Drammen: Bynært friluftsliv

Drammen kommune ønsker å utvikle og tilrettelegge forholdene for et bynært friluftsliv, bedre folkehelsen, øke befolkningens fysiske aktivitet og bruk av byen.

Bragernespromenaden langs Drammenselva.Bragernespromenaden langs Drammenselva Foto: Birgitte Simensen Berg.

Hvorfor gjør Drammen kommune dette

“Drammen 2036 – Byvekst med kvalitet - større, smartere og sunnere” ble vedtatt i 2013 som Drammens bystrategiske visjon mot 2036. Planen bygger videre på kjerneverdiene fra forrige kommuneplan, hvor visjonen om Naturbania var førende. Denne visjonen hadde fokus på byens plassering i et vakkert landskap omringet av grønne åssider og elva som sentral akse gjennom byggesonen.

Målet om en sunnere befolkning har fått stor oppmerksomhet i bystrategien. Dette innebærer blant annet et økt fokus på idrett og friluftsliv. Ett av de tre utviklingsretningene for byen i visjonen om Naturbania er: Friskus, det fysiske aktive bysamfunnet, med vekt på folkehelse og teknologi. Prosjektet Bynært friluftsliv startet opp i 2011 og er en oppfølging av gjeldende bystrategi og inngår i det langsiktige arbeidet med friluftsliv i byen.

Hvordan gjør Drammen kommune dette

Gjennom 2013 ble det jobbet med forberedende arbeider til kommuneplanens arealdel, hvor problemstillingene knyttet til bynært friluftsliv ble testet, innfallsvinkler ble diskutert og analysematerialet ble lagt til grunn for det videre arbeidet. Bynært friluftsliv ble forankret som virkemiddel i vedtatt kommuneplan i 2015. Prosjektet Bynært friluftsliv vektlegger særlig tilrettelegging av tverrgående forbindelser fra sentrum og ut i markaområdene og utvikling av attraksjoner, anlegg og fysisk infrastruktur som bygger opp under det bynære og urbane friluftslivet.

Prosjektet bynært friluftsliv inneholder 3 prosjektspor: planlegging, rekruttering og strakstiltak.

Planlegging

Gjennom rullering av kommuneplanens arealdel og løpende plan og byggesaker ble det samlet et betydelig kunnskapsgrunnlag for tematiske og geografiske analyser som dannet grunnlaget for nye strategier for grønnstruktur/grønnarealer, overvann, sykkel og parkering. 

Rekruttering og strakstiltak

Deltagerne i prosjektet har arbeidet med å få flere 'Aktive i friluft' (eget prosjekt), med fysiske strakstiltak som skilting og tydeliggjøring av traseer. Utvikling av bynære turruter og etablering av to friluftsparker har vært et ledd i å gjøre bymarka mer tilgjengelig og attraktiv. Friluftsparkene skal være aktivitets- , opplevelses- og læringsarenaer for barn og ungdom. Friluftsarrangementer og gågrupper er andre tiltak.  På Fjell har en i siste fase av prosjektet bla gjennomført lederkurs i regi av fritidsklubben. Unge jenter blir skolerte ledere for friluftsgrupper der innvandrerkvinner deltar og blir kjent med marka, turstier, møteplassene i marka og utendørs møteplasser i nærmiljøet og hverandre. Disse favner andre grupper enn dem DNT normalt sett når.

Hvem samarbeider Drammen kommune med

Bynært friluftsliv er et samarbeidprosjekt mellom kommunen, FRIFO, og DNT Drammen og omegn og Buskerud fylkeskommune som innebærer tverretatlig organisering.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med 600.000,- kroner i 2013, 600.000,- kroner i 2014 og i 2015 fikk Drammen kommune tilsagn om inntil 375 000,-  kroner. Midlene fra departementet gir en merverdi og en overskuddsfaktor som gir flere ideer og muligheter. I tillegg til å gi mulighet til å utforske og skape nye samarbeidsformer og forbindelser (sektorene i kommunen: helse, plan, barn og unge, skole og idrett), trigger prosjektet i seg selv større ambisjoner på saksområdet det arbeides med.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hilde Moe, Byutviklingsseksjonen hilde.moe@kmd.dep.no 

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Drammen kommune

Marianne Dahl, mgd@drmk.no