Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til å sette i stand en verneverdig Låve, Hvaler kommune, Østfold fylke

Saken gjelder en verneverdig låve på gården Hauge i Hvaler kommune. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette låven i stand. Avslaget var begrunnet med at prosjektet det ble søkt om støtte til, ikke var tilfredsstillende beskrevet og fordi det manglet en finansieringsplan. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 16. april 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak av 27. mars 2015 om avslag på søknaden om tilskudd til å sette i stand en verneverdig låve på gården Hauge i Hvaler kommune.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 27.03.15.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en verneverdig låve på gården Haug i Hvaler kommune. Byggeåret er ukjent. Låven har store setningsskader. Tiltaket det er søkt om støtte til, dreier seg om å jekke opp bygningen, justere fundamentene, utbedre de bærende konstruksjonene og ytterveggene, rive eternittaket og legge nye lektere og ny teglstein.

14. september 2014 søkte Maria Haraldsen om tilskudd til å sette i stand låven. Hun viser til gården der låven ligger, er en av de eldste gårdene, bygd i 1789. Hun mener at det første som må gjøres, er å rette opp låven, og at det er kostnadsberegnet til ca 300 000 kroner.

I følge Norsk kulturminnefond, er det ikke mulig å vurdere kulturminnets verdi og hvilken virkning tiltakene det søkes støtte til, vil ha. Dette på grunn av at søknaden med vedlegg er mangelfull. Fondet ba om flere opplysninger, og søkeren sendte inn et utfylt søknadsskjema, der det fortsatt ikke var gitt opplysninger om budsjettet. Søkeren har heller ikke lagt med utfyllende fotodokumentasjon av skadene på bygningen.

Søknaden om tilskudd ble avslått av Norsk kulturminnefond 27.03.15. Avslaget ble begrunnet med at tiltaket det søkes støtte til, ikke er tilfredsstillende beskrevet eller finansiert, heller ikke etter at søkeren ble bedt om å skaffe disse opplysningene til veie.

Klagerens anførsler, datert 16.04.15

Klageren mener det er bemerkelsesverdig at Norsk kulturminnefond kan hevde at søknaden er mangelfullt dokumentert og at finansieringsplanen mangler. Hun viser til prisberegningene som er utført av en anerkjent snekker og lagt ved søknaden. Hun viser videre til at hun forsøker å finansiere prosjektet ved å sende søknad til ulike aktører på markedet. Hun understreker at det er viktig å få stabilisert låven.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen datert av 15.07.15

Norsk kulturminnefond opprettholder vedtaket om å avslå søknaden og sender den til Klima- og miljødepartementet til behandling, jf. forvaltningsloven paragraf 33.

Kulturminnefondet viser til at låven det gjelder, er relativt stor og typisk for den tida jordbruk var en viktig næringsvei på Hvaler. Den er ikke i bruk i dag, og søkeren planlegger å bruke flere år på å sette den i stand.

En håndverker, med erfaring fra liknende prosjekt, har beskrevet bygningen, skadene og hvordan den kan utbedres. Han har også satt opp et forslag til tiltak og en plan for arbeidet. Videre har han kommet med et prisoverslag, som ikke er bindende, men som antyder det økonomiske omfanget av de reparasjonene som er nødvendige.

Håndverkeren viser til at bygningen har store setningsskader og anbefaler å forsøke å rette den opp. For å få gjort det, må vestveggen strippes, fundamentene må sjekkes og bygningen må jekkes opp og justeres. Denne jobben må utføres i ett, og når den er gjort, må taket og ytterveggene repareres.

Kulturminnefondet mener at søknaden er mangelfull, og viser til at søkeren ble varslet om dette, og at fondet deretter mottok et utfylt søknadsskjema, men uten budsjett. Søkeren har heller ikke opplyst om egenfinansiering eller om finansiering fra andre. Videre hevder fondet at skadene ikke er godt nok dokumentert.

På dette grunnlaget avslo Norsk kulturminnefond søknaden.

Søkeren mener det er bemerkelsesverdig at fondet kan hevde at søknaden er mangelfull og viser til at prisoverslaget hun har lagt ved, er utført av en anerkjent snekker. Hun opplyser videre at hun prøver å finansiere prosjektet ved å sende søknader til ulike aktører.

Kulturminnefondet viser til at det, slik saken er framstilt, er vanskelig å fastslå hvilke tiltak søknaden omfatter, og at det er uklart hvordan prosjektet skal finansieres. Fondet mener også at det ikke er vurdert hvordan tiltakene vil virke inn på låvens kulturminneverdi. Fondet understreker at det er positivt at befaringsrapporten foreslår å legge om tak og vegger og kle dem slik de var opprinnelig. Men fondet viser til at dette ikke er nærmere utdypet eller kostnadsberegnet.

Videre viser fondet til at bygningen framstår som et viktig element i landskapet på Hvaler, men at fondet ikke kan ta stilling til prosjektet uten at kostnadene, tiltakene og hvordan disse skal utføres, er nærmere beskrevet.

Kulturminnefondets forskrifter ligger til grunn for saksbehandlingen. Av disse framgår det at et eventuelt tilskudd forutsetter privat medfinansiering, og at fondet må ha grunnlag for å vurdere om objektets kulturminneverdi blir ivaretatt.

Siden søknaden ikke tilfredsstillende beskriver prosjektet eller viser hvordan det vil bli finansiert, mener fondet det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden. Fondet mener det ikke er feil i saksbehandlingen eller at det har kommet inn nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen.

Klageren har ikke kommentert oversendelsesbrevet fra Norsk kulturminnefond

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningslovens § 34, annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet, påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller i rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 01.10.13.

Klima- og miljødepartementet viser til at Norsk kulturminnefond i hovedsak har begrunnet avslaget med at søknaden er mangelfull fordi prosjektet ikke er tilfredsstillende beskrevet og fordi finansieringsplan mangler. Fondet har ikke mottatt disse opplysningene, selv etter å ha etterspurt dem. Departementet slutter seg til fondets vurdering om at søknaden ikke er godt nok dokumentert når det gjelder teknisk løsning, kostnadsberegning, finansieringsmodell eller hvordan det vil påvirke bygningens kulturminneverdi. Departementet viser til forskriften § 13 om kravene til søknad, samt de opplysningene som kreves dokumentert i henhold til søknadsskjemaet. Departementet forstår at med stor søknadsmengde og begrensede tilskuddsmidler, kan ikke fondet prioritere denne søknaden. Heller ikke klagen har gitt den nødvendige dokumentasjonen.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefondets skjønnsutøvelse, og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver

Kopi til Norsk kulturminnefond

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur