Klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak om tilbakekalling av tilskudd til støttemur på Svarverbakken, Sel kommune, Oppland

Saken gjelder utbedring av en støttemur på Svarverbakken i Sel kommune, Oppland. Støttemuren inngår som et element i jordbrukslandskapet og har både funksjonell og antikvarisk verdi. Norsk kulturminnefond trakk tilbake tilsagn om tilskudd siden det gjennomførte tiltaket ikke var blitt gjort i tråd med forutsetningene for tilsagnet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 16.03.16, om tilbakekalling av tilsagn om tilskudd til utbedring av støttemur på Svarverbakken i Sel kommune, Oppland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 16.03.16.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Arne Svarverbakken (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd for å sette i stand en støttemur. Støttemuren besto av naturstein og var om lag 60 meter lang og med en høyde på mellom 1-2 meter. Muren holdt et jorde på plass og hindret at jorden gled ut og ned til naboen nedenfor. På grunn av frostspregning og jordsig holdt muren på å rase ut flere steder. Gudbrandsdalsmuseet anså at muren var "viktig, for både antikvarisk verdi, landskap- og funksjonell verdi.". Det ble søkt om midler til å grave bort masse på oversiden av muren og til å få lagt noen av de større steinene stabilt i bunnen med de mindre steinene oppover.

Klager fikk tilsagn om tilskudd på 30.000,- kroner, som et strakstiltak og det ble vist til tilstandsrapport fra Gudbrandsdalsmusea. Det ble satt som vilkår blant annet at tiltaket måtte gjennomføres før utbetalingen av tilskuddet, og at ferdigstillelsen skulle dokumenteres med bilder.

Den 14.12.15 ble det sendt inn sluttrapport med bilder, regnskap og oversikt over egeninnsats. Kulturminnefondet kom til at sluttrapporten viste at prosjektet ikke var gjennomført i tråd med forutsetningen for tilsagnet. Kulturminnefondet varslet derfor i brev av 05.01.16, at sluttrapporten ikke kunne godkjennes og at tilsagnet ville bli trukket tilbake.

Klagers anførsler av 20.01.16

Klager viser til at "størstedelen av støttemuren som kulturminne er bevart. Det rasfarlige området av støttemuren er utbedret med gravemaskin og resten ved hjelp av håndmakt og egeninnsats. 

Utbedringen har ivaretatt muren som kulturminne i den grad at jeg ønsker at Dere vurderer saken på nytt.".

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 07.04.2016 vedlagt styrets vedtak av 16.03.16

Fondet viser til at det ved en gjennomgang av klagers beskrivelse, bilder og faktura, ser det ut som at deler av muren er tatt bort eller grav ned og erstattet med en skråning/gressbakke. Fondet peker på at arbeidet "fremstår først og fremst som en sikring mot rasfare av bakken. 

Kulturminnefondet sine midler er imidlertid ment til å bevare kulturminner, jf forskrift for Norsk kulturminnefond § 1, og tildelte midler ikke skal benyttes til ordinært rassikringsarbeid av bakker, veier og liknende.

Fondet fastholder at kulturminneverdien er redusert ved det utførte arbeidet. Det er derfor ikke grunnlag for å omgjøre tidligere avgjørelse om å trekke tilbake tilsagnet om tilskudd.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om tildeling av tilskudd påklages til Klima- og miljødepartementet.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf vedtak og oversendelsesbrev fra Norsk kulturminnefond av 07.04.16. Prosjektet ble ikke gjennomført slik det var beskrevet i søknaden, og lagt til grunn for tilsagnet. Det fremgår for øvrig av forskrift for Norsk kulturminnefond § 15 første ledd bokstav e), at søker plikter å underveis informere kulturminnefondet om endringer i den kulturminnefaglige utførelsen av arbeidene. Det er ikke opplyst at det ble gjort i denne saken. Forutsetningene for tilskudd var dermed ikke lenger tilstede. I slike tilfeller har kulturminnefondet adgang til å trekke tilbake tilsagnet/tilskuddet, se forskriftens § 18 andre ledd. Departementet legger her avgjørende vekt på at det utførte prosjektet har endret karakter såpass mye at muren, som kulturminne og element i landskapet, er blitt redusert. Departementet deler fondets oppfatning om at dette framstår mer som et rassikringstiltak. Klima- og miljødepartementet slutter seg til Norsk kulturminnefond sin begrunnelse om tilbakekalling av tilskudd.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabet Haveraaen
seniorrådgiver

Kopi til:

Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS