Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til sikring av hurtigruteskipet Finnmarken, Hadsel kommune, Nordland

Saken gjelder søknad om midler til sikring av det ilandsatte hurtigruteskipet Finnmarken. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond. Begrunnelsen for avslaget er at fondet har en etablert praksis som innebærer at søknader fra prosjekter med tilknytning til et museum ikke blir prioritert. Departementet oppfatter dette som en føring om at søknader fra prosjekter tilknyttet museer blir vurdert av fondet, men prioriteres lavt. Det er kulturminnefondet som avgjør om en søknad skal prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Klima- og miljødepartementet legger vekt på at fondet har vurdert søknaden men at de nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene, sett i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klagen tas ikke til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til brev datert 25.2.2015 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 19.2.2015 om avslag på søknad om tilskudd til sikring av det ilandsatte hurtigruteskipet Finnmarken.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 19.2.2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Søknaden gjelder midler til sikring av det ilandsatte hurtigruteskipet Finnmarken. Skipet ble satt på land i 1999, som en av verdens største museumsgjenstander, og utgjør en viktig del av Hurtigrutemuseet. Museet er nå en del av Museum Nord, som er et konsolidert museum for nordre Nordland. For å verne skipet mot vær og vind er det satt opp et tak av metall over hele skipet. På sidene er det montert presenninger som er festet med tau og wirer. I 2014 ble en stor del av presenningen revet opp og skadet. Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum søkte i brev av 13.12.2014 om et tilskudd på kr. 30 000 til utskifting av presenning, fastsetting og reparasjon av ødelagte fester og wirer. Arbeidet er beregnet til å ha en total kostnadsramme på kr. 102 966.

I brev av 19.2.2015 avslo Norsk kulturminnefond søknaden. Begrunnelsen for avslaget var at kulturminnefondet normalt ikke gir tilskudd til konsoliderte museer på den offentlige tilskuddsordningen gjennom Kulturdepartementet. Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum påklagde avslaget i brev av 25.2.2015

Klagers anførsler, jf. brev datert 25.2.2015

Klager viser til at driften av museumsvirksomheten ble overtatt av Museum Nord 1. januar 2014, men at det er Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum som eier museets gjenstander, herunder skip og båter. Det er stiftelsen som har ansvar for vedlikehold av museets gjenstander etter beste økonomiske evne. Stiftelsen har ingen andre inntekter enn det som mottas gjennom grasrotandelen i Norsk Tipping, i tillegg til at mye av arbeidet gjennomføres på dugnad. Klager mener avslaget må bero på en misforståelse og ber om at søknaden behandles på nytt.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev datert 15.6.2015

I Norsk kulturminnefonds vurdering av klagesaken vises det til at selv om det er en uavhengig stiftelse som eier Finnmarken, er skipet en viktig del av museets samling, og støtter opp om museets virksomhet. Kulturminnefondet har begrensede økonomiske rammer og har besluttet at det ligger utenfor fondets primære målgruppe å gi tilskudd til prosjekter knyttet til museumsvirksomhet.

Etter fondets vurdering tildeler staten betydelige midler til å ivareta eiendom og samlinger ved Hurtigrutemuseet gjennom driftstilskuddet til Museum Nord. Etter en grundig gjennomgang av saken mener kulturminnefondet at det ikke er framkommet nye momenter i saken, som gir grunnlag for å prioritere søknaden.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Norsk kulturminnefond har en etablert praksis som innebærer at søknader fra prosjekter med tilknytning til et museum ikke blir prioritert. Departementet oppfatter dette som en føring om at søknader fra prosjekter tilknyttet museer blir vurdert av fondet, men prioriteres lavt. Det er kulturminnefondet som avgjør om en søknad skal prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Fondet har i vurderingen av den aktuelle søknaden lagt til grunn at hurtigruteskipet Finnmarken er en viktig del av Museum Nords samlinger, og at det støtter opp om museets virksomhet.

Selv om Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum understreker at det er stiftelsen som eier museets gjenstander finner Klima- og miljødepartementet ikke grunn til å overprøve kulturminnefondets prioritering. Klima- og miljødepartementet legger vekt på at fondet har vurdert søknaden men at de nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene, sett i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Terje Birkrem Hovland
seniorrådgiver

Kopi til: 
Norsk kulturminnefond Bergmannsgata 17 7374 RØROS