Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminneforvaltning - Prosjekt 150640 Fannestrandsv, 14 - Skifte tak, Molde kommune

Saken gjelder et bolighus i Molde. Klageren søkte om støtte til å de- og remontere takskifer, samtidig som takpappen skal skiftes og nye lektere skal legges. Søkeren skal også få satt inn tre nye vinduer, hvorav ett blir nytt i forbindelse med at loftet skal bygges ut. Kulturminnefondet avslo søknaden ut fra at det er vanskelig å sette seg inn i detaljene i prosjektet på grunnlag av dokumentasjonen som lå ved søknaden, og fordi det mangler en beskrivelse av tiltakene. I følge fondet var det derfor ikke mulig å vurdere hvilken innvirkning de omsøkte tiltakene vil ha på husets kulturminneverdier. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets avslag.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 9. mai 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak datert 8. april 2015 om å avslå søknaden om tilskudd til bolighuset i Fannestrandv. 14 i Molde.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et bolighus i Molde. Klageren søkte om støtte til å de- og remontere takskifer, samtidig som takpappen skal skiftes og nye lektere skal legges. Søkeren skal også få satt inn tre nye vinduer, hvorav ett blir nytt i forbindelse med at loftet skal bygges ut.

Kulturminnefondet avslo søknaden ut fra at det er vanskelig å sette seg inn i detaljene i prosjektet på grunnlag av dokumentasjonen som lå ved søknaden og fordi det mangler en beskrivelse av tiltakene. I følge fondet var det derfor ikke mulig å vurdere hvilken innvirkning de omsøkte tiltakene vil ha på husets kulturminneverdier.

Klagerens anførsler, datert 9. mai 2015

Klageren framholder at hun ikke søker om tilskudd til vedlikehold, men til å skifte taket, et tiltak hun anser som svært nødvendig. Hun mener det hun søker om tilskudd til, ikke kan anses som normalt vedlikehold. Hun skriver også at dersom hun ikke får tilskudd, ønsker hun "å få (huset) fritatt som status vernet".

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen datert 26. november 2015

Søkeren hadde lagt ved en boligsalgsrapport med en byggeteknisk gjennomgang av huset fra mai 2014. I rapporten var tilstanden på takkonstruksjonen og taktekkingen vurdert til å være i henhold til Norsk standard. I følge rapporten lå det skifer direkte på undertaket. Det ble videre opplyst om at ved mye nedbør, kunne vann trekke inn, men konstruksjonen var åpen slik at det ville tørke opp igjen. Norsk kulturminnefond vurderer at det ikke er beskrevet andre skader enn det som fondet i utgangspunktet definerer som normalt vedlikehold. Søkeren nevner også at hun ønsker å bygge ut loftet. Dersom et kaldloft skal isoleres og benyttes som bolig, vil det være behov for ombygging og oppgradering.

I sin vurdering av søknaden, la Kulturminnefondet vekt på det som står over, og søknaden ble avslått under henvisning til at Kulturminnefondet ikke gir tilskudd til normalt vedlikehold. Fondet prioriterer normalt heller ikke å støtte prosjekt hvor vinduer blir skiftet ut, og hvor takets oppbygging blir endret, fordi dette virker negativt inn på bygningens proporsjoner og kulturminneverdi.

Norsk kulturminnefond vurderer innkomne søknader på grunnlag av dokumentasjonen som følger søknaden. Når det gjelder denne søknaden, har søkeren lagt ved en tilstandsrapporten hvor det blir slått fast at det ikke er prekært behov for tiltak som gjelder takkonstruksjonen. Fondet viser til at tiltakene mer framstår som vedlikehold, slik alle bygninger trenger med jevne mellomrom.

Kulturminnefondet viser videre til at søkeren ønsker å sette inn tre nye vinduer, to av dem er eksisterende loftsvinduer. I tillegg skal det settes inn ett nytt vindu i forbindelse med at søkeren tenker å bygge ut loftet. Søkeren skulle ettersende tilbud og kostnadsoverslag for dette arbeidet, men fondet har ikke mottatt disse dokumentene. På det grunnlaget viser fondet til at det er vanskelig å sette seg inn i detaljene i prosjektet og at den manglende beskrivelsen av tiltakene, gjør at det ikke er mulig å vurdere hvordan disse vil virke inn på husets kulturminneverdier. Kulturminnefondet viser også til at dersom loftet skal gjøres om til boligareal, må det varmes opp, noe som igjen stiller strenge krav til isolering, tetting og lufting. Et slikt prosjekt vil ha et helt annet omfang enn det som går fram av kostnadsoverslaget. Norsk kulturminnefond viser videre til at huset ligger i et verneområde, men at søknaden ikke drøfter husets kulturminneverdi sett i forhold til tiltakene det blir søkt om støtte til.

Etter en ny vurdering av alle sidene ved saken, finner Norsk kulturminnefond ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket. Avslaget blir opprettholdt.

Klagerens kommentarer til Norsk kulturminnefonds oversendelsesbrev, datert 3. mars 2016

Klageren viser til at en høst og vinter med mye nedbør har forverret skadene på taket. Vann har kommet inn, og det er oppstått fuktskader. En del av skiferen på taket er løs, og takrenna er ødelagt. Klageren skriver at hun ser på dette som en hastesak. Nok en gang ber hun om å få huset "frikjent som status verna".

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond paragraf 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller i rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet overprøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. I klagesaksbehandlingen skal departementet vurdere synspunktene som klageren fremmer.

For å kunne vurdere om et prosjekt skal kunne få midler innenfor en tilskuddsordning, må alle de nødvendige opplysningene foreligge på søknadstidspunktet. Når det gjelder denne søknaden, ble det lagt ved en tilstandsrapport som viser at behovet for å gjennomføre tiltakene som gjelder takkonstruksjonen, ikke var prekære. I følge Kulturminnefondet dreier det seg mer om utbedringer som må regnes som ordinært vedlikehold.

Klageren ønsker også å bygge ut loftet og endre bygningens takkonstruksjon uten å se dette i sammenheng med at huset ligger i et verneområdet og at en slik ombygging kan endre husets kulturminneverdi. En slik ombygging er det heller ikke tatt hensyn til i kostnadsoverslaget som fulgte med søknaden.

Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond prioritere strengt, noe som også innebærer å prioritere ned noen søknader.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse og kan for øvrig heller ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver 

Kopi til Norsk kulturminnefond