Forslag om jakt på svarttrost og måltrost

Forslag om jakt på svarttrost og måltrost er sendt ut på høring av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har foreslått denne endringen i forbindelse med høringen av Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun fra 2017 – 2022. Forskriften revideres hvert femte år, og det gjennomføres nå en bred og åpen høring av forslagene.

Det er få småviltarter det er åpnet for jakt på i Norge, og for alle de jaktbare artene er det fastsatt jakttid. Miljødirektoratet har ansvaret for å foreslå og vedta nye arter for jakt så vel som å stanse jakt på arter ut i fra faglige vurderinger. Forslaget har verken vært behandlet på departements- eller regjeringsnivå.

Årsaken til at direktoratet foreslår å åpne for jakt på måltrost og svarttrost er at begge disse artene har sterke og stabile bestander, samt at begge artene i dag lovlig felles i betydelig omfang i forbindelse med skade på fruktproduksjon. Jakt på trostefugl er vanlig i flere europeiske land, men er ikke spesielt utbredt i Norge, selv om det i dag er tillatt å jakte på både gråtrost og rødvingetrost.

Forslaget ligger ute på høring nå.  Høringsfristen er 1. september 2016 med svaradresse post@miljodir.no

Her finner du høringsdokumentene på Miljødirektoratets nettside.

Til toppen