Bergen: Knutepunktsfortetting - urbane boområder med god kvalitet

Illustrasjon fra rapport om uterom i tett by.

Bakgrunn for prosjektet

Som en del av rulleringen av kommuneplanens arealdel har kommunen sett nærmere på hvordan overordnede bestemmelser kan bidra til å sikre gode kvaliteter på utearealene. Sentralt i dette arbeidet har vært hvordan kvalitetskrav skal følges opp i planleggingen, herunder krav til både urbane og grønne byrom, med tilpasning til lokale forutsetninger.  Et annet element er håndtering av parkering som har betydning for bykvalitet.

Om prosjektet

Prosjektet tok utgangspunkt i fortetting rundt holdeplasser langs bybanens stamlinjer. Målsetting var å utvikle urbane områder med god kvalitet.

Med rapporten Uterom i tett by har kommunen sett på uterommene i bystrukturen. Samtidig er det utført et arbeid med Grønnstrukturanalyse, betydningen av funksjonsblanding og offentlige byrom.

Asplan Viak og Spacescape har utført analyse av bystruktur, der en ved hjelp av GIS-verktøy metodisk har delt byen opp i offentlige gaterom, offentlige plasser, privat bebygd/bygningsmasse, og private uterom, samt restareal. Arbeidet vil brukes til konkrete innspill til hvordan utbygging kan bidra til å skape gode kvaliteter knyttet til opphold i områdene ute; mellom bygningene.  Konsulentene gav anbefalinger både mht. tilgang til og kvalitet i utformingen av uterommene. Konsulentrapporten påpekte bla. at kommuneplanbestemmelser ikke setter krav til offentlige uterom, noe som kan gjøre det vanskelig å øke andelen gode offentlige areal der det trengs. Tilgang til de offentlige arealene er også ulik i ulike områder, noe som er en utfordring for å kunne gi felles, klare og målrettede bestemmelser på kommuneplannivå til private uterom.Gatebilde bergen.

Kommunen har selv utarbeidet en faglig rapport "Byskikk og byggehøyder" som håndterer spørsmål knyttet til byggehøyder og bygningsmassens betydning for de offentlige områdene inntil byggene og for bystrukturen.

Andre utfordringer:

  • mangel på offentlig tilgjengelig uteareal, og særlig lekeareal for barn.
  • mangel på gode private uterom. Private uteareal blir for små, for spredt og fragmentert, og kvaliteten i opparbeiding er ikke god nok.
  • andelen av grønne områder som utvikles er lav, både når det gjelder offentlige og private uterom. Det kan skape utfordringer for biologisk mangfold, overvannshåndtering og fordrøyning, samt sosiale utfordringer.
  • fragmentert parkeringstilbud som gir mye lokal kjøring, og dårlig konkurranseforhold for andre transportformer.
  • byggeskikk og byggehøyder, og forholdet mellom gatebredde og bygningshøyde.

Ansvarlig etat i Bergen kommune har vært Plan- og bygningsetaten. 

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med 1,5 millioner kroner i 2013, 2,5 millioner kroner i 2014, og 1,1 millioner kroner i 2015. Departementet la blant annet vekt på elementene kartlegging, kvalitet og behov for uteromstruktur innenfor knutepunktsfortetting – som har stor overføringsverdi til andre kommuner.