Avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond

Her finner du departementets avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond. Sakene er sortert etter dato.

2017

 • Klage på avslag om tilskudd til Norsk kulturminnefond, prosjekt 170282 Åseralsstova, Marnardal kommune, Vest-Agder

  12.12.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en stue fra 1600-tallet. Den er en av de eldste stuene i Indre Agder. Klagerne søkte om kr. 500.000,- til å sette opp igjen Åseralsstova. Åseralsstova ble tatt ned i 1998-90 og solgt sammen med innboet. Bygningen har vært lagret i sine enkelte bestanddeler på Lista. Kulturminnefondet avslo søknad om midler med henvisning til at de må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene. De begrensede midlene skal fordeles i samsvar med målet om å tilgodese et representativt utvalg kulturminner, hvor den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredde skal ivaretas. Etter en konkret vurdering av saken vurderte Kulturminnefondet at de ikke kunne prioritere søknaden. Klima- og miljødepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet taket på Bråtaveien 41, Geithus, Modum kommune, Buskerud

  06.11.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en laftet bolig fra 1923, oppført i to etasjer. Klageren sendte 1. november 2016 en søknad om støtte til å legge om taket. Søkeren hadde også sendt fire søknader i 2015 om støtte til bygninger på eiendommen. To av disse ble prioritert, men seinere omgjort, slik at ett tilskudd ble tildelt prosjektet på den aktuelle boligen – utbedring av råteskader i veggene. Under dette arbeidet ble det avdekket at skader på taket. Søkeren søkte, og fikk tilskudd til strakstiltak for å forhindre ytterligere lekkasjer. Kulturminnefondet avslo søknaden av 1. november 2016 under henvisning til at de ikke vil prioritere støtte til nye tiltak på bygningen så lenge veggprosjektet ikke er avsluttet. Klima- og miljødepartementet har opprett holdt fondets avslag.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til glassverandaen på Magneshaugen, Våler kommune, Hedmark

  06.11.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus fra 1830-åra, på gården Magneshaugen i Våler kommune. Bygningen har en glassveranda som ble tilført huset på slutten av 1800-tallet. Klageren søkte om støtte til å sette i stand glassverandaen og listverket. Norsk kulturminnefond avslo søknaden under henvisning til at fondets økonomiske midler er begrensa og en stor søkermasse, noe som gjør det nødvendig å prioritere strengt. Fondet prioriterer å støtte prosjekt som går inn for å bevare originale materialer framfor prosjekt som går ut på å skifte ut elementer. Etter en konkret vurdering av søknaden, fant ikke Kulturminnefondet grunnlag til å prioritere den. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170216 Wrights gård, Porselensveien 46, Porsgrunn kommune, Telemark

  26.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus fra 1776 på Wrights gård. Det ble søkt om midler til istandsettelse av taket og tekking med teglstein. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt 170083 Utstu Reitan, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

  20.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus oppført i 1878. Det ble søkt om midler til nytt tak (torvtak med platon underlag) og brannmur (pipe) til våningshuset. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere våningshuset. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 171043 Stabbur - Lykkja husmannsplass, Søndre Land kommune, Oppland

  20.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et stabbur på en husmannsplass, fra sent 1700-tallet/tidlig 1900-tallet. Det ble søkt om midler fra fondet til å få stabburet opp på hjørnefundament samt reparasjon av råteskader på tømmer og gulv. Etter en samlet vurdering, hvor Norsk kulturminnefond blant annet la vekt på regional fordeling av tilskuddene fra fondets begrensede midler, ble ikke søknaden prioritert i denne søknadsrunden. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt:170099 Restaurering av overvasshjul, Ørsta kommune, Møre og Romsdal

  13.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et hjulhus med overvasshjul. Det ble søkt om støtte fra fondet til restaurering og gjennoppføring av hjulhuset med overvasshjulet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere denne saken. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170950 Bergehagen, Eigersund kommune, Rogaland

  13.10.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et midtgangshus fra ca. 1750 med nystue fra ca. 1801. Det ble søkt om midler fra fondet til utbedring/gjenoppbygning av forfallen ringmur under "nystova" samt oppretting av fundamenter for de bærende konstruksjonene for midtpartiet under gulvet i "nystova". Kulturminnefondet avslo søknaden med henvisning til at utbedringen av ringmuren samt betongarbeid i forbindelse med fundamentering av gulvets midtparti innebar en modernisering. Bygningens historiske karakter tapes ved at det benyttes moderne metoder og materialer. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere denne saken. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170573 Ljørbu Brennkrok - Koppang Sportsfiskere, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

  24.08.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en eldre ljørbu på Brennkroktjern i Stor-Elvdal, eldste årstall oppgitt i koia er 1868. Koppang Sportsfiskere søker om midler fra fondet til å demontere bua for utskiftning av nødvendige laftestokker. Koia planlegges deretter å bli montert opp på solsiden av innsjøen for økt bruk. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere koia. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170107 Fyringsanlegg, Erdal skulehus, Stryn kommune, Sogn og Fjordane

  24.08.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et skolehus for Erdal skolekrets som ble tatt i bruk i 1902. Det ble søkt om midler til utbedring av mangler på skorstein og utskiftning av ildsted. Søknaden ble avslått med henvisning til at fondet har begrenset med midler og mottar en mengde søknader. De begrensede midlene fører til at det må foretas en streng prioritering av de ulike søknadene, hvor istandsetting med tradisjonelle teknikker og materialer står sentralt. Hoveddelen av tiltaket det ble søkt om støtte til innebar en modernisering av fyringsenheten som ikke faller innenfor kjerneområdet til fondet. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, prosjekt 160354 Moldberget Gaard, Åmot kommune, Hedmark

  07.04.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om støtte til totalrestaurering av laftet sommerfjøs, antatt oppført midt på 1800-tallet. Sommerfjøset er del av et helhetlig kulturmiljø på Moldberget gård. Prosjektet omfatter oppretting og justering av tre vegger, totalutskiftning av nordveggen, nytt tak, takstoler og tekking. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken fant ikke Kulturminnefondet grunnlag for å prioritere sommerfjøset. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av skolehuset i Vestvatn i Bodø kommune, Nordland fylke

  01.03.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om støtte til restaurering av vinduer og maling av utvendig kledning på skolehuset i Vestvatn i Bodø kommune. Kulturminnefondet avslo søknaden. Hovedbegrunnelsen for avslaget var manglende rapportering i et tidligere prosjekt fra samme søker. Klima- og miljødepartementet mener på generelt grunnlag at manglende rapportering i et annet prosjekt fra samme søker, skal kunne legges til grunn i vurderingen av risiko for om et tiltak vil bli gjennomført i henhold til plan eller ikke. I den aktuelle saken mener departementet imidlertid at kulturminnefondet har lagt feil opplysninger til grunn for den risikovurderingen som førte til avslaget. Avslaget på søknaden oppheves og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

 • Vedtak – klage på avslag om tilskudd til Prosjekt: 160070 Oppigard Egge 48/1, låven, Gran kommune, Oppland

  14.02.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en låve bygget før 1825. Det ble søkt om midler til tiltak som besto av fjerning av jordmasser og vegetasjon, utskifting av råteskadet tømmer, reparasjon av steinmur, takomlegging, reparasjon/sikring av takkonstruksjon og oppretting av gulvlunner. totale søkermassen. Søknaden ble avslått med at søknaden ikke kan gis høyeste prioritet i forhold til den totale søkermassen. Geografi, type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne var utslagsgivende for at søknaden ikke nådde opp i konkurranse med andre tilsvarende prosjekter.

 • Vedtak – klage på avslag om tilskudd til Prosjekt: 160147, Øvrestua Hamsund, Hamarøy kommune, Nordland fylke

  13.02.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et hus bygd i 1923 i jugend-stil. Det er en del av et bruk med en driftsbygning (fjøs) i reisverk og et uthus. Huset har ikke vært bebodd de siste 30 årene og er nå planlagt omgjort til feriebolig. Huset er ikke vedlikeholdt på 40-50 år. Det ble søkt om diverse tiltak: Skifte av all bordkledning på alle vegger, bytte av en del av vinduene og ny altandør utskiftning av bunnsvill flere steder i huset pga råte, ny drenering, legge inn vann, lage bad, skifte elektrisk anlegg og for øvrig generell oppussing. Ved behandlingen ble det opplyst om at de sistnevnte tiltakene falt utenfor fondets virkeområde, og dette er ikke påklaget. Søknaden ble avslått fordi den ikke var tilstrekkelig opplyst, samt at tiltakene som er foreslått synes å innebære så store endringer at kulturminneverdiene blir redusert.

 • Klage på avslag på søknaden til Norsk kulturminnefond om tilskudd til å sette i stand Nordraaks gate 10, Oslo kommune

  26.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en to-etasjes villa fra 1894, oppført i sveitserstil, beliggende i Nordraaks gate på Frogner i Oslo. Bygningen har et karakteristisk tårn, med rekkverk av smijern. Eierne søkte om støtte til å legge nytt koppertak på tårnet, montere takrenne og nedløp i kopper, restaurere vinduene i tårnet og pusse opp rekkverket. Norsk kulturminnefond avslo søknaden og begrunnet avslaget med at de hadde vurdert prosjektets verneverdi opp mot andre, konkurrerende prosjekter, men at dette ikke nådde opp i konkurransen. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, prosjekt 160161 Verandavindu, sveitserstilshus, Oslo kommune

  23.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder støtte til å skifte ett vindu i veranda i 2. etasje i en to-etasjes trevilla i sveitserstil fra 1897. Tomannsboligen er regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven. Bygningen, som er et sameie, har tidligere mottatt støtte til to prosjekter, hvorav et gjaldt verandaen i første etasje. Begge prosjektene er avsluttet. Søknaden ble avslått på bakgrunn av for lav privat finansiering. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet Tinfabriken, nytt tak, inkludert kobberarbeid (renner og beslag), Stavanger kommune, Rogaland

  23.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder administrasjonsbygget ved Stavanger Tinfabrik AS. Eieren opplyste i søknaden at bygningen er fredet. Kulturminnefondet gir ikke tilskudd til fredete bygninger. Det er det Riksantikvaren som gjør. Kulturminnefondet avslo søknaden med den begrunnelsen. Eieren påklaget vedtaket og opplyste at bygningen ikke er fredet, men vernet. Fondet avslo klagen uten å endre begrunnelsen. Klima- og miljødepartementet mener at begrunnelsen for å avslå søknaden bygger på uriktige faktiske forhold og opphevet avslaget. Saken er sendt tilbake til Kulturminnefondet for ny behandling.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Slethaug II, Hemsedal kommune - Avgjørelse i klagesak

  13.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en laftet låve fra ca. 1800. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til å demontere låven, bytte ut dårlig materiale og bygge den opp igjen samme sted. Avslaget var begrunnet med at det var usikkert om det omsøkte tiltaket vil ta vare på fjøsets kulturminneverdi. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160763 Hjørnet, Gol kommune, Buskerud - Avgjørelse i klagesak

  05.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Hjørnet, en bygning i jugendstil fra 1915. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til omfattende arbeider på hele bygningen, herunder å rette opp huset, restaurere tak, vinduer, trapper, piper og dører, isolere bindingsverk fra utsiden, bytte ut panel, tilbakeføring av front i 1. etasje og utvendig maling. Avslaget var begrunnet i at søknaden drøfter ikke husets kulturminneverdi i forhold til omsøkte tiltak, og at tiltakene ikke var tilfredsstillende dokumentert og budsjettert.Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt 160654 Skjold forsamlingslokale, Løten kommune, Hedmark

  05.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Skjold forsamlingslokale i Løten kommune. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til innvendig vask og maling av bygningen. Avslaget var begrunnet med at tiltakene var å anse som ordinært vedlikehold og at fondet ikke gir tilskudd til vedlikehold. Klima- og miljødepartementet oppretthold kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet med å sette i stand vinduer på Andorsengården, Mandal kommune, Vest-Agder

  03.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en fredet bindingsverksgård i Mandal sentrum, oppført i perioden 1801-1805. Mandal kommune søkte om tilskudd til å sette i stand vinduene i gården. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslaget.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160134 Haraldsgate 178, Skjoldavegen 4, Haugesund kommune, Rogaland

  03.01.2017 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klager søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til omlegging av eksisterende skifertak i Haraldsgate 178 og legging av nytt skifertak i Skjoldavegen 4. Kulturminnefondet uttaler at det er positivt at søkeren ønsker å bevare disse kulturminnene. Det ble imidlertid klart at det omsøkte tiltaket allerede var gjennomført på søknadstidspunktet og kulturminnefondet avslo derfor søknaden med henvisning til at det ikke var grunnlag for å fravike praksis når det gjelder søknad om støtte til allerede gjennomførte tiltak. Departementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak.

2016

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til Ulsvold stue, Sel kommune, Oppland

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder gården Ulsvold i Sel kommune, et helhetlig gårdsanlegg med mange eldre tømmerbygninger. Eierene søkte om støtte til en rekke tiltak på en laftet stue fra 1760. Norsk kulturminnefond avslo søknaden

 • Klage på avslag om tilskudd fra norsk kulturminnefond - Prestegaten 10, Tønsberg kommune, Vestfold

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Prestegaten 10, en tømmerbygning fra ca. 1860. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til reparasjon av taket på bygningen, til å skifte sandstein med teglstein, samt å skifte ut alle beslag og takrenner. Avslaget var begrunnet med at fondet normalt ikke prioriterer tilbakeføringer. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160650 Skotterud bedehus, sørvegg med glassveranda, Eidskog kommune, Hedmark

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Eidskog Normisjon søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av sørvegg med glassveranda, Skotterud bedehus. Sørfløyen er i dårlig stand og arbeidet med restaurering innvendig startet opp i 2015. Klager viser til at glassverandaen må rives dersom den ikke restaureres. Det søkes blant annet om å skifte panel, gulv og vinduer, samt å skrape og male verandaen. Norsk kulturminnefond viste til at det er positivt at bedehuset blir bevart og brukt, men at endringer som huset har vært utsatt for gjennom tiden, har svekket den arkitektoniske helheten og bygningens kulturminneverdi. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Kulturminnefondet fant derfor ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 160546 Erling Skakkes gate 2B, Trondheim, Sør-Trøndelag

  19.12.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Sameiet i Erling Skakkes gate 2b søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til rehabilitering av muren og maling av fasaden på Erling Skakkes gate 2b. Erling Skakkes gate 2b er et murbygg fra midten av 1800-tallet, med 12 boenheter. Bygningen har skader i murpussen, blant annet som følge av at den ligger nært trafikkert vei. Norsk kulturminnefond viste til at bygningen er en del av den store kvartalsutbyggingen etter brannen i Trondheim i 1846. Bygningen er en del av gaterommet i Trondheim sentrum og har betydning for opplevelsen av byrommet. Tiltaket vurderes som positivt for allmenheten. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må kulturminnefondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Norsk kulturminnefond fant derfor ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt 1600230 Værøy gamle kirke, Værøy kommune, Nordland

  31.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Værøy sokn søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til vedlikeholdstiltak på Værøy gamle kirke. Kirken er Lofotens eldste trekirke. Kulturminnefondet avslo søknaden og viste til at fondet normalt ikke prioriterer støtte til kirker. På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler fant fondet ikke særlige grunner til å fravike denne prioriteringen. Departementet la avgjørende vekt på at det ikke var kommet nye momenter i denne saken og som begrunner at det gjøres unntak fra praksisen om ikke å støtte kirker. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til Lassepetterhuset – Lassinpetterintalo, Vadsø kommune, Finnmark

  10.10.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en bolig fra ca. 1860. Det ble søkt om støtte til å fjerne grunnmuren og panelet i en høyde opp til 70 cm, til å erstatte råteskadde materialer i samme høyde, til å støte en ny ringmur og sette inn nytt trevirke i den samme høyden. Norsk kulturminnefond avslo søknaden. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslaget.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160581 Lystgården Holme–Egenes, Stavanger

  21.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klager søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til forhold som ikke ble gjennomført som en del av den opprinnelige planen i tidligere prosjekt, men som nå i hovedsak er ferdigstilt. Søknaden ble avslått. Norsk kulturminnefond viser til at det i henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Norsk kulturminnefond har ikke funnet særlige grunner til å fravike denne praksis i dette tilfellet. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160809 Kontoret på Zinken, Fredrikstad kommune, Østfold

  05.09.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk Zinkvalseverk AS fikk tilskudd fra Norsk kulturminnefond til istandsetting av pilarer og kasser ved inngangspartiet, istandsetting av 13 vinduer og produksjon og innsetting av varevinduer i disse. Det ble ikke gitt støtte til skraping og maling, samt eventuelt bytting av utvendig kledning og detaljer. Norsk kulturminnefond viste til at maling og skraping kan forstås som ordinært vedlikehold. Klima- og miljødepartementet har kommet til at Norsk kulturminnefond sitt vedtak er bygget på uriktige faktiske forhold. Den delen av vedtaket som gjelder avslag på søknaden oppheves, jf. forvaltningsloven § 34, og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

 • Klage på Kulturminnefondets avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet Nedre Eiker kapell - tak og veggmalerier, Nedre Eiker kommune, Buskerud

  22.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Nedre Eiker kapell, et trekapell fra 1916. Kirkelig fellesråd søkte Kulturminnefondet om støtte til å sette i stand tak- og veggmaleriene i kapellet. Kulturminnefondet avslo søknaden. Begrunnelsen var at fondet normalt ikke prioriterer å støtte kirkebygninger.

 • Klage på Kulturminnefondets avslag på søknaden om tilskudd til Knut Hamsuns dikterstue - Nørholm, Grimstad, Aust-Agder

  22.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Knut Hamsuns dikterstue på Nørholm i Grimstad. Stua ble tatt i bruk i 1925 og er opprinnelig en gammel husmannsstue, som seinere er flyttet til der den nå står.Styrelederen i Ellinor Hamsuns legat søkte Kulturminnefondet om støtte til en rekke tiltak for å sikre og sette i stand bygningen. Kulturminnefondet avslo søknaden. Begrunnelsen for avslaget var at det foreligger opplysninger om at Riksantikvaren vurderer å frede huset. Det er da ikke naturlig at fondet prioriterer søknaden.

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Kulturminnefondet: Prosjekt: 150273 Borgerenkers Trøst - soppsanering byggetrinn 2, Kristiansand kommune, Vest-Agder

  17.08.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Sameiet Kongensgate 61 søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til en soppsanering som allerede var igangsatt. Søknaden ble avslått. Norsk kulturminnefond viser til at det i henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Norsk kulturminnefond har ikke funnet særlige grunner til å fravike denne praksis i dette tilfellet. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak om tilbakekalling av tilskudd til støttemur på Svarverbakken, Sel kommune, Oppland

  13.07.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder utbedring av en støttemur på Svarverbakken i Sel kommune, Oppland. Støttemuren inngår som et element i jordbrukslandskapet og har både funksjonell og antikvarisk verdi. Norsk kulturminnefond trakk tilbake tilsagn om tilskudd siden det gjennomførte tiltaket ikke var blitt gjort i tråd med forutsetningene for tilsagnet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, prosjekt 160012 Ustu Reitan, Holtålen, Sør-Trøndelag

  04.07.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Ustu Reitan i Holtålen, der stormen "Ivar" 12. desember 2013 raserte deler av bygda og tok med seg deler av taket på våningshuset fra 1878. Firma sikret bygningen mot lekkasje. Etter at kommunen som følge av bygningens bevaringsverdi avslo søknad om rivetillatelse søkte klager Norsk kulturminnefond om tilskudd til å legge torvtak på våningshuset. Søknaden ble avslått på bakgrunn av hensynet til geografisk fordeling av tilskuddsmidlene og streng prioritering som følge av svært mange søknader fra Sør-Trøndelag i denne runden. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Gamle Osen kirke, Åmot kommune, Hedmark

  04.05.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder gamle Osen kirke. Kirken ble oppført i 1777 og er bygget i laftet tømmer. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til omlegging av spon på kirketaket. Avslaget var begrunnet med at fondet kun unntaksvis prioriterer søknader fra kirker. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt 150657 Sorenskrivergården, Sørum kommune, Akershus

  26.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Sorenskrivergården i Sørum kommune, Akershus. Bygningen er bevaringsverdig og eier av en av leilighetene i bygget søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av tre vinduer og en ytterdør. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at fondet må foreta en streng prioritering av innkomne søknader. Fondet legger vekt på å tildele midler til et representativt utvalg kulturminner. Søknaden nådde ikke opp i prioriteringen fondet må foreta. Klima- og miljøverndepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt 150403 Setersel - Myre øvre nordre (Myrsetra), Ringebu kommune, Oppland

  25.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder seterselet Myre øvre nordre, Myrsetra, i Ringebu kommune, Oppland. Selet ble flyttet dit i ca 1895, seterbruken opphørte i 1966 men brukes fortsatt til innsanking av sau. Eier søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til å restaurere deler av bygningen. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet med at søknaden ikke var tilstrekkelig dokumentert. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til rådstua, Grubbehaugen, Brevik, Porsgrunn kommune

  25.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder ei bolig oppført i 1839. I 1840 kjøpte Brevik kommune eiendommen og tok den i bruk som rådhus. Den var kommunens rådstue fram til 1916. Den nåværende eieren søkte om støtte til flere tiltak, både utvendig og innvendig. Deler av tiltakene det ble søkt støtte til, var allerede utført. Søknaden manglet finansieringsplan og det ble heller ikke opplyst hvilket beløp det ble søkt støtte til. Ved behandlingen ba kulturminnefondet om mer informasjon og dokumentasjon, uten at dette ble sendt inn innen den angitte fristen. Norsk kulturminnefond avslo søknaden under henvisning til at deler av tiltakene det ble søkt støtte til, allerede var utført. Klima- og miljødepartementet opprettholder kulturminnefondets avslag.

 • Klage på avslag frå Norsk kulturminnefond om tilskot til oppgangssaga i Herand, Jondal kommune, Hordaland

  25.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saka gjeld ei freda oppgangssag ved munninga av Herandselva ved Hardangerfjorden. Den første dokumentasjonen av anlegget er frå 1603. Sagbruket er éin av attraksjonane i Herand landskapspark. I dag blir saga brukt til å skjere tømmer og til å produsere materiale som brukast av kulturminnevernet i Hordaland. Stiftinga Herand Aktiebrug søkte om støtte til å bygge eit nytt vasshjul med aksling til sirkelsaga. Det vil bli bygt etter modell frå det gamle hjulet, som er intakt. Eventuelt vil delar frå det gamle hjulet bli brukt i det nye. Norsk kulturminnefond avslo fordi fondet normalt ikkje gjev tilskott til freda kulturminne. Klima- og miljødepartementet støtta avslaget til kulturminnefondet.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminneforvaltning - Prosjekt 150640 Fannestrandsv, 14 - Skifte tak, Molde kommune

  13.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et bolighus i Molde. Klageren søkte om støtte til å de- og remontere takskifer, samtidig som takpappen skal skiftes og nye lektere skal legges. Søkeren skal også få satt inn tre nye vinduer, hvorav ett blir nytt i forbindelse med at loftet skal bygges ut. Kulturminnefondet avslo søknaden ut fra at det er vanskelig å sette seg inn i detaljene i prosjektet på grunnlag av dokumentasjonen som lå ved søknaden, og fordi det mangler en beskrivelse av tiltakene. I følge fondet var det derfor ikke mulig å vurdere hvilken innvirkning de omsøkte tiltakene vil ha på husets kulturminneverdier. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets avslag.

 • Klage på Norsk kulturminnefond sitt avslag om tilskudd til tilbygg til Øverland Nordre, Seljord kommune, Telemark

  08.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et eldhus på Øverland nordre i Seljord. Eldhuset er antakelig fra 1800-tallet og bygd sammen med den fredete hovedbygningen. Klager søker om tilskudd til å senke terrenget og drenere rundt grunnmuren og totalrenovere eldhuset. Fondet avslo søknaden og viste til at det omsøkte beløpet ligger over 70 % av prosjektkostnadene. Fondet mente også at det var flere usikkerheter ved prosjektet og at søknaden ikke dokumenterte godt nok behovet for de planlagte utskiftningene. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Den gamle skole i Sætre, Hurum kommune, Buskerud

  05.04.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Den gamle skolen i Sætre, som består av to verneverdige trehus. Bygningene ble trolig oppført i 1873. Klager søkte om tilskudd til istandsetting av bygningene. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet i all hovedsak fremstod som installasjon av nye, og oppgradering av eksisterende tekniske anlegg og annen modernisering. Dette er tiltak fondet normalt ikke støtter. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Bergehagen, Eigersund kommune, Rogaland

  30.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder eiendommen Bergehagen, et midtgangshus fra ca. 1750. Bygningen hadde tidligere skut på gavl mot sør. Denne ble trolig revet på 1920-tallet. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til å oppføre en ny skut på gavl mot sør, og til å innrede bad/vaskerom i tilbygget. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at fondet normalt ikke støtter rekonstruksjoner og tekniske installasjoner. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond – Pipen "Storgaten 83" på Lillehammer, Lillehammer kommune, Oppland

  29.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til å rive og gjenoppbygge øverste del av en fabrikkpipe i Lillehammer sentrum. Avslaget var hovedsakelig begrunnet i at pipen ikke har tilstrekkelig høy kulturminneverdi. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd Dyrnesfjøset, Brønnøy kommune, Nordland

  14.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Dyrnesfjøset, et fjøs som inngår i et gårdsmiljø med flere eldre og noen nye bygninger. Fjøset brukes nå som lager, blant annet for gamle gårdsredskap. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å utbedre vestveggen og taket. Avslaget var begrunnet med at de planlagte tiltakene ytterligere ville svekke bygningens kulturminneverdi. Klima- og miljødepartementet opprettholdt fondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til låven på Hauge 21, Hvaler, Østfold

  14.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en låvebygning med store setningsskader. Byggeåret er ukjent. Eieren søkte om støtte til den samme bygningen i 2014. Søknaden ble da avslått fordi prosjektet ikke var tilstrekkelig dokumentert, og fordi finansieringen ikke var spesifisert. Norsk kulturminnefond har denne gangen avslått søknaden med begrunnelsen at fondet ikke kan se at dette er et straks- eller sikringstiltak, slik det blir søkt om. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til naust i Selje kommune, Sogn og Fjordane

  14.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et naust i Hoddevik i Selje. Naustet inngår i en verneverdig naustrekke. Klager søkte om tilskudd til å sett naustet i stand slik at den nederste delen av en murvegg ikke raser ut. Fondet avslo søknaden da de vedlagte dokumentene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for fondet til å vurdere skadene. Det vises også til at opplysningene i saken gir for liten informasjon om bygningens kulturminneverdi. Det var heller ikke ført opp noen egeninnsats i prosjektet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond. Prosjekt: 150307 Rødgård, Hagane, Risør, Aust-Agder

  11.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Rødgård, Hagane, Risør. Bygningen er opprinnelig fra slutten av 1700-tallet og ble i 1918 flyttet og gjenreist på nåværende tomt som bolig for arbeiderne på sliperiet. Norsk kulturminnefonds avslo søknaden om tilskudd til reparasjon/utskiftning av tømmer samt reparasjon/restaurering av grunnmur og kjeller. Søknaden var mangelfullt dokumentert og etterspurte kompletterende opplysninger ble ikke sendt inn. Det var i søknaden bl.a. ikke tilstrekkelig dokumentert at det er behov for de planlagte utskiftningene, og Kulturminnefondet vurderte at de planlagte tiltakene vil svekke bygningens kulturminneverdier. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Smalgangen 2, Stavanger kommune, Rogaland

  07.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et tømmerhus øst i Stavanger sentrum. Huset ble trolig oppført omkring 1850. I forlengelsen av tømmerhuset lå tidligere et nyere uthustilbygg av bindingsverk. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å renovere bygningene. Avslaget var begrunnet med at fondet prioriterer tiltak som tar vare på kulturminnets materialautentisitet og den kulturhistoriske verdien. Videre var arbeidet igangsatt på søknadstidspunktet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til Hardangerakademiet – Jonatunet, Jondal kommune, Hordaland

  03.03.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder eiendommen Jonatunet, en trebygning med hageanlegg opprinnelig oppført som tuberkulosesanatorium i 1933. Eiendommen er fredet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til istandsetting av bygningen og hageanlegget. Avslaget var begrunnet i at fondet som hovedregel gir tilskudd til verneverdige kulturminner, mens støtte til fredete kulturminner gis av Riksantikvaren. Videre gjaldt søknaden tiltak som kulturminnefondet i utgangspunktet ikke dekker. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til Gjemsegården, Kongsvinger kommune, Hedmark

  11.02.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder sveitservillaen Gjemsegården i Kongsvinger. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til restaurering av én vegg og vinduene på bygningen. Avslaget var begrunnet i at beskrivelsen av prosjektet med kostnadsoverslag var for dårlig dokumentert. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Vedtak – klage på avslag om tilskudd til Prosjekt: 150669, en skjelterskjå på gårdsanlegget Båteng, Deatnu Tana kommune, Finnmark

  09.02.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til flytting og istandsetting av en skjelterskjå på gårdsanlegget Båteng i Tana kommune. Kulturminnefondet har begrunnet avslaget med at søknaden ikke har nådd opp i prioriteringene. Fondet påpeker også at det er tatt hensyn til forskriftsendringen fra 2014 om at kulturminnefondet ikke lenger har en plikt til å gi tilskudd til fredete kulturminner. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til Rasmussenbrygga, Harstad kommune, Troms

  08.02.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Rasmussenbrygga i, Harstad. Rasmussenbrygga inngår som en del av et helhetlig og intakt bygningsmiljø i fiskeværet Grøtavær. Klager søker om tilskudd til å sette i stand brygga med ny, utvendig kledning, nytt tak og nye vinduer. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet medfører høy grad av utskifting av materialer og annen materialbruk. Dette er tiltak fondet normalt ikke støtter. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til husmannsplassen Bråtane, Halden kommune, Østfold

  28.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder våningshuset på husmannsplassen Bråtane i Halden. Husmannsplassen er fra rundt 1800-tallet. Klager søkte om tilskudd til istandsetting av bygningen og dendrokronologiske undersøkelser. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet ikke gir godt nok grunnlag for å vurdere kulturminnets verdi, og de planlagte tiltakenes virkning på disse. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til RS 33 Larvik, Fredrikstad kommune, Østfold

  19.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder RS33 Larvik, en redningsskøyte bygd i Risør i 1920. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til SJ "Skreien", Porsgrunn kommune, Telemark

  12.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder SJ«Skreien», en hardangerjakt på 60 fot, bygget i 1909, som skal tilbakeføres til seiljakt anno 1909. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til fiskeskøyta M/S Brand, Molde kommune, Møre og Romsdal

  12.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder M/S Brand, en fiskeskøyte bygd tidlig på 1900-tallet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand fartøyet. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsdeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til M/K Moholmen, Fredikstad kommune, Østfold

  11.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder M/K Moholmen, et fiskefartøy fra 1928. Fartøyet inngår ikke i Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten, da søknaden manglet dokumentasjon og prisoverslag. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond til lasteskip M/S Hamen, Hurum Kommune, Buskerud

  07.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sikre og konservere fartøyet. M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten bygget i England i 1949. Avslaget ble begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsdeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt: 150201 Bergheim gård, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane

  06.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til full utskiftning av bordkledning og fem vinduer, listverk og foringer på gavlvegg mot sørvest på et våningshus fra 1911, på Bergheim gård på øya Tviberg. Norsk kulturminnefond mener at klager ikke har avveid behovet for utskifting av alt panelet er godt nok. Fondet mener at tiltaket er av en slik karakter at de vil bidra til å fjerne de kulturminneverdiene fondet er satt til å ivareta. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til S/Y Heidi LM 4436, Porsgrunn kommune, Telemark

  05.01.2016 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken jeger S/Y Heidi, en spissgatter fra 1893. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

2015

 • Vedtak - klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond: Prosjekt: 150201 Nordre Rogne, Øystre Slidre kommune, Oppland

  16.12.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Kulturminnefondet avslo søknad om tilskudd til demontering, istandsetting og flytting av to bygninger på en seterstøl i Øystre Slider kommune. Avslaget ble begrunnet med at deler av tiltaket vil forringe kulturminneverdien, og at søknaden derfor ikke får prioritet i forhold til andre prosjekter. Fondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet tok ikke klagen til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til å sette i stand en verneverdig Låve, Hvaler kommune, Østfold fylke

  26.11.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en verneverdig låve på gården Hauge i Hvaler kommune. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette låven i stand. Avslaget var begrunnet med at prosjektet det ble søkt om støtte til, ikke var tilfredsstillende beskrevet og fordi det manglet en finansieringsplan. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til å restaurere tømmerlåven på Eidsalm gård, Gran kommune, Oppland fylke

  18.11.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder tømmerlåven på Eidsalm gård i Gran kommune, en vinkelbygd låve fra 1800-tallet. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å restaurere låven utvendig, montere nye vinduer og bygge om innvendig. Avslaget var begrunnet med at fondet prioriterer tiltak som tar vare på kulturminnets materialautentisitet og den kulturhistoriske verdien. Klima- og miljødepartementet opprettholdt fondets vedtak.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond – Prosjekt: 150757 Fjøs/stall/låve i Hulvika, Hitra kommune, Sør-Trøndelag

  19.10.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om tilskudd til å sette i stand taket til en låve med fjøs og stall i Hulvika, Hitra kommune i Sør-Trøndelag. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond ved vedtak av 11. juni 2015. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til sikring av hurtigruteskipet Finnmarken, Hadsel kommune, Nordland

  17.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om midler til sikring av det ilandsatte hurtigruteskipet Finnmarken. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond. Begrunnelsen for avslaget er at fondet har en etablert praksis som innebærer at søknader fra prosjekter med tilknytning til et museum ikke blir prioritert. Departementet oppfatter dette som en føring om at søknader fra prosjekter tilknyttet museer blir vurdert av fondet, men prioriteres lavt. Det er kulturminnefondet som avgjør om en søknad skal prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Klima- og miljødepartementet legger vekt på at fondet har vurdert søknaden men at de nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene, sett i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Klagen tas ikke til følge.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 150814 Sandheim, vinduer, Nord-Fron kommune, Oppland

