Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 150814 Sandheim, vinduer, Nord-Fron kommune, Oppland

Saken gjelder søknad om tilskudd til utskifting av vinduer i hovedbygning på Sandheim, gbnr 244/2, Nord-Fron kommune, Oppland. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i brev av 9.mars 2015. Begrunnelsen for avslaget er at tiltaket allerede var gjennomført. Fondet gir som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 9.mars 2015.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 23.mars 2015 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 9.mars 2015 om avslag på søknad om støtte til uskifting av vinduer i hovedbygning på Sandheim, gbnr 244/2, Nord-Fron kommune, Oppland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 9.mars 2015. 

Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Rune Blekastad, heretter omtalt som klager, søkte i februar 2015 Norsk kulturminnefond om tilskudd til utskifting av vinduer i hovedbygning på Sandheim, gbnr 244/2, Nord-Fron kommune, Oppland. Søknaden var vedlagt pristilbud fra Frongruppen på utskifting av 6 vinduer til en kostnad av kr 40.696,75. I søknaden oppgis det at arbeidet skal utføres i perioden ca 20.-25.februar 2015.

Søknaden var mangelfullt utfylt og fondet ba derfor om flere opplysninger i saken. Det ble deretter opplyst at det ville bli oversendt en tilstandsrapport fra Håvard Syse. Rapporten ble mottatt av Norsk kulturminnefond den 23.februar 2015.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i brev av 9.mars 2015. Begrunnelsen for avslaget er at tiltaket allerede var gjennomført. Fondet gir som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført.

Avslaget ble påklaget ved brev av 23.mars 2015. Klagen er avgitt innenfor fristen i forvaltningsloven § 29. Norsk kulturminnefonds styre har behandlet klagen i styremøte 11.juni 2015 og opprettholder avslaget av 9.mars 2015. Norsk kulturminnefond har oversendt klagen til Klima- og miljødepartementet til behandling ved brev av 15.juli 2015, i henhold til forvaltningsloven § 33.

Klagers anførsler jf. brev av 23.mars 2015

Klager viser til at søknaden var sendt før arbeidet ble utført. Rapporten var imidlertid forsinket på grunn av sykdom. Klager mener at dette har medført at Norsk kulturminnefond har lagt til grunn at arbeidet var utført før søknaden ble sendt og at dette må anses som en saksbehandlingsfeil.

Norsk kulturminnefonds merknader jf. brev av 15.juli 2015

Klagen er behandlet i Norsk Kulturminnefonds styre i møte den 11.juni 2015. Styret har fattet vedtak om at det etter en ny vurdering av saken ikke kan se at det foreligger saksbehandlingsfeil som gir grunnlag for å endre tidligere avgjørelse i saken.  

Norsk kulturminnefond viser til at de mottok søknaden i februar 2015. Der vises det til at arbeidet skal utføres i perioden ca 20.-25.februar 2015. Tilstandsrapporten fra Håvard Syse ble mottatt av Norsk kulturminnefond den 23.februar 2015, dvs at rapporten ble mottatt av fondet mens arbeidet pågikk. På denne bakgrunn fattet Norsk kulturminnefond vedtak den 9.mars om avslag på søknaden. 

Fondet viser videre til at de i henhold til forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond som hovedregel ikke gir tilskudd til tiltak som er påbegynt ved vedtakstidspunktet. Dersom det foreligger særlige grunner kan imidlertid Norsk kulturminnefond allikevel gi tilskudd. Fondet kan ikke se at utskifting av vinduer er et så prekært tiltak at det må gjennomføres øyeblikkelig. Norsk kulturminnefond mener at det ikke forelå særlig grunn for å gjøre unntak fra forskriftenes hovedregel.

Departementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht revidert forskrift gjeldende fra 1.oktober 2013.

Klima- og miljødepartementet viser til at det følger av forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11, tredje ledd at et tiltak som hovedregel ikke skal være iverksatt før søknaden er behandlet. Formålet med en slik bestemmelse er at tilskudd skal stimulere til å igangsette tiltak. Det er gjennom søknadsbehandlingen fondet kan sette vilkår som setter rammer for på hvilken måte istandsettingen skal skje. Det fremkommer også på fondets hjemmesider at fondet som hovedregel ikke prioriterer tilskudd til tidligere utført arbeid.

Dette gjelder også når saken behandles etter reglene om støtte til sikrings- og strakstiltak. 

I saken fremgår det at fondet har lagt til grunn at situasjonen ikke var så akutt at det var viktig å få gjort arbeidene raskt for å sikre mot ytterligere forfall, og at søknaden ble sendt inn før gjennomføringen, men at arbeidene deretter umiddelbart ble satt i gang, slik at de var gjennomført før vedtaket var truffet. Etter departementets vurdering har det ingen betydning for konklusjonen at tilstandsrapporten var forsinket. Det er søkers ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon som grunnlag for fondets behandling av saken. 

Departementet viser videre til at fondet har vurdert om det foreligger særlige grunner slik at tilskudd kan gis selv om tiltaket er gjennomført. Departementet har ingen merknader til fondets vurderinger.  

Klima- og miljødepartementet kan ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. 

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
seniorrådgiver

Kopi til:

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS