Fjell

Nesten en tredel av Noreg utan Svalbard er fjell, omtrent 119 000 km2. Denne artikkelen gir oversikt over naturmangfald, muligheiter og avgrensingar i kva du kan gjøre i fjellet.

Dyr og planter

Artane som lever i fjellet er tilpassa tøffe forhold med kort sommar og lang vinter. Om lag 250 planter, 400 mosar, 2-3000 insekt, 30 fuglar og 5 pattedyr lever i fjellet. Det er 84 trua arter i fjellet og grotter er ein trua naturtype. Naturtilstanden i fjellet er god, sjå Miljøstatus for fleire opplysningar. 

Fjellrein

Den ville fjellreinen i Sør-Noreg er unik. Nord for dei sørligaste delane av Sør-Trøndelag finnes det i dag berre tamrein. Villreinen i Sør-Noreg utgjer den siste resten av den europeiske villreinen som var utbredt i store deler av Europa etter siste istid. Difor har Noreg eit særskilt internasjonalt ansvar for villrein. Den treng store område å vandre i og for å ta vare på dei gjenværande villreinområda har vi laget regionale planar for villreinfjella. Målet er å sikre en heilheitleg forvalting av fjellområde som er spesielt viktige for villreinens framtid i Noreg. For meir informasjon om villrein i Noreg se: www.villrein.no

Smågnagarår

Ein gong i mellom når snøforholda er passande, får lemen ungar under snøen heile vinteren. Eit lemen får 8-10 ungar og kan få eigne ungar når det er 3 ukar gammal. Desse åra kallast smågnagarår og er regna som ein motor for naturen i fjellet. I smågnagarår er det lett for fjellrev og rovfuglar å finne nok mat til ungane sine. Dei forast opp på lemen og eter ikkje like mye rypeegg og -ungar som elles. Dermed får rypeungane også leve opp. Utover sommaren blir det lite mat til lemena og dei begynner å døy. Da kan dei forureine drikkevatn og spreie sjukdommen harepest. Mattilsynet  gir beskjed om det ikkje er trygt å drikke vatnet i fjellet.

Friluftsliv, jakt og fiske i fjellet

Allemannsretten gir oss lov til å gå alle stader det ikkje er jorder, hagar eller gårdstun. På tur i fjellet kan det likevel være greitt å følgje stiger og ha med kart. Turistforeningar, kommunar og andre har merka stiger i fjellet. Best oversikt finn du på UT.no.

I fjellet lever fjellryper og liryper. Mange liker å jakte ryper om hausten og det skytast mellom 100 000 og 500 000 ryper i fjellet kvart år. For å kunne jakte rype må du betale jegeravgifta og ha jaktkort for det området du skal jakte i. Jaktkort seljas ofte lokalt, men også på nettstaden; www.inatur.no . Ryper kan jaktast frå 10. september til 28. februar (frem til 15. mars i Nordland, Troms og Finnmark). Sjekk likevel kva som er gjeldande for ditt område då jakttida varierer frå stad til stad.

Vi har fleire tusen fjellvatn og i mange av dei er det aure og abbor. Viss du er under 16 år kan du fiske med stang i alle vann i Noreg. Er du eldre må du kjøpe fiskekort hos www.inatur.no. I Finnmark gjeld eigne reglar.

Det er mange nasjonalparkar og andre verneområde i fjellet. Der gjeld egne føresegner og det er mellom anna ikkje lov å bygge hytter, veier eller andre større tiltak. 

Dei viktigaste reglane i fjellet

Stortinget har vedteke fleire lover om kva man kan gjøre i fjellet og kven som skal bestemme. De viktigaste er:

  • Plan og bygningsloven regulerer bygging av hytter, hus og veier.
  • Regionale planer for villreinområde vedtas i medhald av plan og bygningsloven, avgrensar nasjonale villreinområde og fastsett ei langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for dei aktuelle fjellområda.
  • Motorferdselloven regulerer kor det er lov å kjøre med motorkjøretøy som mellom anna snøscooter og firehjuling (ATV)
  • Naturmangfaldloven
  • Fjellova reguler jakt og fiske i statsallmenningar
  • Friluftsloven
  • Naturoppsynsloven
  • Finnmarksloven
Til toppen