Oslo: Hovinbyen

Hovinbyen.

Bakgrunn for prosjektet

Planprosessen for Hovinbyen startet i desember 2014. I henhold til strategisk plan skal området bestå av 30 – 40 000 boliger, i tillegg til 25 mill. m2 næringsareal i området rundt Økern i nedre Groruddalen. Hovinbyen er en viktig brikke for å møte byveksten i Oslo og har omtrent samme avstand fra sentrum som Majorstua.

Kommunens planarbeid og konsekvensutredningen for Oslonavet og anbefalinger fra transportetatene tilsier at det bør komme en tyngre transportinfrastruktur enn opprinnelig antatt, herunder anbefales en stasjon på Bryn og tunnel til Økern fra Sentrum. Utfordringene i planprosessen er særlig det å få til samvirke mellom planer og aktører, gitt mangfoldet av planer og prosesser som påvirker areal- og transportplanleggingen i området.

Om prosjektet

Formålet med delprosjektet som har fått midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet under programmet Plansatsing mot store byer, har vært å bidra til reell samordning av areal- og transport (ATP) på delområdenivå. Oppdraget til konsulent har vært å analysere hva som mangler for å få til samtidighet i planlegging og gjennomføring. Prosjektet har hatt som formål å foreta en systematisering av relevante planer, få avdekket sentrale reiserelasjoner, samt avdekke eventuell motstrid i ulike planer som berører området.

En har sett på transformasjonspotensialet i hele området over tid. Metodisk har det vært gjennomført en analyse av enklaver, for å bygge opp et enklaveatlas som kan gi informasjon om motstridende hensyn og prosesser som avhenger av hverandre. Eksempel: Trikk fra Majorstua – Bryn er behandlet i ulike planer som må ses i sammenheng.

Oslo kommune er ansvarlig for planprosessen for Hovinbyen som omfatter en rekke ulike aktører. Plan- og bygningsetaten har vært utøvende aktør i Oslo kommune. Prosjektet under Plansatsingen har vært avhengig av samordning med pågående planlegging i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 500 000,- kroner i 2014. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet berører sentrale temaer innenfor helhetlig areal-, bolig- og transportplanlegging innenfor et kompleks transformasjonsområde. Det var derfor behov for å forsterke arbeidet med strategisk plan og avsette midler til transporttekniske delutredninger og forstudier.