Oslo: Infrastrukturplan og modeller for grunneierbidrag

Gate Tjuvholmen.

Bakgrunn for prosjektet

Det er forventet stor befolkningsvekst i Oslo kommune. Den sterke befolkningsveksten medfører store utfordringer og muligheter for infrastrukturutvikling i byen for planlegging, finansiering og gjennomføring. Det antas å være potensial for mer effektiv infrastrukturutvikling gjennom bedre planlegging og samkjøring på tvers av sektorer. Oslo kommune ønsket derfor å utrede metoder for, og nytte av, en langsiktig tverrsektoriell plan for infrastrukturutvikling. Både teknisk og sosial infrastruktur vil kunne inkluderes i en langsiktig plan for infrastrukturutvikling.

Byvekst og etablering av ny infrastruktur kan potensielt skape store verdiøkninger for eiendommer i byen. Erfaringen i Oslo har vist at bruk av utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser krever gode overordnede planer og en langsiktig strategi. Dagens rammeverk gir ikke kommunen mulighet til å aktivisere tilstrekkelige grunneierbidrag til de største investeringene. Samtidig erkjenner kommunen at det finnes alternative tilnærminger i utlandet hvordan dette kan håndteres. Den ønsket derfor å utrede andre muligheter og modeller for delfinansiering av større offentlige tiltak som for eksempel kollektivbygging, samt hvordan ulike modeller vil påvirke boligmarkedet og kommersielt drevet byutvikling.

Om prosjektet

Oslo kommune har gjennomført prosjektet i to faser.

Fase 1: utredning/forstudie av hvilke gevinster en langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling (teknisk og sosial) kan gi for kommune, stat, næringsliv og byens innbyggere, samt hvordan en slik plan bør utvikles.

Fase 2: flere delutredninger:
a) Utredning av sammenhenger mellom forventet finansieringsbehov og finansieringskilder knyttet til nødvendige infrastrukturprosjekter utløst av ulike vekstscenarier i Oslo frem til 2050

b) Utredning av hvordan en ny lov som muliggjør utbyggingsavgifter kan utformes og hvilke konsekvenser en slik lov vil kunne få

c) Samfunnsøkonomisk analyse av en samlet langsiktig infrastrukturplan

d) Samfunnsøkonomisk analyse av ulike modeller for grunneierfinansiering

Ansvarlig i Oslo kommune har vært Eiendoms- og Byfornyelsesetaten. Samfunnsøkonomisk analyse AS har vært brukt som konsulent for utredningene. Prosjektet er vurdert å gi nyttig kunnskap for eventuell oppfølging i kommunen mht overordnet infrastrukturplan og grunneierfinansiering.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 500 000,-  kroner i 2015 til gjennomføring av utredningen/forstudien i fase 1. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi både for Osloregionen og nasjonalt. Oslo kommune fikk i oktober 2016 tilsagn om støtte på inntil kr 2 250 000 til fase 2 for prosjektet.

Mulighetsstudie for en langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling