Bergen: Transportløsninger i byutvikling

Hustak i Bergen.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet kan knyttes til arbeidet i Bergen kommune med å utarbeide kommuneplanens arealdel. Kommunen ønsket å kunne regne på effekten av ulik arealbruk i byområdet og dermed få en bedre beskrivelse av hvordan ulike bosettingsvalg og transportprioriteter påvirker transportmiddelvalg og reiser.

Om prosjektet

Bergen har en lang tradisjon i bruk og utvikling av transportmodeller. Tidligere modeller har imidlertid ikke vært egnet til å håndtere løsninger som gir bærekraftighet på sikt. Konkret gjelder dette modellenes evne til å håndtere andre transportformer enn bil, samt modellenes bruk av framskrivning av arealbruk, befolkningsutvikling og næringsutvikling. Prosjektet har hatt som mål å teste ut nye grep og muligheter i transportmodellene for storbyområdene. Med utbygging av bybane, en stadig økende fortetting langs banen, samt to store lokale reisevaneundersøkelser før og etter, har Bergen et godt utgangspunkt for modelltesting av moderne løsninger for kollektiv, sykkel og gange, der reisevaneundersøkelsene kan verifisere resultatene. Prosjektet har bestått av følgende deler:

  • Innlegging av arealplaner i delområdemodellen (DOM)
  • Kartframstilling av data i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel hvor det ses på mulighet for å bruke og visualisere nye data
  • Uttesting av endringer i delområdemodellen ved bruk av person- og transportmodell for estimering av arealbruk
  • Tallfesting av trafikale og miljømessige konsekvenser av endringer i DOM

Prosjektet har vært et samarbeids- og utviklingsprosjekt på tvers av forvaltningsnivåene. For det første innebærer prosjektet tett samarbeid mellom Statens vegvesen og Bergen kommune om å samordne utvikling av transportmodellene opp mot kommunens kompetansebehov ved utvikling av kommunens arealdel. For det andre bygger prosjektet på resultater fra samordnet FOU-innsats fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom prosjektet Karakteristika i Transportmodeller (KIT).

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 1 000 000,- kroner i 2015. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet er en metodisk pilot og et forbildeprosjekt som vil kunne bidra til bedre metodikk for å utvikle bærekraftige og attraktive byer. Prosjektet svarer særlig på utlysningens ønske om å utvikle transportmodeller som viser hvordan endring i arealbruk og kollektiv, sykkel og gange påvirker omfang av biltrafikk i byområder. Prosjektet antas også å ha stor overføringsverdi for andre byregioner ved at det prøves ut metodikk for å vurdere effekten av ulike areal- og transportstrategier på transportomfang og klimagassutslipp. En slik metodikk er viktig i arbeidet med å nå nullvekstmålet for personbiltransport i byområdene gjennom bruk av byvekstavtaler.