Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til SJ "Skreien", Porsgrunn kommune, Telemark

Saken gjelder SJ«Skreien», en hardangerjakt på 60 fot, bygget i 1909, som skal tilbakeføres til seiljakt anno 1909. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 5. april 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak av 26. mars 2015 om å avslå søknad om tilskudd til SJ "Skreien". Klagen ble behandlet i styremøte i Norsk kulturminnefond 29. september 2015. Norsk kulturminnefond opprettholdt sitt vedtak om å avslå søknaden om tilskudd, og klagen ble med brev av 21. oktober 2015 oversendt Klima- og miljødepartementet til behandling.

Klager fikk med brev av 18. november 2015 frist på to uker til å komme med eventuelle kommentarer til oversendelsen. Med e-post av 30. november ba klager om ytterligere to ukers frist, noe departementet innvilget 1. desember. Klager har kommentert oversendelsen med brev av 12. desember 2015.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 26. mars 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

SJ«Skreien» er en hardangerjakt på 60 fot, bygget i 1909, og er en av de få gjenværende av sin fartøytype. Planen er å tilbakeføre den til seiljakt anno 1909, og den vil bli benyttet til aktiv maritim kulturformidling, blant annet i tilknytning til skoler og ungdomsinstitusjoner. Fartøyet har status som vernet i Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy.

SJ "Skreien" har tidligere fått tilskudd til fem delprosjekter til restaureringen fra Norsk kulturminnefond. Denne søknaden omfatter støtte til ferdigstilling av rigg, ankeranordning, septre til rekke og trekk til flåter og dekkhus. Ferdigstillelsen vil innebære at SJ"Skreien" blir seilklar og kan benyttes til turer og ta imot grupper.

Prosjektet er ifølge kostnadsoverslaget beregnet til kr 132 900, hvorav Norsk kulturminnefonds del utgjør kr 93 600, dvs 70%.

Klagers anførsler, datert 5. april 2015

Klager viser til at Norsk kulturminnefond og Riksantikvaren, med virkning fra 2015, er blitt enige om å endre praksis for tildeling av midler til fartøyer, uten at dette var meddelt søkerne på forhånd. SJ"Skreien" hadde i så fall unnlatt å søke.

Finansieringen ville bidratt til at prosjektet kunne sluttføres og SJ"Skreien" kunne vært seilklar og tas i bruk sommeren 2015. Klager viser til at det største problemet med et så stort prosjekt er finansieringen som er en evig kamp, spesielt mot slutten av prosjektet hvor alt av private midler og det de har kunnet låne er brukt opp.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen datert 21. oktober 2015

Norsk kulturminnefond har siden starten gitt tilskudd til fartøy på lik linje med andre kulturminner. Vurdering av søknadene har skjedd etter fastsatte kriterier og tilskudd er blitt gitt etter prioritering. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler har det blitt foretatt en nøye prioritering etter kulturminneverdi, geografisk fordeling, type objekt, målgrupper etc.

Fondet har begrenset med midler og mange søkere og mener det ikke er grunnlag for å prioritere prosjektet.

Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond har ulike ansvarsområder og skal i utgangspunktet ikke overlappe hverandre. Fondet og Riksantikvaren har derfor sett behovet for å foreta en arbeids- og ansvarsdeling seg imellom.

For søkerunden i 2015, ble Riksantikvaren og Kulturminnefondet enige om å endre praksis for fartøy, slik at fondet, ved behandling av årets søknader, ikke skulle prioritere tilskudd til fredete fartøy eller fartøy som var oppført på Riksantikvarens lister. Fondet understreker at det fortsatt vil kunne gi tilskudd til fartøy, men at disse ikke lenger vil bli prioritert spesielt, og at de må konkurrere med søknader som gjelder andre typer kulturminner.

Kulturminnefondet fulgte opp denne fordelingen i søknadsrunden for 2015. Dette medførte en endring av praksis fra tidligere, men slik at alle søknader om fartøy ble behandlet etter like kriterier og slik at det ble konkret vurdert om den enkelte søknad skulle prioriteres i forhold til resten av søknadsbunken.  Kulturminnefondet beklager at denne endring i praksis har fremstått som uklar. Det foreligger likevel ikke saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf forvaltningsloven §41.  

Klagers kommentar til oversendelsen av 21. oktober 2015, datert 12. desember 2015

Klager viser til at det tok fem måneder å få svar på søknaden av 29. oktober 2014 og ser dette i sammenheng med mottak av felles brev av 12. oktober 2015 fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond. I brevet vises det til den gjennomførte arbeidsdelingen og målet om å etablere en praksis som gjør at eiere av bygninger og fartøy ikke søker om tilskudd fra to statlige instanser til samme objekt. Man ser behov for å revidere gjeldende praksis for tildeling av tilskudd til fartøy, og har derfor hatt en ny gjennomgang knyttet til fartøyvernets organisering og særskilte behov. Det er her klargjort at fartøy med status som "vernet skip", som ikke er fredet, framover vil kunne søke både Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond om tilskudd.

Klager viser også til at de ikke kan forstå at det ikke er noen form for plankontinuitet som kunne sikre prosjektets fullføring slik at fellesskapet kunne få valuta for de 8.142.700 kronene som er bevilget av offentlige midler, herav i alt 617.700 kroner fra Norsk kulturminnefond, og resten fra Riksantikvaren. Ved positiv behandling av klagen vil SJ "Skreien" kunne gjøres ferdig til sommeren 2016. Nå er prosjektet satt på vent i påvente av å kunne reise den nødvendige kapitalen.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf. vedtaket og oversendelsesbrevet av 21. oktober 2015.

Det er opp til Norsk kulturminnefond å velge hvilke prosjekter de vil prioritere innenfor de rammene forskriften setter. Departementet har ikke innvendinger mot den "arbeidsfordelingen" mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet som er beskrevet i vedtaket. Av hensyn til søkeres innsats hadde det imidlertid vært ønskelig at det var gitt bedre informasjon om dette i forkant. På tross av denne uheldige omstendigheten er det ikke grunn til å omgjøre vedtaket, da informasjonsmangelen ikke er en feil som har ført til det endelige vedtaket. Selv med nevnte arbeidsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, gir fondet tilskudd til fartøy.

Begrunnelsen for avslaget er basert på de prioriteringene som Norsk kulturminnefond har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve. Kulturminnefondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering i en stor søkermasse. Søknaden til SJ"Skreien" er ikke nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Tonte Hegard
seniorrådgiver

Kopi: Norsk kulturminnefond, Postboks 253 Røros, 7361 Røros