Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt: 150201 Bergheim gård, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane

Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til full utskiftning av bordkledning og fem vinduer, listverk og foringer på gavlvegg mot sørvest på et våningshus fra 1911, på Bergheim gård på øya Tviberg. Norsk kulturminnefond mener at klager ikke har avveid behovet for utskifting av alt panelet er godt nok. Fondet mener at tiltaket er av en slik karakter at de vil bidra til å fjerne de kulturminneverdiene fondet er satt til å ivareta. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av 8. april 2015vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 26. mars s.å. om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av våningshuset på Bergheim gård på øya Tviberg, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 26. mars 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et våningshus fra 1911, på Bergheim gård på øya Tviberg. Det søkes om tilskudd til full utskiftning av bordkledning og fem vinduer, listverk og foringer på gavlvegg mot sørvest. Søkerne frykter at det er råte i tømmerkonstruksjonen, men dette er ikke undersøkt i detalj. Det søkes om kr 55 000. Vedtaket om avslag er derfor fattet av direktøren etter delegasjon for saker under kr 100 000.

Kulturminnefondet avslo søknaden med slik begrunnelse:

«Kulturminnet er del av et helhetlig kulturmiljø, og det er svært positivt at eierne ønsker å ta vare på det for ettertiden. Vedlagte fotografier viser at vinduene i første og annen etasje tidligere er skiftet ut med uheldige moderne kopier av dårlig kvalitet. Det er liten tvil om at vinduene er i dårlig stand, men vedlagte dokumentasjon fra leverandører tyder på at det igjen velges moderne vinduer med standard utførelse og kvalitet. Det fremgår ikke klart av søknaden hvordan originalvinduene var utformet, og pristilbud fra vindusleverandøren er ikke entydig med hensyn til hvilken vindustype som velges. Detaljfoto av kledning viser at denne delvis er skiftet tidligere fra liggende høvlet kledning med staffprofil til liggende uprofilert kledning. Det er nå tenkt brukt standard uprofilert trykkimpregnert og ferdig grunnet trevirke til bordkledningen. Selv om omsøkte tiltak både er prisverdige og sikkert nødvendige, virker ikke prosjektet godt nok planlagt med tanke på å få til antikvarisk gode løsninger med lang levetid».

Klagers anførsler jf. brev av 8. april 2015

Klagerne viser til at de ønsker å bruke originale vinduer og kledning. Vedlagt klagen følger informasjon om materialer som tenkes brukt, og bilder av nordveggen på huset, som er i original stand og har den standarden klagerne vil følge på veggen mot sørvest.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 22. oktober 2015

Det burde foreligget bedre dokumentasjon for nødvendigheten av å skifte ut all utvendig panel.  Ved saken ligger også bestilling på nye vinduer av annen type enn den opprinnelige. Det er uklart hvordan de originale vinduene var, og det foreligger ikke god nok dokumentasjon angående disse. Stor grad av utskiftning vil bety at bygningen mister sin historiske og pedagogisk verdi, idet materialene er en viktig del av den historiske lesbarheten. Fondet har begrenset med midler og mange søkere, og mener på denne bakgrunn at det ikke er grunnlag for å prioritere prosjektet.

Klagers kommentar til Norsk kulturminnefonds oversendelse 24. november 2015

Klager opplyser at det er behov for ny kledning på to av veggene. Vinduene skal være mest mulig like de opprinnelige fra før utskiftningen på 80-tallet. Rekonstruksjonen er basert på eldre skisser og tegninger. Klager understreker også behovet for å bruke huset i forbindelse med skjøtsel av kulturlandskapet på øya. Det krever at huset kan brukes.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf. vedtaket og oversendelsesbrevet av 22. oktober, samt klagers kommentar til fondets oversendelse av 24. november 2015.

Klima- og miljødepartementet følger fondets vurdering om at klager ikke har avveid behovet for utskifting av alt panelet er godt nok. Fondet har begrunnet avslaget med henvisning til en etablert praksis. Fondet har også vist hvordan klagers foreslåtte tiltak er av en slik karakter at de vil bidra til å fjerne de kulturminneverdiene fondet er satt til å ivareta. Departementet forstår at klima og beliggenhet er utfordrende. Eier viser en stor interesse for kulturlandskapet og stedet. Dette er verdifullt. Departementet er enig i fondets vurdering i at saken ikke dokumenterer godt nok hvordan bygget kan settes i stand, samtidig som en ivaretar kulturminneverdiene.

Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Klima- og miljødepartementet har etter vurderingen over ingen innvendinger mot at søknaden ikke når opp i konkurranse med andre prosjekter, og har heller ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS