen i 2010. Miljøvernepartementet var således enig i Riksantikvarens vurdering og konklusjon.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd for restaurering av M/S Hvaler. Stiftelsen D/S Hvaler, Kråkerøy i Fredrikstad kommune

  26.08.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak om tilskudd til å restaurere M/S Hvaler. Vedtaket ble påklaget av Stiftelsen D/S Hvaler som anførte at tilsagnet for 2010 fastsatt i Riksantikvarens vedtak, ikke var tilstrekkelig til å bringe skipet i driftsmessig stand. Dermed ville det, i følge klager, være vanskelig å gjennomføre restaureringsarbeidet i samsvar med fremdriftsplanen. Riksantikvaren på sin side anførte at stiftelsen må prioritere nødvendige tiltak i forbindelse med restaureringsarbeidet i første omgang, noe det bevilgede tilskuddet ville kunne dekke. Etter Miljøverndepartementets vurdering må Riksantikvaren strengt prioritere tilskudd til de mest nødvendige tiltakene i restaureringsprosessene i verneprosjekter generelt. Dette følger av den økonomiske rammen i statsbudsjettet for 2010 opp mot den store søkermassen i 2010. Miljøvernepartementet var således enig i Riksantikvarens vurdering og konklusjon.

 • Klage på tilskott frå Riksantikvaren til Lyngheisenteret på Lygra

  20.08.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Museumssenteret i Hordaland søkte 30.12.09 Riksantikvaren om tilskott på kr 730.000 til å skjøtte landskapet på Lygra. Riksantikvaren gav i brev av 08.04.10 (motteke 20.04.10) tilsegn om kr 100.000. Museumssenteret i Hordaland (heretter kalla klagar) klaga i brev av 10.05.10 på storleiken på tilsegna frå Riksantikvaren. Klagen er send innan klagefristen i forvaltningslova § 29.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til S/J Skreien I, LKOQ

  17.08.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Freddy Larsen søkte 22.12.09 Riksantikvaren om tilskudd på kr 1.340.000 til videre restaurering av S/J Skreien I. Riksantikvaren ga 04.03.10 tilsagn på kr 340.000. Freddy Larsen (heretter kalt klager) klaget på beløpets størrelse i brev av 19.03.10. Klagen er avgitt innenfor klagefristen i forvaltningsloven § 29.

 • Klage på vedtak etter kulturminneloven § 10 jf § 8 tredje ledd. Gbnr 8/1 Øvre Randem gård i Vestby kommune

  09.08.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren påla tiltakshaveren å dekke kostnadene ved arkeologisk utgraving av et jorde med automatisk fredete kulturminner etter at han begynte å bakkeplanere området uten å melde fra til kulturminnemyndighetene. Miljøverndepartementet har kommet fram til at tiltaket ikke var meldepliktig etter kulturminneloven § 8 første ledd, og har omgjort vedtaket. Tiltaket utløste ikke undersøkelsesplikt etter § 9. Departementet var heller ikke enig i at bakkeplaneringen landbruksmyndighetene hadde tillatt, var utilbørlig skjemmende for gravfeltet i nærheten.

 • Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra forskriftsfredning av Skansen jernbanebro, Trondheim kommune

  07.07.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Trondheim kommune har søkt om dispensasjon for å montere påhengte gang- og sykkelbaner på Skansen jernbanebro i Trondheim. Riksantikvaren har avslått søknaden og avslaget ble påklaget. Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens avslag og viser til at tiltaket – inkludert de nødvendige sikkerhetsinstallasjonene, ville innebære et vesentlig inngrep, noe som etter kulturminneloven utelukker dispensasjon.

 • Klage på midlertidig kulturmiljøfredning av Levanger sentrum

  19.02.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren fredet sentrum i Levanger by midlertidig etter at kommunen gav tillatelse til å rive to bevaringsverdige bygninger. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var kommet til at rivevedtakene var ugyldige, og Miljøverndepartementet har derfor opphevet Riksantikvarens vedtak da det ikke lenger er fare for at kulturminneverdiene skal gå tapt.

 • Klage på avslag etter kulturminnelova § 8 første ledd for søknad om oppføring av einebustad og garasje på steinalderbuplass. Nedre Berge, gbnr 29/308, Herøy kommune, Møre og Romsdal

  18.02.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har i brev av 18.02.10 oppretthaldt Riksantikvaren sitt avslag av 28.08.08 på søknad om dispensasjon etter kulturminnelova for oppføring av einebustad og garasje på eigedomen Nedre Berge i Herøy kommune. Det omsøkte tiltaket vil medføre inngrep i automatisk freda kulturminne, ein steinalderbuplass og eit dyrkingslag frå bronsealderen. Departementet har lagt vekt på at tiltaket vil innebere å fjerne eit kulturminne som har svært høg vitskapleg verdi og som har betyding for forståinga av kulturminneverdiane i området. Det er få eller ingen steinalderbuplassar i kommunen med tilsvarande vitskaplege kvalitetar. Det er difor viktig å sikre slike kulturminne framtidig vern.

 • Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd. Kjørrefjord, gbnr 13/37 og 52 i Farsund kommune

  15.02.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd for oppføring av bolig. Riksantikvarens vedtak opprettholdt da tiltaket innebærer utilbørlig skjemming, når det legges vekt på det automatisk fredete kulturminnets plassering i landskapet og forholdet til området rundt. Det forelå heller ikke tilstrekkelige grunner til å gi dispensasjon.

 • Klage på vedtak om avslag etter kulturminnelovens § 8 første ledd for søknad om oppføring av kårbolig på Flatla søndre, gnr. 28, bnr. 2, Lunner kommune, Oppland

  08.01.2010 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har i brev av 08.01.10 opprettholdt Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om oppføring av kårbolig på Flatla søndre, Lunner kommune, jf kulturminneloven § 8 første ledd. Departementet har i sitt vedtak lagt avgjørende vekt på at tiltaket er i konflikt med gravhaug, jf kulturminneloven § 3 første ledd, og har ikke funnet tungtveiende grunner for å ta klagen til følge.

2009

 • Klage på vedtak om avslag etter kulturminneloven § 8 første ledd for oppføring av bolighus på Gahre, Lindesnes kommune

  23.10.2009 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har i brev av 23.10.09 opprettholdt Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om oppføring av bolig i konflikt med gravfelt, jf kulturminneloven § 8 første ledd. Departementet har i sitt vedtak lagt til grunn at tiltaket medfører inngrep i gravfeltet, jf kulturminneloven § 3 første ledd, og har ikke funnet tungtveiende grunner for å ta klagen til følge.

 • Klage på vedtak om fredning etter kulturminneloven §§15 og 19 jf §22 – Gbnr 38/7 i Hamarøy kommune

  03.07.2009 Brev Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har i brev av 03.07.09 avgjort klage om fredning av Hamsund gård og et område rundt etter kml §§ 15 og 19. Klagen på områdefredningens utstrekning er ikke tatt til følge. Departementet har lagt avgjørende vekt på områdets beliggenhet i siktlinjer til og fra Hamsund gård, for å ivareta miljøet Knut Hamsun vokste opp i og fikk inspirasjon fra.

 • Klage på vedtak om avslag etter kulturminneloven § 8 første ledd for søknad om tilbygg til bolighus i sikringssone til gravrøys på Martalund, Uddu gbnr 124/156, Rissa kommune, Sør-Trøndelag

  14.10.2009 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klage på Riksantikvarens vedtak som gjelder tilbygg til bolighus i sikringssone til gravrøys, Uddu, Rissa kommune i Sør-Trøndelag.
  Miljøverndepartementet har i brev av 14.10.09 tatt til følge klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilbygg i sikringssone til gravøys, jf kulturminneloven § 8 første ledd. Riksantikvaren har i sitt vedtak lagt til grunn at tiltaket medfører inngrep i sikringssone til gravrøys som innebærer utilbørlig skjemming av gravrøysa, jf kulturminneloven § 3 første ledd. Departementet bemerker at det planlagte tiltaket ikke endrer vesentlig opplevelsen av det automatisk fredete kulturminnet da kulturminnet på denne siden er sterkt preget av moderne omforming. Det planlagte tilbygget er en videreføring av et tiltak som allerede har endret gravrøysas opplevelse og plassering i landskapet på en slik måte at disse sammenhengene er sterkt endret. Departementet har på dette grunnlaget kommet til at tiltaket ikke innebærer utilbørlig skjemming av automatisk fredet kulturminne og har derfor tatt klagen til følge.