Oslo: Arkeologiprosjektet

Pilotprosjekt for utprøving av geofysiske metoder for arkeologiske undersøkelser.

Geofysiske undersøkelser

Bakgrunn for prosjektet

Kulturminneloven § 9 pålegger tiltakshaver å undersøke om et tiltak kan få innvirkning på automatisk fredete kulturminner. Undersøkelsene kan oppleves som kostbare, byrdefulle og tidkrevende. Det blir stilt krav om å gjøre kulturminne-undersøkelser også når man regulerer et område til bevaring.

I tråd med den teknologiske utviklingen som skjer innenfor arkeologifeltet, har derfor Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Riksantikvaren samarbeidet om å prøve å finne ut om geofysiske metoder er egnet for tettbygde strøk. Målsetting for prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad nye metoder kan supplere eller erstatte tradisjonelle metoder, og om metodene kan effektivisere prosessen uten at kvaliteten på undersøkelsene reduseres.

Om prosjektet

NIKU ble valgt som geofysisk konsulent. I første fase av prosjektet ble fem ulike områder undersøkt av NIKU med georadar. Resultatene så langt tyder på at geofysiske metoder kan redusere behovet for tradisjonelle undersøkelser når topografi og jordsmonn ligger til rette for det. Moderne nedgravinger kom godt frem, og viser hvor det har vært gjort inngrep i undersøkelsesområdene i nyere tid. Utfordringer med geofysikk er blant annet at i noen jordsmonn, slik som leire, er det vanskeligere å lese/se kulturminnene, og hindringer på små areal i form av trær og busker vanskeliggjør undersøkelsene og tolkingen av dem. Kostnadseffektiviteten vil være avhengig av mengden av hindringer på tomta og tomtas størrelse.

I fase 2 av prosjektet ble det valgt en større tomt, hvor undersøkelsene med georadar ble foretatt på sammenhengende, åpne arealer. De geofysiske undersøkelsene av det sjette prosjektet ble etterprøvd ved hjelp av tradisjonell kulturminneregistrering i regi av Byantikvaren.

Prosjektet var et samarbeid mellom Riksantikvaren og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) ble brukt som konsulent for å gjennomføre de geofysiske undersøkelsene.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 250 000,- kroner i 2014. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi til andre byer.