Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til M/K Moholmen, Fredikstad kommune, Østfold

Saken gjelder M/K Moholmen, et fiskefartøy fra 1928. Fartøyet inngår ikke i Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten, da søknaden manglet dokumentasjon og prisoverslag. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 22. juni 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak datert 8. april 2015 om å avslå søknaden om tilskudd til M/K Moholmen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder M/K Moholm, et fiskefartøy fra 1928. Fartøyet inngår ikke i Riksantikvarens bevaringsprogram.

Erling Helsø søkte 2. november 2014 om midler til å skifte ut spantet og huden, rorkisten og tømmeret i hekken, men han la ikke ved noe kostnadsoverslag eller annen dokumentasjon enn fotografier. Han søkte om 500 000 kroner av samlet kostnad som da var beregnet til en million kroner. Kulturminnefondet etterspurte bedre dokumentasjon og et pristilbud med en beskrivelse av omfanget og kostnadene på de forskjellige arbeidene.

Klageren ettersendte flere fotografier og en beskrivelse av fartøyets tilstand 23. januar 2015. Da hadde han ennå ikke fått et detaljert pristilbud på arbeidene.

Kulturminnefondet avslo søknaden i møte 8. april 2015. Begrunnelsen for avslaget var at det som da fantes av opplysninger, viste at skadeomfanget så ut til å være stort, noe som erfaringsmessig ville innebære store kostnader og en stor grad av usikkerhet så lenge skadene og en kostnadsberegning av tiltakene ikke fantes. Med en stor søkermengde og begrensete tilskuddsmidler, fant fondet derfor ikke grunnlag for å kunne prioritere søknaden.

Klagerens anførsler, datert 22. juni 2015

Klageren viser til at søknaden er avslått på grunn av at den mangler dokumentasjon. Klageren mottok 9. april 2015 en teknisk vurdering og et kostnadsoverslag fra Maritime Center Fredrikstad AS. Han sendte denne videre til fondet. I klagen ber han om at dette blir lagt til grunn for en ny vurdering av saken. Han ber samtidig om at Kulturminnefondet behandler saken som en klage.

Norsk kulturminnefond merknader, jf. oversendelsen datert 21. oktober 2015

Søknaden manglet en del opplysninger og bilder. På bakgrunn av fondets anmodning om en bedre dokumentasjon, gav klageren en redegjørelse for skadene, en oversikt over mulige tiltak og en vurdering av hva han mente var de viktigste tiltakene. Fortsatt manglet imidlertid en detaljert oversikt over skadene, hvilke tiltak som skulle gjennomføres og hva disse ville koste.

På det tidspunktet da fondet skulle fatte vedtak i saken, gikk det fram at det vill medføre store investeringer å realisere prosjektet, og fondet manglet et tilfredsstillende grunnlag for å kunne vurdere omfanget av skadene og hva det ville koste å utbedre dem. På bakgrunn av disse manglene, ble søknaden lavt prioritert og ble avslått av styret. Kulturminnefondet kan ikke se at det i forbindelse med saksbehandlingen ble gjort feil som kunne vært avgjørende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Etter en ny gjennomgang og en ny vurdering av alle dokumentene i søknaden, mener Norsk kulturminnefond at opplysningene i saken ikke var så godt bearbeidet og dokumentert at de ville kunne gitt grunnlag for et eventuelt tilskudd. Fondet finner derfor at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden og opprettholder avslaget.

Klagerens kommentarer til Norsk kulturminnefonds oversendelsesbrev, datert 16. november 2015

I en epost til Klima- og miljødepartementet, datert 16. november 2015, viser klageren til at det i brevet fra Norsk kulturminnefond framgår at den tekniske vurderingen ikke er lagt til grunn for vedtaket, bare et veiledende kostnadsoverslag. Grunnen til dette er at den tekniske vurderingen ble mottatt lenge etter at styret hadde fattet sitt vedtak. Klageren ber om at den framlagte tekniske vurderingen blir tatt med når klagen skal behandles.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond paragraf 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet, påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller i rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

For å kunne vurdere om et prosjekt skal kunne tildeles midler innenfor en tilskuddsordning, må de opplysningene som er nødvendige for å kunne ta stilling til søknaden, foreligge på søknadstidspunktet. På tross av fondets anmodning om å få tilsendt en detaljert oversikt over skadene, hvilke tiltak som skulle gjennomføres, og hva disse ville koste, var dette ikke lagt fram da vedtaket ble fattet. Departementet er enig med Kulturminnefondet i at det derfor var vanskelig å kunne ta stilling til søknaden. Departementet er også enig i at fondet derfor kunne prioritere denne saken så lavt at den ikke ble gitt tilskudd.

Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond prioritere strengt. Det innebærer også å prioritere ned noen søknader, blant annet søknader som mangler dokumentasjon og kostnadsoverslag.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver