Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til Hardangerakademiet – Jonatunet, Jondal kommune, Hordaland

Saken gjelder eiendommen Jonatunet, en trebygning med hageanlegg opprinnelig oppført som tuberkulosesanatorium i 1933. Eiendommen er fredet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til istandsetting av bygningen og hageanlegget. Avslaget var begrunnet i at fondet som hovedregel gir tilskudd til verneverdige kulturminner, mens støtte til fredete kulturminner gis av Riksantikvaren. Videre gjaldt søknaden tiltak som kulturminnefondet i utgangspunktet ikke dekker. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Vi viser til deres brev av 10. mai 2015 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015, med avslag på søknad om tilskudd til vedlikehold av eiendommen Jonatunet i Jondal kommune, Hordaland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold jf. forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 8. april 2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø holder til i trebygningen Jonatunet i Jondal kommune, Hordaland. Bygningen ble opprinnelig oppført som tuberkulosesanatorium i 1933. Eiendommen er fredet i Helse- og omsorgsdepartementets landsvernplan, og har stått ubrukt etter at Helse Fonna la ned virksomheten i 2010. Akademiet overtok eiendommen i desember 2014.

På vegne av akademiet søkte Anne Helgedagsrud den 29. oktober 2014 om kr. 650 000,- til istandsettelse av våtrom, utvendig oppussing og maling, og diverse mindre ombygging innvendig. Det ble også søkt om midler til å tilbakeføre hageanlegget som omgir bygningen til opprinnelig stand.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond ved vedtak av 8. april 2015, og meddelt klager i brev av 28. april 2015. I sin begrunnelse viser kulturminnefondet til at fondet som hovedregel ikke gir støtte til fredete kulturminner etter endringen i forskrift for Norsk kulturminnefond, som trådte i kraft 31. januar 2014. Som en følge av forskriftsendringen er hovedansvaret for fredete kulturminner lagt til Riksantikvaren, og kulturminnefondet vil derfor normalt ikke prioritere tilskudd til slike prosjekter. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke kulturminnefondet grunnlag for å fravike denne praksisen.

Avslaget ble påklaget i brev av 10. mai 2015. Kulturminnefondet behandlet klagen i styremøte den 26. november 2015, og opprettholdt avslaget. Saken ble oversendt til endelig behandling i Klima- og miljødepartementet i brev av 18. januar 2016.

Klagers anførsler, jf. brev av 10. mai 2015

Kulturminnefondet var på befaring på Jonatunet i mars 2014. Fondet var positive til prosjektet, og oppfordret akademiet til å søke. Den positive holdningen fra antikvarisk hold var en viktig medvirkende årsak til at akademiet besluttet å overta ansvaret for bygget.

Det ble opplyst om at Jonatunet var et fredet bygg under befaringen. Akademiet fikk imidlertid ikke noen informasjon om at kulturminnefondet ikke støtter prosjekter som omhandler fredete kulturminner.

Det er også søkt om støtte fra Riksantikvaren via fylkeskommunen, men søknaden ble avslått.

Etter at bygningen har stått ubrukt i flere år er behovet for utvendig vedlikehold prekært, og klager ber om en ny vurdering av søknaden.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsesbrev av 18. januar 2016.

Med virkning fra 31. januar 2014 er bestemmelsen om at fondet skal tildele 1/3 av tilskuddsmidlene til fredete kulturminner i forskrift for Norsk kulturminnefond opphevet. Dette innebærer at kulturminnefondet som hovedregel gir tilskudd til verneverdige kulturminner, mens støtte til fredete kulturminner gis av Riksantikvaren. Fondet kan fortsatt gi støtte til fredete objekter, men det er ikke lengre avsatt en særskilt pott til disse prosjektene. Søknader om støtte til fredete kulturminner må derfor konkurrere på lik linje med andre prosjektsøknader.

Den aktuelle søknaden gjelder bl.a. vedlikeholdstiltak og istandsetting av våtrom, samt diverse ombygging og oppussing innvendig. Dette er tiltak som kulturminnefondet i utgangspunktet ikke dekker. I en situasjon med stor søknadsmasse og begrensede midler må fondet prioritere strengt, og i denne vurderingen legges det vekt på hvilke tiltak det søkes om støtte til. Den aktuelle søknaden nådde derfor ikke opp i den interne prioriteringen fondet må foreta.

Det har ikke kommet inn nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å endre avgjørelsen, og etter en ny og konkret vurdering av saken opprettholder fondet sitt vedtak om å avslå søknad om tilskudd til Jonatunet.

Departementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Departementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf. vedtaket av 8. april 2015 og oversendelsesbrev av 18. januar 2016. Fondet har begrenset med midler til rådighet, og må foreta en streng prioritering i en stor søkermasse. I lys av at fondet normalt ikke gir tilskudd til fredete kulturminner, og at de omsøkte tiltakene i utgangspunktet ikke er tiltak som fondet dekker, nådde ikke prosjektet opp i den interne prioriteringen. Departementet har ingen merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Oftedal Nicolaisen
rådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS