Avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond

Her finner du departementets avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond. Sakene er sortert etter dato.

2019

 • Klage på tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 180502 Nordre Fløgen, tak på seterstue - Våler kommune, Hedmark

  07.03.2019 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klagen gjelder størrelse på tilskudd til istandsetting av tak på seterstue på Langmovollen, Nordre Fløgen, Finnskogen i Våler kommune. Bygningen er i bruk som fritidsbolig og inngår i et setermiljø med fjøs, låve, tømret utedo, brønn og hundehus. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 370 500, og det ble søkt om kr. 216 500 fra Kulturminnefondet, dvs 58,4%. Eier fikk i 2014 støtte fra Kulturminnefondet til anlegget, og opprinnelig inngikk istandsetting av taket som en del av dette prosjektet. Da skadene på seterstua var mer omfattende enn forutsatt, fikk søker innvilget omdisponeringssøknad og istandsettingen av taket ble tatt ut. I vurderingen av søknaden i 2018 har Kulturminnefondet vektlagt at prosjektet bør ferdigstilles og at det bør innvilges et tilskudd i tråd med Kulturminnefondets vanlige praksis ved tilskudd til boliger og fritidsboliger. Dette innebærer at det gis tilskudd på 30% av totalkostnadene i prosjektet. Søker fikk tilsagn om kr. 112 000. Beløpets størrelse er påklaget. Departementet tok ikke klagen til følge.

2018

 • Klage på avslaget frå Norsk kulturminnefond på søknaden om tilskott til prosjektet sommarfjøs i Rollag kommune, Buskerud

  04.09.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjeld eit sommarfjøs på garden Godstad. Det ligg i skogbrynet, om lag 150 meter frå gardstunet. Det utgjer ein viktig del av heilheten i kulturlandskapet. Eigaren søkte om støtte til fleire tiltak, til å montere ein ny midtstolpe under ein golvsvill, ny taktroe, takrenner langs austsida av taket og til å skøyte inn delar av laftestokkar og to nye lafteknutar. I vurderinga av søknaden viser kulturminnefondet til at fjøset står i utkanten av tunet, men er ein viktig del av heilheten. Dei understrekar at det er prisverdig at søkjaren ønskjer å sette i stand sommarfjøset på Godstad. Vidare viser fondet til at dei har avgrensa økonomiske middel som skal fordelast med omsyn til geografi, type kulturminne og ulike målgrupper blant søkjarane. På grunn av ein stor søknadsmengde, må dei prioritere strengt. Etter ei konkret vurderinga av saka, fann dei ikkje grunnlag for å prioritere ho, og søknaden blei avslått. Klima- og miljødepartementet har stadfesta avslaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet Lilleng kursgård - Balsfjord kommune, Troms

  03.09.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et fjøs fra 1928. Klageren søkte om tilskudd til å utbedre muren og en tømmerkasse, til å skifte vinduer og bordkledning, til å forsterke bygningen ved hjelp av støttesøyler og eventuelt skifte ut råteskada tømmer. Bebyggelsen er et tidstypisk, gammelt bureisningsbruk der både fjøset og et to-etasjers våningshus fortsatt står. Bruket ligger tett inntil E6/E8 i Nordkjosbotn. Søkeren har tenkt å utbedre fjøset slik at de opprinnelige rommene og funksjonene blir bevart intakt. Hun tenker å bruke fjøset til utstillingslokale for lokale håndverkere og kunstnere, og til et lite, lokalt museum. Selve låven skal settes i stand for å kunne brukes som kurslokale, både for eieren og for eksterne brukere. I behandlingen av søknaden viste Norsk kulturminnefond til at fjøset er et tidstypisk fjøs fra bureisningsperioden, og at det knytter seg kvensk historie til stedet. De la også vekt på at ny bruk av stedet vil bidra i en framtidig næringsutvikling. Videre viste fondet til at søknaden ble forbedret etter at supplerende informasjon var ettersendt, men mener at det fortsatt er uklare detaljer når det gjelder bygningenes tilstand, omfanget av de planlagte tiltakene og når det gjelder spesifiseringen av kostnadene. Søkeren opplyser at det er vanskelig å vurdere hva som må gjøres eller skiftes ut, før man kan rive eller undersøke bygningen. Kulturminnefondet understreker at for at de skal kunne vurdere i hvilken grad de enkelte prosjektene det søkes støtte til, tar var på kulturminneverdiene, er de avhengig av gode beskrivelser av bygningenes tilstand og de planlagte tiltakene. De er også avhengige av at kostnadene er tilstrekkelig detaljerte og spesifiserte. Slik den aktuelle søknaden var utformet, mente kulturminnefondet at en del fortsatt var uklart når det gjelder hvor mye og hva som skulle gjøres. Derfor prioriterte fondet søknader som med mer detaljerte planer og som i større grad tar vare på de eksisterende bygningsdelene og materialene, framfor å skifte ut bygningsdeler, som vinduer. På den bakgrunnen ble søknaden avslått. Klima- og miljødepartementet har stadfestet avslaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefond sitt avslag på søknaden om tilskott til prosjektet Skeie-mylna - trebukkdam og vassrenne i Ulvik kommune, Hordaland

  03.09.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saka gjeld bygginga av ein ny trebukkdam. Det skal gravast og leggjast ned røyr frå dammen til vassrenna, om lag ti meter. Det skal byggjast ei ny vassrenne frå det eksisterande røyret gjennom Tysso-brua og dammen skal plastrast langs den venstre sida. Dammen som skal setjast opp i Tyssoelva, er ein del av det store restaureringsprosjektet Skeie-mylna, den einaste attståande bygdemylna i Hardanger. Restaureringsarbeidet har vore delt opp i fleire delprosjekt. Kulturminnefondet har vore inne med middel i to tidlegare delprosjekt – restaureringa av bygningskroppen og arbeidet med å setje i stand turbin, kverner, drivverk, heis, siktemaskin og den nedste delen av vassrenna. Det andre delprosjektet er i ferd med å bli sluttført. I vurderinga av søknaden la kulturminnefondet til grunn at søknaden gjeld arbeidet med å sluttføre prosjektet med å setje i stand mølla. For å få den til å fungere ordentlig, må det vatn til turbinen. Derfor må det ein byggjast ny dam og vassrenne. Prosjektet har vore planlagt grundig over lengre tid, og det er gjeve løyve til oppføring. Prosjektet blir finansiert frå ulike hald. Kulturminnefondet prioriterer normalt ikkje gjenoppbygging av kulturminne. Vidare har fondet avgrensa økonomiske middel som skal fordelast ut frå omsyn til geografi, type kulturminne og ulke målgrupper blant søkjarane. På grunn av ei stor søknadsmengd, må fondet prioritere strengt. Etter ei konkret vurdering av saka, fann ikkje fondet grunnlag til å prioritere søknaden, som blei avslått. Klima- og miljødepartementet har stadfesta avslaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet låvebygg Breisteinslid, Bergen kommune, Hordaland

  30.08.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et fjøs fra 1928. Klageren søkte om tilskudd til å utbedre muren og en tømmerkasse, til å skifte vinduer og bordkledning, til å forsterke bygningen ved hjelp av støttesøyler og eventuelt skifte ut råteskada tømmer. Bebyggelsen er et tidstypisk, gammelt bureisningsbruk der både fjøset og et to-etasjers våningshus fortsatt står. Bruket ligger tett inntil E6/E8 i Norksjosbotn. Søkeren har tenkt å utbedre fjøset slik at de opprinnelige rommene og funksjonene blir bevart intakt. Hun tenker å bruke fjøset til utstillingslokale for lokale håndverkere og kunstnere, og til et lite, lokalt museum. Selve låven skal settes i stand for å kunne brukes som kurslokale, både for eieren og for eksterne brukere. I behandlingen av søknaden viste Norsk kulturminnefond til at fjøset er et tidstypisk fjøs fra bureisningsperioden, og at det knytter seg kvensk historie til stedet. De la også vekt på at ny bruk av stedet vil bidra i en framtidig næringsutvikling. Videre viste fondet til at søknaden ble forbedret etter at supplerende informasjon var ettersendt, men mener at det fortsatt er uklare detaljer når det gjelder bygningenes tilstand, omfanget av de planlagte tiltakene og når det gjelder spesifiseringen av kostnadene. Søkeren opplyser at det er vanskelig å vurdere hva som må gjøres eller skiftes ut, før man kan rive eller undersøke bygningen. Kulturminnefondet understreker at for at de skal kunne vurdere i hvilken grad de enkelte prosjektene det søkes støtte til, tar var på kulturminneverdiene, er de avhengig av gode beskrivelser av bygningenes tilstand og de planlagte tiltakene. De er også avhengige av at kostnadene er tilstrekkelig detaljerte og spesifiserte. Slik den aktuelle søknaden var utformet, mente kulturminnefondet at en del fortsatt var uklart når det gjelder hvor mye og hva som skulle gjøres. Derfor prioriterte fondet søknader som med mer detaljerte planer og som i større grad tar vare på de eksisterende bygningsdelene og materialene, framfor å skifte ut bygningsdeler, som vinduer. På den bakgrunnen ble søknaden avslått. Klima- og miljødepartementet har stadfestet avslaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet på det vernete sjømannshjemmet i Stavanger kommune, Rogaland

  30.08.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder det nye sjømannshjemmet i Stavanger. Det sto ferdig i 1933 og erstattet da det gamle sjømannshjemmet som var fra 1870-åra og lå i Øvre Strandgate. Prosjektet det er søkt om tilskudd til, gjelder arbeidet med å rehabilitere fasaden gjennom å vaske og rense murfasaden, utbedre skader i det ytre murlaget, beise vinduskarmene og reparere beslaget i kjellervinduene. I den kommunale kulturminneplanen er bygningen regulert til bevaring. Den representerer funksjonalismen og har form som en kantete U rundt et gårdsrom, hvor "bunnen" av U-en ligger som en festning på toppen av Rudlåparken, med utsikt utover fjorden mot Ryfylkefjellene. Da Norsk kulturminnefond behandlet søknaden, la de vekt på at sjømannshjemmet ble oppført i 1933 i funksjonalistisk stil. Eieren opplyste at tiltaket det søkes støtte til, ble påbegynt på seinsommeren 2017, fordi det da var nødvendig å utbedre fasasen. Videre opplyste eieren at prosjektet skulle bli ferdig i løpet av november samme år. Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt, eller som er sluttført, når søknaden blir behandlet, jf. forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond. I slike tilfelle får ikke fondet anledning til å sette vilkår for et eventuelt tilskudd. På den bakgrunnen ble søknaden avslått. Klima- og miljødepartementet har stadfestet avslaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet kjelleren i Pålgården - Ørsta kommune, Møre og Romsdal

  13.08.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kjelleren i hovedhuset på Pålgården. Huset ble oppført i 1876 med hoved-, lofts- og kjelleretasje. Hovedetasjen og loftet ble fullrestaurert i 2010-2014. Huset er registrert i Sefrak-registeret og er definert som verneverdig. Kjelleren er den originale fra 1876. Klageren søkte om støtte til å sette i stand kjelleren. Søknaden ble avslått fordi søkeren ikke oppfylte kravet om 30 prosent egenfinansiering. Klima- og miljødepartementet har stadfestet avslaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet i Urtegata 39, Oslo

  25.07.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder utbedring eller utskifting av en inngangsdør i en fire-etasjes bygård fra 1896 på Grønland i Oslo. Klageren søkte om tilskudd til å utbedre den to-fløyete inngangsdøra til næringslokalet på gateplan i gården. Søknaden ble avslått dels begrunnet i at det var uklart om søknaden gjaldt støtte til å skifte ut den originale døra med en kopi, og dels fordi kravet til 30 prosent egenfinansiering ikke var oppfylt. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslaget.

 • Klage på avslag på søknaden om tilskot frå Norsk kulturminnefond, prosjekt 170317 Dalseg nordgard - skifertak - bustadhus, Sør-Fron kommune, Oppland

  08.05.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjeld støtte til omlegging av skifertak på bustadhus frå 1840 på Dalseg nordgard i Sør-Fron kommune. Taket er originalt, med store skiferheller. Innvendig tak i andre etasje er dekorasjonsmalt. Taket har lekkasjar. Det vart reparert noe då eigarane overtok garden i år 2000, men det er behov for omlegging. Den gamle steinen skal gjenbrukast, supplert med nye. Ved vurdering av søknaden uttalte Norsk kulturminnefond at det planlagde tiltaket er godt grunngjeve. Søknadsbeløpet er høgt, då den generelle ramma på bustadhus er på 30%. Vidare viser Kulturminnefondet til at dei har avgrensa midlar til disposisjon, og at ein derfor må prioritere strengt mellom prosjekta. Ved fordelinga av tilskota blir det lagt vekt på målet om å bevare eit representativt utval, basert på geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig breidde.Kulturminnefondet understreker i sitt saksframlegg at søknaden blei gitt høg prioritet, men at den blei prioritert ned på grunn av høg søknadssum. Fondet viser til at eigarane i klagen no vil sette inn ein større eigendel. Kulturminnefondet er avhengig av at søkarane frå starten setter opp ein finansiering for prosjektet som gjev sikkerheit for at det blir avslutta. Det er ein stor mengd med søknadar og avgrensa midlar til disposisjon. Kulturminnefondet må derfor prioritere strengt mellom prosjekta, og usikkerheit knytt til fullføringa av prosjektet kan vere grunnlag for avslag. Departementet tok ikkje klagen til følgje.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Sieidigenta, gbnr 5/18, Kåfjord kommune, Troms

  14.02.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus fra 1920. I henhold til søknaden har bygningen stått tom de siste 45 årene. Det er søkt om midler til omlegging av skifertak, samt etterisolering av taket med nye beslag og takrenner. Det er videre søkt om midler til å rive og sette opp nytt tilbygg og pipe, samt utskifting av sviller og nytt gulv. Kulturminnefondet har i sitt vedtak av 9. mars 2017 vist til at søknaden gjelder en bolig med mange originale bygningsdeler i eksteriøret. Fondet viser til at de omsøkte tiltakene gjelder oppgraderinger og modernisering, som normalt ikke blir prioritert. Fondet viser videre til at de får mange søknader og har begrensete midler til fordeling og avslår derfor søknaden. Klima- og miljødepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknaden om tilskot frå Norsk kulturminnefond, prosjekt 171067 Gamlegymnaset i Volda, Volda kommune, Møre og Romsdal

  08.02.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjeld søknad om støtte til å setje i stand fasadar på Gamlegymnaset i Volda. Dette er fase 3 av det arbeidet som Stiftinga Gamlegymnaset i Volda har sett i gang etter at ho tok over ansvaret for bygninga i september 2015. Kulturminnefondet viser til tilskotet som blei løyvd i 2016 til restaureringa av vindauga. Prosjektet var våren 2017 godt i gang, men ikkje avslutta. Fondet viser til at det på generell basis ønskjer at tidligare støtta prosjekt skal være avslutta før det gir nye tilsegn. Vidare viser Kulturminnefondet til at dei for tilskotsåret 2017 fekk svært mange søknader. Ved fordelinga av tilskota blir det lagt vekt på målet om å bevare eit representativt utval, basert på geografisk, sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig breidde. På tross av at Gamlegymnaset er verdifullt, nådde ikkje søknaden heilt opp i denne søknadsrunden, fordi det var andre prosjekt som blei prioritert høgare. Departementet tok ikkje klagen til følgje.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet på kårbygningen på Oudenstad i Gjøvik kommune, Oppland

  31.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kårbygningen på Oudenstad gård i Snertingdal i Gjøvik kommune. Bygningen er fra 1700-tallet. Klageren søkte om støtte til å reparere grunnmuren, pipefundamentet og grua. Norsk kulturminnefond avslo søknaden fordi eieren året før hadde søkt og fått støtte til å sette i stand fjøset på gården og dette prosjektet er ikke gjennomført. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet gammelt kommunehus, hytte i Vindafjord kommune, Rogaland

  31.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder ei hytte i Vindafjord i Rogaland. Den er oppført rundt 1900. Klageren søkte om tilskudd til å skifte ut sju vinduer med nye i tilsvarende stil. Kulturminnefondet avlo søknaden fordi fondet ikke gir støtte til å skifte ut originale deler. Klima- og miljødepartementet opprettholdt avlsaget.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjekt Thamspaviljongens støtteforening, alias prosjekt Heimatt, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

  30.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Tamspaviljongen, Norges paviljong under verdensutstillingen i Chicago i 1863. Klageren søkte om støtte til å restaurere og gjenreise paviljongen. Norsk kulturminnefond avslo søknaden fordi fondet ikke prioriterer å støtte prosjekt som går ut på å flytte bygninger og sette dem opp på et nytt sted. Klima- og miljødepartementet gav ikke klageren medhold.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet låve på Sollia, Espa i Stange kommune, Hedmark

  30.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder utbedring av en låve. Klageren søkte om støtte til å utbedre fundamentene og til å demontere takstein, fjerne råte, etablere nytt undertak og til å remontere og supplere eksisterende takstein. Kulturminnefondet avslo søknaden under henvisning til at fondets økonomiske midler er begrensa og søkermassen er stor, noe som gjør det nødvendig å prioritere strengt. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 170818 Andersgarden på Skaar i Haram kommune, Møre og Romsdal

  24.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus på Andersgarden på Skaar fra rundt 1840. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 171168 Mogard - Låve i Skjåk kommune, Oppland

  22.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en laftet låve fra rundt 1700-tallet. Det ble søkt om midler til flytting, gjenoppbygning og restaurering av låven. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Kulturminnefondet prioriterer normalt ikke prosjekter som innebærer flytting av ett objekt til et annet. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd. Prosjekt 170651 Gubhage seter i Lom kommune, Oppland

  19.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et gammelt laftet seterhus. Det ble søkt om midler til å flytte seterhuset fra Klomsroa til Breistulen i Finnvikdalen. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Tilskudd fra kulturminnefondet forutsetter minimum 30 % medfinansiering i det enkelte prosjekt, jf. forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11 tredje ledd. I denne saken var den private medfinansieringen på 17,7 %. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 171287 Hageport på Lillegården i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

  19.01.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et plankegjerde med hageport på Lillegården på Singsaker i Trondheim kommune. Plankegjerdet med hageporten er plassert mellom hovedbygning og et bryggerhus fra midten av 1800-tallet. Det ble søkt om straks- og sikringsmidler til å fjerne maling, demontering av låskasse, utbedring av dør, utskiftning av dårlig treverk, nytt ramtre i hel lengde på låskassens side, ny bunnkarm og noe utskifting på listverk. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. I tillegg gis det som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet, jf. forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

2017

 • Klage på avslag om tilskudd til Norsk kulturminnefond, prosjekt 170282 Åseralsstova, Marnardal kommune, Vest-Agder

  12.12.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en stue fra 1600-tallet. Den er en av de eldste stuene i Indre Agder. Klagerne søkte om kr. 500.000,- til å sette opp igjen Åseralsstova. Åseralsstova ble tatt ned i 1998-90 og solgt sammen med innboet. Bygningen har vært lagret i sine enkelte bestanddeler på Lista. Kulturminnefondet avslo søknad om midler med henvisning til at de må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene. De begrensede midlene skal fordeles i samsvar med målet om å tilgodese et representativt utvalg kulturminner, hvor den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredde skal ivaretas. Etter en konkret vurdering av saken vurderte Kulturminnefondet at de ikke kunne prioritere søknaden. Klima- og miljødepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet taket på Bråtaveien 41, Geithus, Modum kommune, Buskerud

  06.11.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en laftet bolig fra 1923, oppført i to etasjer. Klageren sendte 1. november 2016 en søknad om støtte til å legge om taket. Søkeren hadde også sendt fire søknader i 2015 om støtte til bygninger på eiendommen. To av disse ble prioritert, men seinere omgjort, slik at ett tilskudd ble tildelt prosjektet på den aktuelle boligen – utbedring av råteskader i veggene. Under dette arbeidet ble det avdekket at skader på taket. Søkeren søkte, og fikk tilskudd til strakstiltak for å forhindre ytterligere lekkasjer. Kulturminnefondet avslo søknaden av 1. november 2016 under henvisning til at de ikke vil prioritere støtte til nye tiltak på bygningen så lenge veggprosjektet ikke er avsluttet. Klima- og miljødepartementet har opprett holdt fondets avslag.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til glassverandaen på Magneshaugen, Våler kommune, Hedmark

  06.11.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus fra 1830-åra, på gården Magneshaugen i Våler kommune. Bygningen har en glassveranda som ble tilført huset på slutten av 1800-tallet. Klageren søkte om støtte til å sette i stand glassverandaen og listverket. Norsk kulturminnefond avslo søknaden under henvisning til at fondets økonomiske midler er begrensa og en stor søkermasse, noe som gjør det nødvendig å prioritere strengt. Fondet prioriterer å støtte prosjekt som går inn for å bevare originale materialer framfor prosjekt som går ut på å skifte ut elementer. Etter en konkret vurdering av søknaden, fant ikke Kulturminnefondet grunnlag til å prioritere den. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170216 Wrights gård, Porselensveien 46, Porsgrunn kommune, Telemark

  26.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus fra 1776 på Wrights gård. Det ble søkt om midler til istandsettelse av taket og tekking med teglstein. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt 170083 Utstu Reitan, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

  20.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus oppført i 1878. Det ble søkt om midler til nytt tak (torvtak med platon underlag) og brannmur (pipe) til våningshuset. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere våningshuset. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 171043 Stabbur - Lykkja husmannsplass, Søndre Land kommune, Oppland

  20.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et stabbur på en husmannsplass, fra sent 1700-tallet/tidlig 1900-tallet. Det ble søkt om midler fra fondet til å få stabburet opp på hjørnefundament samt reparasjon av råteskader på tømmer og gulv. Etter en samlet vurdering, hvor Norsk kulturminnefond blant annet la vekt på regional fordeling av tilskuddene fra fondets begrensede midler, ble ikke søknaden prioritert i denne søknadsrunden. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt:170099 Restaurering av overvasshjul, Ørsta kommune, Møre og Romsdal

  13.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et hjulhus med overvasshjul. Det ble søkt om støtte fra fondet til restaurering og gjennoppføring av hjulhuset med overvasshjulet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere denne saken. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170950 Bergehagen, Eigersund kommune, Rogaland

  13.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et midtgangshus fra ca. 1750 med nystue fra ca. 1801. Det ble søkt om midler fra fondet til utbedring/gjenoppbygning av forfallen ringmur under "nystova" samt oppretting av fundamenter for de bærende konstruksjonene for midtpartiet under gulvet i "nystova". Kulturminnefondet avslo søknaden med henvisning til at utbedringen av ringmuren samt betongarbeid i forbindelse med fundamentering av gulvets midtparti innebar en modernisering. Bygningens historiske karakter tapes ved at det benyttes moderne metoder og materialer. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere denne saken. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170573 Ljørbu Brennkrok - Koppang Sportsfiskere, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

  24.08.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en eldre ljørbu på Brennkroktjern i Stor-Elvdal, eldste årstall oppgitt i koia er 1868. Koppang Sportsfiskere søker om midler fra fondet til å demontere bua for utskiftning av nødvendige laftestokker. Koia planlegges deretter å bli montert opp på solsiden av innsjøen for økt bruk. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere koia. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170107 Fyringsanlegg, Erdal skulehus, Stryn kommune, Sogn og Fjordane

  24.08.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et skolehus for Erdal skolekrets som ble tatt i bruk i 1902. Det ble søkt om midler til utbedring av mangler på skorstein og utskiftning av ildsted. Søknaden ble avslått med henvisning til at fondet har begrenset med midler og mottar en mengde søknader. De begrensede midlene fører til at det må foretas en streng prioritering av de ulike søknadene, hvor istandsetting med tradisjonelle teknikker og materialer står sentralt. Hoveddelen av tiltaket det ble søkt om støtte til innebar en modernisering av fyringsenheten som ikke faller innenfor kjerneområdet til fondet. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, prosjekt 160354 Moldberget Gaard, Åmot kommune, Hedmark

  07.04.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om støtte til totalrestaurering av laftet sommerfjøs, antatt oppført midt på 1800-tallet. Sommerfjøset er del av et helhetlig kulturmiljø på Moldberget gård. Prosjektet omfatter oppretting og justering av tre vegger, totalutskiftning av nordveggen, nytt tak, takstoler og tekking. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere sommerfjøset. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av skolehuset i Vestvatn i Bodø kommune, Nordland fylke

  01.03.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om støtte til restaurering av vinduer og maling av utvendig kledning på skolehuset i Vestvatn i Bodø kommune. Kulturminnefondet avslo søknaden. Hovedbegrunnelsen for avslaget var manglende rapportering i et tidligere prosjekt fra samme søker. Klima- og miljødepartementet mener på generelt grunnlag at manglende rapportering i et annet prosjekt fra samme søker, skal kunne legges til grunn i vurderingen av risiko for om et tiltak vil bli gjennomført i henhold til plan eller ikke. I den aktuelle saken mener departementet imidlertid at kulturminnefondet har lagt feil opplysninger til grunn for den risikovurderingen som førte til avslaget. Avslaget på søknaden oppheves og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

 • Vedtak – klage på avslag om tilskudd til Prosjekt: 160070 Oppigard Egge 48/1, låven, Gran kommune, Oppland

  14.02.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en låve bygget før 1825. Det ble søkt om midler til tiltak som besto av fjerning av jordmasser og vegetasjon, utskifting av råteskadet tømmer, reparasjon av steinmur, takomlegging, reparasjon/sikring av takkonstruksjon og oppretting av gulvlunner. totale søkermassen. Søknaden ble avslått med at søknaden ikke kan gis høyeste prioritet i forhold til den totale søkermassen. Geografi, type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne var utslagsgivende for at søknaden ikke nådde opp i konkurranse med andre tilsvarende prosjekter.

 • Vedtak – klage på avslag om tilskudd til Prosjekt: 160147, Øvrestua Hamsund, Hamarøy kommune, Nordland fylke

  13.02.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et hus bygd i 1923 i jugend-stil. Det er en del av et bruk med en driftsbygning (fjøs) i reisverk og et uthus. Huset har ikke vært bebodd de siste 30 årene og er nå planlagt omgjort til feriebolig. Huset er ikke vedlikeholdt på 40-50 år. Det ble søkt om diverse tiltak: Skifte av all bordkledning på alle vegger, bytte av en del av vinduene og ny altandør utskiftning av bunnsvill flere steder i huset pga råte, ny drenering, legge inn vann, lage bad, skifte elektrisk anlegg og for øvrig generell oppussing. Ved behandlingen ble det opplyst om at de sistnevnte tiltakene falt utenfor fondets virkeområde, og dette er ikke påklaget. Søknaden ble avslått fordi den ikke var tilstrekkelig opplyst, samt at tiltakene som er foreslått synes å innebære så store endringer at kulturminneverdiene blir redusert.

 • Klage på avslag på søknaden til Norsk kulturminnefond om tilskudd til å sette i stand Nordraaks gate 10, Oslo kommune

  26.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en to-etasjes villa fra 1894, oppført i sveitserstil, beliggende i Nordraaks gate på Frogner i Oslo. Bygningen har et karakteristisk tårn, med rekkverk av smijern. Eierne søkte om støtte til å legge nytt koppertak på tårnet, montere takrenne og nedløp i kopper, restaurere vinduene i tårnet og pusse opp rekkverket. Norsk kulturminnefond avslo søknaden og begrunnet avslaget med at de hadde vurdert prosjektets verneverdi opp mot andre, konkurrerende prosjekter, men at dette ikke nådde opp i konkurransen. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, prosjekt 160161 Verandavindu, sveitserstilshus, Oslo kommune

  23.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder støtte til å skifte ett vindu i veranda i 2. etasje i en to-etasjes trevilla i sveitserstil fra 1897. Tomannsboligen er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven. Bygningen, som er et sameie, har tidligere mottatt støtte til to prosjekter, hvorav et gjaldt verandaen i første etasje. Begge prosjektene er avsluttet. Søknaden ble avslått på bakgrunn av for lav privat finansiering. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet Tinfabriken, nytt tak, inkludert kobberarbeid (renner og beslag), Stavanger kommune, Rogaland

  23.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder administrasjonsbygget ved Stavanger Tinfabrik AS. Eieren opplyste i søknaden at bygningen er fredet. Kulturminnefondet gir ikke tilskudd til fredete bygninger. Det er det Riksantikvaren som gjør. Kulturminnefondet avslo søknaden med den begrunnelsen. Eieren påklaget vedtaket og opplyste at bygningen ikke er fredet, men vernet. Fondet avslo klagen uten å endre begrunnelsen. Klima- og miljødepartementet mener at begrunnelsen for å avslå søknaden bygger på uriktige faktiske forhold og opphevet avslaget. Saken er sendt tilbake til Kulturminnefondet for ny behandling.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Slethaug II, Hemsedal kommune - Avgjørelse i klagesak

  13.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en laftet låve fra ca. 1800. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til å demontere låven, bytte ut dårlig materiale og bygge den opp igjen samme sted. Avslaget var begrunnet med at det var usikkert om det omsøkte tiltaket vil ta vare på fjøsets kulturminneverdi. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160763 Hjørnet, Gol kommune, Buskerud - Avgjørelse i klagesak

  05.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Hjørnet, en bygning i jugendstil fra 1915. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til omfattende arbeider på hele bygningen, herunder å rette opp huset, restaurere tak, vinduer, trapper, piper og dører, isolere bindingsverk fra utsiden, bytte ut panel, tilbakeføring av front i 1. etasje og utvendig maling. Avslaget var begrunnet i at søknaden drøfter ikke husets kulturminneverdi i forhold til omsøkte tiltak, og at tiltakene ikke var tilfredsstillende dokumentert og budsjettert.Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt 160654 Skjold forsamlingslokale, Løten kommune, Hedmark

  05.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Skjold forsamlingslokale i Løten kommune. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til innvendig vask og maling av bygningen. Avslaget var begrunnet med at tiltakene var å anse som ordinært vedlikehold og at fondet ikke gir tilskudd til vedlikehold. Klima- og miljødepartementet oppretthold kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet med å sette i stand vinduer på Andorsengården, Mandal kommune, Vest-Agder

  03.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en fredet bindingsverksgård i Mandal sentrum, oppført i perioden 1801-1805. Mandal kommune søkte om tilskudd til å sette i stand vinduene i gården. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslaget.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160134 Haraldsgate 178, Skjoldavegen 4, Haugesund kommune, Rogaland

  03.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klager søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til omlegging av eksisterende skifertak i Haraldsgate 178 og legging av nytt skifertak i Skjoldavegen 4. Kulturminnefondet uttaler at det er positivt at søkeren ønsker å bevare disse kulturminnene. Det ble imidlertid klart at det omsøkte tiltaket allerede var gjennomført på søknadstidspunktet og kulturminnefondet avslo derfor søknaden med henvisning til at det ikke var grunnlag for å fravike praksis når det gjelder søknad om støtte til allerede gjennomførte tiltak. Departementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak.

2016

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til Ulsvold stue, Sel kommune, Oppland

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder gården Ulsvold i Sel kommune, et helhetlig gårdsanlegg med mange eldre tømmerbygninger. Eierene søkte om støtte til en rekke tiltak på en laftet stue fra 1760. Norsk kulturminnefond avslo søknaden

 • Klage på avslag om tilskudd fra norsk kulturminnefond - Prestegaten 10, Tønsberg kommune, Vestfold

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Prestegaten 10, en tømmerbygning fra ca. 1860. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til reparasjon av taket på bygningen, til å skifte sandstein med teglstein, samt å skifte ut alle beslag og takrenner. Avslaget var begrunnet med at fondet normalt ikke prioriterer tilbakeføringer. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160650 Skotterud bedehus, sørvegg med glassveranda, Eidskog kommune, Hedmark

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Eidskog Normisjon søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av sørvegg med glassveranda, Skotterud bedehus. Sørfløyen er i dårlig stand og arbeidet med restaurering innvendig startet opp i 2015. Klager viser til at glassverandaen må rives dersom den ikke restaureres. Det søkes blant annet om å skifte panel, gulv og vinduer, samt å skrape og male verandaen. Norsk kulturminnefond viste til at det er positivt at bedehuset blir bevart og brukt, men at endringer som huset har vært utsatt for gjennom tiden, har svekket den arkitektoniske helheten og bygningens kulturminneverdi. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Kulturminnefondet fant derfor ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 160546 Erling Skakkes gate 2B, Trondheim, Sør-Trøndelag

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Sameiet i Erling Skakkes gate 2b søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til rehabilitering av muren og maling av fasaden på Erling Skakkes gate 2b. Erling Skakkes gate 2b er et murbygg fra midten av 1800-tallet, med 12 boenheter. Bygningen har skader i murpussen, blant annet som følge av at den ligger nært trafikkert vei. Norsk kulturminnefond viste til at bygningen er en del av den store kvartalsutbyggingen etter brannen i Trondheim i 1846. Bygningen er en del av gaterommet i Trondheim sentrum og har betydning for opplevelsen av byrommet. Tiltaket vurderes som positivt for allmenheten. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må kulturminnefondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Norsk kulturminnefond fant derfor ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt 1600230 Værøy gamle kirke, Værøy kommune, Nordland

  31.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Værøy sokn søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til vedlikeholdstiltak på Værøy gamle kirke. Kirken er Lofotens eldste trekirke. Kulturminnefondet avslo søknaden og viste til at fondet normalt ikke prioriterer støtte til kirker. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler fant fondet ikke særlige grunner til å fravike denne prioriteringen. Departementet la avgjørende vekt på at det ikke var kommet nye momenter i denne saken og som begrunner at det gjøres unntak fra praksisen om ikke å støtte kirker. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til Lassepetterhuset – Lassinpetterintalo, Vadsø kommune, Finnmark

  10.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en bolig fra ca. 1860. Det ble søkt om støtte til å fjerne grunnmuren og panelet i en høyde opp til 70 cm, til å erstatte råteskadde materialer i samme høyde, til å støte en ny ringmur og sette inn nytt trevirke i den samme høyden. Norsk kulturminnefond avslo søknaden. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslaget.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160581 Lystgården Holme–Egenes, Stavanger

  21.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klager søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til forhold som ikke ble gjennomført som en del av den opprinnelige planen i tidligere prosjekt, men som nå i hovedsak er ferdigstilt. Søknaden ble avslått. Norsk kulturminnefond viser til at det i henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Norsk kulturminnefond har ikke funnet særlige grunner til å fravike denne praksis i dette tilfellet. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160809 Kontoret på Zinken, Fredrikstad kommune, Østfold

  05.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk Zinkvalseverk AS fikk tilskudd fra Norsk kulturminnefond til istandsetting av pilarer og kasser ved inngangspartiet, istandsetting av 13 vinduer og produksjon og innsetting av varevinduer i disse. Det ble ikke gitt støtte til skraping og maling, samt eventuelt bytting av utvendig kledning og detaljer. Norsk kulturminnefond viste til at maling og skraping kan forstås som ordinært vedlikehold. Klima- og miljødepartementet har kommet til at Norsk kulturminnefond sitt vedtak er bygget på uriktige faktiske forhold. Den delen av vedtaket som gjelder avslag på søknaden oppheves, jf. forvaltningsloven § 34, og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

 • Klage på Kulturminnefondets avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet Nedre Eiker kapell - tak og veggmalerier, Nedre Eiker kommune, Buskerud

  22.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Nedre Eiker kapell, et trekapell fra 1916. Kirkelig fellesråd søkte Kulturminnefondet om støtte til å sette i stand tak- og veggmaleriene i kapellet. Kulturminnefondet avslo søknaden. Begrunnelsen var at fondet normalt ikke prioriterer å støtte kirkebygninger.

 • Klage på Kulturminnefondets avslag på søknaden om tilskudd til Knut Hamsuns dikterstue - Nørholm, Grimstad, Aust-Agder

  22.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Knut Hamsuns dikterstue på Nørholm i Grimstad. Stua ble tatt i bruk i 1925 og er opprinnelig en gammel husmannsstue, som seinere er flyttet til der den nå står.Styrelederen i Ellinor Hamsuns legat søkte Kulturminnefondet om støtte til en rekke tiltak for å sikre og sette i stand bygningen. Kulturminnefondet avslo søknaden. Begrunnelsen for avslaget var at det foreligger opplysninger om at Riksantikvaren vurderer å frede huset. Det er da ikke naturlig at fondet prioriterer søknaden.

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Kulturminnefondet: Prosjekt: 150273 Borgerenkers Trøst - soppsanering byggetrinn 2, Kristiansand kommune, Vest-Agder

  17.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Sameiet Kongensgate 61 søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til en soppsanering som allerede var igangsatt. Søknaden ble avslått. Norsk kulturminnefond viser til at det i henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Norsk kulturminnefond har ikke funnet særlige grunner til å fravike denne praksis i dette tilfellet. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak om tilbakekalling av tilskudd til støttemur på Svarverbakken, Sel kommune, Oppland

  13.07.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder utbedring av en støttemur på Svarverbakken i Sel kommune, Oppland. Støttemuren inngår som et element i jordbrukslandskapet og har både funksjonell og antikvarisk verdi. Norsk kulturminnefond trakk tilbake tilsagn om tilskudd siden det gjennomførte tiltaket ikke var blitt gjort i tråd med forutsetningene for tilsagnet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, prosjekt 160012 Ustu Reitan, Holtålen, Sør-Trøndelag

  04.07.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Ustu Reitan i Holtålen, der stormen "Ivar" 12. desember 2013 raserte deler av bygda og tok med seg deler av taket på våningshuset fra 1878. Firma sikret bygningen mot lekkasje. Etter at kommunen som følge av bygningens bevaringsverdi avslo søknad om rivetillatelse søkte klager Norsk kulturminnefond om tilskudd til å legge torvtak på våningshuset. Søknaden ble avslått på bakgrunn av hensynet til geografisk fordeling av tilskuddsmidlene og streng prioritering som følge av svært mange søknader fra Sør-Trøndelag i denne runden. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Gamle Osen kirke, Åmot kommune, Hedmark

  04.05.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder gamle Osen kirke. Kirken ble oppført i 1777 og er bygget i laftet tømmer. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til omlegging av spon på kirketaket. Avslaget var begrunnet med at fondet kun unntaksvis prioriterer søknader fra kirker. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt 150657 Sorenskrivergården, Sørum kommune, Akershus

  26.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Sorenskrivergården i Sørum kommune, Akershus. Bygningen er bevaringsverdig og eier av en av leilighetene i bygget søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av tre vinduer og en ytterdør. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at fondet må foreta en streng prioritering av innkomne søknader. Fondet legger vekt på å tildele midler til et representativt utvalg kulturminner. Søknaden nådde ikke opp i prioriteringen fondet må foreta. Klima- og miljøverndepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt 150403 Setersel - Myre øvre nordre (Myrsetra), Ringebu kommune, Oppland

  25.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder seterselet Myre øvre nordre, Myrsetra, i Ringebu kommune, Oppland. Selet ble flyttet dit i ca 1895, seterbruken opphørte i 1966 men brukes fortsatt til innsanking av sau. Eier søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til å restaurere deler av bygningen. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet med at søknaden ikke var tilstrekkelig dokumentert. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til rådstua, Grubbehaugen, Brevik, Porsgrunn kommune

  25.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder ei bolig oppført i 1839. I 1840 kjøpte Brevik kommune eiendommen og tok den i bruk som rådhus. Den var kommunens rådstue fram til 1916. Den nåværende eieren søkte om støtte til flere tiltak, både utvendig og innvendig. Deler av tiltakene det ble søkt støtte til, var allerede utført. Søknaden manglet finansieringsplan og det ble heller ikke opplyst hvilket beløp det ble søkt støtte til. Ved behandlingen ba kulturminnefondet om mer informasjon og dokumentasjon, uten at dette ble sendt inn innen den angitte fristen. Norsk kulturminnefond avslo søknaden under henvisning til at deler av tiltakene det ble søkt støtte til, allerede var utført. Klima- og miljødepartementet opprettholder kulturminnefondets avslag.

 • Klage på avslag frå Norsk kulturminnefond om tilskot til oppgangssaga i Herand, Jondal kommune, Hordaland

  25.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saka gjeld ei freda oppgangssag ved munninga av Herandselva ved Hardangerfjorden. Den første dokumentasjonen av anlegget er frå 1603. Sagbruket er éin av attraksjonane i Herand landskapspark. I dag blir saga brukt til å skjere tømmer og til å produsere materiale som brukast av kulturminnevernet i Hordaland. Stiftinga Herand Aktiebrug søkte om støtte til å bygge eit nytt vasshjul med aksling til sirkelsaga. Det vil bli bygt etter modell frå det gamle hjulet, som er intakt. Eventuelt vil delar frå det gamle hjulet bli brukt i det nye. Norsk kulturminnefond avslo fordi fondet normalt ikkje gjev tilskott til freda kulturminne. Klima- og miljødepartementet støtta avslaget til kulturminnefondet.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminneforvaltning - Prosjekt 150640 Fannestrandsv, 14 - Skifte tak, Molde kommune

  13.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et bolighus i Molde. Klageren søkte om støtte til å de- og remontere takskifer, samtidig som takpappen skal skiftes og nye lektere skal legges. Søkeren skal også få satt inn tre nye vinduer, hvorav ett blir nytt i forbindelse med at loftet skal bygges ut. Kulturminnefondet avslo søknaden ut fra at det er vanskelig å sette seg inn i detaljene i prosjektet på grunnlag av dokumentasjonen som lå ved søknaden, og fordi det mangler en beskrivelse av tiltakene. I følge fondet var det derfor ikke mulig å vurdere hvilken innvirkning de omsøkte tiltakene vil ha på husets kulturminneverdier. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets avslag.

 • Klage på Norsk kulturminnefond sitt avslag om tilskudd til tilbygg til Øverland Nordre, Seljord kommune, Telemark

  08.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et eldhus på Øverland nordre i Seljord. Eldhuset er antakelig fra 1800-tallet og bygd sammen med den fredete hovedbygningen. Klager søker om tilskudd til å senke terrenget og drenere rundt grunnmuren og totalrenovere eldhuset. Fondet avslo søknaden og viste til at det omsøkte beløpet ligger over 70 % av prosjektkostnadene. Fondet mente også at det var flere usikkerheter ved prosjektet og at søknaden ikke dokumenterte godt nok behovet for de planlagte utskiftningene. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Den gamle skole i Sætre, Hurum kommune, Buskerud

  05.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Den gamle skolen i Sætre, som består av to verneverdige trehus. Bygningene ble trolig oppført i 1873. Klager søkte om tilskudd til istandsetting av bygningene. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet i all hovedsak fremstod som installasjon av nye, og oppgradering av eksisterende tekniske anlegg og annen modernisering. Dette er tiltak fondet normalt ikke støtter. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Bergehagen, Eigersund kommune, Rogaland

  30.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder eiendommen Bergehagen, et midtgangshus fra ca. 1750. Bygningen hadde tidligere skut på gavl mot sør. Denne ble trolig revet på 1920-tallet. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til å oppføre en ny skut på gavl mot sør, og til å innrede bad/vaskerom i tilbygget. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at fondet normalt ikke støtter rekonstruksjoner og tekniske installasjoner. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond – Pipen "Storgaten 83" på Lillehammer, Lillehammer kommune, Oppland

  29.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til å rive og gjenoppbygge øverste del av en fabrikkpipe i Lillehammer sentrum. Avslaget var hovedsakelig begrunnet i at pipen ikke har tilstrekkelig høy kulturminneverdi. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd Dyrnesfjøset, Brønnøy kommune, Nordland

  14.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Dyrnesfjøset, et fjøs som inngår i et gårdsmiljø med flere eldre og noen nye bygninger. Fjøset brukes nå som lager, blant annet for gamle gårdsredskap. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å utbedre vestveggen og taket. Avslaget var begrunnet med at de planlagte tiltakene ytterligere ville svekke bygningens kulturminneverdi. Klima- og miljødepartementet opprettholdt fondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til låven på Hauge 21, Hvaler, Østfold

  14.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en låvebygning med store setningsskader. Byggeåret er ukjent. Eieren søkte om støtte til den samme bygningen i 2014. Søknaden ble da avslått fordi prosjektet ikke var tilstrekkelig dokumentert, og fordi finansieringen ikke var spesifisert. Norsk kulturminnefond har denne gangen avslått søknaden med begrunnelsen at fondet ikke kan se at dette er et straks- eller sikringstiltak, slik det blir søkt om. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til naust i Selje kommune, Sogn og Fjordane

  14.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et naust i Hoddevik i Selje. Naustet inngår i en verneverdig naustrekke. Klager søkte om tilskudd til å sett naustet i stand slik at den nederste delen av en murvegg ikke raser ut. Fondet avslo søknaden da de vedlagte dokumentene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for fondet til å vurdere skadene. Det vises også til at opplysningene i saken gir for liten informasjon om bygningens kulturminneverdi. Det var heller ikke ført opp noen egeninnsats i prosjektet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond. Prosjekt: 150307 Rødgård, Hagane, Risør, Aust-Agder

  11.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Rødgård, Hagane, Risør. Bygningen er opprinnelig fra slutten av 1700-tallet og ble i 1918 flyttet og gjenreist på nåværende tomt som bolig for arbeiderne på sliperiet. Norsk kulturminnefonds avslo søknaden om tilskudd til reparasjon/utskiftning av tømmer samt reparasjon/restaurering av grunnmur og kjeller. Søknaden var mangelfullt dokumentert og etterspurte kompletterende opplysninger ble ikke sendt inn. Det var i søknaden bl.a. ikke tilstrekkelig dokumentert at det er behov for de planlagte utskiftningene, og Kulturminnefondet vurderte at de planlagte tiltakene vil svekke bygningens kulturminneverdier. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Smalgangen 2, Stavanger kommune, Rogaland

  07.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et tømmerhus øst i Stavanger sentrum. Huset ble trolig oppført omkring 1850. I forlengelsen av tømmerhuset lå tidligere et nyere uthustilbygg av bindingsverk. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å renovere bygningene. Avslaget var begrunnet med at fondet prioriterer tiltak som tar vare på kulturminnets materialautentisitet og den kulturhistoriske verdien. Videre var arbeidet igangsatt på søknadstidspunktet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til Hardangerakademiet – Jonatunet, Jondal kommune, Hordaland

  03.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder eiendommen Jonatunet, en trebygning med hageanlegg opprinnelig oppført som tuberkulosesanatorium i 1933. Eiendommen er fredet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til istandsetting av bygningen og hageanlegget. Avslaget var begrunnet i at fondet som hovedregel gir tilskudd til verneverdige kulturminner, mens støtte til fredete kulturminner gis av Riksantikvaren. Videre gjaldt søknaden tiltak som kulturminnefondet i utgangspunktet ikke dekker. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til Gjemsegården, Kongsvinger kommune, Hedmark

  11.02.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder sveitservillaen Gjemsegården i Kongsvinger. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til restaurering av én vegg og vinduene på bygningen. Avslaget var begrunnet i at beskrivelsen av prosjektet med kostnadsoverslag var for dårlig dokumentert. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Vedtak – klage på avslag om tilskudd til Prosjekt: 150669, en skjelterskjå på gårdsanlegget Båteng, Deatnu Tana kommune, Finnmark

  09.02.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til flytting og istandsetting av en skjelterskjå på gårdsanlegget Båteng i Tana kommune. Kulturminnefondet har begrunnet avslaget med at søknaden ikke har nådd opp i prioriteringene. Fondet påpeker også at det er tatt hensyn til forskriftsendringen fra 2014 om at kulturminnefondet ikke lenger har en plikt til å gi tilskudd til fredete kulturminner. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til Rasmussenbrygga, Harstad kommune, Troms

  08.02.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Rasmussenbrygga i, Harstad. Rasmussenbrygga inngår som en del av et helhetlig og intakt bygningsmiljø i fiskeværet Grøtavær. Klager søker om tilskudd til å sette i stand brygga med ny, utvendig kledning, nytt tak og nye vinduer. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet medfører høy grad av utskifting av materialer og annen materialbruk. Dette er tiltak fondet normalt ikke støtter. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til husmannsplassen Bråtane, Halden kommune, Østfold

  28.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder våningshuset på husmannsplassen Bråtane i Halden. Husmannsplassen er fra rundt 1800-tallet. Klager søkte om tilskudd til istandsetting av bygningen og dendrokronologiske undersøkelser. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet ikke gir godt nok grunnlag for å vurdere kulturminnets verdi, og de planlagte tiltakenes virkning på disse. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til RS 33 Larvik, Fredrikstad kommune, Østfold

  19.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder RS33 Larvik, en redningsskøyte bygd i Risør i 1920. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til SJ "Skreien", Porsgrunn kommune, Telemark

  12.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder SJ«Skreien», en hardangerjakt på 60 fot, bygget i 1909, som skal tilbakeføres til seiljakt anno 1909. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til fiskeskøyta M/S Brand, Molde kommune, Møre og Romsdal

  12.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder M/S Brand, en fiskeskøyte bygd tidlig på 1900-tallet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand fartøyet. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsdeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til M/K Moholmen, Fredikstad kommune, Østfold

  11.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder M/K Moholmen, et fiskefartøy fra 1928. Fartøyet inngår ikke i Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten, da søknaden manglet dokumentasjon og prisoverslag. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til lasteskip M/S Hamen, Hurum Kommune, Buskerud

  07.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sikre og konservere fartøyet. M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten bygget i England i 1949. Avslaget ble begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsdeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt: 150201 Bergheim gård, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane

  06.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til full utskiftning av bordkledning og fem vinduer, listverk og foringer på gavlvegg mot sørvest på et våningshus fra 1911, på Bergheim gård på øya Tviberg. Norsk kulturminnefond mener at klager ikke har avveid behovet for utskifting av alt panelet er godt nok. Fondet mener at tiltaket er av en slik karakter at de vil bidra til å fjerne de kulturminneverdiene fondet er satt til å ivareta. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til S/Y Heidi LM 4436, Porsgrunn kommune, Telemark

  05.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken jeger S/Y Heidi, en spissgatter fra 1893. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

2015

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt: 150201 Nordre Rogne, Øystre Slidre kommune, Oppland

  16.12.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Kulturminnefondet avslo søknad om tilskudd til demontering, istandsetting og flytting av to bygninger på en seterstøl i Øystre Slider kommune. Avslaget ble begrunnet med at deler av tiltaket vil forringe kulturminneverdien, og at søknaden derfor ikke får prioritet i forhold til andre prosjekter. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til å sette i stand en verneverdig Låve, Hvaler kommune, Østfold fylke

  26.11.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en verneverdig låve på gården Hauge i Hvaler kommune. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette låven i stand. Avslaget var begrunnet med at prosjektet det ble søkt om støtte til, ikke var tilfredsstillende beskrevet og fordi det manglet en finansieringsplan. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til å restaurere tømmerlåven på Eidsalm gård, Gran kommune, Oppland fylke

  18.11.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder tømmerlåven på Eidsalm gård i Gran kommune, en vinkelbygd låve fra 1800-tallet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å restaurere låven utvendig, montere nye vinduer og bygge om innvendig. Avslaget var begrunnet med at fondet prioriterer tiltak som tar vare på kulturminnets materialautentisitet og den kulturhistoriske verdien. Klima- og miljødepartementet opprettholdt fondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond – Prosjekt: 150757 Fjøs/stall/låve i Hulvika, Hitra kommune, Sør-Trøndelag

  19.10.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om tilskudd til å sette i stand taket til en låve med fjøs og stall i Hulvika, Hitra kommune i Sør-Trøndelag. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond ved vedtak av 11. juni 2015. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til sikring av hurtigruteskipet Finnmarken, Hadsel kommune, Nordland

  17.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om midler til sikring av det ilandsatte hurtigruteskipet Finnmarken. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond. Begrunnelsen for avslaget er at fondet har en etablert praksis som innebærer at søknader fra prosjekter med tilknytning til et museum ikke blir prioritert. Departementet oppfatter dette som en føring om at søknader fra prosjekter tilknyttet museer blir vurdert av fondet, men prioriteres lavt. Det er kulturminnefondet som avgjør om en søknad skal prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Klima- og miljødepartementet legger vekt på at fondet har vurdert søknaden men at de nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene, sett i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 150814 Sandheim, vinduer, Nord-Fron kommune, Oppland

  09.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om tilskudd til utskifting av vinduer i hovedbygning på Sandheim, gbnr 244/2, Nord-Fron kommune, Oppland. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i brev av 9.mars 2015. Begrunnelsen for avslaget er at tiltaket allerede var gjennomført. Fondet gir som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 9.mars 2015.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - To løer fra Vestersjø - flytting og restaurering, Hjelmeland kommune, Rogaland

  07.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klager har søkt om støtte til å flytte og bygge sammen to løer til et museumstun på gården Aukland i Hjelmeland kommune. Søknaden ble avslått av Kulturminnefondet 8. april 2015. Avslaget er i hovedsak begrunnet med at prosjektet faller utenfor Fondets virkeområdet. Klima- og miljødepartementet viser til fondets begrunnelse for avslaget. Fondet har etablert en praksis der de normalt ikke gir tilskudd til rekonstruksjoner og har derfor ikke funnet grunn til å prioritere prosjektet. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til publisering av gårds- og slektsbok for gården Gald, gnr. 172 bnr. 1, i Stryn kommune, Sogn og Fjordane

  17.04.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til Jøssingfjordsenteret, Sokndal kommune, Rogaland

  16.04.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Tante Kaias kaffehus, Vågan kommune, Nordland

  25.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at Norsk kulturminnefonds vedtak er ugyldig da det er begrunnet med utenforliggende forhold som kan ha hatt betydning for vedtaket. Saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til etablering av fyringsanlegg i Gamlebygningen på gården Aaset søndre i Åmot kommune, Hedmark

  23.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et gårdsanlegg, Aaset søndre, som ble vedtaksfredet av Riksantikvaren i 2014, i medhold av kulturminneloven § 15 jf. § 22. Gården består av flere bygninger fra perioden 1700 - 1800 – tallet. Søknaden ble avslått av Kulturminnefondet. Avslaget er begrunnet i at fondet har en praksis om ikke å prioritere søknad om midler til tekniske anlegg. Søker har tidligere fått avslag for lignende tiltak med begrunnelse om at tekniske oppgraderinger faller utenfor fondets tilskuddsramme. Avslaget ble påklaget av klager og oversendt departementet for endelig avgjørelse. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskott frå Norsk kulturminnefond - Visningssenter Mylnå 2, Volda kommune, Møre og Romsdal

  10.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saka og har etter ei samla vurdering kome til at det ikkje ligg føre feil ved rettsbruken eller ved sakshandsaminga som kan ha vore avgjerande for innhaldet i vedtaket, jf. forvaltningslova (fvl) § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Nordlandsbåt, Balsfjord kommune, Troms fylke

  10.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en nordlandsbåt fra ca. 1890 bygget i Balsfjord. Sylvia Labugt søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til sikring av båten, i tillegg til å bygge en kopi. Formålet er å istandsette båten slik at den senere kan plasseres på et museum, samt å bruke kopien til formidling av kunnskap om båttradisjon fra Balsfjord. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Hegge Gård, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag

  06.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan har virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Konfirmantstue/ bryggerhus i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke

  06.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder istandsetting av Konfirmantstuen på Tuv prestegård, fra 1700-tallet, i Steinkjer kommune. Bygget er fredet og har en høy nasjonal kulturminneverdi. Lidvar Saur søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsetting av bygningen. Istandsettingen omfatter reparasjon av kjeller, vindu og dører samt pipen på bygget. Søknaden ble avslått av fondet. Avslaget er begrunnet i at fondet mottar en mengde søknader i forhold til begrensede økonomiske midler. Videre må de fordele midlene med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Gjeldende prosjekt er ikke prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Nordbua på eiendommen ”Døbla”, gnr. 21 bnr. 8, i Ny- Hellesund, Søgne kommune, Vest-Agder fylke

  03.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en sjøbu fra rundt 1830- tallet. Eier av sjøbua søkte om tilskudd til istandsetting av bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere søknaden i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til istandsetting av et stabbur på Lyngneset, gnr. 26 bnr. 6, i Breivik, Ulstein kommune i Møre og Romsdal fylke

  03.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et gammelt stabbur med behov for istandsetting. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til en rekke istandsettingstiltak på bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Middelalderkirken Romnes, Nome kommune, Telemark

  27.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder middelalderkirken Romnes. Nome Kirkelige fellesråd søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsettingstiltak på kirken. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaurering av Margarinfabrikken i Vestvågøy kommune, Nordland fylke

  27.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en tidligere margarinfabrikk, nedlagt i 1950 og senere gjort om til bilverksted på slutten av 1960- tallet. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere dette prosjektet i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaurering av Hotellgården i Vestvågøy kommune, Nordland fylke

  27.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Hotellgården fra 1912 på Leknes i Vestvågøy kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere dette prosjektet i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - M/S Hamen

  19.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder M/S Hamen som er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949. Skipet gikk i Nordsjø- og Østersjøfart i perioden 1949 - 1986. Klager har søkt om midler til istandsetting og sikring av fartøyet og viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt å ikke prioritere dette prosjektet i konkurranse med andre prosjekter. En av grunnene til at fondet ikke ønsker å prioritere prosjektet er at M/S Hamen er et så stort prosjekt at fondet ikke kan engasjere seg i det. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til gjenoppbygging av våningshuset på Forbrigd Nordre Kvam, Nord - Fron kommune, Oppland fylke

  10.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder flytting og gjenoppbygging av et våningshus fra 1860 – tallet på Forbrigd gård i Nord-Fron kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til flytting og istandsetting av huset. Søknaden ble avslått av fondet med begrunnelse om at utskiftning av tak medfører en for omfattende endring av det opprinnelige bygget. Videre at søknaden ikke er prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og opprettholder fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag om tilskudd til restaurering av kirkestallene på Østre Aker Kirke i Oslo kommune

  06.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en kirkestall, tilknyttet Østre Aker kirke i Oslo. Østre Aker og Haugerud sogn søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å restaurere kirkestallen. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at restaureringstiltakene faller innenfor det kommunen selv har ansvaret for og at fondet normalt ikke gir støtte til kommunalt eide kulturminner. Videre viste fondet til at søknaden ikke er blitt prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet kom frem til at kommunen ikke eier kirkestallen og heller ikke har et økonomisk ansvar for bygget. På dette grunnlag kom departementet frem til at deler av begrunnelsen for kulturminnefondets avgjørelse er basert på uriktige faktiske forhold. Vedtaket er derfor opphevet og saken er sendt tilbake for ny behandling.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaureringstiltak, Høyset seter i Vestre Slidre kommune, Oppland fylke

  27.01.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en verneverdig hytte på en gammel setereiendom, som pr. i dag benyttes som feriested. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaurering av et steinhus og seterhus i Ottadalen, Vågå kommune, Oppland fylke

  27.01.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et seterhus, fra ca. 1600 – tallet, og et gammelt fjøs i Ottadalen, Vågå kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygningene. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere søknaden i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt vedtaket da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av et forretnings- og bolighus fra 1920 - tallet i Sjøgata 8, Andøy kommune, Nordland fylke

  20.01.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et forretnings- og bolighus, opprinnelig en rorbu, fra 1920 – tallet. Eier av huset søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

2014

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Bergan, direktørbolig for Aurskog-Hølandsbanen, Aurskog-Høland kommune, Akershus

  27.06.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder eiendommen Bergan, en sveitservilla i Bjørkelangen, oppført i 1898 som bolig for direktøren ved Aurskog-Hølandsbanen. Eiendommen er regulert til bevaring. Klager søkte om tilskudd til en omfattende istandsetting. Norsk kulturminnefond avslo søknaden, og begrunnet avslaget med at søknaden var mangelfullt opplyst. Tilsendt tilleggsinformasjon ga heller ikke fondet et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere søknaden. Departementet har ingen merknader til fondets begrunnelse for avslaget. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Vestby prestegård, Vestby kommune, Akershus

  24.06.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Vestby prestegård er trolig en av kommunens eldste gårder og det har vært prestegård der siden middelalderen. Hovedbygningen, forpakterboligen og bua er fredet i 1992, og gården er regulert til spesialområde, bevaring. Stiftelsen Vestby prestegård klaget på Norsk kulturminnefonds vedtak om avslag på tilskudd til istandsetting av låve fra 1920-tallet. Prosjektet oppfyller ikke kravet om minst 30 % medfinansiering. Fondet må foreta en streng prioritering blant søkerne innenfor gitte økonomiske rammer. Departementet har ingen merknader til fondets vurderinger og kan ikke se at det foreligger feil ved saksbehandlingen, eller ved lovanvendelsen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41. Klagen tas ikke til følge.

 • Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - M/S Hamen

  07.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949 og er et stålfartøy på 75m. Klager viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy. Fondet må foreta en streng prioritering innenfor de økonomiske rammene de har. Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til fondets vurderinger. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond – Tromsøgata 34, Oslo kommune

  04.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus i sveitserstil, bygget på 1800-tallet. Bygningen har høy kulturminneverdi, men bærer preg av mangelfullt vedlikehold gjennom flere tiår. Klager søkte 20. desember 2012 om tilskudd til omfattende arbeider. Formålet med arbeidene var å tilbakeføre huset til sveitserstilen, slik det trolig var på 1850-tallet. Departementet har forståelse for klagers ønske om å tilbakeføre huset. Fondet har imidlertid vært klare på at de som hovedregel ikke prioriterer søknader som inneholder utvendig tilleggsisolasjon og tilbakeføring av bygningselementer. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Fredly - Ullensaker kommune

  04.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder forretningsgården Fredly på Kløfta. Eiendommen er regulert til bevaring. Huset er i jugendstil i tre etasjer. Klager søkte om tilskudd til en omfattende istandsetting. Departementet har ingen merknader til fondets begrunnelse for avslaget. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til stabburet på Blomsøy gaard, Alstadhaug kommune, Nordland fylke

  03.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder stabburet på Blomsøy gaard, i Alstadheim kommune, og tiltak knyttet til restaurering av stabburet.
  For å få saken tilfredsstillende opplyst, ba Kulturminnefondet eieren av Blomsøy gaard om å ettersende mer detaljert informasjon. Eieren sendte inn bildedokumentasjon, men ikke mer utdypende dokumentasjon om restaureringsprosjektet. Kulturminnefondets styre avslo søknaden fordi kostnadsoverslaget ikke var tilfredsstillende spesifisert og fordi beskrivelsen og tilstandsvurderingen var mangelfull.
  Klageren har ikke kommet med mer spesifisert oppstilling av kostnader som gir en økonomisk ramme for prosjektet, eller tilstrekkelig informasjon om tiltakene. Departementet har konkludert med at det ikke foreligger feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, og har opprettholdt Kulturminnefondets vedtak om avslag.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, Tidemandsgate 26c, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Avgjørelse

  10.02.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder enebolig i Tidemandsgate i Trondheim, og tiltak knyttet til restaurering av vinduer, reparasjon av utvendig overflate og reparasjon av hellelagt trapp.
  Etter en konkret vurdering og avveining opp imot andre saker fant styret i Norsk kulturminnefond at søknaden ikke kunne prioriteres. Departementet har konkludert med at det ikke er gjort saksbehandlingsfeil i saken som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold og har derfor opprettholdt kulturminnefondets avslagsvedtak.

2013

 • Klage på vedtak fattet av Norsk kulturminnefond om avslag på søknad om tilskudd til utbedring av tak og pipe samt panel og vinduer på ”Drengestua”, Kongsvinger kommune, Hedemark fylke

  12.11.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder ”Drengestua” som ligger i verneområdet Øvrebyen på Kongsvinger. Den er blant de eldste eiendommene i området og ble opprinnelig fradelt fra Gjemsgården.

 • Klage på vedtak fattet av Norsk Kulturminnefond om avslag på søknad om tilskudd til tilbakeføring av og oppgradering av Øen-tunet Eigersund kommune i Rogaland fylke

  12.11.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder det midlertidig fredete Øen-tunet oppført på 1700- og 1800-tallet. Øen-tunet er eneste gjenværende gård i sitt slag i Dalane, med en inntakt tunstruktur som dokumenterer en tradisjonell byggeskikk i et inntakt kulturlandskap.

 • Klage på vedtak fattet av Norsk kulturminnefond om avkorting av tilskudd til restaurering av et bolighus i jugendstil på Andørja i Ibestad kommune, Troms fylke

  04.07.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Eilif Lynghaug søkte Norsk Kulturminnefond om tilskudd til restaurering av sitt hus i Jugendstil fra 1918 på Andørja i Ibestad kommune. Fondet innvilget søknaden med et tilsagn om tilskudd på inntil kr 200.000,-. Alle arbeider ble forutsatt utført i samråd med Troms fylkeskommune. Senere anmodet søker om utbetaling av kr 50.000,- av tilsagnsbeløpet. I anmodningsbrevet nevnte søker at fylkeskommunen i Troms har konkludert med at en dør samt enkelte vinduer anbefales utskiftet. Fondet besvarte brevet med å utbetale beløpet men kommenterte ikke de nye saksopplysningene i sitt svarbrev. Etter at arbeidene var ferdigstilte sendte søker inn sluttrapport med anmodning om utbetaling av gjenstående beløp. Fondet mente at søker ikke var berettiget til å få noen utbetaling delvis fordi midlene var brukt i strid med de forutsetninger som ble lagt til grunn for tilsagnet av fondet. Departementet kom til at fondet burde ha vurdert de nye saksopplysningene gitt av søker i anmodningsbrevet. Forholdet hadde betydning for utfallet i saken. Departementet opphevet derfor fondets vedtak og sendte saken tilbake til fondet for ny behandling.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond til istandsetting av Kongesalen i Sjømilitære Samfund - Horten kommune i Vestfold fylke

  04.04.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Kongesalen i det Sjømilitære Samfund ble oppført i 1883. Bygget er med i Landsverneplanen for forsvaret og Verneplan Karljohansvern. Salen brukes i dag som festsal og spisesal for besøkende gjester. Sjømilitære Samfund søkte Norsk kulturminnefond om kr. 800.000,- i tilskudd til tilbakeføring og restaurering av salen. Fondet avslo søknaden med begrunnelse om at de omsøkte tiltakene innebærer en type tilbakeføring som normalt ikke prioriteres av fondet. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Miljøverndepartementet oppretthold fondets avgjørelse i saken.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Solgry Skrivergården, Frogn kommune, Akershus

  13.03.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  ProsjektCompaniet AS klaget, på vegne av Frelsesarmeens eiendommer AS, på Norsk kulturminnefonds vedtak om avslag på søknad om tilskudd til rehabilitering av yttertaket på Solgry skrivergården i Frogn kommune, Akershus. Bygget som er fra 1680 var sorenskrivergård og ble fredet i 1924. I denne saken mener kulturminnefondet at søknaden har mangler som blant annet gjør det vanskelig å vurdere det omsøkte tiltakets virkning på bygget, og dermed hvordan kulturminneverdiene bli ivaretatt. Dette er en faglig vurdering som Miljøverndepartementet ikke har anledning til å overprøve. Departementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved saksbehandlingen eller ved rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Miljøverndepartementet opprettholdet Norsk kulturminnefonds vedtak i saken.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Flanestad gård, Vennesla kommune, Vest-Agder

  13.03.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Truls Hugo Hermansen og Trond Hugo Hermansen klaget på Norsk kultminnefonds vedtak om avslag på søknad om tilskudd til tiltak på en låve/fjøsbygning fra 1870-tallet på Flanestad gård i Vennesla kommune, Vest-Agder. Tiltakene innebærer blant annet skifting av tak og kledning på bygningen. Kulturminnefondet begrunner avslaget med at søknaden mangler en drøfting av behovet for utskifting av materialer, og at virkningen på bygningens kulturminneverdier derfor er usikker. Dette er en faglig vurdering som Miljøverndepartementet ikke har anledning til å overprøve. Departementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved saksbehandlingen eller rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41 og opprettholder Norsk kulturminnefonds vedtak i saken.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Søndre Aaset, Åmot kommune, Hedmark

  13.03.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Jo Petter Grindstad klaget på Norsk kulturminnefonds vedtak om avslag på søknad om tilskudd til installasjon av fyringsanlegg på Søndre Aaset i Åmot kommune, Hedmark. Søknaden gjaldt to fredete bygninger på gården, Gamlebygningen fra 1840 årene og Loftsbygningen fra 1700-tallet, som begge inngår i et kulturmiljø som er under fredning. Kulturminnefondet oppfatter de aktuelle bygningenes antikvariske verdier som uomtvistelige og mener tiltaket kan bidra til å ta vare på bygningene. Fondet vurderer imidlertid fyringsanlegget som en teknisk oppgradering, og derfor som et såkalt indirekte kulturminneverntiltak, og har av den grunn ikke prioritert søknaden. Dette er en faglig vurdering som Miljøverndepartementet ikke har anledning til å overprøve. Departementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved saksbehandlingen eller ved rettsanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Miljøverndepartementet opprettholdet Norsk kulturminnefonds vedtak i saken.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til istandsetting av motor til fartøyet M/S Arnafjord, Vik kommune i Sogn og Fjordane

  11.03.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Stiftelsen M/S Arnafjord søkte om tilskudd til istandsetting av motor til fartøyet M/S Arnafjord. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med begrunnelse om at restaureringsprosjektet innebærer en total utskiftning av originalt materiale slik at båten vil miste mye av sin bevaringsverdi etter restaureringen. Vedtaket ble påklaget av stiftelsen. Fondet opprettholdt vedtaket og sendte saken over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet kunne ikke se at det forelå saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som har vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41, og opprettholdt fondets vedtak om avslag i saken.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til restaurering av Vestgårdstua i Marker kommune, Østfold fylke

  18.02.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Vestgårdstua er et svalgangshus fra 1700-tallet. Huset representerer en byggeskikk som det finnes få gjenværende eksempler på i Østfold fylke. Venneforningen Haldenvassdragets Kanalmuseum søkte om tilskudd til restaurering av Vestgårdstua. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond da fondet la til grunn at Vestgårdstua ble i realiteten forvaltet og drevet av Kanalmuseet som mottar offentlig driftsstøtte. Avslaget ble påklaget av venneforeningen. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet kom frem til at fondet hadde lagt feil faktum til grunn for sin avgjørelse i saken. Vedtaket ble deretter opphevet og sendt tilbake til fondet for ny behandling.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond til istandsetting av taket til Villa Stein i Oslo

  18.02.2013 Brev Klima- og miljødepartementet

  Villa Stein er en sveitservilla oppført i 1914 på Nordstrand i Oslo. Bygningen er regulert til bevaring og er oppført på byantikvarens guleliste over bevaringsverdige bygninger. Beboer Catherine Andersen søkte fondet om tilskudd til istandsetting av deler av taket på villaen. Fondet avslo søknaden med begrunnelse om at den var for mangelfull til å kunne realitetsbehandles. Vedtaket ble påklaget av Catherine Andersen men fondet opprettholdt sitt vedtak. Saken ble sendt over til departementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt fondets vedtak i saken da vi ikke kunne se at det forelå saksebehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha virket inn på vedtakets innhold jf. forvaltningsloven § 41.

2012

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til restaurering av Verkshotellet på Jørpeland, Strand kommune, i Rogaland fylke

  18.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Verkshotellet på Jørpeland ble bygget i 1930 for å gi funksjonærer og fagfolk fra Stavanger Electro Staalverk AS et sted å bo. Bygningen er en viktig del av det historiske bybildet og et minne om stedets identitet spesielt pga av byggets tilknytning til industrihistorien i området. Norsk kulturminnefond mottok søknad om tilskudd på kr. 500.000,- til restaurering av hotellet. Søknaden ble avslått med begrunnelse at denne inneholdt mangler og at tiltakene dessuten allerede var igangsatt på søknadstidspunktet i strid med kravet i forskrift for Norsk kulturminnefond § 11, 3 ledd. Departementet la til grunn at tilskuddsordningen under fondet ikke fungerer som en slags refusjonsordning for arbeider som allerede er igangsatt eller gjennomført. Ordlyden i bestemmelsen er absolutt og på dette grunnlaget opprettholdt departementet fondets avgjørelse i saken.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til restaurering av veteranbuss, ”Gange Rolf”

  13.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en veteranbuss kalt ”Gange Rolf” som er en 1962 modell av merke Mercedes Benz. Bussen har vært brukt til transport av personer og gods langs den norske kyst samt i innlandet. Norsk kulturminnefond mottok søknad om tilskudd på kr. 70.000,- til opprustning av bussen. Fondet avslo søknaden med grunnlag i en langvarig praksis om ikke å gi tilskudd til ”rullende materiell”. Praksisen begrunnes i at fondet har begrenset med midler og må foreta en streng prioritering ift innkomne søknader. Vedtaket ble påklaget og fondet opprettholdt sitt vedtak. Saken ble dermed sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt fondets vedtak i saken.

 • Klage på avslag vedr søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til restaurering av Snøheim Turistforeningshytte i Sunndalsfjella Nasjonalpark, Dovre kommune

  07.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Den Norske Turistforening (DNT) eide Snøheim hytta i 1922. Foreningen erstattet hytten med et nytt mer tidsmessig anlegg i 1952. Hytta ble deretter overtatt av forsvaret som stod for vedlikehold av anlegget helt frem til 2007, da den ble solgt tilbake til turistforeningen. Siden da har foreningen hatt som formål å istandsette anlegget. Riksantikvaren fredet anlegget i 2009. I 2011 søkte foreningen Norsk Kulturminnefond om tilskudd til istandsetting av anlegget. Fondet avslo søknaden med begrunnelse at den var mangelfull. Søker påklaget vedtaket og fondet opprettholdt sitt vedtak i saken. Saken ble deretter sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. I oversendelsesbrevet hadde fondet en annerledes begrunnelse for avslaget enn det som fulgte av selve avslagsvedtaket. Fondet hadde videre en annerledes antikvarisk vurdering av de omsøkte tiltakene enn Oppland fylkeskommune. Med grunnlag i det nevnte kom departementet frem til at det i saken forelå feil ved saksbehandlingen som kunne ha virket bestemmende på vedtakets innhold etter fvl § 41. Departementet konkluderte med å oppheve fondets vedtak og å sende saken tilbake for ny behandling.

 • Klage på avslag vedr søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond for restaurering av motorsykkelen ”Spanjola”

  07.06.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en motorsykkel bygget i 1920. Motorsykkelen er unik da den er bygget i ett eksemplar og har plass til en familie på fem personer, samt to hunder. En gruppe med entusiaster satte i gang et restaureringsprosjekt med formål å bringe motorsykkelen til sin opprinnelige stand. Norsk Kulturminnefond mottok søknad om tilskudd på kr. 127.000,- til prosjektet. Fondet avslo søknaden med grunnlag i en langvarig praksis om å ikke gi tilskudd til ”rullende materiell”. Praksisen begrunnes i at fondet har begrenset med midler og må foreta en streng prioritering ift innkomne søknader. Vedtaket ble påklaget og fondet opprettholdt sitt vedtak. Saken ble dermed sendt over til Miljøverndepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt fondets vedtak i saken.

 • Klage på avslag på søknad om tilskot frå Norsk kulturminnefond Vaskarannaloftet, Lærdal kommune, Sogn og fjordane

  15.05.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Vaskarannaloftet er ei naustbygning på Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Eigar søkte om tilskot frå Norsk kulturminnefond for å setje i stand bygnaden til bustad og byggje den saman med Sanden pensjonat, som ligg ved sida av. Fondet avslo søknaden da arbeida det er søkt om delvis er av ein art som ligg utanfor fondet sitt virkeområde. Fondet meiner prosjektet vil kunne føre til at naustet sin opphavlege karakter reduserast, og at det er usikkert om bygningen sin antikvariske verdi blir tilfredsstillande teke vare på. Miljøverndepartementet lar fondet sitt vedtak bli ståande då det ikkje er feil i sakshandsaminga eller ved rettsbruken som kan ha vore avgjerande for fondet si handsaming av søknaden.

 • Klage på avslag vedr søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond for restaurering av våningshuset på Gården Mevold i Brønnøy kommune, Nordland fylke

  23.03.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus på gården Mevold, fra 1928, som ligger sør for Brønnøysund sentrum. Eier av gården søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av våningshuset. Fondet avslo søknaden da de valgte løsninger for restaureringen brøt med husets opprinnelige konstruksjon. Fondet mente at byggets kulturminneverdi som følge av arbeidene ville bli redusert. Miljøverndepartementet opprettholdt fondets vedtak.

 • Klage på avslag vedr søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond for opprustning av tidligere herredshus ”Fila” på Helgøy, Karlsøy kommune i Troms fylke

  14.02.2012 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et tidligere herredshus på Helgøy i Karlsøy kommune, Troms fylke. Bygningen ble opprinnelig bygd som foreningslokale av Helgøy venstreforening i 1900 og ble senere brukt av Helgøy kommune i en periode frem til 1964. Nåværende eier, Jim J. Møllnes, søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd for totalrenovering av bygget, som var i veldig dårlig forfatning. For å unngå at bygget falt sammen måtte søker sette i gang renoveringsarbeidene før søknad ble sendt inn til fondet. I henhold til fondets forskrift § 11 kan ikke tilskudd gis for et tiltak som før søknadstidspunktet er iverksatt. Norsk kulturminnefond avslo dermed søknaden. Søker klaget på vedtaket, men fondet opprettholdt sitt vedtak. Saken ble deretter oversendt til departementet for endelig avgjørelse. Departementet oppretthold fondets vedtak da bestemmelsen i forskriften er absolutt og ikke åpner for unntak.

2011

 • Klage på vedtak om avkorting av tilskudd fra Norsk kulturminnefond, Sjyveien 2 og 3 Gibostad - Lenvik kommune i Troms fylke

  19.12.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Sigurd Olsen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsetting av et handelsmiljø regulert til bevaring i Sjyveien, Lenvik kommune. Fondet innvilget tilsagn om tilskudd til prosjektet. Som følge av private hendelser måtte Sigurd Olsen overdra anlegget til et lokalt kystlag som videreførte istandsettingsarbeidene. Sigurd Olsen innsendte sluttrapport for utførte arbeider. På bakgrunn av at istandsettingsarbeidet ikke ble fullført og at innsendt rapport viste reduserte faktiske kostnader og privatandel i sluttregnskapet, reduserte fondet tilsagnet skjønnsmessig. Sigurd Olsen påklaget vedtaket og saken ble sendt til departementet for endelig avgjørelse. Departementet opprettholdt fondets vedtak i saken.

 • Norsk Kulturminnefond - Klage på avslag på søknad om tilskudd – Linjordet Butikken i Gausdal kommune, Oppland fylke

  04.05.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Linjordet butikken ble bygget i 1864. Bygningen, som var kombinert butikk og bolig, hadde en sentral plass i det lokale handels- og bygdesenteret i området. Norsk Kulturminnefond avslo søknad om istandsetting av bygningen. Fondet begrunnet sitt avslag med at de har begrenset med økonomiske midler, særlig til ordinære saker hvor søknadsmengden er stor. Etter en konkret vurdering og avveining opp imot andre saker fant styret at søknaden ikke kunne prioriteres. Departementet konkluderte med at det ikke er noen saksbehandlingsfeil i saken som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold og opprettholdt fondets avslagsvedtak.

 • Klage på avslag av søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Nedre Kalvild gård, Lillesand kommune, Aust-Agder fylke

  28.04.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond fattet vedtak om ikke å innvilge søknad om støtte til Nedre Kalvild gård i Lillesand. Fondet fant ikke å kunne prioritere søknaden basert på en samlet vurdering og på grunn av begrensede økonomiske midler. Miljøverndepartementet har ikke funnet feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen og opprettholder dermed kulturminnefondets avslag.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond. Flomsikring av Jonas Lunds hus i Farsund kommune

  28.04.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond fattet vedtak om ikke å innvilge søknad om tilskudd til flomsikring til Jonas Lunds hus i Farsund kommune, Vest-Agder. Fondet fant ikke å kunne prioritere søknaden basert på en samlet vurdering og på grunn av begrensede økonomiske midler. Miljøverndepartementet har ikke funnet feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen og opprettholder dermed kulturminnefondets avslag.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond Vestsjøberget, Trysil kommune i Hedmark

  28.04.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond fattet vedtak om ikke å innvilge søknad om tilskudd til tilbakeføring av fasade på våningshus på Vestsjøberget i Hedmark. Fondet avslo søknaden blant annet med begrunnelsen at prosjektet var for dårlig dokumentert. Miljøverndepartementet har kommet frem til at kulturminnefondet ikke har overholdt utredningsplikten etter forvaltningslovens § 17. Kulturminnefondets vedtak ble opphevet og saken sendt tilbake for ny behandling.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, Teige stabbur, Sigdal kommune i Buskerud

  28.04.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond fattet vedtak om ikke å innvilge søknad om tilskudd til restaurering av to stabbur på Teige gård i Sigdal. Fondet avslo søknaden blant annet med begrunnelse at det er usikkert om kulturminneverdiene i bygningen blir tilstrekkelig ivaretatt. Miljøverndepartementet har ikke funnet feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen og opprettholder dermed kulturminnefondets avslag.

 • Norsk Kulturminnefond - Klage på avslag av søknad om tilskudd - Bølstad bro i Ås kommune, Akershus fylke

  25.03.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk Kulturminnefond fattet vedtak om ikke å innvilge søknad om tilskudd til gjenoppbygging av Bølstad bru langs den Fredrikhaldske Kongevei mellom Nordby og Ås kirke i Ås kommune, Oppland fylke. Bølstad gamle bro var en trebro som ble reparert i 1849 og var i bruk til 1909. Norsk Kulturminnefond avslo søknaden med blant annet den begrunnelse at valg av veitrasè og rekonstruksjon av broen med nye impregnerte materialer understreker at anlegget er av ny dato. Fondet konkluderte dermed at prosjektet ikke faller innenfor fondets prioriterte virkeområde. Fondets vedtak ble påklaget og oversendt til behandling i Miljøverndepartementet. Departementet opprettholdt fondets vedtak i saken.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Gammelsaga i Stange kommune, Hedmark

  02.03.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknad om tilskudd til innkjøp, reparasjon og montering av sag i eldre sagbruksbygning ble avslått da sagen ble vurdert som en gjenstand – dvs et løst kulturminne, som faller utenfor Norsk kulturminnefonds virkeområde. Miljøverndepartementet mente at sagen måtte anses som en del av det faste kulturminnet, og at fondet derfor har vurdert rettsanvendelsen feil. Denne feilen kan ha hatt betydning for avslaget og kulturminnefondets vedtak ble derfor opphevet. Saken er sendt tilbake til kulturminnefondet for ny behandling.

 • Norsk Kulturminnefond - Klage på avslag av søknad om tilskudd-Thorstadbua Lillehammer kommune i Oppland fylke

  21.02.2011 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk Kulturminnefond avslo Mjøssamlingenes (medlemsorganisasjon/forening) søknad om tilskudd for å istandsette Thorstadbua som er et natursteinsmurt pakkhus fra 1857. Avslaget er begrunnet med at Mjøssamlingene er underlagt Mjøsmuseet som er et konsolidert museum som mottar statlig driftstilskudd til blant annet dekning av kostnader knyttet til faste kulturminner som eies eller forvaltes av museet. Fondet har tidligere vedtatt at museer på den offentlige tilskuddsordningen gjennom kulturdepartementet normalt faller utenfor kulturminnefondets virkeområde. Fondets vedtak ble påklaget og oversendt til behandling i Miljøverndepartementet. Departementet opprettholdt fondets vedtak i saken.

2010

2009