Oslo: Oppfølging av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Bakgrunn for prosjektet

Regional areal- og transportplan med handlingsprogram ble vedtatt av bystyret i Oslo kommune og Akershus fylkesting i desember 2015. Planmyndighetene i Oslo og Akershus anser oppfølging av plansamarbeidet som en sentral og viktig oppgave.

Om prosjektet

Flere av tiltakene i handlingsprogrammet til regional plan inneholder utviklingsoppgaver. I prosjektet har det vært arbeidet med utviklingsarbeid knyttet til fire tiltak i handlingsprogrammet til regional plan og som skal inngå som grunnlag for revisjon av kommuneplaner.

Følgende områder er fulgt opp med tilskudd fra plansatsingen:

  • "Metodeutvikling for langsiktig grønn grense": Den regionale planen vil gjennom sine føringer og innføring av en del nye begreper og dokumentasjonskrav, føre til et stort avklaringsbehov og økt planinnsats i kommunene i Akershus de første årene. For å nå felles mål er det avgjørende at en har en felles forståelse for hva som ligger i begreper og oppfølgingskrav i plandokumentet. Resultatet fra prosjektet har vært å utvikle veileder for grønn grense som bidrar til kompakt byutvikling.
  • "Utvikling av metodikk for å måle oppfølging av regional plan": I tråd med handlingsprogrammet skal det utvikles et felles system for å måle om utviklingen i regionen er i tråd med den regionale planen. Systemet må koordineres med etablerte indikatorstyringssystem og bør ta utgangspunkt i tilgjengelige data. Eksempler er arealregnskap som omfatter utbygget areal og planlagt areal og mål for vekst og utbygging.
  • "Samarbeid om strategisk areal- og transportplanlegging i bybåndet": Bybåndet er i den regionale planen definert som det tettbygde området i Oslo tettsted som strekker seg gjennom kommunene Asker, Bærum, Oslo, Ski, Oppegård, Lørenskog, Skedsmo og Rælingen. Den regionale planen omtaler flere steder de spesielle utfordringene som bybåndet har. Viktige tema for samarbeidet har vært senterstruktur, langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder, utviklingsområder, gode sammenhenger for fotgjengere og syklister, blågrønne strukturer, viktige kollektivforbindelser og transportinfrastruktur.
  • "Regionale næringsområder": Den regionale planen peker på et antall eksisterende regionale næringsområder for logistikkvirksomheter som bør videreutvikles med tanke på å betjene byenes behov for lager og nærdistribusjon/varelevering. Undersøkelser foretatt i planarbeidet viste at eksisterende næringsområder generelt har en dårlig arealutnyttelse, og bedre utnyttelse av eksisterende arealer må derfor prioriteres. Hensikten med det videre arbeidet er å kartlegge potensialet for bedre utnytting og videreutvikling av identifiserte regionale næringsområder, vurdere behovet for nye områder, og i tilfelle hvor.

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og med involvering av kommunene i Akershus fylke og flere statlige aktører.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Oslo kommune fikk i 2015 inntil 2,7 millioner kroner i tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til utviklingsoppgaver i handlingsprogram for Regional plan for areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus. Støtten ble knyttet til fire tiltak i handlingsprogrammet. Departementet la vekt på at dette dreier seg om et viktig utviklingsarbeid. Alle de omsøkte prosjektene ble ansett å være sentrale for oppfølging av regional areal- og transportplan gjennom byutviklingsavtaler mellom stat, fylkeskommune og kommuner. Dette er sentralt for oppfølging av målet om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Departementet la vekt på at dette utviklingsarbeidet vil kreve samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og at det i stor grad vil være overførbart til andre storbyområder.

I oktober 2016 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsagn om støtte på inntil kroner 2 100 000 til videreføring av tre av prosjektene som fikk midler under tilskuddsordningen i 2015.

Les mer: