Fjell

Nesten en tredel av Noreg utan Svalbard er fjell, omtrent 119 000 km2. Denne artikkelen gir oversikt over naturmangfald, muligheiter og avgrensingar i kva du kan gjøre i fjellet.

Dyr og planter

Artane som lever i fjellet er tilpassa tøffe forhold med kort sommar og lang vinter. Om lag 250 planter, 400 mosar, 2-3000 insekt, 30 fuglar og 5 pattedyr lever i fjellet. Det er 84 trua arter i fjellet og grotter er ein trua naturtype. Naturtilstanden i fjellet er god, sjå Miljøstatus for fleire opplysningar. 

Fjellrein

Den ville fjellreinen i Sør-Noreg er unik. Nord for dei sørligaste delane av Sør-Trøndelag finnes det i dag berre tamrein. Villreinen i Sør-Noreg utgjer den siste resten av den europeiske villreinen som var utbredt i store deler av Europa etter siste istid. Difor har Noreg eit særskilt internasjonalt ansvar for villrein. Den treng store område å vandre i og for å ta vare på dei gjenværande villreinområda har vi laget regionale planar for villreinfjella. Målet er å sikre en heilheitleg forvalting av fjellområde som er spesielt viktige for villreinens framtid i Noreg. For meir informasjon om villrein i Noreg se: www.villrein.no

Smågnagarår

Ein gong i mellom når snøforholda er passande, får lemen ungar under snøen heile vinteren. Eit lemen får 8-10 ungar og kan få eigne ungar når det er 3 ukar gammal. Desse åra kallast smågnagarår og er regna som ein motor for naturen i fjellet. I smågnagarår er det lett for fjellrev og rovfuglar å finne nok mat til ungane sine. Dei forast opp på lemen og eter ikkje like mye rypeegg og -ungar som elles. Dermed får rypeungane også leve opp. Utover sommaren blir det lite mat til lemena og dei begynner å døy. Da kan dei forureine drikkevatn og spreie sjukdommen harepest. Mattilsynet  gir beskjed om det ikkje er trygt å drikke vatnet i fjellet.

Friluftsliv, jakt og fiske i fjellet

Allemannsretten gir oss lov til å ferdes og oppholde oss i utmark. Denne retten gjelder ikke i innmark, som for eksempel dyrket mark, hager og gårdstun/hustomt.  Om vinteren, dersom marken er snødekt eller frosset, gjelder ferdselsretten også på jorder og dyrket mark.  Fjellområdene utgjør ca. 30  prosent av landarealet i Norge, og dette er viktige friluftslivsområder.

I de fleste fjellområder er det et svært godt utbygd nett av turløyper, som er merket og skiltet. Det aller meste av dette skjer i regi av Den Norske Turistforening, som til sammen har rundt 20 000 kilometer merkede sommerruter over hele landet, og 4300 kilometer merkede vinterruter i Sør-Norge. Disse rutene viser trygge traseer i fjellet, sommer og vinter. I tillegg har Den Norske Turistforening over 500 hytter, som alle kan benytte.

Det omfattende nettet av merkede sommerruter og vinterruter bidrar også til å kanalisere ferdselen, slik at sårbart naturmangfold, som for eksempel villrein, blir minst mulig forstyrret. De merkede rutene øker også sikkerheten for de som ferdes i fjellet, og åpner opp fjellet for alle som ønsker å oppleve fjellnaturen.

En rekke av våre nasjonalparker ligger i fjellområdene. På den måten er noen av våre flotteste fjellområder vernet for all fremtid.

En del av våre mest sentrale fjellområder har et stort antall fritidsboliger og et stort byggepress for nye fritidsboliger. Det er viktig at bygging av fritidsboliger og andre tiltak i fjellet skjer innenfor bærekraftige rammer, slik at hensynet til friluftsliv, landskap og naturmangfold ivaretas. Det er for eksempel viktig at også fjellområdene i næreheten av de store byene, som ofte har stort utbyggingspress, bevarer større og sammenhengende arealer uten fritidsboliger. Regjeringen lager derfor en ny veileder for planlegging av fritidsbebyggelse, og oppfordrer fylkeskommuner til å lage regionale planer for fjellområdene. Regjeringen vurderer også å utarbeide en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene, for å sikre en bærekraftig utvikling i fjellområder med stort utbyggingspress.

I fjellet lever fjellryper og liryper. Mange liker å jakte ryper om hausten og det skytast mellom 100 000 og 500 000 ryper i fjellet kvart år. For å kunne jakte rype må du betale jegeravgifta og ha jaktkort for det området du skal jakte i. Jaktkort seljas ofte lokalt, men også på nettstaden; www.inatur.no . Ryper kan jaktast frå 10. september til 28. februar (frem til 15. mars i Nordland, Troms og Finnmark). Sjekk likevel kva som er gjeldande for ditt område då jakttida varierer frå stad til stad.

Vi har fleire tusen fjellvatn og i mange av dei er det aure og abbor. Viss du er under 16 år kan du fiske med stang i alle vann i Noreg. Er du eldre må du kjøpe fiskekort hos www.inatur.no. I Finnmark gjeld eigne reglar.

Det er mange nasjonalparkar og andre verneområde i fjellet. Der gjeld egne føresegner og det er mellom anna ikkje lov å bygge hytter, veier eller andre større tiltak. 

Dei viktigaste reglane i fjellet

Stortinget har vedteke fleire lover om kva man kan gjøre i fjellet og kven som skal bestemme. De viktigaste er: