Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Den gamle skole i Sætre, Hurum kommune, Buskerud

Saken gjelder Den gamle skolen i Sætre, som består av to verneverdige trehus. Bygningene ble trolig oppført i 1873. Klager søkte om tilskudd til istandsetting av bygningene. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet i all hovedsak fremstod som installasjon av nye, og oppgradering av eksisterende tekniske anlegg og annen modernisering. Dette er tiltak fondet normalt ikke støtter. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Vi viser til deres brev av 16. mai 2015 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015. I vedtaket avslås søknad om tilskudd til istandsetting av den gamle skolen i Sætre, Hurum kommune, Buskerud.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold jf. forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 8. april 2015. 

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Den gamle skolen i Sætre består av to verneverdige trehus, trolig oppført i 1873. De siste 50 årene har bygningene vært brukt som barnehage. Etter å ha stått ubrukt siden 2012 ønsker Bjørndalen gårdsbarnehage nå å gjenoppta barnehagedrift i én av bygningene. Den andre bygningen skal benyttes som bolig.

På vegne av Bjørndalen gårdsbarnehage søkte Heidi Stav (klager) den 15. oktober 2014 om kr. 1 000 000,- til en rekke tekniske installasjoner, blant annet utskiftning av det elektriske anlegget, VVS-installasjoner og isolering. Det ble også søkt om midler til drenering rundt bygningene, utskiftning av panel, vinduer og dører, utvendig maling og montering av ny trapp i ett av husene.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i vedtak av 8. april 2015. Klager ble meddelt avslaget i brev av 28. april 2015. Avslaget var begrunnet i at store deler av tiltakene – de tekniske installasjonene – faller utenfor kulturminnefondets virkeområde. For de omsøkte tiltak som faller innenfor fondets virkeområde viser ikke søknaden en klar ambisjon om å ta vare på kulturminneverdiene.

Avslaget ble påklaget i brev av 16. mai 2015. Kulturminnefondet behandlet klagen i styremøte 27. januar 2016. I møtet opprettholdt fondet avslaget. I brev av 1. februar 2016 ble klagen oversendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

Klagers anførsler, jf. klage av 16. mai 2015 og ytterlige kommentarer i brev av 25. februar 2016

Klager trodde på søknadstidspunktet at det var nødvendig å skifte ut dører, vinduer og ytterpanel. Etter å ha vært i kontakt med arkitekt viste det seg at det ikke var tilfellet. Klager vil nå restaurere og gjenbruke originale vinduer og dører. Også ytterpanel beholdes, med unntak av noen bord som må skiftes ut. Når prosjektet nå gjennomføres med en mindre grad av utskiftning ber klager om en ny vurdering av søknaden.

Ved at mye av originalmaterialet gjenbrukes blir kostnadene mindre. Det søkes derfor om kr. 800 000,- til prosjektet, mot opprinnelig kr. 1 000 000,-. Klager innser imidlertid at de har søkt om et høyt beløp, og er glade om de får halvparten.

Klager er skuffet over at verken Norsk Kulturråd eller Hurum kommune støtter deres engasjement i å verne om et gammelt kulturminne i Sætre sentrum. Klager mener flere burde vise ansvar for bevaring av slike samfunnssentrale og historiske bygninger.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. avslag 8. april 2015 og oversendelsesbrev av 1. februar 2016

Det er positivt at den gamle skolen i Sætre tas i bruk som barnehage. Det er også positivt at prosjektet endret planene – fra utskiftning til gjenbruk av dører, vinduer og ytterpanel. På denne måten vil de gamle bygningenes opprinnelige karakter bevares i større grad.

I all hovedsak fremstår imidlertid prosjektet fortsatt som en oppgradering av teknisk anlegg og annen modernisering. Budsjettet er summarisk, og de omsøkte tiltak gjelder i overveiende grad dekning av utgifter til tiltak som fondet ikke støtter. De nye opplysningene om endrede planer for prosjektet gir derfor ikke grunnlag for å endre fondets beslutning. Etter en ny og konkret vurdering opprettholder fondet sitt vedtak om å avslå søknad om støtte til prosjektet.

Departementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Departementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf. vedtaket av 8. april 2015 og oversendelsesbrev av 1. februar 2016. Fondet har begrensede midler, og må foreta en streng prioritering i en stor søkermasse. Fondet har lagt vekt på at prosjektet i all hovedsak fremstår som installasjon av nye, og oppgradering av eksisterende tekniske anlegg og annen modernisering. Dette er tiltak fondet normalt ikke støtter. Prosjektet nådde derfor ikke opp i den interne prioriteringen. Departementet har ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken.

Vi kan heller ikke se at det foreligger feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Oftedal Nicolaisen
rådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS