Stavanger: Områderegulering for universitetsområdet på Ullandhaug

Ullandhaug.

Hvorfor gjorde Stavanger kommune dette

Utviklingen av området på Ullandhaug er ledd i en viktig regional satsing på å utvikle området til et ambisiøst kunnskapsmiljø av nasjonal betydning. Området skal utvikles til et urbant og tett utbygget område, med god blanding av undervisning, forskning innovasjon og et godt studentmiljø. Nærheten til både de sentrale bystrøk og til vakre naturområder skal bidra til å gjøre Ullandhaug til et forbilde innen fremtidsrettet og attraktiv byutvikling.

Hvordan gjorde Stavanger kommune dette

Stavanger kommune tok i 2012 et initiativ til å få utarbeidet en ny områderegulering for universitetsområdet på Ullandhaug. Planområdet er på cirka 1200 dekar, fordelt på 1050 dekar i Stavanger kommune og 150 dekar i Sola kommune. Planen er et samarbeid mellom de to kommunene om utviklingen av området.

Hensikten med planen er å gi rammer for en helhetlig og fremtidsrettet utvikling av universitetsmiljøet. Et tett samvirke mellom undervisning, forskning, innovasjon og næringsliv er en forutsetning for å oppnå et ambisiøst og konkurransedyktig næringsliv. Planen skal medvirke til dette, gjennom å gi rammer for en mangfoldig og urban utvikling av området. En annen hovedhensikt med planen er å styrke studentmiljøet på Ullandhaug
gjennom å utvikle gode bomiljøer og varierte servicetilbud for studenter og ansatte. Videre vil planen bygge opp under gode kollektive transportløsninger og satsinger på sykkeltransport. Prosjektet har også andre satsinger som grønne forbindelseslinjer, energiløsninger og overvannshåndtering. Flere av utredningene i planarbeidet er knyttet til disse temaene.

Områdereguleringen for universitetsområdet legges ut på offentlig høring i juni 2016, og endelig vedtak forventes i løpet 2016. I januar 2016 ble det gjort en endelig beslutning på at nytt universitetssykehus legges til universitetsområdet. Lokaliseringen innebærer at det i løpet av de nærmeste årene vil skje en vesentlig utbygging og styrking av det urbane miljøet på Ullandhaug. Det nye sykehuset planlegges åpnet i 2023.

Hvem samarbeidet Stavanger kommune med

Stavanger og Sola kommuner er viktige samarbeidspartnere i utarbeidelsen av selve planen. Rogaland fylkeskommune er som den største grunneieren en sentral aktør i utviklingen av området. Videre er det et utstrakt samarbeid med de viktige aktørene som er engasjert i området, som Universitetet i Stavanger, Statsbygg, NRK eiendom, Entra eiendom, Ipark eiendom, studentsamskipnaden og universitetsfondet i Stavanger.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 500 000,- kroner i 2014. Departementet la blant annet vekt på at planen er et uttrykk for et viktig regionalt og interkommunalt samarbeide. Kommunen har i sin rapportering lagt vekt på at støtten var avgjørende for å gi nødvendig bredde i grunnlaget for å utvikle en plan som sikrer at området kan utvikles som en konsentrert ny bydel med urbane kvaliteter, samtidig som viktige stedegne kvaliteter ivaretas og styrkes.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no 

Kontaktpersoner i Stavanger kommune

Ole Martin Lund, ole.martin.lund@stavanger.kommune.no

Anne S Skare, anne.s.skare@stavanger.kommune.no

Wenche Ø Clarke, wclarke@stavanger.kommune.no