  09.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder søknad om tilskudd til utskifting av vinduer i hovedbygning på Sandheim, gbnr 244/2, Nord-Fron kommune, Oppland. Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i brev av 9.mars 2015. Begrunnelsen for avslaget er at tiltaket allerede var gjennomført. Fondet gir som hovedregel ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 9.mars 2015.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - To løer fra Vestersjø - flytting og restaurering, Hjelmeland kommune, Rogaland

  07.09.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klager har søkt om støtte til å flytte og bygge sammen to løer til et museumstun på gården Aukland i Hjelmeland kommune. Søknaden ble avslått av Kulturminnefondet 8. april 2015. Avslaget er i hovedsak begrunnet med at prosjektet faller utenfor Fondets virkeområdet. Klima- og miljødepartementet viser til fondets begrunnelse for avslaget. Fondet har etablert en praksis der de normalt ikke gir tilskudd til rekonstruksjoner og har derfor ikke funnet grunn til å prioritere prosjektet. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til publisering av gårds- og slektsbok for gården Gald, gnr. 172 bnr. 1, i Stryn kommune, Sogn og Fjordane

  17.04.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til Jøssingfjordsenteret, Sokndal kommune, Rogaland

  16.04.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Tante Kaias kaffehus, Vågan kommune, Nordland

  25.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at Norsk kulturminnefonds vedtak er ugyldig da det er begrunnet med utenforliggende forhold som kan ha hatt betydning for vedtaket. Saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til etablering av fyringsanlegg i Gamlebygningen på gården Aaset søndre i Åmot kommune, Hedmark

  23.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et gårdsanlegg, Aaset søndre, som ble vedtaksfredet av Riksantikvaren i 2014, i medhold av kulturminneloven § 15 jf. § 22. Gården består av flere bygninger fra perioden 1700 - 1800 – tallet. Søknaden ble avslått av Kulturminnefondet. Avslaget er begrunnet i at fondet har en praksis om ikke å prioritere søknad om midler til tekniske anlegg. Søker har tidligere fått avslag for lignende tiltak med begrunnelse om at tekniske oppgraderinger faller utenfor fondets tilskuddsramme. Avslaget ble påklaget av klager og oversendt departementet for endelig avgjørelse. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskott frå Norsk kulturminnefond - Visningssenter Mylnå 2, Volda kommune, Møre og Romsdal

  10.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saka og har etter ei samla vurdering kome til at det ikkje ligg føre feil ved rettsbruken eller ved sakshandsaminga som kan ha vore avgjerande for innhaldet i vedtaket, jf. forvaltningslova (fvl) § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Nordlandsbåt, Balsfjord kommune, Troms fylke

  10.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en nordlandsbåt fra ca. 1890 bygget i Balsfjord. Sylvia Labugt søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til sikring av båten, i tillegg til å bygge en kopi. Formålet er å istandsette båten slik at den senere kan plasseres på et museum, samt å bruke kopien til formidling av kunnskap om båttradisjon fra Balsfjord. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Hegge Gård, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag

  06.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan har virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Konfirmantstue/ bryggerhus i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke

  06.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder istandsetting av Konfirmantstuen på Tuv prestegård, fra 1700-tallet, i Steinkjer kommune. Bygget er fredet og har en høy nasjonal kulturminneverdi. Lidvar Saur søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsetting av bygningen. Istandsettingen omfatter reparasjon av kjeller, vindu og dører samt pipen på bygget. Søknaden ble avslått av fondet. Avslaget er begrunnet i at fondet mottar en mengde søknader i forhold til begrensede økonomiske midler. Videre må de fordele midlene med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Gjeldende prosjekt er ikke prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Nordbua på eiendommen ”Døbla”, gnr. 21 bnr. 8, i Ny- Hellesund, Søgne kommune, Vest-Agder fylke

  03.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en sjøbu fra rundt 1830- tallet. Eier av sjøbua søkte om tilskudd til istandsetting av bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere søknaden i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til istandsetting av et stabbur på Lyngneset, gnr. 26 bnr. 6, i Breivik, Ulstein kommune i Møre og Romsdal fylke

  03.03.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et gammelt stabbur med behov for istandsetting. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til en rekke istandsettingstiltak på bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Middelalderkirken Romnes, Nome kommune, Telemark

  27.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder middelalderkirken Romnes. Nome Kirkelige fellesråd søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til istandsettingstiltak på kirken. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaurering av Margarinfabrikken i Vestvågøy kommune, Nordland fylke

  27.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en tidligere margarinfabrikk, nedlagt i 1950 og senere gjort om til bilverksted på slutten av 1960- tallet. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere dette prosjektet i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaurering av Hotellgården i Vestvågøy kommune, Nordland fylke

  27.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder Hotellgården fra 1912 på Leknes i Vestvågøy kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til restaurering av bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere dette prosjektet i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - M/S Hamen

  19.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder M/S Hamen som er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949. Skipet gikk i Nordsjø- og Østersjøfart i perioden 1949 - 1986. Klager har søkt om midler til istandsetting og sikring av fartøyet og viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt å ikke prioritere dette prosjektet i konkurranse med andre prosjekter. En av grunnene til at fondet ikke ønsker å prioritere prosjektet er at M/S Hamen er et så stort prosjekt at fondet ikke kan engasjere seg i det. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til gjenoppbygging av våningshuset på Forbrigd Nordre Kvam, Nord - Fron kommune, Oppland fylke

  10.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder flytting og gjenoppbygging av et våningshus fra 1860 – tallet på Forbrigd gård i Nord-Fron kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til flytting og istandsetting av huset. Søknaden ble avslått av fondet med begrunnelse om at utskiftning av tak medfører en for omfattende endring av det opprinnelige bygget. Videre at søknaden ikke er prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og opprettholder fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag om tilskudd til restaurering av kirkestallene på Østre Aker Kirke i Oslo kommune

  06.02.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en kirkestall, tilknyttet Østre Aker kirke i Oslo. Østre Aker og Haugerud sogn søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å restaurere kirkestallen. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at restaureringstiltakene faller innenfor det kommunen selv har ansvaret for og at fondet normalt ikke gir støtte til kommunalt eide kulturminner. Videre viste fondet til at søknaden ikke er blitt prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet kom frem til at kommunen ikke eier kirkestallen og heller ikke har et økonomisk ansvar for bygget. På dette grunnlag kom departementet frem til at deler av begrunnelsen for kulturminnefondets avgjørelse er basert på uriktige faktiske forhold. Vedtaket er derfor opphevet og saken er sendt tilbake for ny behandling.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaureringstiltak, Høyset seter i Vestre Slidre kommune, Oppland fylke

  27.01.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder en verneverdig hytte på en gammel setereiendom, som pr. i dag benyttes som feriested. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaurering av et steinhus og seterhus i Ottadalen, Vågå kommune, Oppland fylke

  27.01.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et seterhus, fra ca. 1600 – tallet, og et gammelt fjøs i Ottadalen, Vågå kommune. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygningene. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere søknaden i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt vedtaket da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av et forretnings- og bolighus fra 1920 - tallet i Sjøgata 8, Andøy kommune, Nordland fylke

  20.01.2015 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et forretnings- og bolighus, opprinnelig en rorbu, fra 1920 – tallet. Eier av huset søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

2014

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av Bergan, direktørbolig for Aurskog-Hølandsbanen, Aurskog-Høland kommune, Akershus

  27.06.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder eiendommen Bergan, en sveitservilla i Bjørkelangen, oppført i 1898 som bolig for direktøren ved Aurskog-Hølandsbanen. Eiendommen er regulert til bevaring. Klager søkte om tilskudd til en omfattende istandsetting. Norsk kulturminnefond avslo søknaden, og begrunnet avslaget med at søknaden var mangelfullt opplyst. Tilsendt tilleggsinformasjon ga heller ikke fondet et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere søknaden. Departementet har ingen merknader til fondets begrunnelse for avslaget. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Vestby prestegård, Vestby kommune, Akershus

  24.06.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Vestby prestegård er trolig en av kommunens eldste gårder og det har vært prestegård der siden middelalderen. Hovedbygningen, forpakterboligen og bua er fredet i 1992, og gården er regulert til spesialområde, bevaring. Stiftelsen Vestby prestegård klaget på Norsk kulturminnefonds vedtak om avslag på tilskudd til istandsetting av låve fra 1920-tallet. Prosjektet oppfyller ikke kravet om minst 30 % medfinansiering. Fondet må foreta en streng prioritering blant søkerne innenfor gitte økonomiske rammer. Departementet har ingen merknader til fondets vurderinger og kan ikke se at det foreligger feil ved saksbehandlingen, eller ved lovanvendelsen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41. Klagen tas ikke til følge.

 • Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - M/S Hamen

  07.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  M/S Hamen er et lasteskip fra den norske utenriksflåten. Skipet er bygget i England i 1949 og er et stålfartøy på 75m. Klager viser til at det har stor verneverdi som et av få skip fra utenriksflåten i etterkrigstiden. Det er ikke på listen over Riksantikvarens verneverdige fartøy. Fondet må foreta en streng prioritering innenfor de økonomiske rammene de har. Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til fondets vurderinger. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond – Tromsøgata 34, Oslo kommune

  04.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus i sveitserstil, bygget på 1800-tallet. Bygningen har høy kulturminneverdi, men bærer preg av mangelfullt vedlikehold gjennom flere tiår. Klager søkte 20. desember 2012 om tilskudd til omfattende arbeider. Formålet med arbeidene var å tilbakeføre huset til sveitserstilen, slik det trolig var på 1850-tallet. Departementet har forståelse for klagers ønske om å tilbakeføre huset. Fondet har imidlertid vært klare på at de som hovedregel ikke prioriterer søknader som inneholder utvendig tilleggsisolasjon og tilbakeføring av bygningselementer. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Oversendelse av klage på avslag om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - Fredly - Ullensaker kommune

  04.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder forretningsgården Fredly på Kløfta. Eiendommen er regulert til bevaring. Huset er i jugendstil i tre etasjer. Klager søkte om tilskudd til en omfattende istandsetting. Departementet har ingen merknader til fondets begrunnelse for avslaget. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 41.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til stabburet på Blomsøy gaard, Alstadhaug kommune, Nordland fylke

  03.03.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder stabburet på Blomsøy gaard, i Alstadheim kommune, og tiltak knyttet til restaurering av stabburet.
  For å få saken tilfredsstillende opplyst, ba Kulturminnefondet eieren av Blomsøy gaard om å ettersende mer detaljert informasjon. Eieren sendte inn bildedokumentasjon, men ikke mer utdypende dokumentasjon om restaureringsprosjektet. Kulturminnefondets styre avslo søknaden fordi kostnadsoverslaget ikke var tilfredsstillende spesifisert og fordi beskrivelsen og tilstandsvurderingen var mangelfull.
  Klageren har ikke kommet med mer spesifisert oppstilling av kostnader som gir en økonomisk ramme for prosjektet, eller tilstrekkelig informasjon om tiltakene. Departementet har konkludert med at det ikke foreligger feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, og har opprettholdt Kulturminnefondets vedtak om avslag.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond, Tidemandsgate 26c, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Avgjørelse

  10.02.2014 Brev Klima- og miljødepartementet

  Søknaden gjelder enebolig i Tidemandsgate i Trondheim, og tiltak knyttet til restaurering av vinduer, reparasjon av utvendig overflate og reparasjon av hellelagt trapp.
  Etter en konkret vurdering og avveining opp imot andre saker fant styret i Norsk kulturminnefond at søknaden ikke kunne prioriteres. Departementet har konkludert med at det ikke er gjort saksbehandlingsfeil i saken som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold og har derfor opprettholdt kulturminnefondets avslagsvedtak.