Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond – Prosjekt: 150757 Fjøs/stall/låve i Hulvika, Hitra kommune, Sør-Trøndelag

Saken gjelder søknad om tilskudd til å sette i stand taket til en låve med fjøs og stall i Hulvika, Hitra kommune i Sør-Trøndelag. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond ved vedtak av 11. juni 2015. Klagen tas ikke til følge.

Saken gjelder søknad om tilskudd til å sette i stand taket til en låve med fjøs og stall i Hulvika, Hitra kommune i Sør-Trøndelag. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond ved vedtak av 11. juni 2015. Begrunnelsen for avslaget var at søknaden var mangelfullt dokumentert når det gjaldt skadeomfang og detaljert kostnadsoverslag fra håndverker. Omfanget av reparasjoner og nødvendigheten av utskifting av opprinnelige bygningsdeler var ikke tilstrekkelig utredet.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage til Norsk kulturminnefonds vedtak av 11.06.2015, om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fjøs/stall/låve i Hulvika, Hitra kommune i Sør-Trøndelag.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 11.06.2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Erling Helsø (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd for å sette i stand taket til en låve med fjøs og stall. Låven er oppført i 1899. Bygningen inngår som et viktig element i bygningsmiljøet på gården. Gårdsmiljøet har høy kulturhistorisk verdi ved at det har gjennomgått få forandringer opp gjennom årene og at bygningsmassen er gammel. Etter at gårdsdriften ble avsluttet i år 2000 brukes låven nå som lager.

I klagers opprinnelige søknad til Norsk kulturminnefond, var skadeomfanget for å fornye/skifte taket mangelfullt dokumentert og det var planlagt brukt moderne materialer som impregnert trevirke og plater i sort stål.

Klagers anførsler av 21.04.2015

Klager erkjenner at søknaden mangler skikkelig dokumentasjon fra håndverker når det gjelder kostnader og omfang av utskifting av takplater. Klager viser videre til at han har problemer med å få håndverkere til å vise interesse for prosjektet da det synes det er enklere å drive med nybygg.

Imidlertid har klager fått kontakt med et firma som kan foreta en besiktigelse. Klager sendte Norsk kulturminnefond en kopi av e-post datert 30.04.2015, til håndverker med forslag til hva som skal gjøres av arbeid. Ved e-post av 03.05.2015 til Norsk kulturminnefond sendte klager håndverkers tilbud på takskift. Klager ba også om at det omsøkte beløpet ble økt til kr. 168.750, som utgjør 50 % av totalkostnadene.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelse av 09.07.2015, vedlagt styrets vedtak av 11.06.2015

Norsk kulturminnefond pekte på at søknaden var noe mangelfullt dokumentert når det gjaldt skadeomfanget av takplatene. Det var også mangler ved kostnadsoverslaget fra håndverker. Det fremgikk ikke hvor mye av taktekkingen som skulle skiftes ut eller om nødvendigheten av takrenner på hele eller deler av bygningen. Fondet viste til at det er ønskelig at reparasjonene utføres slik at mest mulig av de opprinnelige bygningsdelene blir bevart. Det er også ønskelig at det ved en eventuell utskifting benytter samme type materialer og teknikker som tidligere for å ivareta blant annet fasadeuttrykk.

Norsk kulturminnefond finner etter en ny vurdering av alle sider av saken, ikke grunnlag for å endre tidligere avgjørelse angående tilskudd til fjøs/stall/låve i Hulvika. Fondet mener at saken fortsatt er for dårlig utredet. Det foreligger ikke dokumentasjon som gir grunnlag for å anbefale å gi tilskudd til prosjektet. Klagen tas ikke til følge og saken oversendes Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klagers kommentar til oversendelsesbrevet fra Norsk kulturminnefond og øvrige suppleringer, jf e-post av 30.07.2015 og e-post av 16.09.2015

Klager har utførlig kommentert Norsk kulturminnefonds vedtak i e-post til departementet datert 16.09.2015. Klager viser til innsendt dokumentasjon i e-post av 30.07.2015 til departementet, om hvilke tiltak som skal gjøres og kostnadene knyttet til det.

Klager vektlegger bruk av originale materialer, dvs bølgeblikktak og ikke-impregnert trematerialer. Det er videre en grundig beskrivelse av omfanget av skadde takplater (89 % av takplatene må skiftes på grunn av rust og tæring) og kostnadsoverslag for disse samt begrunnelse for bruk av takrenner på noen av taklengdene (unngå vannsprut på bordkledning der grunnmuren er lav).

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk Kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 01.10.2013.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond fordi det ikke forelå tilstrekkelig informasjon til at saken kunne vurderes i forhold til formålet med tilskuddsordningen. I denne saken har klager supplert søknaden med håndverkers tilbud på takskifte, jf e-post av 03.05.2015. Imidlertid var dette ikke tilstrekkelig for kulturminnefondet og de mente at saken fortsatt var for dårlig utredet. Det ble pekte på at det ikke forelå dokumentasjon som gir grunnlag for å anbefale å gi tilskudd til prosjektet.

Det er opp til Norsk kulturminnefond å avgjøre hvor godt søknaden må være dokumentert og om detaljnivået i dokumentasjonen er tilstrekkelig både når det gjelder tilstand og tiltakets innvirkning på kulturminneverdiene. Dette har sammenheng med fondets ansvar og mulighet for etterfølgende kontroll med at utbetalte tilskudd faktisk bidrar til å oppfylle fondets formål.

I ettertid, dvs etter at klagen ble sendt til departementet for behandling, har klager sendt inn tilleggsinformasjon knyttet blant annet til skadeomfang og materialbruk. Departementet er av den oppfatning at klager ikke har skaffet til veie vesentlige deler av den etterspurte dokumentasjonen innen søknadsfristens utløp.

På grunn av stor søkermasse i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler, må fondet hvert år foreta en nødvendig prioritering mellom prosjektsøknadene. Fondet pekte i sin begrunnelse på at de ikke ville gi søknaden høyere prioritet.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabet Haveraaen
seniorrådgiver

Kopi til:

Norsk kulturminnefond, Bergmannsgata 17, 7374 RØROS