Bergen: Bærekraftig og attraktiv byutvikling på Laksevåg

Bakgrunn for prosjektet

Kommunen ønsket gjennom prosjektet å sikre helhetlig og fremtidsrettet utvikling av bydelen Laksevåg. Kommunen ønsket samtidig å utforske nye arbeidsmetoder, og særlig bruk av planprogram som strategisk styringsverktøy.

Kart over Laksevåg i Bergen.
Planområdet er 2800 daa stort. Indre Laksevåg er 550 daa stort. Det er i indre Laksevåg det største transformasjonspotensialet ligger, og planprogrammet vil bli mer detaljert her. 

Området Laksevåg har i dag utfordringer med hensyn til levekår, samtidig som det er stor interesse for fortetting og transformasjon blant private aktører. Bergen kommune ønsker å bedre levekårene i Laksevåg bydel, og legge til rette for bærekraftig byutvikling i et sentrumsnært område.

Om prosjektet

Gjennom medvirkning og involvering av lokalbefolkning, næringsliv og industri var formålet å utarbeide et strategisk planprogram som grunnlag for en tydelig og forpliktende utvikling av bydelen. Dette innebærer bruk av utbyggingsavtaler og offentlig eiendom, som pådriver for den ønskede utviklingen. I prosjektet ble det lagt vekt på medvirkning og kommunikasjon, samt tverrsektorielt samarbeid internt i kommunen. Kommunen hadde selv ansvar for gjennomføring av prosessen, men la opp til samarbeid med, og høste erfaringer fra, Oslo kommunes arbeid med planprogram for store byutviklingsprosjekt.

Ansvarlig etat i Bergen kommune har vært Plan- og bygningsetaten.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet forprosjektet med 500 000,- kroner i 2014. I 2015 fikk Bergen kommune ytterligere 500 000,- kroner til utvikling av prosjektet. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet var interessant og relevant gjennom utprøving av strategiske styringsverktøy, for å sikre en helhetlig tilnærming til byutvikling.